RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 2.11.2020

USNESENÍ

V Ý P I S

z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. 11. 2020

od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

 

536/21/2020

Schválení uzavření dodatku - outdoor akzent

RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě mezi Městem Litoměřice a spol. outdoor akzent, s.r.o., se sídlem Na strži 2097/63, Praha 1, IČO: 005 45 911 na umístění billboardu na Vojtěšském náměstí a v ul. Pokratická v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

537/21/2020

VZ/037/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - vybavení jazykové učebny nábytkem a počítači“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise

RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/037/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - vybavení jazykové učebny nábytkem a počítači“ (viz příloha orig. zápisu)

 

538/21/2020

VZ/042/2020 - Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích

RM schvaluje způsob zadání zakázky a složení komise pro provádění úkonů v rámci zadávacího řízení, jejíž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku ev. č. VZ/042/2020 s názvem „Revitalizace objektu Staré Radnice, č.p. 171 v Litoměřicích“ (viz příloha orig. zápisu)

 

539/21/2020

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:

Ing. Lxxxx Lxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxx – výše dotace 49.900 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu)


540/21/2020

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:

paní Jxxxx Mxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxx – výše dotace 30.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

541/21/2020

Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže

RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:

pan Pxxxx Kxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxx – výše dotace 35.000 Kč (smlouva viz příloha orig. zápisu)

 

542/21/2020

VZ/044/2020 - Litoměřice, Na Vinici (bývalá kasárna) - vodovodní řad

RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2020 s názvem „Litoměřice, Na Vinici (bývalá kasárna) - vodovodní řad“ (viz příloha orig. zápisu)

 

543/21/2020

Podmínky způsobu prodeje pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a parc. č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v obci a k.ú. Litoměřice

RM schvaluje podmínky prodeje pozemku parc. č. 4008/51 (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (jiná stavba) o celkové výměře 1235 m2, pozemku parc. č. 4008/52 (ostatní plocha) o celkové výměře 169 m2, parc. č. 4008/53 (ostatní plocha) o celkové výměře 234 m2 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP – pozemku parc. č. 4008/55 (ostatní plocha) o celkové výměře 229 m2, parc. č. 4008/133 (ostatní plocha) o celkové výměře 916 m2, parc. č. 4008/134 (ostatní plocha) o celkové výměře 227 m2 a parc. č. 4008/135 (ostatní plocha) o celkové výměře 197 m2, vše v obci a k.ú. Litoměřice, část obce Předměstí o celkové výměře 3207 m2. Podmínky prodeje budou zveřejněny na úřední desce města od 04.11.2020 do 19.11.2020 (viz příloha orig.zápisu). Prodej se uskuteční veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu. Veřejná nabídka se uskuteční dne 23.11.2020 v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice – Galerie „Felixe Holzmanna“, Mírové náměstí 15/7 (přízemí). Kupní cena byla stanovena prodávajícím jako cena smluvní ve výši minimálně 1.000.000 Kč.


544/21/2020

Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1585/2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 1585/2 v k.ú. Litoměřice, podle GP 4848-167/2020, ve prospěch oprávněného spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.599 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

545/21/2020

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí a v budově č.p. 172 v ul. Dlouhá v Litoměřicích, uzavřené s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace

RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí a prostoru v budově č.p. 172 v ul. Dlouhá v Litoměřicích, uzavřené s příspěvkovou organizací Ústeckého kraje Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková organizace, se sídlem Dlouhá 173/5, Litoměřice–Město, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360635 (viz příloha originálního zápisu).

  

546/21/2020

Zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, uzavřené se společností INTCORP s.r.o.

RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích, uzavřené se společností INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246 (viz příloha originálního zápisu).

 

547/21/2020

Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení, vybudovaného v lokalitě Palachova a okolí

RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 1045, 1158, 3100/1, 3100/2, 3209/6, 3209/10, 3209/11, 3289/1, 3289/6, 3235, 3226, 3161, 3162, 3258/11, 3258/8, 3163, 3101/1, 1208, 1159/1, 1159/2, 3258/9, 3258/1, 1094/1, 3258/7, 1010, vše v k.ú. Litoměřice, podle GP 4834-31/2020, ve prospěch oprávněného spol. Amigo Gigabit Network s.r.o., Pražská 129/144, Ústí nad Labem - Vaňov, IČO: 06031854, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 266.184 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

548/21/2020

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení na předmětu nájmu

RM schvaluje uzavření „Dohody o vypořádání bezdůvodného obohacení na předmětu nájmu“ s příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice se sídlem Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

549/21/2020

Žádost o směnu bytu č. 8 na Mírovém náměstí 21/13 za větší byt č. 1 v ulici Dlouhá 175/9

RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, směnu stávajícího bytu za větší byt č. 1 v ulici xxxxxxxxxxxx o výměře 82,87 m2. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

   

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

 

Mgr. Karel Krejza

1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 06.11.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu