RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 21.10.2019

USNESENÍ
VÝPIS
z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21. 10. 2019
od 13:00hodin v kanceláři starosty města

569/21/2019
VZ/033/2019 s názvem „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2019 s názvem „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ (viz příloha orig. zápisu)

 

570/21/2019
Schválení nájemní smlouvy se Severočeskou vodárenskou společností a.s (tlaková kanalizace v Želeticích)
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s nájemcem Severočeská vodárenská společnost a.s., sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO 49099469 (viz příloha orig. zápisu)

 

571/21/2019
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2019
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

572/21/2019
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2019
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

573/21/2019
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2019
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).


574/21/2019
Navýšení kapacity žáků ve školní družině na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školní družině ze 140 na 170 žáků na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 s účinností od 1. 11. 2019.

 

575/21/2019
Žádost zřizovatele o souhlas s přijetím účelově určeného finančního daru - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 2.400 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadačního fondu DELFÍN-šance dětem, se sídlem, Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 05047102 na podporu zájmových kroužků žáků ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

576/21/2019
Metodik rozpočtu projektu "Spolupráce a kreativita CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807 - ZUŠ Litoměřice"
RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní uměleckou školou Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 a ředitelkou školy Mgr. Dominikou Valeškovou v rámci projektu "Spolupráce a kreativita CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011807 - ZUŠ Litoměřice".

 

577/21/2019
Vyhlášení soutěže Park roku 2019
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění vyhlášení soutěžní přehlídky "Park roku 2019" v rámci Konference pořádané Ústeckým krajem, městem Litoměřice a Svazem zakládání a údržby zeleně, které se uskuteční v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 6.11.2019.

 

578/21/2019
Žádost o parkovací místa "P" v ulici Vojtěšská u KD, III.ZÓNA
RM schvaluje 5 parkovacích míst "P" v ulici Vojtěšská u Domu kultury, III.ZÓNA v pracovních dnech od 8 do 13.30hod pro zaměstnance PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428, a to za úhradu ročního paušálu ve výši sazby platné pro zaměstnance Města Litoměřice.

 

579/21/2019
Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů a odpisového plánu pro rok 2019 - ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje změnu tvorby a čerpání fondů a aktualizaci odpisového plánu pro rok 2019 příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

580/21/2019
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 8.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice.
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice za účelem nákupu kotle na charitativní akce.


581/21/2019
Schválení bodů týkajících se příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - Srdíčko
a) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční účelové dotace na platy z dotačního programu Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2019 - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, sociální službu denní stacionář v celkové výši 2.471.900 Kč
b) RM bere na vědomí přijetí neinvestiční dotace ve výši 32.088 Kč na provoz sociální služby denní stacionář v Centru - SRDÍČKO v programu Podpora Ústeckého kraje na sociální služby 2019 - malý dotační program
c) RM bere na vědomí přijetí dotace z rozpočtu Města Litoměřice na projekty Centra – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, z Programu podpory sociálních a zdravotních aktivit pro občany města Litoměřice pro rok 2019 ve výši 20.000 Kč, z Programu podpory sport pro zdraví/sport pro všechny pro rok 2019 ve výši 10.000 K, z Programu podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2019 ve výši 9.000 Kč
d) RM schvaluje udělení souhlasu ve věci zahájení provozování vedlejší pracovní výdělečné činnosti v oboru CZ-NACE Ostatní vzdělávání, Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti pro ředitelku organizace Centrum SRDÍČKO, Ing. Ivanu Humlovou
e) RM schvaluje přijetí neinvestičního nadačního příspěvku ve výši 30.000 Kč od Nadace ČEZ, Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, IČO: 26721511 na projekt Kniha SRDÍČKA pro zdravotně handicapované osoby, pro příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165.


582/21/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) pan Pxxx Pxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 46.250 Kč
b) pan Vxxxxxx Hxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 50.000 Kč
(smlouvy viz příloha orig. zápisu)

 

583/21/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – nadzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) pan Mgr. Vxxxxxxxx Šxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 1.800 Kč
b) pan Vxxxxxxxxx Sxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.242 Kč
c) pan Jxx Sxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 1.485 Kč
d) pan JUDr. Jxxxx Sxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 3.004 Kč
e) paní Dxxxxx Chxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 782,10 Kč
f) pan Jxx Mxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 1.349,10 Kč
(smlouvy viz příloha orig. zápisu)

 

584/21/2019
Schválení smluvy o poskytnutí individuální dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory solárního ohřevu teplé užitkové vody v Litoměřicích pro žadatele:
pan RNDr. Ixx Kxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 40.000 Kč
(smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

585/21/2019
Schválení Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet
RM schvaluje uzavření Rámcové smlouvy na akceptaci platebních karet se společností Worldline Czech Republic s.r.o., Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, IČO: 03633144 (viz příloha orig. zápisu).

 

586/21/2019
Aktualizace Zásad o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým
a) RM schvaluje Zásady o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým s účinností od 22.10.2019 (viz příloha orig. zápisu)

b) RM uděluje OSNMM delegovanou pravomoc, týkající se uzavírání Smluv o smlouvách budoucích k realizaci inženýrských sítí v souladu s podmínkami, uvedenými v Čl. III., odd. 3.1 Zásad o zřizování věcných břemen omezujících vlastnické právo Města Litoměřice k věcem nemovitým, schválených v Radě města Litoměřice dne 21.10.2019

 

587/21/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2796,4011/1,4071/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2796, 4011/1,4071/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4742-10930/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 44.122 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

588/21/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 266/6 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 266/6 v k.ú. Pokratice dle GP 1447-128/2019, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 480 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

589/21/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/43, 2355/138 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 2355/43, 2355/138 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4732-717/2019 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 852 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

590/21/2019
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 580/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4750-1389/2019, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČO:27295567, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši Kč 10.005 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

591/21/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 560 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, s panem Eduardem Revajem, IČO: 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice – Pokratice. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

592/21/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti Septiky, žumpy, jímky, garáže s.r.o., se sídlem Palachova 694/51, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 28706684, zastoupené jednatelem Ing. Petrem Havlem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 280 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

593/21/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

594/21/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 31 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.


595/21/2019
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Ladova
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 73 380 (viz příloha orig. zápisu).


596/21/2019
Veřejnosprávní kontrola PO Masarykova ZŠ
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice, PSČ 412 01, IČO 46773436.

 

597/21/2019
Veřejnoprávní smlouvy s obcí Mlékojedy - vkládání dat do informačního systému územní identifikace
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Mlékojedy, s platností do konce roku 2023, dle které bude město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností , prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN (viz příloha orig. zápisu).

 

598/21/2019
Schválení zapojení Města Litoměřice do projektů Filozofické fakulty Univerzity J.E. Purkyně podávaných k Technologické agentuře ČR
a) RM schvaluje Potvrzení o roli externího aplikačního garanta a deklarace využití výstupů projektu „Historické funkční zóny jako nástroj udržitelné kvality života ve městech“ podávaného Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně k TA ČR a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem.

b) RM schvaluje Potvrzení o roli externího aplikačního garanta a deklarace využití výstupů projektu „Historické krovy města Litoměřic“ podávaného Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně k TA ČR a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 23.10.2019

 

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu