RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis z usnesení z jednání RM 10.11.2004

Usnesení

výpis

z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 10.11. 2004 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.         snížení mzdových prostředků u položky „státní správa + samospráva“ (ÚZ 2039)

ve výši 50.000,- Kč a zvýšení mzdových prostředků u položky „starosta + místostarostové + radní“ (ÚZ 2039) ve výši 50.000,- Kč.

2.         přidělení bytu č. 15 v DPS Kosmonautů 16, Litoměřice panu Běhunkovi Jiřímu, r. 1947, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou, že bude zaplacen fin.příspěvek ve výši 30 tis.Kč. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

3.         Nařízení č.1/2004 o vymezení úseků silnic, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. (viz příloha orig. zápisu)

4.         užití znaku města Litoměřic na mapě Litoměřice, České Středohoří vydávané ve spolupráci s Městem pro firmu GARP Production s.r.o., Hradec Králové.

5.         ceny průvodcovských služeb od 1.1.2005 dle předloženého návrhu (viz. příloha orig. zápisu.)

6.         přechod nájmu bytu Šárky Magyárové (nájemkyně opustila trvalou domácnost) o velikosti 0+2, Litoměřice na bratra Ivana Magyára.  

7.         výměnu bytů č.bytu 6 v ul. E.Krásnohorské 2016/5, Litoměřice a č.bytu 15 v ul. Dukelská 1885/10, Litoměřice, za podmínky následného odkupu bytu č. 6.

8.            zavedení nového zařizovacího předmětu – Měřič tepla za cenu 4,50 Kč/měs. na jedno otopné těleso s platností od 1.1.2005.

9.         uzavření smlouvy o podmínkách umístění stavby a o zřízení budoucího věcného břemene č. j. 35279/2004-025 na p.č. 2661/12, 2661/16, 2650/1 v k.ú. Litoměřice dle nezaps. geom. plánu z důvodu přeložky telefonního kabelu v rámci akce ,, Přemostění ramene řeky Labe na Písečný ostrov, Litoměřice“ se správcem pozemků Správou železniční dopravní cesty, st.org., zast. ing. Josefem Kalivodou, Prvního pluku 367/5, Praha 8  za jednorázovou zálohovou úhradu ve výši 3.808,- Kč vč. DPH.

10.            pronájem částí pozemků  p.č. 2661/12 o výměře 6 m2 a p.č. 2661/16 o výměře 26 m2 v k.ú. Litoměřice dle nezaps. geom. plánu pro účely výstavby ,,Přemostění ramene řeky Labe na Písečný ostrov, Litoměřice“ od  správce pozemků Správy železniční dopravní cesty, st.org., zast. ing. Josefem Kalivodou, Prvního pluku 367/5, Praha 8  na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné ve výši 320,-Kč splatné dle splátkového kalendáře s možností navýšení o inflaci.

11.            pronájem části pozemku  p.č. 2619  v k.ú. Litoměřice o výměře 450 m2 (1.zahrada) p. Jiřímu Lepšíkovi, Litoměřice, s účinností od 1.1.2005 za účelem užívání zahrady za cenu 900,- Kč/rok na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

12.            pronájem části pozemku  p.č. 2619 v k.ú. Litoměřice o výměře 400 m2 (2.zahrada)  p.Zdeňce Podzemské, Litoměřice, s účinností od 1.1.2005 za účelem užívání zahrady za cenu 800,-Kč/rok, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou  3 měsíce.

13.       pro spol. Výstavy s.r.o. Litoměřice rozložení platby ve výši 354.725,- Kč na dvě 50ti % splátky, 1. splátku do 31.12. 2004 a 2. splátku do 30.5. 2005.

14.       smlouvu se Severočeskými sběrnými surovinami a.s. o zabezpečení obsluhy sběrného místa pro odběr vybraných složek komunálního  odpadu, objemného a ostatního odpadu. (viz příloha orig. zápisu)

15.            vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací dle návrhu. (viz příl. orig. zápisu)

16.            předložené stanovisko k působení Soukromé MŠ Dětský koutek s.r.o., Mírové nám.15, Litoměřice. (viz příloha orig. zápisu)

17.            předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Ing. Václavem Komárkem o výkonu funkce odborného lesního hospodáře. (viz příloha orig. zápisu)

18.            předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Zdeňkem Šimkem o prodeji pozemku p.č. 2339/6 v k.ú. Litoměřice.

19.       konání mimořádného termínu svatby v obřadní síni v Litoměřicích dne 1. listopadu 2004 v 14.00 hod.

20.            předloženou Darovací smlouvu mezi Městem Litoměřice a dárci Benešovou Kamilou Moukovou Helenou, Moukou Jaroslavem, Studničkovou Olgou, Vlastimilem a Elenou Baťkovými, Litoměřice o darování podílů pozemku parcely v k.ú.Litoměřice číslo 2470/4 v celkové výši 7/9 pozemku. Dar byl schválen v  5.ZM dne 3.6.2004 pod. č. jed.I/20.(smlouva je přílohou orig. zápisu)

21.            předložený dodatek  smlouvy o dílo (stavební úprava a přístavba objektu Mírové nám. 17/9)  mezi Městem Litoměřice a firmou HANZL-stavby, modernizace, rekonstrukce a.s., IČ : 25021435. (dodatek smlouvy příloha orig. zápisu).

22.            předložený dodatek smlouvy o spolupráci při výstavbě kruhového objezdu „Na Kocandě“ mezi Městem Litoměřice, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Sallerovou výstavbou Litoměřice s.r.o., (dodatek smlouvy příloha orig. zápisu).

23.            předloženou smlouvu mezi Městem Litoměřice a Severočeskou plynárenskou a.s. o nájmu pozemku p.č. 1593 v k.ú. Litoměřice, nájem pozemku schválen RM dne 14.10.2004 pod č. I/2. (dodatek smlouvy příloha orig. zápisu).

II.            neschvaluje:

1.         snížení poplatků ze vstupného za r. 2004 ve výši 354.725,- Kč spol. Výstavy s.r.o. Litoměřice.

III.             jmenuje:

1.            Františka Kadeřábka, ing. Ivana Palána, ing. Zdeňka Černého, MUDr. Františka Pražáka a Josefa Betlama členy zvláštní komise pro prodej bytů.

IV.              doporučuje:

1.         FV při ZM přesun částky 50.000,- Kč v rámci ÚZ 2039 v rozpočtu města Litoměřice na r. 2004.

2.         ZM schválit navržený způsob úhrady ztráty akce Vinobraní 2004. (viz příloha orig. zápisu)

3.         ZM schválit přesun částky 200.000,- Kč z prostředků na mzdové náklady PO Knihovny K.H. Máchy na nákup knihovního fondu a služby a zároveň schválit převod 200.000,- Kč z prostředků na mzdové náklady této PO do rozpočtu města Litoměřic.

4.         ZM schválit přesun částky 90.000,- Kč z rozpočtu Města Litoměřice do rozpočtu příspěvkových organizací dle předloženého návrhu.

5.         FV při ZM připravit přesun fin. prostředků z rozpočtu města do rozpočtu jednotlivých PO dle předloženého návrhu. (viz příloha orig. zápisu)

V.            revokuje:

1.         své usnesení č. I./1 RM ze dne 14.9. 2004.

VI.             pověřuje:

1.         EO vydáním rozhodnutí o splátkovém kalendáři pro spol. Výstavy s.r.o. ohledně rozložení platby 354.725,- Kč dle rozhodnutí RM.

VII. ruší:

1.         své usnesení č. III./1 ze dne 26.10. 2004 týkající se snížení poplatků ze vstupného spol. Výstavy s.r.o. Litoměřice.

VIII.      bere na vědomí:

1.         nabídku činností DZCL, a.s. pro město Litoměřice.

2.            předložené vyúčtování akce Vinobraní 2004. (viz příloha orig. zápisu)

IX.            nesouhlasí:

1.            s vypovězením nájemní smlouvy České poště s.p. Litoměřice Střediskem Družba a.s. Litoměřice dle kritériích stanovených v NS.

          Jiří Landa                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                                  starosta města


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu