RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 20.10.2016

USNESENÍ
V Ý P I S
z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 20.10.2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno: 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 20. jednání projednala pod usnesením č.:

581/20/2016
Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sídla „Spolku rodičů - Havlíček“ při Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32
RM uděluje souhlas s umístěním sídla „Spolku rodičů - Havlíček“ při Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČ 46773363 na adrese Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice.

 

582/20/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného materiálního daru (dřevo – hranoly) – PO Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje přijetí účelově určeného materiálního daru v hodnotě 50.000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od Linea podlahy, s.r.o. Kamýcká 440/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28702611 pro zhotovení dostavby venkovní učebny na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

 

583/20/2016
Žádost o dotaci Zahrada Čech s.r.o. - " Vánoční trhy v Litoměřicích"
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 150tis.Kč Zahradě Čech s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 22794701 na uskutečnění projektu “Vánoční trhy v Litoměřicích“ v termínu od 17.12.2016 do 23.12.2016.

 

584/20/2016
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

585/20/2016
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/041/2016 s názvem “ZŠ B. Němcové - odstranění havarijních průsaků do suterénu objektu"
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2016 s názvem “ZŠ B. Němcové - odstranění havarijních průsaků do suterénu objektu““ zadat přímým oslovením dodavatele HERSTAV, spol. s r.o., Michelská 60, Praha 4, IČO 49905775.

 

586/20/2016
Žádost o prodloužení Smlouvy o výpůjčce osobního automobilu - NADĚJE
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce osobního automobilu ze dne 20. 11. 2006 neziskové organizaci Naděje K Brance 11/19E, Stodůlky, 155 00 Praha, IČO: 00570931. Výpůjčka se prodlužuje do 20.11.2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

587/20/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání výroční členské schůze – Victoria – Liga proti rakovině Litoměřice
RM schvaluje pro VICTORII – Ligu proti rakovině Litoměřice, se sídlem Kostelní 902, 410 02 Lovosice, IČO: 46768734, bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 5.12.2016 od 13:00 do 16:00 hodin, za účelem konání výroční členské schůze.

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

588/20/2016
Návrh na příděl bytu č. 12 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 12 v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu J. K., bytem Velké Žernoseky a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

589/20/2016
Návrh na příděl bytu č. 29 (1+1) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 29 v DPS, Švermova 2099/16, Litoměřice panu P. Š., bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

590/20/2016
Pověření k zastupování Městského úřadu Litoměřice při uzavírání smluv dle zákona č. 108/2006 Sb.- o sociálních službách, § 91, odst. 6.
RM schvaluje pověření Ivany Aksenowé,DiS. – vedoucí oddělení sociální péče a komunitního plánování odboru SVaZ a Mgr. Petry Benešové – sociální pracovnice odboru SVaZ, k zastupování Městského úřadu Litoměřice při uzavírání smluv dle zákona č. 108/2006 Sb. – o sociálních službách, §91, odst.6.

 

591/20/2016
Revokace usnesení č. 316/11/2013 - Přijímání stavebního odpadu na sběrný dvůr Třeboutice pro občany města Litoměřice
RM revokuje své usnesení č. 316/11/2013 ze dne 28. 05. 2013 a ruší bezplatné přijímání stavebních odpadů od občanů města Litoměřice do sběrného dvora Třeboutice.

 

592/20/2016
Veřejnoprávní smlouvy s obcemi Hlinná, Křešice, Michalovice, Rochov - vkládání dat do informačního systému územní identifikace
RM schvaluje znění a uzavření veřejnoprávních smluv s obcemi Hlinná, Křešice, Michalovice, Rochov, s platností do konce roku 2020, dle kterých bude město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností , prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů uvedených obcí v jejich správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 42 až 44 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, tedy bude provádět vkládání dat – zápis údajů do informačního systému územní identifikace adres a nemovitostí – RÚIAN (viz příloha orig. zápisu).

 

593/20/2016
Rozpočtové opatření – odbor životního prostředí – sběrný dvůr odpadu Nerudova ulice
RM schvaluje rozpočtová opatření v rámci rozpočtu odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).

 

594/20/2016
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ pro veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2016 s názvem “Nákup 3 ks podzemních kontejnerů – Pražská ulice“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2016 s názvem „Nákup 3 ks podzemních kontejnerů – Pražská ulice“ zadat přímým oslovením dodavatele MEVA a.s., Na Urbance 632, 412 01 Roudnice nad Labem, IČO 46708766.

 

595/20/2016
Uzavření veřejnoprávní smlouvy s Obcí Libochovany na úseku speciálního stavebního úřadu pro místní komunikace
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/10/2016 s Obcí Libochovany, IČO 00263923, Libochovany čp. 5, 411 03 Libochovany, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Obce Libochovany v jejím správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Obce Libochovany a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

596/20/2016
Rozpočtové opatření – odbor DaSH
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru dopravy a silničního hospodářství (viz příloha orig. zápisu).

 

597/20/2016
Schválení odměny likvidátorovi Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci
Schválení rozpočtového opatření správního odboru
Pověření pro odbor KSaT k dalšímu postupu ve věci likvidace Labské paroplavební společnosti, o.p.s.
RM schvaluje odměnu likvidátorovi Městské prádelny a čistírny s.p. v likvidaci, Českolipská 3, Litoměřice, IČO: 14868890, Ing. Zdeňku Bezděkovi, bytem Litoměřice, ve výši 100.000,-Kč a uzavření smlouvy o odměně a náhradě nákladů likvidace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje rozpočtové opatření správního odboru – vyplacení odměny likvidátorovi a poskytnutí záloh na náklady likvidace (viz příloha orig. zápisu).

RM doporučuje ZM schválit odvolání likvidátora LABSKÉ PAROPLAVEBNÍ SPOLEČNOSTI, o.p.s. v likvidaci, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 28725476, Mgr. Miroslavy Laňkové a jmenování Ing. Zdeňka Bezděky, bytem Litoměřice, likvidátorem. RM doporučuje ZM pověřit odbor Kancelář starosty a tajemníka podáním návrhu k příslušnému soudu na odvolání likvidátora a jmenování nového.

 

598/20/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedené u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice 412 01, IČO: 467 734 36
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedenou u příspěvkové organizace Masarykova základní škola Litoměřice, Svojsíkova 5, Litoměřice 412 01, IČO: 467 734 36 (viz originál příloha zápisu).

 

599/20/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 6445 57 141
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, příspěvková organizace, 412 01 Litoměřice IČO: 6445 57 141 (viz příloha orig. zápisu).

 

600/20/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 708 54 165
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – Srdíčko, Revoluční 1845/32, 412 01 Litoměřice IČO: 708 54 165 (viz příloha orig. zápisu).

 

601/20/2016
Úprava a navýšení nájemného pro nájemníky městských bytů (od 01.01.2017)
RM schvaluje pravidla pro stanovení a výpočet nájemného v městských bytech (byty ve vlastnictví města Litoměřice) od 01.01.2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

602/20/2016
Ukončení nájemní smlouvy na umístění reklamní plochy v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy ze dne 21.04.2016 se společností RENGL,s.r.o., IČO: 25420160, Zákopnická 354, Liberec, na pronájem umístění a provozování plakátové plochy (dle čl. VI. odstavec 4. smlouvy) výpovědí bez udání důvodu, s výpovědní lhůtou šesti měsíců a s povinností nájemce provést odstranění reklamní plochy ke dni skončení smluvního vztahu.

 

603/20/2016
Určení způsobu prodeje pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528 m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice
RM bere na vědomí zánik závazku Města Litoměřice vyplývající ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 8.7.2015 uzavřené se společností PROFISTAV Czech s.r.o, IČO: 27922430, Vinohradská 2165/48, Praha 2, a nedoporučuje zastupitelstvu města další prodloužení termínu splatnosti kupní ceny (smlouva viz příloha orig. zápisu).
RM schvaluje způsob prodeje (výběr nejvhodnějšího zájemce) pozemků parc.č. 4008/5 o výměře 528m2 a 4008/6 o výměře 72 m2 včetně staveb bez č.p./č.e. v k.ú. Litoměřice, obálkovou metodou.

 

604/20/2016
Záměr pronájmu pozemku parc.č. 2747, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2747 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2747, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

605/20/2016
Záměr pronájmu pozemku parc.č.2774, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc.č. 2774 zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 2774, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

606/20/2016
Záměr úpravy smlouvy o pachtu č. 9170000235 ze dne 3.1.2005 (parc.č. 2619 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalšího pachtýře
RM schvaluje záměr úpravy smlouvy o pachtu č. 9170000235 ze dne 3.1.2005 (parc.č. 2619 v k.ú. Litoměřice), spočívající k přistoupení dalšího pachtýře slečny J. L., bytem Litoměřice.

 

607/20/2016
Souhlas s projektem z dotace 30. Výzvy IROP „ Rozvoj sociálních služeb“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1. – Farní charita
RM schvaluje vydání souhlasu s projektem z dotace 30. Výzvy IROP „ Rozvoj sociálních služeb“ Ministerstva pro místní rozvoj pro specifický cíl 2.1., k budově č.p. 918 v ul. Marie Pomocné v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

608/20/2016
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích
RM bere na vědomí výpověď paní Věry Kuchařové, IČO: 16406770, bytem Litoměřice a ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m² v ulici Kosmonautů 2020/14 v Litoměřicích. Nájemní vztah končí ke dni 31.12.2016.

 

609/20/2016
Přidělení bytu na základě veřejné nabídky v ulici Dlouhá 176/11 v Litoměřicích, o výměře 101,06 m² (3+1)
RM schvaluje přidělení bytu v ulici Dlouhá 176/11 v Litoměřicích, o výměře 101,06 m² (3+1) paní V. Ch. a panu J. S., oba bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.1.2017 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

610/20/2016
Žádost o rozšíření nájemní smlouvy
RM schvaluje panu R. H. rozšíření nájemní smlouvy k bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích, o jeho sestru paní L. H., s tím že tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.11.2016 do 30.4.2017.

 

611/20/2016
Schválení dohody o splátkách
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro pana R. H. bytem Litoměřice, na částku 7.738,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

612/20/2016
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/15 (číslo budovy 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 13.11.2012 na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 64 m² na stavební parcele č. 4008/15 (číslo budovy 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, uzavřené s panem Petrem Kumpánem, IČO: 47318481, bytem Litoměřice. Dodatkem č. 4 se upravuje doba nájmu na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.11.2016. (Dodatek č. 4 přílohou originálního zápisu).

 

613/20/2016
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání na stavební parcele č. 4008/16 (číslo budovy 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 nájemní smlouvy ze dne 19.11.2012 na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 60 m² na stavební parcele č. 4008/16 (číslo budovy 019) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, uzavřené s panem Tomášem Husákem, IČO: 63773023, bytem České Kopisty. Dodatkem č. 5 se upravuje doba nájmu na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.11.2016. (Dodatek č. 5 přílohou originálního zápisu).

 

614/20/2016
Prodloužení doby použití již poskytnutého investičního příspěvku Městské nemocnice v Litoměřicích, příspěvková organizace se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00 830 488
RM schvaluje Městské nemocnici v Litoměřicích, příspěvkové organizaci se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 00 830 488, použití již poskytnutého investičního příspěvku ve výši 14,5 mil Kč v období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2017.

 

615/20/2016
Schválení výjimky z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 "Zadávání veřejných zakázek" pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Nákup sadebního materiálu"
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup sadebního materiálu“ zadat přímým oslovením dodavatele Lesní školka Vědomice s.r.o., Lesní 193, 413 01 Roudnice nad Labem, IČO 28704282.

 

616/20/2016
Schválení Plánu zimní údržby 2016-2017
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2016-2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

617/20/2016
Aktualizace směrnic: Vnitřní platový předpis a Organizační řád PO MSZ v Litoměřicích
RM schvaluje aktualizaci Vnitřního platového předpisu a Organizačního řádu PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, Litoměřice, IČO:70923477 s platností od 1.9.2016 (viz příloha orig.zápisu).

 

618/20/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - revitalizace ploch za pavilonem M“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - revitalizace ploch za pavilonem M“ (viz příloha orig. zápisu).

 

619/20/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/045/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - demolice přístaveb pavilonu T“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/045/2016 s názvem „Litoměřice, areál ZČ - demolice přístaveb pavilonu T“ (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

 

Zhotovila: Jana Váchová
Dne: 25.10.2016
Zodpovídá: tajemník Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu