ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01. usnesení ustavujícího jednání Zastupitelstva města Litoměřice-11.11. 2010

 

USNESENÍ

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Litoměřic pro volební období 2010-2014 konaného dne 11.11. 2010 od 16:00 hod. v sále Domu kultury v Litoměřicích

Z celkového počtu 27 členů Zastupitelstva města Litoměřic bylo přítomno:  26  (MUDr.Petr Kubec složí slib na dalším jednání ZM dne 16.12.2010)

Seznam zvolených členů Zastupitelstva města (ZM) Litoměřic pro volební období 2010-2014:

ODS:                            Mgr. Ladislav Chlupáč

MUDr. Leoš Vysoudil

MUDr. Petr Kubec

MUDr. Pavel Kejř

Ing. Radek Lončák

Mgr. Karel Krejza

Ing. Ivo Elman

Ing. Zdeněk Bezděka

Ing. Milan Grmela

Ing. Martina Soldatková

ČSSD:                          MUDr. Hassan Mezian

Ing. Vladimír Kestřánek

Mgr. Petr Hošek

Ing. Lukáš Znojemský

Jan Szántó

Helena Lexová

KSČM:                         PaedDr. Zdeněk Dušek

                                    František Kadeřábek

                                    Václav Knotek

                                    Alena Pávková

Strana zelených:            Mgr. Petr Hermann 

Mgr. Václav Červín

 

VV s podporou

živnostníků:                 MUDr. Petr Pinka

Jaroslav Tvrdík

TOP 09:                       MUDr. Vladislav Procházka

Mgr. Martin Hrdina

KDU-ČSL:                    Jiří Landa

Z a s t u p i t e l s t v o   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  u s t a v u j í c í m   z a s e d á n í

Usnesením č.:

1/1/2010            s c h v a l u j e  volení starosty a místostarostů veřejnou volbou.

2/1/2010            v o l í  Mgr. Ladislava Chlupáče uvolněným starostou města Litoměřic.

3/1/2010            s t a n o v u j e  1 uvolněného a 2 neuvolněné místostarosty města.

4/1/2010            v o l í  pana Mgr. Karla Krejzu na funkci uvolněného 1. místostarosty města Litoměřic.

5/1/2010            v o l í  pana Jana Szántá  na funkci neuvolněného 2. místostarosty města Litoměřic.

6/1/2010                       v o l í  pana Mgr. Václava Červína  na funkci neuvolněného 3. místostarosty města Litoměřic.

7/1/2010            s t a n o v u j e  počet členů Rady města Litoměřice na 9 členů.

8/1/2010            v o l í  dalších 5 členů Rady města Litoměřic:  MUDr. Pavla Kejře, Ing. Radka Lončáka MBA, Ing.Ivo  Elmana, MUDr. Hassana Meziana a Ing. Vladimíra Kestřánka.

9/1/2010            z ř i z u j e  Finanční výbor při ZM a  v o l í  pana Ing. Radka Lončáka, MBA jeho předsedou. Zároveň v o l í  paní Jaroslavu Elmanovou, Janu Pavlasovou, Ing.Vladimíra Kestřánka, Josefa Čecha, Ing. Petra Kvapila, Jaroslava Marka a Václava Knotka členy Finančního výboru při ZM.

10/1/2010            z ř i z u j e  Kontrolní výbor při ZM a  v o l í  pana PaedDr. Zdeňka Duška jeho předsedou. Zároveň ZM  v o l í  paní Hanu Mráčkovou, Annu Matulovou, Helenu Lexovou, Jaroslava Kocmana a Martina Legnavského členy Kontrolního výboru při ZM.

11/1/2010 po projednání s c h v a l u j e  členům zastupitelstva města výši měsíční odměny členů zastupitelstva, která se nemění, bude vyplácena v dosavadní výši (součet všech odměn za jednotlivé funkce a všech příplatků podle počtu obyvatel snížený o 10%) se splatností od 12.11.2010. Schválená výše odměny se bude týkat i těch členů zastupitelstva, kteří nahradí v průběhu volebního období zastupitele, jež se vzdá funkce. Odměna bude poskytnuta ode dne složení slibu.

12/1/2010 po projednání s c h v a l u j e  neuvolněnému místostarostovi měsíční odměnu v poloviční výši součtu odměny za funkci neuvolněného místostarosty a stanovené částky dle počtu obyvatel na základě přílohy prováděcího předpisu se splatností od 12.11.2010.

13/1/2010 s c h v a l u j e  žádosti o dotaci z Programu Podpora terénní práce pro rok 2011 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 107.642,-Kč (viz příloha orig.zápisu).

           

14/1/2010            s c h v a l u j e  rozdělení kompetencí starosty, místostarostů a dalších neuvolněných zastupitelů za volební období 2010-2014.

Obecné úkoly pro starostu, místostarosty a další neuvolněné členy ZM:

V rámci své resortní působnosti kontrolují plnění úkolů uložených Radou a Zastupitelstvem, zodpovídají za přípravu podkladů pro jednání RM a ZM v svěřených oblastech, odpovídají na dotazy členů ZM, zajišťují vztahy s veřejností, kontrolují sestavování rozpočtu v oblastech jim svěřených a dále i hospodaření podle schváleného rozpočtu. V rámci své působnosti a v souladu s přijatým příkazem o podpisovém právu, podepisují písemnosti zasílané jiným subjektům, podepisují  smlouvy a objednávky v rámci přesně vymezených kompetencí a v souladu s usnesením rady a příslušných interních nařízení. Dále vyřizují stížnosti a petice občanů směřované vůči svěřeným příspěvkovým organizacím a jejím ředitelům. Podepisují dokumenty personálního charakteru vůči ředitelům příspěvkových organizací. Dohlížejí na investiční akce, iniciují žádosti o granty a dotace a kontrolují jejich využívání. Podepisují i všechny ostatní nevyjmenované dokumenty a rozhodnutí v rámci své působnosti jim svěřené usnesením ZM.

Konkrétní oblasti svěřené působnosti:

 

Starosta – Mgr. Ladislav Chlupáč

-          útvar interního auditu a kontroly

-          útvar obrany a krizového řízení

-          oddělení projektů a strategií

-          Městská policie

-          zástupce Města při jednání  se Severočeskou vodárenskou společností a.s.

-          jednání v rámci projektu „geotermálního vrtu“

-          jednání v rámci projektu „gotického hradu“, „pivovaru“

-          zástupce Města při jednání s Hospodářskou a sociální radou a s Hospodářskou komorou

místostarosta – Mgr. Karel Krejza

-          odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

-          ekonomický odbor

-          odbor správy majetku města, bytového a lesního hospodářství

Příspěvková organizace:

Základní školy

Centrální školní jídelna

Městská sportovní zařízení

Městská kulturní zařízení

Knihovna KHM

                        Základní umělecká škola

                        PO CCRL

+ zástupce města pro lodní dopravu v rámci Sdružení měst a obcí

místostarosta – Jan Szántó

-          odbor sociálních věcí a zdravotnictví

-          odbor dopravy a silničního hospodářství

Příspěvkové organizace: Městská nemocnice

  Centrum Srdíčko

+      zástupce Města při jednáních se  SONO

+        zástupce města v MAS České středohoří

+      zástupce Města v rámci Svazu měst a obcí ČR

+      zástupce Města v Euroregionu Labe

+            zástupce Města v rámci Sdružení obcí pro plynofikaci Labské údolí I.

+            prevence kriminality – jednotlivé projekty a dotační tituly

místostarosta – Mgr. Václav Červín

-          odbor životního prostředí

-          odbor územního rozvoje města

Příspěvkové organizace:

TSM  (problematika čistoty města a městské zeleně)

Dům dětí a mládeže Rozmarýn

Mateřské školy

+ kontakt s neziskovými organizacemi

+ interpelace podávané na ZM

Úkoly v rámci samostatné působnosti pro neuvolněné zastupitele:

Mgr. Petr Hermann

      -            zástupce Města Litoměřice jako politik projektu Zdravé město a MA 21

-          kontakt s neziskovými organizacemi

Mgr. Petr Hošek

-          zástupce Města Litoměřice v rámci Svazu historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Ing.Radek Lončák MBA

-          politik pro územní plán

Jiří Landa

-            zástupce Města v rámci Sdružení měst a obcí pro realizaci kanalizace mikroregionu Litoměřic

Mgr. Karel Krejza                                                                                            Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                             starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu