RADA MĚSTA

usnesení rady města

14. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 24.6.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 14/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo
dne 24. 06. 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty345/14/2019
Schválení právního aktu Centrum Srdíčko - Rozhodnutí o poskytnutí dotace z ESF OPZ
RM schvaluje právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace z ESF OPZ na realizaci projektu Dětská skupina – JESLIČKY; příjemce dotace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2022 (viz příloha rozhodnutí originál zápisu).

346/14/2019
Schválení výše částečných neinvestičních nákladů - Centrum Srdíčko
RM schvaluje výši částečných neinvestičních nákladů-úhrad za poskytování služby dětská skupina pro děti ve věku od 3 do 6 let (Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA), s účinností od 1. 9. 2019, poskytovatel služeb Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70895465.

347/14/2019
Schválení mimořádné dotace z rozpočtu města Terezín pro Centrum Srdíčko
RM schvaluje přijetí mimořádné dotace z Grantového programu města Terezín na rok 2019 ve výši 40.000,- Kč na projekt „Podpora sociální služby pro handicapovanou slečnu Kateřinu K“, příjemce Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165.

348/14/2019
Jmenování zástupkyně ředitelky - Centrum Srdíčko
RM bere na vědomí jmenování Bc. Lenky Boubelíkové do funkce zástupkyně ředitelky Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 7. 2019.

349/14/2019
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku spolku Lince bezpečí, z.s.
a) RM schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 10.000 Kč Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, Praha 8 - Bohnice, 181 02, IČO: 61383198
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění podpory a chodu této služby.

350/14/2019
Žádost spolku Sůváci o dotaci na letní tábor
RM schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Sůváci, z.s., se sídlem Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 01280368.
b) uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zabezpečení letního dětského tábora.

351/14/2019
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Občanskému sdružení Štěpánčino divadélko
RM schvaluje
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 20.000 Kč Občanskému sdružení kulturní osvětě dětí a mládeže, písně, zvyky, pohádky, hudba, divadlo, Štěpánčinu divadélku, se sídlem Družstevní 25, Litoměřice, IČO: 27045650
b) uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění dostavby divadelní scény, hudebních nástrojů a nezbytného vybavení k produkci.

352/14/2019
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Diakonií ČCE
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích se sídlem Rooseveltova 716/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768041, ve výši 30.000 Kč na výdaje spojené se službami psychoterapeuta. RM zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice.

353/14/2019
Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb JUDr. Mariannou Svobodovou
RM schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb s Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář, se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2, IČO: 66256658 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

354/14/2019
Návrh úpravy rozpočtu
RM schvaluje navýšení položky Havarijní fond ÚZ 8257/Org. 8200 v rozpočtu odboru územního rozvoje na r. 2019 o 500 tis. Kč na celkovou částku 1 030 tis. Kč (viz příloha orig. zápisu).

355/14/2019
Schválení uzavření smlouvy - GasNet, s.r.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu plynárenského zařízení v ul. Jasanová v Litoměřicích mezi Městem Litoměřice, Mírové nám. 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a spol. GasNet, s.r.o., se sídlem: Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO: 27295567 (viz příloha orig. zápisu).

356/14/2019
Schválení změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů, plánu pořízení majetku a odpisového plánu pro rok 2019 - CŠJ Litoměřice
RM souhlasí s provedením technického zhodnocení budovy Na Valech, č.p. 582/53 v prostoru výdejny Centrální školní jídelny Litoměřice, a sice s instalací vzduchotechniky v hodnotě 182.258,- Kč. Technické zhodnocení bude odepisováno Centrální školní jídelnou Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793.
RM schvaluje změnu plánu oprav a pořízení majetku, změnu odpisového plánu, změnu čerpání fondů na rok 2019 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 a použití rezervního fondu na úhradu zákonných sociálních nákladů ve výši 15.661,- Kč v souvislosti s čerpáním fondu kulturních a sociálních potřeb, týkajících se vyplacení finančních odměn k životním výročím a odchodům do starobních důchodů (viz příloha orig. zápisu).
RM bere na vědomí změnu finančního plánu nákladů a výnosů na rok 2019 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

357/14/2019
Revokace usnesení č. 586/16/2018 ze dne 18. 9. 2018 - uzavření dohody o pracovní činnosti
RM revokuje své usnesení č. 586/16/2018 ze dne 18. 9. 2018 a nahrazuje jej zněním:
RM schvaluje uzavření dohody o provedení práce Mgr. Zuzaně Bendové s organizací PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 v rámci projektu OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“.

358/14/2019
Dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace

RM schvaluje odboru ŠKSaPP dodatky č. 1 k veřejnoprávním smlouvám o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

359/14/2019
Pověření zastupováním ředitele PO - konkurz na ředitele/ředitelku CŠJ Litoměřice
RM pověřuje zastupováním ředitelky příspěvkové organizace Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 paní Miluši Karlíkovou, bytem Trávčice, s účinností od 1. července 2019 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky této příspěvkové organizace.

360/14/2019
Bezplatné užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Veřejné projednání záměru prodeje 100% akcií Nemocnice Litoměřice, a.s.
RM neschvaluje bezplatné užití prostor objektu Kulturního a konferenčního centra Litoměřice resp. objektu Domu kultury a Hradu Litoměřice petičnímu a přípravnému výboru ve věci pořádání veřejného projednání záměru prodeje100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice a.s..

 

361/14/2019
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

362/14/2019
Dodatek č. 7 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 7 organizačního řádu příspěvkové organizace Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

363/14/2019
Užití prostor Divadla Karla Hynka Máchy Litoměřice - přednáška o kouření pro studenty litoměřických středních škol
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky, za účelem konání přednášky o kouření pro studenty litoměřických středních škol, které pořádá Zdravé město Litoměřice v prostorách divadla Karla Hynka Máchy v Litoměřicích dne 25. 6. 2019 od 10.00 hodin.

 

364/14/2019
Udělení mimořádné odměny ředitelce Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. mimořádnou odměnu ředitelce Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7 Zdeňce Kovářové (viz příloha orig. zápisu).

365/14/2019
Poskytnutí dotace - Slavoj Litoměřice, z.s. – EURO CUP hokejbal
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000 Kč Slavoji Litoměřice, z.s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice na podporu litoměřických hráčů na premiérovém hokejbalovém EURO CUPU 4vs4 v Bratislavě, které se koná ve dnech 11. – 14. 7. 2019 v kategoriích U14 a U16 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

366/14/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) pan Ixxx Axxxxxx ,xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 47.000 Kč
b) pan Jxxxx Čxxxxxxx ,xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 39.600 Kč
c) pan Jxx Txxxxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 22.760,10 Kč
d) Ing.Mxxxxxxx Pxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 25.000 Kč
e) paní PharmDr.Ixxxx Kxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 50.000 Kč
f) Ing.Mxxxxxxx Mxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 25.000 Kč
g) pan Rxxxx Zxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 30.000 Kč
h) MUDr.Pxxxx Pxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 50.000 Kč
i) paní MUDr.Exx Kxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 25.000Kč
j) pan Jxxxxxxx Zxxxxxxxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvýše dotace 50.000 Kč
(viz příloha originál zápisu)


367/14/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – nadzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) pan JxxxxxAxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 719,1 Kč
b) Mgr. Pxxxx Kxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 7.463,7 Kč
c) paní Exx Sxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 3.016 Kč
d) pan VxxxxxxxxxxVxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvýše dotace 2.100 Kč
e) pan Pxxxx Sxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 6.371 Kč
f) pan RxxxxxxxKxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 1.500 Kč
g) pan Pxxxx Rxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 8.219,17 Kč
h) Mgr.PxxxxBxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvýše dotace 900 Kč
i) paní DxxxxVxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvýše dotace 6.227,8Kč
j) pan Rxxxxx Čxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvýše dotace 7.200 Kč
k) Ing.Axxxxxx Bxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxvýše dotace 2.307,1Kč
l) MUDr.Šxxxxxxx Pxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx výše dotace 2.500,2 Kč
(viz příloha originál zápisu)

 

368/14/2019
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku 5251/34 v k.ú. Litoměřice a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje společnosti KODYTEK - MOBILNÍ JEŘÁBY, společnost s ručením omezeným se sídlem Velké Žernoseky 179, 412 01 Velké Žernoseky, IČO: 44565747, zastoupené jednatelem Vladimírem Kodytkem, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 70 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/34 v katastrálním území Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou de dni 30.06.2019.
b) RM schvaluje společnosti KODYTEK - MOBILNÍ JEŘÁBY, společnost s ručením omezeným, se sídlem Velké Žernoseky 179, 412 01 Velké Žernoseky, IČO: 44565747, zastoupené jednatelem Vladimírem Kodytkem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 86,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

369/14/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Petrovi Slahučkovi, IČO: 64017737, se sídlem Kosmonautů 2018/6, Předměstí, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 432,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

370/14/2019
Revokace usnesení RM č. 181/7/2019 a schválení uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM revokuje usnesení RM č. 181/7/2019 a schvaluje spolku Enkidu, z.s, se sídlem Čeřeniště 15, 400 02 Malečov, IČO: 08101451, zastoupenému předsedkyní Nicol Magrotovou, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 62,14 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

371/14/2019
Vypůjčení části pozemků parc.č. 2644, 2645/1, 2645/2, 2645/8, 2649/6, 2653/6, 2653/7, 4690/2, 4690/4 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje vypůjčení části pozemků parc.č. 2644, 2645/1, 2645/2, 2645/8, 2649/6, 2653/6, 2653/7, 4690/2, 4690/4 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 1027m2 Ústeckému kraji, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, k realizaci stavby cyklostezky, na dobu určitou, po dobu 5 let od finančního ukončení projektu „Labská stezka č. 2 – etapa 2e“.


372/14/2019
Záměr prodloužení Smlouvy o výpůjčce č. 9470000081 ze dne 23.3.2015
RM schvaluje záměr prodloužení Smlouvy o výpůjčce výpůjčky č. 9470000081, uzavřené dne 23.3.2015 s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48 Ústí nad Labem, IČO: 70892156, k části pozemku parc.č. 290 o výměře cca 60m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu určitou do 22.3.2025.

373/14/2019
Propachtování části pozemku parc.č. 2581 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrady o výměře cca 500m2 v k.ú. Litoměřice, paní MUDr. D. K., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, za roční nájemné ve výši 2.500 Kč.

374/14/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti ElektroSever spol. s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04797426, zastoupené jednatelem Jiřím Petrusem, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

375/14/2019
Schválení slevy nájemného za pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
RM schvaluje spolku Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s., se sídlem Horní Rybářská 210/14, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 00483478, zastoupenému předsedou Eduardem Šífem, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 148,50 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/2 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí po slevě částku 100 Kč/m2/rok.

376/14/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 346 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

377/14/2019
Záměr prodloužení Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000074 ze dne 31.12.2013
RM schvaluje záměr prodloužení Smlouvy o nájmu pozemku č. 9470000074, uzavřené dne 31.12.2013 se spol. Bonett Gas Investment, a.s., U Habrovky 247/11. Praha, IČO: 28253655, k části pozemku parc.č. 2608/2 o výměře cca 131 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění veřejné kompaktní plnící stanice CNG (pohonné hmoty), na dobu určitou do 31.12.2033

378/14/2019
Žádost o ukončení nájmu bytu, Mírové náměstí 20/12
RM schvaluje paní Bc. L. T., bytem Lovosice, ukončení nájmu bytu, Mírové náměstí 20/12, Litoměřice, dohodou ke dni 30.6.2019.

379/14/2019
Pronájem částí pozemků parc. č. 5227/36 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5227/39 (ostatní plocha – manipulační plocha), oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 1.000 m2 za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch od data 01.07.2019
RM schvaluje pronájem částí pozemků parc. č. 5227/36 (zastavěná plocha a nádvoří) a parc. č. 5227/39 (ostatní plocha – manipulační plocha), oba v k.ú. Litoměřice o celkové výměře cca 1.000 m2 za cenu 20,- Kč/m2/rok pro společnost SLABOCH s.r.o., Školní 299/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 06910572, jako skladové a odstavné plochy od data 01.07.2019.

380/14/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem tržního místa na pozemku č. 123 k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května
RM schvaluje panu Z. Č., bytem Litoměřice, pronájem tržního místa na pozemku č. 123 k.ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5.května ve dnech 27.6.-27.8.2019.

381/14/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, se společností Bezva agentura s.r.o., se sídlem Chlumova 206/21, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 07805888, zastoupenou jednatelkou Adélou Markovou. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

382/14/2019
Výpůjčka skateboardingového parku pod Tyršovým mostem a části přilehlých pozemků na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání benefiční akce „SAVE-SKATE IV.“ ve dnech 06.07.- 07.07.2019
RM schvaluje výpůjčku skateboardingového parku pod Tyršovým mostem (na parc. č. 2700/1 a na parc. č. 2700/3) a přilehlých pozemků parc. č. 2705/2 a parc. č. 2698/1 na Střeleckém ostrově v Litoměřicích paní Bc. Š. H., bytem Lukavec, za účelem konání benefiční akce „SAVE-SKATE IV.“ dne 06.07.-07.07.2019.

383/14/2019
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo k projektové dokumentaci k projektu PAVE
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o zhotovení, a provedení dokumentace a projektu pozemní stavby s Ing. arch. Josefem Smolou, se sídlem Sládkovičova 1306, Praha 4 – Krč, 142 00, IČO: 452 59 470.

 

384/14/2019
Zrušení veřejné zakázky a schválení způsobu zadání nové veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení pro podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka bateriérového systému akumulace energie a dobíjecí stanice pro FVE"
RM schvaluje zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/018/2019. s názvem „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“ a po marném uplynutí zákonných lhůt dále schvaluje zadávací dokumentaci a složení komisí pro provádění úkonů v rámci nově zahájeného zadávacího řízení, jejichž činnost bude spočívat v otevírání nabídek, posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku " II. Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů " (viz příloha orig. zápisu).

385/14/2019
Schválení odkupu služebního vozu Škoda Octavia
RM schvaluje odkup služebního vozu Škoda Octavia od akciové společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, IČO: 24840688.
RM schvaluje rozpočtové opatření správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

386/14/2019
Schválení nových členů představenstva a dozorčí rady společnosti společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
Rada města při výkonu funkce jediného akcionáře v působnosti valné hromady obchodní společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s. se sídlem Litoměřice, Litoměřice - Město, Mírové náměstí 15/7, PSČ 412 01, IČO: 24840688, činí následující rozhodnutí:
a) odvolává z funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Mgr. Ladislava Chlupáče
2. Mgr. Karla Krejzu
3. MUDr. Petra Pinku

b) volí do funkce člena představenstva společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Mgr. Ladislava Chlupáče
2. Mgr. Karla Krejzu
3. MUDr. Petra Pinku

c) odvolává z funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Radka Lončáka
2. Václava Červína
3. Zdeňka Zabilanského
4. Martina Hrdinu
5. Jaroslava Růžičku
6. Petra Prchala

d) volí do funkce člena dozorčí rady společnosti 1. Geotermální Litoměřice a.s.
1. Radka Lončáka
2. Václava Červína
3. Jaroslava Růžičku
4. Petra Prchala
5. Romana Kozáka
6. Josefa Doušu

 

387/14/2019
Souhlas s podpisem s Chartou diverzity Česká republika
RM souhlasí s připojením podpisu Města Litoměřice pod "Chartu diverzity Česká republika" a pověřuje tajemníka Mgr. Milana Čigáše přípravou podkladů.

388/14/2019
Vyhodnocení TOP priorit 2019 z fóra, ankety a sociologického průzkumu
RM
a) bere na vědomí vyhodnocení TOP priorit 2019/2020 z veřejného fóra, ankety a sociologického průzkumu (viz přílohy orig. zápisu) a ukládá příslušným garantům navrhnout řešení vybraných priorit.
b) ukládá tajemníkovi úřadu seznámit vedoucí odborů s výsledky veřejného fóra a s podněty občanů z ověřovací ankety.

389/14/2019
Výstupy z Mladého fóra 2019 ověřené anketou
RM bere na vědomí TOP Priority mladých, vzešlé z Mladého fóra a školních fór v roce 2019 a ukládá navrhnout řešení problému „zajistit na náměstí recykl kontejnery/koše“ odpovědným garantům (viz příloha orig. zápisu).

390/14/2019
Schválení projektu participativního rozpočtu 2019 a jeho realizace
RM
a) schvaluje realizaci vítězného projektu participativního rozpočtu "Dětské hřiště při ZŠ Havlíčkova"
b) ukládá odboru územního rozvoje realizaci projektu dle dohody s navrhovatelem nejpozději do 31. 10. 2019.

391/14/2019
Akční plán zlepšování Zdravého města a MA21 pro rok 2019
RM schvaluje Akční plán zlepšování Zdravého města Litoměřice a MA21 a ukládá garantům realizaci plánovaných aktivit.

392/14/2019
Schválení přijetí daru – movité věci
RM schvaluje přijetí daru – tapiserie s názvem „Litoměřice“ od INVA družstva, se sídlem Klášterní 1/88, CZ-412 01 Litoměřice, IČO: 00029343.

 

393/14/2019
Připojení k Memorandu o společné přípravě a realizaci projektu Datová integrační platforma v Ústeckém kraji
RM souhlasí s připojením Města Litoměřice k Memorandu o společné přípravě a realizaci projektu Datová integrační platforma v Ústeckém kraji (viz příloha orig. zápisu).

394/14/2019
Cenová nabídka - dopravní studie "Litoměřice - dopravní zklidnění centra (náměstí)"
RM neschvaluje objednání dopravní studie "Litoměřice - dopravní zklidnění centra (náměstí)" u společnosti DOPAS s.r.o. se sídlem Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČO: 014 43 780.

395/14/2019
Projekt Re – use centra, druhý život věcí
RM ukládá MěÚ a TSM prověřit možnost zřízení Re – use centra v prostorách sběrného dvora, případně vytipovat jiné vhodné místo pro jeho umístění a navrhnout možnosti a podmínky jeho provozování v Litoměřicích.

396/14/2019
Úsporná opatření MěÚ Litoměřice
RM ukládá tajemníkovi MěÚ navrhnout úsporná opatření v rámci provozu a činnosti Městského úřadu, a to z důvodu vytváření finančních rezerv pro finanční rok 2020. O návrhu úsporných opatření informovat radu města a dne 12.9.2019 zastupitelstvo města.

397/14/2019
Přehled došlých nabídek na provozování nemocnice v Litoměřicích
RM bere na vědomí došlé nabídky zájemců o provozování nemocnice v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 27.6.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu