RADA MĚSTA

usnesení rady města

18. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 5.10.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 18. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 5. 10. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


493/18/2020
Souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace - předzahrádka – S. S.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se zvláštním užíváním komunikace pro pana xxxxxxxxxxxxx, IČO: xxxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxx, 438 01 Žatec za účelem umístění předzahrádky v Palachově ul. před čp. 733/53 v Litoměřicích, na části pozemku parc. č. 1158 k.ú. Litoměřice o celkové ploše 12 m2. Souhlas je udělen za dodržení podmínky minimálně 1,5 m volného průchodu a dále souhlas je udělen od 6:00 hod. v pracovní dny a od 8:00 hod. sobota, neděle a státem uznané svátky vždy do 22:00 hodin každého dne. Mimo tuto dobu není souhlas se zvláštním užíváním komunikace udělen, vyjma umístění zařízení samotné předzahrádky, kdy předzahrádka musí být zabezpečena tak, aby nebyla volně přístupná a byla pro návštěvníky provozovny uzavřena (viz příloha orig. zápisu).

 

494/18/2020
Aktualizace Vnitřního platového předpisu - PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje změnu Vnitřního platového předpisu PO Knihovně Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 s účinností od 1. 10. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

495/18/2020
Žádost o poskytnutí dotace - Florentina botel, spol. s.r.o.
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Florentině botel, spol. s.r.o., se sídlem Brožíkova 284/8, 266 01 Beroun Závodí, IČO: 28514548 na uskutečnění projektu: „Plavba lodí s kulturním programem", která se uskutečnila dne 26. 9. 2020

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

496/18/2020
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

497/18/2020
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2020
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli CŠJ – Martinu Mudrovi, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

498/18/2020
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2020
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

499/18/2020
Rozpočtové opatření - odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

500/18/2020
Soutěž Správným směrem 8
RM schvaluje vyhlášení soutěže „Správným směrem 8“.

 

501/18/2020
Výpůjčka části pozemku parc. č. 212/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje výpůjčení části pozemku parc. č. 212/1, zahrada, o výměře cca 38 m2 v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, bez možnosti oplocení, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, za účelem vysázení nízké okrasné zeleně.

 

502/18/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 375/1, 657/23 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků parc.č. 375/1, 657/23 v k.ú. Pokratice, dle GP 1482-10795/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 10.273 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

503/18/2020
Revokace usnesení č. 406/14/2020 ze dne 3.8.2020 - Výmaz služebnosti elektrizačního zařízení (VO)
RM revokuje usn. č. 406/14/2020 ze dne 3.8.2020 a schvaluje výmaz věcného břemene zřízeného ve prospěch Správy železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, na základě Smlouvy č. S-4051/2019-Bál ze dne 21.11.2019, podle GP 4422-18/2016, zahrnující strpění zřizování a provozování vedení na pozemcích parc.č. 3209/6, 3209/7, 3289/1, 3304/3, 3407/2 v k.ú. Litoměřice, právo vstupu a vjezdu pro provádění kontrol, údržby, oprav a změn; zákaz výstavby objektů a zařízení a výsadby trvalých porostů a stromů. Jednorázová úplata s DPH v celkové výši 13.977,92 Kč bude vrácena Správě železnic, státní organizaci do 60 dnů od výmazu v katastru nemovitostí. Správní poplatek za výmaz práva z evidence katastru nemovitostí bude hradit Správa železnic, státní organizace.

 

504/18/2020
Ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uzavřené dne 21.7.2017 (železniční tunel)
RM schvaluje ukončení Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, uzavřené dne 21.7.2017 mezi Městem Litoměřice a společností Voda – kamarád s.r.o., Internacionální 1231/8, Praha 6, Suchdol, IČO: 27343421, dohodou ke dni 15.10.2020 (Dohoda o ukončení Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, viz příloha orig. zápisu).

 

505/18/2020
Pronájem reklamní plochy na reklamním stojanu umístěném na pozemku parc. č. 1608/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem reklamní plochy na reklamním stojanu, umístěném na pozemku parc. č. 1608/2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění reklamy s prezentací a nabídkou služeb, výhradně spojených s pietou a pohřebnictvím, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za roční nájemné 960 Kč + 21% DPH pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice.

 

506/18/2020
Krátkodobá výpůjčka prostor o velikosti cca 30 m2 v přízemí domu č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje krátkodobou výpůjčku prostor o velikosti cca 30 m2 v přízemí domu č.p. 170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 10.10.2020 od 8:00 hod. do 12:00 hod. pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice za účelem uspořádání dobročinného bazaru.

 

507/18/2020
Rozpočtové opatření OSNMM
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci OSNMM (viz příloha orig. zápisu).

 

508/18/2020
Informace o setkání vedení města s obyvateli sídliště Střed
a) RM bere na vědomí předloženou zprávu.

b) RM pověřuje Zdravé město přípravou projektu vč. orientačního měření hluku a svolání pracovní skupiny, jejíž součástí budou také zástupci provozovatelů nočních klubů a podniků, Policie ČR, Městské policie Litoměřice a dalších. S cílem snížit negativní dopady provozu na právo pokojného bydlení a nerušeného spánku občanů a zároveň zvýšit společenskou odpovědnost provozovatelů.

 

509/18/2020
Změna ve složení komise Zdravého města a místní Agendy 21
RM schvaluje navržené změny v Komisi Zdravého města Litoměřice a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

 

510/18/2020
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx 410 02 Lukavec, na částku 3.000,- Kč. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

511/18/2020
Schválení termínů jednání RM a ZM na I. pololetí 2021
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na I. pololetí roku 2021.

RM: 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 15.3., 29.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5., 7.6., 21.6.

ZM: 4.2., 22.4., 22.6.

 

512/18/2020
Veřejnosprávní kontrola dotací rok 2019
RM bere na vědomí souhrnnou informaci o výsledku veřejnosprávních kontrol dotací za rok 2019 poskytnutých Městem Litoměřice neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví, sportu, kultury, fair trade, agendy Zdravého města (viz příloha orig. zápisu).

 

513/18/2020
Schválení zapojení Města Litoměřice do projektů Filozofické fakulty Univerzity J.E. Purkyně podávaných k TA ČR
a) RM schvaluje Potvrzení o roli externího aplikačního garanta a deklarace využití výstupů projektu „Výzkum historických funkčních zón jako nástroj udržitelného rozvoje měst v severozápadních Čechách“ podávaného Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně k TA ČR a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem.

b) RM schvaluje Potvrzení o roli externího aplikačního garanta a deklarace využití výstupů projektu „Historické krovy města Litoměřic“ podávaného Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně k TA ČR a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jeho podpisem.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne: 07.10.2020


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu