RADA MĚSTA

usnesení rady města

12. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 12.3.2015

USNESENÍ

VÝPIS

z 12. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.3.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města


Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 12. jednání projednala pod usnesením č.:

249/12/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/009/2015 s názvem „Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice"
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Příprava a výroba televizního zpravodajství pro město Litoměřice".

250/12/2015
Podání informace – počet akcí povolených OÚR v r. 2014
RM bere na vědomí předloženou informaci o počtu akcí povolených OÚR v r. 2014 (viz příloha orig. zápisu).

251/12/2015
Zábor veřejného prostranství – bar StarArena, Litoměřice – předzahrádka
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části ul. Pokratická (část poz. č. 657/42) v Litoměřicích pro pana L.B., provozovatele baru StarArena, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky.

252/12/2015
Zábor veřejného prostranství – La Fella, s.r.o. – předzahrádka
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části chodníku před čp. 202/26 v ul. Dlouhá v Litoměřicích pro spol. La Fella, s.r.o., Mělník za účelem umístění předzahrádky.

253/12/2015
Umístění předzahrádky – Mírové nám. 13/21, Litoměřice
RM neschvaluje posunutí termínu rekonstrukce plynovodu a vodovodu na Mírovém náměstí v Litoměřice dle žádosti p. M.M., (U Zlatého bažanta) Mírového nám. 13/21, Litoměřice a trvá na původním termínu od 1.6. do 15.9.2015.

254/12/2015
Zábor veřejného prostranství na Lodním nám.
RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části Lodního nám. (část poz.č. 2680/1) v Litoměřicích pro p. V.Ř., předsedu o.s., Pískovna, Litoměřice za účelem pořádání kulturních akcí v termínech 29.5., 30.5., 5.6., 6.6., 12.6., 13.6., 19.6., 20.6., 26.6., 27.6., 28.6., 3.7., 4.7., 10.7., 11.7., 17.7., 18.7., 24.7., 25.7., 31.7., 1.8., 7.8., 8.8., 14.8., 15.8., 21.8., 22.8., 28.8., 29.8., 30.8., 4.9., 5.9., 11.9., 12.9., 18.9., 19.9., 25.9., 26.9. 2015 za celkovou částku 500,- Kč.

255/12/2015
Částečná revokace usnes.č. 563/20/2011 a schválení Návštěvního řádu dětských sport. Hřišť
RM částečně revokuje usnesení č. 563/20/2011 ze dne 28.6.2011 a zároveň schvaluje Návštěvní řád dětských a sportovních hřišť, který je závazný pro návštěvníky hřišť (viz příloha orig. zápisu).

256/12/2015
Potvrzení vítězného uchazeče výběrového řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/005/2015 s názvem „Zajištění dotačního managementu při realizaci projektu Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného uchazeče Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje, a.s., se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 60279524 výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Zajištění dotačního managementu při realizaci projektu Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa" a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

257/12/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa", část veřejné zakázky č. 1 „Modernizace autobusového nádraží – stavební práce", uzavřené mezi Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa", část veřejné zakázky č. 1 „Modernizace autobusového nádraží – stavební práce", uzavřené mezi Chládek & Tintěra, a.s., se sídlem: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 1 přílohou orig. zápisu).

258/12/2015
Schválení uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o výpůjčce movité věci – vysavače drobného odpadu SH 85-GS uzavřené mezi Městem Litoměřice a Mgr. B.H., bytem Litoměřice.

259/12/2015
Schválení uzavření dodatku č. 9 k mandátní smlouvě s PO TSM Litoměřice
RM schvaluje uzavření dodatku č.9 k mandátní smlouvě ze dne 1.8.2007 ve znění pozdějších dodatků mezi Městem Litoměřice a Technickými službami města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 412 73 Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig.zápisu).

260/12/2015
Grantová pravidla pro Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny" a jejich vyhlášení pro rok 2015
RM schvaluje grantová pravidla pro Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny" pro rok 2015 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (grantová pravidla viz příloha orig. zápisu).

261/12/2015
Poskytnutí finanční dotace Občanskému sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP, Litoměřice na mezinárodní florbalové mládežnické turnaje
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 15.000 Kč Občanskému sdružení Litoměřická Florbalová Parta LFP, IČO: 26548755, Kubínova 438/8, Litoměřice na mezinárodní florbalové mládežnické turnaje Prague game, které se budou konat 8. – 11. 7. 2015 v Praze a Czech open, které se budou konat 13. – 16. 8. 2015 také v Praze (žádost viz orig. zápisu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy (smlouva viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

262/12/2015
Poskytnutí finančního příspěvku na sportovní vybavení
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000 Kč panu T.Z., bytem Litoměřice (žádost viz orig. zápisu) a uzavření veřejnoprávní smlouvy (smlouva viz orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

263/12/2015
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů v sále Hradu Litoměřice – společenský večer ke „Dni učitelů"
RM schvaluje prominutí nájemného včetně režijních nákladů v sále Hradu Litoměřice dne 20.3.2015 za účelem konání společenského večera ke „Dni učitelů".

264/12/2015
Schválení změny organizačního řádu - Centrální školní jídelna Litoměřice
RM schvaluje organizační řád Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7, se sídlem Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 s platností od 1.1.2015 (viz orig. příloha zápisu).

265/12/2015
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova" – vyloučení uchazeče
RM schvaluje vyloučení uchazeče Sdružení HARTNORTH - Hartex CZ s.r.o. (vedoucí účastník), Českolipská 325, 412 01 Litoměřice, IČ: 25048902 a North stav a.s. (účastník), Jateční 47, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25045997, z účasti v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova" (viz příloha orig. zápisu).

266/12/2015
Potvrzení vítězného uchazeče podlimitního výběrového řízení o veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova" a schválení uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem
RM potvrzuje vítězného uchazeče výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Zateplení a výměna otvorových výplní ZŠ U Stadionu a MŠ Masarykova " společnost CHTLTM + CHTHB Zateplení Litoměřice, Chládek & Tintěra, a. s. (Správce společnosti), Nerudova 16, 412 01 Litoměřice, IČ: 62743881 a Chládek & Tintěra Havlíčkův Brod, a.s. (Společník), Průmyslová 941, 58001 Havlíčkův Brod, IČ: 60932171 a zároveň v souladu se zadávací dokumentací schvaluje uzavření smlouvy o dílo s tímto dodavatelem, a sice v rozsahu předmětu plnění vymezeného v žádosti o poskytnutí podpory - Operační program Životní prostředí, výzva č. 50. výzva OPŽP - bez realizace střešního pláště Základní školy Litoměřice, U Stadionu 4.

267/12/2015
Vzetí na vědomí Akčního plánu řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2015
RM bere na vědomí Akční plán řídící skupiny pro fair trade v Litoměřicích pro rok 2015 (Akční plán přílohou orig. zápisu).

268/12/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/006/2015 s názvem „Dálková měřidla a pasportizace budov majetku města"
RM schvaluje způsob zadání, zadávací dokumentaci a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dálková měřidla a pasportizace budov majetku města".

269/12/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/007/2015 s názvem „Aktivity Zdravého města"
RM schvaluje způsob zadání, zadávací dokumentaci a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Aktivity Zdravého města".

270/12/2015
Vzetí na vědomí zařazení výzkumné infrastruktury RINGEN do Cestovní mapy ČR výzkumných infrastruktur
RM bere na vědomí zařazení výzkumné infrastruktury RINGEN do Cestovní mapy ČR velkých výzkumných infrastruktur.

271/12/2015
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání – část skladového prostoru o výměře 74,5 m2 v budově na stav. parc. č. 4008/7 – č. obj. 021 v areálu KDH
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání na stav. parc. č. 4008/7 – číslo objektu č. 021 v Kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem provozování skladových prostor o výměře 74,5 m2.

272/12/2015
Revokace usnesení RM č. 244/10/2015 ze dne 18.2.2015 a uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 101 o výměře 347,5 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích
RM revokuje usnesení č. 244/10/2015 a schvaluje uzavření nájemního vztahu s firmou GERTAHAUS s.r.o. na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 101 o výměře 347,5 m² v ulici Dlouhá 195/4 v Litoměřicích na dobu neurčitou od 1. 4. 2015. Nájemné činí 1.400,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce. Nájemné bude hrazeno po ukončení stavebních úprav s tím, že jeho výše bude upravena na žádost nájemce dle usnesení RM č.325/16/2014 ze dne 12. 6. 2014 po prokázání skutečných nákladů vynaložených nájemcem na úpravu prostoru. Předpokládaný termín zahájení plateb nájemného je od 1. 5. 2015.

273/12/2015
Rozšíření pronajatého prostoru určeného k podnikání v areálu městské tržnice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 123 na městské tržnici v Litoměřicích s paní H.S., bytem Travčice. Dodatkem č. 2 se rozšiřuje pronajatý prostor o 35 m² s platností od 1.4.2015. RM neschvaluje snížení ceny ročního nájemného. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2010 zůstávají beze změn.

274/12/2015
Nabídka pronájmu bytu č. 2, Dlouhá 194/47
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 2 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích o výměře 67,99 m² (3+1).

275/12/2015
Nabídka pronájmu bytu č. 4, Mírové náměstí 21/13
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 na Mírovém náměstí 21/13 v Litoměřicích o výměře 47,57 m² (1+1).

276/12/2015
Přidělení bytu č. 4 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 v ul. Dlouhá 194/47 v Litoměřicích, o výměře 68,70 m² (2+1) manželům K., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30.9.2015 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

277/12/2015
Prominutí plateb za tři děkanské hroby
RM schvaluje prominutí nájmu za tři hrobová místa umístěná na pozemcích parc.č. 2570/1 a 2571/1 v k.ú. Litoměřice a prominutí úhrad za údržbu těchto hrobů pro Římskokatolickou farnost – děkanství Všech Svatých, IČ:46771719, Mostecká 5, Litoměřice, s účinností od 1.1.2016 na dobu neurčitou.

278/12/2015
Pronájem části pozemku parc.č.2365/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 15 m2 k účelu umístění zatravňovacích dlaždic pro zajištění pěšího přístupu k pozemku parc.č. 2376 vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č.2365/1 ostatní plocha manipulační plocha o výměře cca 15 m2 J.K. a J.Š., bytem Litoměřice k účelu umístění zatravňovacích dlaždic pro zajištění pěšího přístupu k pozemku parc.č. 2376 vše v k.ú. Litoměřice bez možnosti oplocení na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za smluvní nájemné ve výši 500,- Kč/rok

279/12/2015
Pronájem části pozemku parc.č. 1168/1 v k.ú Tlučeň a rozhledny Varhošť k účelu umístění telekomunikačního zařízení (vysílač)
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 1168/1 v k.ú. Tlučeň a rozhledny Varhošť spol. T-Mobile Czech Republic a s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, k účelu umístění telekomunikačního zařízení (vysílače) na dobu určitou 15 let od 3.10.2015 za nájemné ve výši 100.000,- Kč + DPH v základní sazbě.

280/12/2015
Zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/008/2015 s názvem „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice"
RM bere na vědomí zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úpravna bazénové vody pro dětský bazén a brouzdaliště Městská sportovní zařízení v Litoměřicích - koupaliště Litoměřice".

281/12/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 467 733 63. (viz příloha orig. zápisu)

282/12/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, B. Němcové 2
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 2, 412 01 Litoměřice, IČO: 467 733 12 (viz příloha orig. zápisu).

283/12/2015
Dodatek č.1 k nájemní smlouvě č. 9475000004 ze dne 19.10.2009 – udělení souhlasu s podnájmem části pozemku parc.č. 657/43 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 k nájemní smlouvě NS č. 9475000004 ze dne 19.10.2009, s nájemcem N.P.Q., bytem Ústí nad Labem, týkající se udělení souhlasu s podnájmem části pozemku parc.č. 657/43 v k.ú. Pokratice, panu K.H.B., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce (Dodatek č. 1 viz příloha originál zápisu).

284/12/2015
Schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě – Herstav, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na provedení veřejné zakázky s názvem „Chodník podél Žernosecké ul., Litoměřice" uzavíraný mezi Městem Litoměřice a firmou Herstav, spol. s r.o., Michelská 60, Praha 47.

285/12/2015
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 5.1.2009 – Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace
RM schvaluje dodatek č.2 ke smlouvě o výpůjčce, uzavřený s Centrem cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkovou organizací, se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 (viz příloha orig. zápisu).

286/12/2015
Hospodaření PO TSM
1/ Plán nákladů a výnosů na rok 2015
2/ Odpisový plán roku 2015
3/ Plán stavu a čerpání fondu 2015
4/ Plán investic na rok 2015
Rada města : 1/ Bere na vědomí plán nákladů a výnosů TSM Litoměřice na rok 2015.
2/ Schvaluje odpisový plán TSM Litoměřice na rok 2015.
3/ Schvaluje plán stavu a čerpání fondů TSM Litoměřice na rok 2015.
4/ Schvaluje plán investic TSM Litoměřice na rok 2015.
(viz příloha orig. zápisu)

287/12/2015
Dokončení veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice"
RM schvaluje pokračování veřejné zakázky „Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech v majetku města Litoměřice" v plném rozsahu dle zadávací dokumentace a úprav vyplývajících z následných jednání s uchazeči uvedených v protokolech z jednání bez dalšího vyřazování navrhovaných energeticky úsporných opatření.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Śimková
Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu