ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

08- výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 16.9.2010

USNESENÍ

VÝPIS

z 8. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16.9.2010 od 16:00 hod.

dolní restauraci v Domě kultury v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2820

Počet přítomných členů ZM:      24

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.

a)   směny pozemků a budov (jejich specifikace viz. tabulka) – pozemky areálu koupaliště, včetně provozních budov a parkoviště, dále pozemky na fotbalovém stadionu Na Kocandě za pozemky, o které má zájem TJ Slavoj – kemp (ubytovací zařízení), tenisový areál, veslařský areál, areál jachtingu (viz. tabulka) s finančním vyrovnáním vůči TJ Slavoj Litoměřice ve výši 10 mil.Kč a s možností uhrazení této částky ve dvanácti splátkách (r. 2010 – 2 mil.Kč, r. 2011 - 1 mil.Kč a pro období 2012 až 2021 vždy 700 tis.Kč/ročně).

b)   součástí realizace těchto majetkových změn je také převod pozemku p.č.2725/1 (tenisový areál), který bude realizován ve prospěch TJ Slavoj Litoměřice až po uplynutí zástavního práva k tomuto pozemku, tj. po červnu r. 2014. Převod tohoto pozemku bude ošetřen samostatnou smlouvou (smlouvou o budoucí darovací smlouvě).

c)       dlouhodobý pronájem (po dobu 30-ti let, tj. do r. 2040) pro TJ Slavoj Litoměřice k užívání celého 2.NP správní budovy čp.1928 na st.p.č.2664/10 a nebytových prostor – objekt stávající garáže a kanceláří v přízemí této budovy, které TJ Slavoj Litoměřice dosud užíval (viz. nákres 1.PP).

2.         rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 6. 9. 2010 (viz příloha orig. zápisu)

3.         na návrh škodní a likvidační komise dle zápisu ze dne 1. září 2010 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (zápis komise viz příloha orig. zápisu).

4.         předložený „Program regenerace Městské památkové rezervace Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

5.         uzavření dohody o splátkách  pro Ing. Miroslava Šipulu, Litoměřice, na částku 52.257,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.450,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         uzavření dohody o splátkách pro Gabrielu Šandorovou, LitoměřicE, na částku 91.682,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 2.500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

7.         uzavření dohody o splátkách  pro Radku Císařovou a Jaroslava Císaře, Litoměřice, na částku 22.839,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 1.000,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

8.         založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří a schvaluje její zakládací smlouvu (smlouva viz příloha orig.zápisu).

9.         poskytnutí dotace ve výši 74.000,- Kč na zajištění služby sociální rehabilitace dle § 70 zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v rámci projektu „Denní centrum pro duševně nemocné“ Domu křesťanské pomoci BETHEL, o.s. a návrh smlouvy o poskytnutí dotace mezi Městem Litoměřice a Domem křesťanské pomoci BETHEL, o.s. na projekt „Denní centrum pro duševně nemocné“.

10.       spolufinancování projektu „Zateplení objektu a výměna oken v MŠ Ladova 428/1“ ve výši 776 tis.Kč a financování nezpůsobilých nákladů projektu ve výši 650 tis.Kč (odpočet za energetickou úsporu za pětileté období).

11.       záměr prodeje části pozemku p.č.1345/20 o výměře cca 4m2 v k.ú. Pokratice (nutný odděl. geomet.plán).

12.       záměr prodeje části  pozemku p.č.3718/103 o výměře cca 50m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán).

13.       podání žádosti o bezúplatný převod (s ohledem na veřejný zájem) pozemku p.č. 5254/2 a částí pozemků p.č. 5227/49, 5251/1, 5251/10, 5251/13, 5227/1, 5227/25 o celkové výměře cca  9160m2 v k.ú Litoměřice vč. jejich povrchů a porostů za účelem  jejich budoucího využití pro veřejně prospěšnou stavbu D5 - Místní propojovací komunikace v prostoru Pod Radobýlem, na ČR, s právem hospodaření pro Ministerstvo obrany, Tychonovova 221/1, Praha, zast. VUSS Hradební 772/12, Praha.

14.       podání žádosti na převod pozemků p.č. 4858/14 a 1321/26 v k.ú. Litoměřice na Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

15.       aktualizovaný seznam pozemků pro jejich bezúplatný převod z ČR - Pozemkového fondu, Husinecká 11a, Praha, na Město Litoměřice v návaznosti na nový Územní plán, který nabyl účinnosti dne 13.11.2009 (seznam žádaných pozemků viz. příloha orig. zápisu).

16.       záměr nákupu budovy č.p.737 bez pozemku (p.č. 3291 – 227m2), budova bez č.p. bez pozemku  (p.č.3292 o výměře 315m2 ve vl. Správa železn.dopravní cesty), dále st. p.č.3408/35 o výměře 73m2, st.p.č.3408/40 o výměře 155m2, st.p.č 3408/41 o výměře 212m2, st.p.č.3408/42 o výměře 283m2, část p.č.3408/34 o výměře 3185m2 a část.p.č.3808/1 v k.ú. Litoměřice.

17.       bezúplatný převod pozemku p.č. 2631, ostatní plocha komunikace o výměře 1070m2  v k.ú. Litoměřice od  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

18.       prodej pozemku p.č.1546/1 o výměře 120m2 a p.č.1546/2 o výměře 46m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku  87.340,-Kč dle splátkového kalendáře, polovina při podpisu KS a polovina tj. 43.672,-Kč do 31.03.2011 a náklady za znal.posudek ve výši 2.000,-Kč panu Pavlovi Koptovi, Litoměřice.

19.       prodej pozemku p.č.3850/40 o výměře 137m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 56.490,-Kč a náklady za znal.posudek a odděl.geomet.plán ve výši 5.000,-Kč panu Tomáši Kaiserovi, Litoměřice.

20.       nákup pozemku p.č. 1324 o výměře 1039 m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 1.453.770,-Kč od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř.390, Praha.

21.       prodej bytové jednotky č.1 v ul. A.Muchy 414/25, Litoměřice dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“.

II.         souhlasí:

1.         se spolufinancováním provozních nákladů protipovodňového varovného systému ve výši 96.000,-Kč ročně minimálně po dobu udržitelnosti projektu (5 let), tj. v celkové výši 480.000,-Kč s počátkem v prosinci 2011.ZM schvaluje předložený návrh smlouvy se Severočeským sdružením obcí (SESO) (smlouva viz příloha orig.zápisu). ZM ukládá starostovi města podepsat výše uvedenou smlouvu se SESO.

III.        ukládá:

1.         řediteli CCR v Litoměřicích Kamilu Soukupovi zabezpečit nezbytné kroky nutné k založení obecně prospěšné společnosti Destinační agentura České středohoří.

IV.        bere na vědomí:

1.         informaci ing.Doležala (SEWACO s.r.o.,Brno) o průběhu příprav projektu Geotermální energie.

2.         informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig.zápisu)

3.         problémy vzešlé z veřejného projednávání „Desatero problémů Litoměřic – Řešme je společně!“ a ověřené anketou (viz příloha orig.zápisu).

4.         informace o realizaci projektu SESO „Monitoring pohybu hladin a zajištění přenosu dat a informací - Protipovodňová opatření na drobných vodních tocích - II.etapa“ dle důvodové zprávy.

5.         zprávu Kontrolního výboru při ZM z kontroly CŠJ v Litoměřicích provedené dne 7.4.2010 a 21.4.2010 (zápis viz příloha orig.zápisu).

Jiří Landa                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu