RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis z usnesení RM 12.05.2005

USNESENÍ

výpis

z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.5.2005 od 10:00hod.

v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         výměnu bytu č. 2 Mrázova 986/19, Litoměřice, obecní, kategorie I., velikosti 2+1 a bytu č.5, Dukelská 2050/1 Litoměřice, družstevní, kategorie I., velikosti 4+1,

2.         úpravu rozsahu zóny placeného stání dle předloženého návrhu.

3.         úpravu počtu parkovacích stání na Mírovém náměstí dle předloženého návrhu.

4.         pro spol. Stillking Film s.r.o. Praha zábor veřejného prostranství za účelem natáčení reklamního spotu na ochranné přilby dne 14.5. v ul. Michalská, Krajská, Jarošova, Vodní, Okružní a 5. května v Litoměřicích za fin. úhradu 30.000,- Kč a za podmínky řádného projednání společnosti s dotčenými subjekty.

5.         složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci „Oprava komunikací historického jádra městské památkové rezervace Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu)

6.         6-ti členné školské rady při ZŠ zřizovaných Městem Litoměřice.

7.         vzhledem k výjimečné situaci Obce Keblice snížení neinvestičních nákladů za dojíždějící žáky ZŠ v Keblicích.

8.         výsledky výběrového řízení na funkci ředitele PO CŠJ, Svojsíkova ul. 7, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.         smlouvu o spolupráci s panem Romanem Gerstendörferem při zajišťování pohřbů ve smyslu ust. § 5 zákona o pohřebnictví (viz příloha orig. zápisu).

10.       mandátní smlouvu s firmou Mgr. Zbyněk Pěnka, Reno Litoměřice na vypracování „Prohlášení vlastníka“ bytových jednotek v majetku Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

11.       výpověď z nájmu s přivolením soudu vůči nájemníkům bytu č. 5, Sovova 53/4 v Litoměřicích.

12.       přerozdělení kapacity školní družiny a školního klubu na ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 tak, že ve školní družině se sníží stav ze 175 na 150 žáků a ve školním klubu se zvýší stav z 25 na 50 žáků.

II.         neschvaluje:

1.         poskytnutí finančního příspěvku pro soudobou křesťanskou kulturu.

III.        ukládá:

1.         odboru ŠKaS zpracovat konkretizaci závěrů České školní inspekce.

2.         odboru ŠKaS zajistit do 20.5.2005 zpracování rozboru kalkulace ceny jednoho oběda pro zaměstnance škol a školských zařízení stravujících se v CŠJ.

IV.        pověřuje:

1.         ing. Palána přípravou na zpracování finanční analýzy týkající se výstavby nového výstavně-kongresového centra v areálu ZČ v Litoměřicích a přípravou všech potřebných podkladů k oslovení firem na zpracování podkladů pro podání žádosti o dotaci z EU a její následné předložení RM k projednání.

V.         žádá:

1.         na doporučení komise VVaS jednotlivé politické kluby zastupované v ZM o podání návrhů na členy školských rad do 15.6. 2005 paní Anně Neužilové na odbor školství, kultury a sportu.

VI.        doporučuje:

1.         ZM nařídit CŠJ odvod zisku za rok 2004 ve výši 150.000,- Kč s následným posílením rozpočtu jednotlivých ZŠ v Litoměřicích.

2.         ZM schválit Dodatek č. 1 Zřizovací listiny OSBH (viz příloha orig. zápisu).

VII.       promíjí:

1.         v souladu se zákonem č.634/2004 Sb., občanům s trvalým pobytem na adrese v ul. Kapucínské náměstí č.p.207 správní poplatky spojené se změnou trvalého pobytu a po předložení dokladu o zaplacení, správní odbor Města Litoměřice uhradí náklady spojené s vydáním nového občanského průkazu (pořízení fotografie) z UZ 02023 položka 5179 a to z důvodu duplicity č.p. domu v ul. Kapucínské nám. 207 Litoměřice a nutnosti přidělení nového č.p. 213.

VIII.      bere na vědomí

1.         časový harmonogram spuštění celého systému zóny placeného stání (viz příloha orig. zápisu).

2.         inspekční zprávy vyjmenovaných základních škol (viz příloha orig. zápisu)

3.         zprávu o plnění doporučení Útvaru interního auditu MěÚ Litoměřice pro MěN v Litoměřicích, které vyplynuly z provedené kontroly v 2/2005 – 3/2005.

4.         odpověď na dopis čj. 0193/05/Šál. ředitele MěN v Litoměřicích s doporučením ověřit otázku případně vzniklých závazků po převodu majetku MěN na Město Litoměřice.

5.         návrh dohody uzavřené dne 30.6.2002 s ÚSZVM Ústí nad Labem o vypořádání práv a závazků v souvislosti s ukončením smlouvy o nájmu k datu 31.12. 2005.

              Jiří Landa                                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

   1. místostarosta města                                                                               starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu