RADA MĚSTA

usnesení rady města

30. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 5.11.2015

USNESENÍ
VÝPIS
z 30. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5.11.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 30. jednání projednala pod usnesením č.:

 

764/30/2015
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/046/2015 s názvem „Úklid centra města“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/046/2015 s názvem „Úklid centra města“ zadat přímým oslovením dodavatele Mgr. Barbora Hylánová, Plešivecká 1865/25, 412 01 Litoměřice, IČO: 88325750.

 

765/30/2015
Návrh na použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve formě dofinancování sociálních služeb na pokrytí nákladů na platy PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
RM schvaluje použití neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve formě dofinancování sociálních služeb na pokrytí nákladů na platy PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.

 

766/30/2015
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz orig. zápisu).

 

767/30/2015
Protokol o kontrole CŠI - Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (protokol o kontrole viz příloha orig. zápisu).

 

768/30/2015
Navýšení kapacity žáků ve školní družině na Masarykově ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5
RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školní družině ze 145 na 174 žáků na Masarykově základní škole Litoměřice, Svojsíkova 5, se sídlem Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 s účinností od 1.9.2016 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň ukládá odboru ŠKSaPP předložení žádosti navýšení kapacity ve školní družině na příslušné oddělení Krajského úřadu Ústeckého kraje.

 

769/30/2015
Pracovní setkání Hospodářské a sociální rady Litoměřicka - vzdělávání a následné uplatnění na trhu práce v regionu Litoměřicka
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění pracovního setkání „Jak zlepšit profesní přípravu studentů a učňů pro potřeby firem na Litoměřicku“, která se uskuteční dne 19.11.2015 od 10.00 do 14.00 hodin v konferenčním sále Hradu Litoměřice.

 

770/30/2015
Sdělení ÚZSVM - výstavba litoměřického skateparku
RM bere na vědomí sdělení nesouhlasu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci výstavby betonového skateparku na p. p. č. 2700/2 k. ú. Litoměřice a ukládá odboru ŠKSaPP zahájit se zástupci iniciativy pro obnovu litoměřického skateparku jednání o novém vhodném místě výstavby skateparku.

 

771/30/2015
Žádost o prominutí nájemného za pronájem prostor Hradu Litoměřice - Uprchlická krize 2015
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí pro veřejnou diskusi na téma „UPRCHLICKÁ KRIZE 2015“, která se bude konat za účasti členů Bezpečnostní rady státu dne 10.11.2015 od 17.30 hodin v konferenčním sále Hradu Litoměřice.
RM rozhodla, že nebude v budoucnu poskytovat slevy na pořádání akcí organizovaných politickou stranou či hnutím.

 

772/30/2015
Revokace části usnesení RM č. 350/14/2015 ze dne 16.4.2015 - poskytnutí dotací pro rok 2015 – kulturní akce
RM revokuje část svého usnesení č. 350/14/2015a) ze dne 16.4.2015 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje poskytnutí účelových dotací na kulturní akce pro rok 2015 a uzavření veřejnoprávních smluv o dotaci fyzickým osobám uvedeným v příloze zápisu.

 

773/30/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

774/30/2015
Dodatek č. 6 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí,“ uzavřené dne 19.12.2002 ve znění jejich Dodatků č. 1 až 5.
RM schvaluje Dodatek č. 6 k „Dohodě o zřízení kontaktního místa Obecního živnostenského úřadu Litoměřice ve Štětí,“ uzavřené dne 19.12.2002 ve znění jejich Dodatků č. 1 až 5 (viz příloha orig. zápisu).

 

775/30/2015
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v objektu č. 020 na stavební parcele č. 4008/15 v areálu KDH v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 4,35 m², který se nachází v objektu č. 020 na stavební parcele č. 4008/15 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

776/30/2015
Žádost o prominutí příslušenství dluhu
RM neschvaluje prominutí úroku z prodlení pro pana V.H., bytem Třebušín a dále pro paní H.H., bytem Litoměřice.

 

777/30/2015
Propachtování pozemku parc.č. 663/1, lesní pozemek o výměře 329 m2 v k.ú. Čeřeniště k účelu užívání zahrady
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 663/1, lesní pozemek o výměře 329 m2 v k.ú. Čeřeniště paní L.H., bytem Liberec k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 1.645,- Kč/rok.

 

778/30/2015
Úprava nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 (změna doby pronájmu z neurčité na určitou do 31.12.2026, souhlas s výstavbou plotu a objektu pro správní činnost)
RM neschvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 spočívající ve změně doby pronájmu pozemků z neurčité na určitou do 31.12.2026.
RM schvaluje udělení souhlasu nájemcům s výstavbou plotu a umístěním objektu lehké dřevostavby pro správní činnost o max. výměře 15m2 za podmínky, že obě stavby budou bez základů (NS 9470000049 ze dne 11.6.2008).

 

779/30/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní K.Č., bytem Litoměřice, na částku 3.000,-Kč. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

780/30/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana B.V., bytem Litoměřice, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopadem 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

781/30/2015
Schválení dohody o prominutí dluhu
RM neschvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 1.500,-Kč, pro pana K.M., bytem Litoměřice. RM trvá na svém usnesení č. 695/27/2015 (Schválení dohody o splátkách dluhu) ze dne 25.9.2015.

 

782/30/2015
Schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb se spol. GLOBDATA a.s
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 21.2.2014 o poskytování služeb se společností GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9-11, 110 00 Praha 1, IČO: 25098900 (viz příloha orig. zápisu).

 

783/30/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/034/2015 s názvem „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Litoměřice“.

 

784/30/2015
Schválení uzavření smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu přeshraniční spolupráce města Litoměřice a města Drážďany
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Ing. Václavem Reifem, se sídlem Lidická 150/2, Litoměřice, IČO: 46029044 v rámci přípravy projektu přeshraniční spolupráce města Litoměřice a města Drážďany (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

785/30/2015
Zpracování stanoviska k návrhu změny místní dopravy v centru Litoměřic
RM pověřuje příslušné odbory Městského úřadu v Litoměřicích zpracováním stanoviska k návrhu změny místní dopravy v centru Litoměřic dle přiložené mapy (viz příloha orig. zápisu).

 

786/30/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla spolku – Svaz tělesně postižených Litoměřice – jih v objektu DPS, ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích
RM souhlasí s umístěním sídla zapsaného spolku – Svaz tělesně postižených Litoměřice – jih (IČO: 75003627) na adrese ul. Kosmonautů 2021/16, 412 01 Litoměřice, tj. v objektu Domu s pečovatelskou službou v ul. Kosmonautů 2021/16 v Litoměřicích.

 

787/30/2015
Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání - společná investice Města Litoměřice a ÚK
RM souhlasí se zahájením jednání s Ústeckým krajem o společné investici na vybudování dostatečných kapacit odborných učeben a sportovních ploch pro Gymnázium Josefa Jungmanna v Litoměřicích a Masarykovu základní školu Litoměřice.

 

788/30/2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova"
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova“ se společností CHTLTM + CHTHB Zateplení Litoměřice, Chládek & Tintěra, a. s. (Správce společnosti), Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČO: 62743881 a Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (Společník), Průmyslová 941, 580 01 Havlíčkův Brod, IČO: 60932171 (viz příloha orig.zápisu).

 

789/30/2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského"
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Stránského“ se společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČO:00526282 (viz příloha orig. zápisu).

 

790/30/2015
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká"
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Zateplení a výměna otvorových výplní MŠ Plešivecká“ se společností METALL QUATRO spol. s r.o., se sídlem Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most, IČO: 61538213 (viz příloha orig.zápisu)

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu