RADA MĚSTA

usnesení rady města

2. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 28.1.2016

USNESENÍ
V Ý P I S
z 2. jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 28.1.2016 od 10 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 2. jednání projednala pod usnesením č.:

 39/2/2016
Informace o záboru veřejného prostranství – PO MKZ Litoměřice – akce 2016
RM bere na vědomí zábory veřejného prostranství v rámci pořádání akcí PO MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice v roce 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

40/2/2016
Oznámení o shromáždění občanů – KSČM
RM bere na vědomí oznámení SR KSČM, zastoupené paní Janou Vojtilovou, která oznamuje konání shromáždění občanů dne 1.5.2016 na Mírovém náměstí a dne 9.5.2016 na místním hřbitově a u Památníku Richard.

 

41/2/2016
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2016 s názvem „Zajištění poradenských služeb v průběhu fáze udržitelnosti pro projekt Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/001/2016 s názvem „Zajištění poradenských služeb v průběhu fáze udržitelnosti pro projekt Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa“ zadat přímým oslovením dodavatele Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a. s., se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO 60279524.

 

42/2/2016
Změna Nařízení RM č. 1/2014 – změna plateb u nově vybudovaného parkoviště u autobusového nádraží (ul. Marie Pomocné)
RM schvaluje Nařízení č. 1/2016, kterým se mění Nařízení č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy (Nařízení viz příloha orig. zápisu).

 

43/2/2016
Užití znaku města Litoměřice – publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“
RM schvaluje užití znaku města panu P. H., bytem Brno pro použití v obrazové příloze vědecké publikace „Klíč ke znakům měst České republiky“, která bude vydána v rámci ediční řady Moravské zemské knihovny v Brně ve druhé polovině prosince 2016.

 

44/2/2016
Schválení Dodatku č. 11 se společností INEX Česká republika s.r.o., který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 se společností INEX Česká republika s.r.o., Neumanova 11, 412 01 Litoměřice, IČO: 61328987, který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

45/2/2016
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Severočeská filharmonie Teplice
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku 5.000 Kč Severočeské filharmonii Teplice, se sídlem Mírové náměstí 2950, 415 01 Teplice, IČO: 00083283 na uskutečnění projektu: „Koncert v rámci 52. ročníku Hudebního festivalu Ludwiga van Beethovena 2016“, uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

46/2/2016
Kurzy pro doplnění základního vzdělání v dálkové formě v regionu Litoměřicka – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM bere na vědomí organizování kurzu pro získání základního vzdělání v dálkové formě v regionu Litoměřicka v souladu s rámcovým vzdělávacím programem základního vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428.

 

47/2/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 12.500 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO:46773428 od TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.,se sídlem Haštalská 756/17, 110 00 Praha 1, IČO: 64933873 na realizaci odpadové kampaně „Litter Less“.

 

48/2/2016
Schválení změny organizačního řádu – PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČO 46773410
RM schvaluje organizační řád PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 s platností od 1.2.2016 (viz příloha orig.zápisu).

 

49/2/2016
Dotace „Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích“ na rok 2016

a) RM schvaluje předložený návrh komise kultury při RM na rozdělení dotací na činnost na rok 2016 dle přiložené tabulky (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o dotacích na činnost dle vzorové smlouvy (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

c) RM doporučuje ZM schválit přidělení dotací na činnost pro Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848, Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 a Kinoklub Ostrov, o.s. , IČO: 68954310 (viz příloha orig. zápisu).

 

50/2/2016
Dotace „Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích“ na rok 2016
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2016 (návrh viz příloha orig. zápisu).

 

51/2/2016
Vzetí na vědomí Akčního plánu řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2016
RM bere na vědomí Akční plán řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2016 (Akční plán přílohou orig. zápisu).

 

52/2/2016
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 27. 8. 2013 mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce, mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 se sídlem Na Valech 53, 412 01 Litoměřice a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

 

53/2/2016
a) Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „Pakt starostů a primátorů ve městě Litoměřice" do Národního programu Životní prostředí
b) Schválení přistoupení města Litoměřice do Paktu starostů a primátorů
RM schvaluje:
a) přípravu a podání projektové žádosti k projektu „Pakt starostů a primátorů ve městě Litoměřice" do Národního programu Životní prostředí
b) vstup města Litoměřice do VIP klubu evropských měst pro udržitelnou energetiku „Pakt starostů a primátorů“ (viz příloha orig. zápisu).

 

54/2/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „MobiLitA 21 - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21. století" do Národního programu Životní prostředí
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „MobiLitA 21 - Udržitelná doprava pro Litoměřice 21. století" do Národního programu Životní prostředí.

 

55/2/2016
Schválení uzavření smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu přeshraniční spolupráce města Litoměřice a města Drážďany
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo v rámci přípravy projektu přeshraniční spolupráce města Litoměřice a města Drážďany s Ing. Václavem Reifem, Lidická 150/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46029044 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

56/2/2016
Zpráva o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2015
RM bere na vědomí zprávu o vyřízených stížnostech a peticích za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

57/2/2016
Schválení zpětvzetí žaloby a odpis pohledávky
RM schvaluje zpětvzetí žaloby na zaplacení částky 1.500,-Kč s příslušenstvím podané proti panu L. J.M., zemřelému dne 29.11.2015, státnímu příslušníku Německa, a to z důvodu že náklady na vymáhání by přesáhly výši pohledávky. Zároveň RM schvaluje upuštění od vymáhání a odpis této pohledávky.

 

58/2/2016
Žádost o prominutí příslušenství dluhu
RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 9.408,- Kč ve výši 80%, (tedy 7.526,- Kč), pro paní M. S., bytem Litoměřice.

 

59/2/2016
Žádost o prominutí příslušenství dluhu a o prodloužení nájemního vztahu k bytu v domě Dlouhá 175/9, Litoměřice
RM schvaluje prominutí úroku (poplatku) z prodlení z částky 4.257,- Kč ve výši 60%, (tedy 2.554,- Kč), pro pana J. P., bytem Litoměřice.
RM schvaluje prodloužení nájemního vztahu k bytu o velikosti 43,33 m2 (1+1), v ulici Dlouhá 175/9 pro pana J. P. na dobu určitou od 1.9.2015 do 31.8.2016.

 

60/2/2016
Záměr pronájmu (výpůjčky nebo zřízení věcného břemene) k části pozemku parc.č. 782/5 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 14m2 k umístění stavby rozhledny – Sousedská knihovna
RM neschvaluje záměr pronájmu (výpůjčky) k části pozemku parc.č. 782/5 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 14m2 k umístění stavby rozhledny – Sousedská knihovna na dobu určitou 10 let.

 

61/2/2016
Revokace usn. 868/33/2015 ze dne 17.12.2015, týkající se pronájmu části pozemku p.č. 4008/74, v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 14.3.2016-20.3.2016
RM revokuje usn. 868/33/2015 ze dne 17.12.2015 a nahrazuje je tímto usnesením RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 7.3.2016 - 20.3.2016 Ferdinandu Berouskovi, IČO: 44844468 (Cirkus Berosini), Lhotská 995, Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

62/2/2016
Změna organizační struktury Oddělení projektů a strategií
RM schvaluje změnu organizační struktury Oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice, spočívající ve vytvoření jednoho tabulkového místa „energetik“ ke dni 1.2.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

63/2/2016
Změna organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice, spočívající ve vytvoření dvou tabulkových míst „sociální pracovník“ u Oddělení sociálně právní ochrany dětí ke dni 1.3.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

64/2/2016
Roční zpráva orgánu veřejné správy za rok 2015
RM schvaluje Roční zprávu orgánu veřejné správy za rok 2015, vypracovanou útvarem kontroly a interního auditu (viz příloha orig.zápisu).

 

65/2/2016
Informace z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2014
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím Městem Litoměřice za rok 2014 v celkové výši 1.761.224,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

66/2/2016
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 11.2.2016
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 11.2.2016 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:
1. Informace o výsledcích auditů udržitelného rozvoje a postupu do kategorie "A" dle kritérií MA21 v rámci NSZM
2. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 1.2.2016
3. Dotace pro destinační agenturu České středohoří o.p.s.
4. Kontrola plnění usnesení ZM za rok 2015
5. Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva
6. Schválení OZV o zákazu požívání alkoholu na veřejných prostranstvích
7. Schválení přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích
8. Žádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti – 3. ročník Litoměřické letní filharmonie 2016
9. Schválení dotací na činnost - Občanské sdružení Puellae cantantes, IČO: 26518848, Klub přátel chlapeckého sboru Páni kluci, IČO: 26548801 a Kinoklub Ostrov, o.s., IČO:68954310
10. Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích
11. Schválení dohody o splátkách
12. Prominutí příslušenství dluhu
13. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016 - poskytovatel Ústecký kraj, příjemce Město Litoměřice
14. Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení lékařské pohotovostní služby na rok 2016 - objednatel Město Litoměřice, poskytovatel - Městská nemocnice v Litoměřicích
15. Plán činnosti Kontrolního výboru při ZM na 1. pololetí 2016
16. Dodatky ke Smlouvě o nájmu výstaviště Zahrada Čech a Licenční smlouvě k ochranným známkám „Zahrada Čech“
17. Revokace usn. č.219/8/2015 ze dne 10.12.2015 (Podpora sociálních služeb na rok 2016)

Majetkové záležitosti:
Záměry:
18. Prodej pozemku parc.č. 2563/39 o výměře 19 m2 (zast.plocha)v k.ú. Litoměřice
19. Prodej pozemku parc.č. 600/64 o výměře 4 m2 (ostat.plocha)v k.ú. Pokratice
20. Prodej pozemku parc.č. 4334/2 o výměře 10 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
21. Prodej pozemku parc.č. 4334/4 o výměře 20 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
22. Prodej pozemku parc.č. 4025/31 o výměře 552 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 5094/4 o výměře 8944 m2 (ovocný sad) v k.ú. Litoměřice
24. Nákup části pozemku parc.č. 3408/52 o výměře cca 3300 m2 v k.ú. Litoměřice
25. Prodej pozemku parc.č. 823/1 o výměře 482 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
26. Prodej pozemku parc.č. 1151/1 o výměře 991 m2 (zahrada) a parc.č. 1151/2 (zast.plocha) o výměře 19 m2 v k.ú. Pokratice
27. Prodej pozemku parc.č. 2962/6 o výměře 7 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
28. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební),parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice s konečnou platností
29. Nákup pozemků parc.č. 3607/6 o výměře 143 m2 (ost.plocha) a parc.č. 3580/2 o výměře 86 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
30. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1265/16 o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 827/23, 827/24, 827/36, 1267/22, 1267/23 a 1267/24 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 6237/2015 od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
32. Revokace usnesení ZM ze dne 10.12.2009 pod bodem I/32 – prodej podílu pozemku parc.č. 888 pod stavbou č.p. 1288 u ul. Rooseveltova, Litoměřice – úprava kupní ceny
33. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 3768/2 a 3768/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 2472/91, 5474/3 v k.ú. Litoměřice

35. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k částem pozemků parc.č. 33, 165, 247 v k.ú. Litoměřice
36. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 1313/27,1313/28,1838/2 v k.ú. Litoměřice
V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

67/2/2016
Připojení ke kampani „Vlajka za Tibet“
RM schvaluje připojení Města Litoměřic k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ a to vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu v Litoměřicích dne 10.3.2016.

 

68/2/2016
Setkání představitelů obcí ORP Litoměřice 16.2.2016 na Hradě Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, technické zajištění zázemí pro pořádání setkání představitelů obcí ORP Litoměřice, které se uskuteční dne 16.2.2016 v prostorách Hradu Litoměřice.

 

69/2/2016
Uzavření nájemní smlouvy po odstoupení od kupní smlouvy dle usnesení ZM č.12/8/2015 ze dne 10.12.2015 s účinností od 06.01.2016
RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytovou jednotku č. 430/26 v č.p. 430 v k.ú. Pokratice s paní V. Č. , bytem Praha a paní B. Č., bytem Litoměřice s účinností od 06.01.2016.

 

70/2/2016
Souhlas zajištěného věřitele s uzavřením budoucí kupní smlouvy
RM souhlasí s uzavřením budoucí kupní smlouvy na prodej nemovitostí – bytové jednotky č. 1854/48 včetně spoluvlastnických podílů na společných částech domu a pozemku, mezi insolvenčními správci dlužníků pana M. M., bytem Litoměřice a pana M. M., bytem Žalhostice jako budoucími prodávajícími a panem P. Ž. a paní J. Ž., bytem Litoměřice, jako budoucími kupujícími, za kupní cenu 567.429,-Kč. Město Litoměřice, uděluje souhlas jako zajištěný věřitel, který má za dlužníky pohledávku ve výši 119.628,-Kč (smlouva je přílohou orig. zápisu).

 

71/2/2016
Rozmístění dopravního značení v rámci akcí pořádaných městem a jeho příspěvkovými organizacemi na území MPR Litoměřice
RM ukládá příspěvkové organizaci Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice, IČO: 00080128 zajištění rozmístění dopravního značení na území MPR Litoměřice za účelem realizace kulturně-společenských, vzdělávacích a sportovních akcí, pořádaných pro veřejnost městem Litoměřice nebo jeho příspěvkovými organizacemi, a to v rámci schváleného příspěvku na provoz.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu