RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 18.3.2010

USNESENÍ

výpis

ze 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 18.3.2010

od 10:00 hod. v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         převod HV za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 do rezervního fondu ve výši

2.039,80,-Kč, plán investic a oprav majetku roku 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010  PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 odpisový plán na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

2.         převod HV za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 do rezervního fondu ve výši

84.162,44 Kč a fondu odměn ve výši 10.000,-Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2 a odpisový plán na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

3.         převod HV za rok 2009 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 do rezervního fondu ve výši 100.030,99 Kč, do fondu odměn ve výši 15.000,-Kč a odvod z investičního fondu ve výši 100.000,-Kč zřizovateli, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5 odpisový plán na rok 2010 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5.

4.         převod HV za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 do rezervního fondu ve výši 6.697,13Kč a 10.000,-Kč do fondu odměn, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO  ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

5.         převod HV za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 do rezervního fondu ve výši 68.230,64-Kč a do fondu odměn 20.000,- Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 odpisový plán na rok 2010PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

6.         převod HV za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5 do rezervního fondu ve výši 16.352,51Kč. a do fondu odměn ve výši 60.000,-Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

7.         převod hospodářského výsledku 2009 PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30.  do rezervního fondu ve výši  19 232,37 Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 a odpisový plán této PO na rok 2010. 
 

8.         převod HV za rok 2009 PO CŠJ Litoměřice do rezervního fondu ve výši 2,283.265,01 Kč a následně úhradu ztráty roku 2007 ve výši 216.729,26Kč, převod HV roku 2009 do fondu odměn ve výši 300.000,-Kč a převod z rezervního fondu do investičního fondu ve výši 800.000,-Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO CŠJ Litoměřice odpisový plán na rok 2010 PO CŠ Litoměřice.

9.         převod HV za rok 2009 PO Knihovny K.H.M. v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 4.152,31 Kč, plán investic a oprav majetku roku 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO Knihovny K.H.M. v Litoměřicích a odpisový plán na rok 2010 PO Knihovny K.H.M v Litoměřicích.

10.       převod HV za rok 2009 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice do rezervního fondu ve výši 44.426,57 Kč. a do fondu odměn 10.000,-Kč, plán investic a oprav majetku na rok 2010 nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice.

11.       převod HV za rok 2009 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích do rezervního fondu ve výši 13.751,65 Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem na rok 2010 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a odpisový plán na rok 2010 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

12.        převod HV PO TSM Litoměřice do rezervního fondu ve výši 572.638,88 Kč, plán investic a oprav majetku nad rámec obvyklého udržování v souladu se schváleným rozpočtem města, odpisový plán PO TSM Litoměřice a kalkulace.

13.       prodej vozidla PRAGA V3S fekál pro TSM Litoměřice.

14.       aktualizaci Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

15.       bezúplatný zábor veřejného prostranství – části zeleného pásu pod fotbalovým stadionem v ul. U Stadionu v Litoměřicích pro Sdružení Traken, zastoupené p. P.Novákem, Rožďalovice za účelem pořádání rytířského turnaje ve dnech 11. – 13. 5. 2010.

16.       uzavření podnájemní smlouvy uzavírané mezi spol. Výstavy, spol. s r.o., Na Vinici 13, Litoměřice a Severočeskou bezpečnostní agenturou, spol. s r.o., Revoluční 177/5, Ústí nad Labem na přenechání podnájmu (nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží administrativní budovy, komunikace a odstavné plochy v areálu výstaviště) - viz příloha orig.zápisu.

17.       uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou  Chládek&Tintěra, a.s., Nerudova 16, Litoměřice na akci „Dostavba a modernizace zimního stadionu Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).    

18.       uzavření smlouvy o spolupráci uzavírané mezi Městem Litoměřice a p. Wünschem L., Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

19.       uzavření smlouvy o spolupráci uzavírané mezi Městem Litoměřice a manžely Záveskými, Litoměřice na stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).

20.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci: „Oprava sociálních zařízení MŠ Nerudova Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

21.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci: „Bezbariérové úpravy objektů ZUŠ Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

22.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci: „Oprava sociálních zařízení MŠ Ladova Litoměřice “ (viz příloha orig. zápisu).

23.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci: „Oprava sociálních zařízení a výdejen jídel MŠ Masarykova Litoměřice “ (viz příloha orig. zápisu).

24.       složení výběrové komise a seznam oslovených firem na akci: „Rozšíření kapacity MŠ Stránského  Litoměřice“  (viz příloha orig. zápisu).

25.       zřízení detašovaného pracoviště Střediska výchovné péče v Litoměřicích

26.       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM o přidělení grantů na rok 2010 pro školy a školská zařízení (viz příloha orig.zápisu).

27.       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na granty v oblasti volného času dětí (viz příloha orig. zápisu).

28.       předložený návrh komise výchovy a vzdělání při RM na rozdělení dotací pro dětské spol. organizace (viz příloha orig. zápisu).

29.       návrh komise regenerace na rozdělení státních finančních prostředků z podpory v Programu regenerace MPR na rok 2010 pro jednotlivé objekty (viz příloha orig.zápisu).

30.       vzorovou smlouvu na poskytnutí finančních prostředků z Programu regenerace na rok 2010 (viz příloha orig.zápisu).

31.       poskytnutí finančního příspěvku dle rozhodnutí komise kultury z příspěvků na činnost (rozpočet OŠKaSaPP) Občanskému sdružení Puellae Cantantes a Syrinx Litoměřice  na reprezentaci  -  Mezinárodní soutěž pěveckých sborů v Riva del Garda v Itálii pořádané ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2010.

32.       přidělení bytu č. 6 v DPS V.Krajská 47/7, Litoměřice panu Frieserovi, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

33.       60% prominutí poplatku z prodlení z částky 5.418,-Kč (tedy 3.251,-Kč) pro M.Zvěřinu a Z.Zvěřinovou, Litoměřice, za podmínky řádně uhrazeného nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu č. 8 na uvedené adrese, za měsíce březen a duben 2010.

34.       uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4, Nezvalova čp.1821/21, Litoměřice pro stávajícího uživatele na dobu určitou do 31.12.2010.

35.       přidělení finančních příspěvků z Interního grantového systému Zdravého města Litoměřice na r. 2010 dle návrhu Komise PZM a MA21 (viz příloha orig. zápisu).

36.       přidělení bytu č. 13, Kubínova 438/8 o velikosti 3+1, stávajícímu uživateli na dobu neurčitou.

37.       pronájem pozemku p.č.4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 180 m v k.ú. Litoměřice za účelem využití umístění RC dráhy a buňky,  občanskému sdružení RC Auta LTM, zast. Ing. Milanem Smetanou, Litoměřice na dobu neurčitou za cenu nájemného 1.000,-Kč/rok.

38.       pronájem části pozemku p.č. 857/22, ostatní plocha, silnice o výměře 576m2 v k.ú. Litoměřice za nájemné ve výši 5,- Kč/m2/rok od  Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, Ruská 250/13, 41703 Dubí, pracoviště Litoměřice na dobu neurčitou.

39.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v objektu restaurace Mostná hora v Litoměřicích dne  26. června 2010 v 11.00 hod.

40.       konání mimořádného termínu svatby na jiném vhodném místě v kú.Hlinná na p.č. 964/4 dne 21. června 2010 ve 12.27 hod.

41.       příspěvek na podporu provozu Švestkové dráhy v roce 2010 dle předloženého návrhu (viz příloha orig.zápisu).

42.       uzavření smlouvy s vlastníky pozemku parc.č.334/1 o přístupu přes jejich pozemek ke vchodu do historického podzemí města (viz příloha orig.zápisu).

43.       následující organizační změnu MěÚ Litoměřice: Jedno tabulkové místo doposud systemizované na odd. obrany a krizového řízení se s účinností od 1.4.2010 přesouvá na odbor dopravy a silničního hospodářství v jeho náplni bude řešení přestupků a správních deliktů na úseku přestupků ohlašovaných Českou kanceláří pojistitelů a částečně bude pro potřeby obrany a krizového řízení.

44.       Příkaz starosty a tajemníka pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (viz příloha orig.zápisu).

45.       podání žádostí o dotace z Operačního  programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. výzvy: 53, 54, 57, z Integračního operačního programu č. výzvy: 06, Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR a partnerství v projektu  Aware & Fair.

46.       uzavření smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace k zajištění výkonu regionálních funkcí PO Knihovny K.H.Máchy v Litoměřicích v roce 2010 Krajským úřadem Ústí nad Labem (viz příloha orig.zápisu).

47.       uzavření nájemní smlouvy s Obcí Dolní Zálezly, IČ: 00266710, se sídlem Mírové nám. 8, 40301 Dolní Zálezly, na pronájem konstrukce – přístavního můstku (viz příloha orig.zápisu).      

II.         bere na vědomí:

1.         hospodářský výsledek PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 za rok 2009 ve výši 2.039,80 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010;  plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53.

2.         hospodářský výsledek za rok 2009; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok                                  2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů  na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, B.Němcové 2.

3.         hospodářský výsledek za rok 2009 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem na rozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO Masarykova ZŠ Litoměřice, Svojsíkova 5.

4.         hospodářský výsledek za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4zprávu o činnosti za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4.

5.         hospodářský výsledek za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32.

6.         hospodářský výsledek za rok 2009; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok                                                2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO ZŠ Litoměřice, Ladova 5.

7.         hospodářský výsledek  PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30  za rok 2009 ve výši  19.232,37Kč, plán stavu, tvorby a čerpání fondů PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 na rok 2010 s ohledem na rozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem této PO na rok 2010, plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města a zprávu o činnosti PO Mateřské školy Litoměřice, Masarykova 30 za rok 2009.

8.         hospodářský výsledek PO CŠJ Litoměřice za rok 2009 ve výši 2,583.265,01Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO CŠJ Litoměřice.

9.         hospodářský výsledek PO Knihovny K.H.M. v Litoměřicích za rok 2009; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za rok 2009 PO Knihovny K.H.M. v Litoměřicích.

10.       hospodářský výsledek PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice za rok 2009; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2009 PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDIČKO Litoměřice.

11.       hospodářský výsledek za rok 2009 ve výši 13.751,65 Kč; plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem narozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem na rok 2010; plán nákladů a výnosů na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města, zprávu o činnosti za  rok 2009 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích.

12.       - hospodářský výsledek PO TSM Litoměřice za rok 2009 ve výši 572.638,88 Kč.

-plán stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2010 s ohledem na rozdělení HV 2009 a schváleným rozpočtem PO TSM Litoměřice na rok 2009.

- plán nákladů a výnosů PO TSM Litoměřice na rok 2010 v souladu se schváleným rozpočtem města.

- zprávu o činnosti PO TSM Litoměřice za rok 2009.

13.       audit výstavních akcí spol. Výstavy s.r.o. za r.2009 dle předložené přílohy (viz příloha orig.zápisu).

14.       seznam akcí pořádaných na výstavišti ZČ v r.2010 dle předložené přílohy (viz příloha orig.zápisu).

III.        ukládá:

1.         OŠKaSaPP najít vhodné prostory v objektech ve vlastnictví města pro zřízení detašovaného pracoviště Střediska výchovné péče v Litoměřicích.

IV.        jmenuje:

1.         členem komise projektu Zdravá města a MA 21 paní Mgr. Petru Smetanovou.

V.         odvolává:

1.         paní Libuši Melenovou a pana Ing. Vebera z členství komise projektu Zdravá města a MA 21 s účinností od 29. 3. 2010.

VI.        doporučuje:

1.         ZM prodej bytu č. 8  v domě ulice Ladova 430/4, Litoměřice ve výši 243.952,-Kč.

2.         podat žádost z programu „Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů“ na akci „Cyklostezka a úprava parkoviště mezi Písečným a Střeleckým ostrovem“ za podmínky schválení spoluúčasti financování.

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                                        starosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu