RADA MĚSTA

usnesení rady města

06. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.3.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 6/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 11. 03. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

125/6/2019
Poskytnutí dotace - Nadační fond GAUDEAMUS
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXVIII. ročník „Dějepisné soutěže studentů gymnázií ČR a SR“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

126/6/2019
OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM uděluje souhlas PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s realizací projektu v rámci OP VVV „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ“ (viz příloha orig. zápisu).

 

127/6/2019
Koordinátor projektu „Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 - II“
RM bere na vědomí uzavření dohody o provedení práce mezi Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 a ředitelem školy Mgr. Petrem Klupákem v rámci projektu „Podpora vzdělávání na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53 II - CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0012206".

 

128/6/2019
VZ/014/2019 s názvem „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ - schválení zadání VZ a složení hodnotící komise
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/014/2019 s názvem „Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích – instalace VZT“ (viz příloha orig. zápisu).

 

129/6/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 1.900 Kč pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Nadačního fondu DELFÍN – šance dětem, sídlo: Na Valech 85/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 05047102 na podporu zájmových kroužků žáků ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

130/6/2019
Uzavření smlouvy s SVS, a.s. - Horní Dubina, Máchova
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci při přípravě a realizaci stavby "LT060102 Litoměřice, Horní Dubina, Máchova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" mezi Městem Litoměřice a Severočeskou vodárenskou společností, a.s., Přítkovská 1689, Teplice, IČO: 49099469 (viz příloha orig. zápisu).

 

131/6/2019
Časový harmonogram oprav komunikací 2019
RM bere na vědomí časový harmonogram oprav komunikací v r. 2019 ve městě Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

132/6/2019
Souhlas vlastníka se záborem veř. prostranství - Wine Food Klaret, s.r.o.
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství pro společnost Wine Food Klaret, s.r.o., Václavské nám. 56, Praha 1, IČO: 03601676 - provozovna Kostelní náměstí 1, Litoměřice za účelem umístění předzahrádky na komunikaci Kostelní náměstí, Litoměřice o vel. 50 m2 každoročně od 1.4. do 31.10. (viz příloha orig. zápisu).

 

133/6/2019
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na umísťování handicapovaných volně žijících zvířat do záchranné stanice FALCO ČSOP Dolní Týnec 39. 412 01 Třebušín, IČO: 02017083 (viz příloha orig. zápisu).

 

134/6/2019
Program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje

a) program podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicíchb) vzorovou smlouvu k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicíchc) vzor žádosti k programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích

(viz přílohy orig. zápisu).

 

135/6/2019
Žádost o užívání prostor hradu - akce OSVaZ
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141, technicko - organizační zajištění akce OSVaZ včetně potřebné techniky za účelem konání kampaně "Místa přátelská seniorům" v prostorách kulturního a konferenčního centra, sálu hradu a to ve dnech 16. dubna 2019, 10. května a 13. května 2019.

 

136/6/2019
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích 2019
RM schvaluje
a) poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích v roce 2019 (viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2019 – 31.12.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

137/6/2019
Poskytnutí individuální dotace na zajištění chodu Akademie umění III. věku při Základní umělecké škole v Litoměřicích pro rok 2019
RM doporučuje
a) schválit ZM poskytnutí individuální dotace ve výši 150.000 Kč Základní umělecké škole Litoměřice, příspěvkové organizaci, se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 na zajištění chodu Akademie umění III. věku
b) schválit ZM uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace mezi Městem Litoměřice a Základní uměleckou školou Litoměřice se sídlem Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

138/6/2019
Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni - schválení uzavření smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem a ShineBean o.p.s.
a) RM schvaluje přidělení individuální dotace ve výši 50.000 Kč společnosti ShineBean o.p.s. se sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000

b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem Litoměřice a ShineBean o.p.s, Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu).

 

139/6/2019
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví v roce 2019 se společností HEDERA ZIMA, spol. s.r.o.
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy na dodávky dříví pro rok 2019 s kupujícím – HEDERA ZIMA, spol. s.r.o., Velvěty 10, 415 01 Rtyně nad Bílinou, IČO: 25013769, v celkovém objemu cca 500 m3 za cenu cca 500 tis. Kč (kupní smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

140/6/2019
Snížení nájemného – Mírové náměstí 21/13, Litoměřice
RM neschvaluje xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, snížení nájemného pro hendikepované osoby nebo osoby s těžkým zdravotním postižením (invalidita III. stupně) na 54,- Kč/m2/měsíc. Z důvodů nesplnění kritérií.

 

141/6/2019
Snížení nájemného – Dlouhá 177/13, Litoměřice
RM neschvaluje snížení nájemného o 10 % z důvodu špatného technického stavu bytu. Zároveň neschvaluje snížení nájemného pro hendikepované osoby a osoby s těžkým zdravotním postižením (invalidita III. stupně) na 54,-Kč/m2/měsíc, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Dlouhá 177/13, Litoměřice. Z důvodů nesplnění kritérií.

 

142/6/2019
Snížení nájemného - Mírové náměstí 43/21, Litoměřice
RM schvaluje snížení nájemného na 54,-Kč/m2/měsíc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Mírové náměstí 43/21, Litoměřice od 1.4.2019.

 

143/6/2019
Ukončení nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem a uzavření nájemního vztahu na pronájem nebytového prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích

a) RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu nebytového prostoru o výměře 70 m2 v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/34 v katastrálním území Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.03.2019.
b) RM schvaluje panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx412 01 Litoměřice, pronájem nebytového prostoru o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.04.2019. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

144/6/2019
Ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje panu Karlovi Bíbrlíkovi, IČO: 86738429, se sídlem Kosmonautů 2019/12, 412 01 Litoměřice – Předměstí, ukončení nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.03.2019.

 

145/6/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 31,20 m2, který se nachází v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích, s paní Zuzanou Bíbrlíkovou, IČO: 07821077, se sídlem Kosmonautů 2019/12, 412 01 Litoměřice – Předměstí. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2019. Smluvní nájemné činí 1.400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

146/6/2019
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích se spolkem Hospic sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374, zastoupeným předsedou Pavlem Česalem. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 01.05.2019 do 31.12.2019. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

147/6/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc.č. 5251/33 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích.

 

148/6/2019
Ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000006 k části pozemku parc.č. 2581 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje ukončení pachtovní smlouvy č. 9170000006 ze dne 4.4.2001 k části pozemku parc.č.2581, zahrady v k.ú. Litoměřice s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, dohodou k 9.4.2019.
b) RM schvaluje záměr propachtování části pozemku parc.č. 2581, zahrada o výměře cca 350 m2 v k.ú. Litoměřice, k účelu umístění zahrady, na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou.

 

149/6/2019
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově – svatební obřad dne 28.09.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, za účelem konání svatebního obřadu dne 28.09.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešeno v souladu se schválenými pravidly.

 

150/6/2019
Výpůjčka pozemků na Střeleckém ostrově a pod Tyršovým mostem, vč. altánu a skateparku za účelem uspořádání akce „Bezva Fest“ ve dnech 07.- 09.06.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky pozemků parc. č. 2698/1, 2706/1, 2723/2, 2699, 2705/1, 2705/2, 2711/1, 2711/2, 2700/1, 2700/3, 2727, 2730 a 2732/1, vč. altánku a skateparku na Střeleckém ostrově s Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelkou společnosti Bezva parta s.r.o., Chlumova 206/21, 130 00 Praha 3 (IČO: 05030943) za účelem uspořádání akce pro rodiny a děti „Bezva Fest“ ve dnech 07.-09.06.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

151/6/2019
Revokace usn. 90/06/2018 RM ze dne 17.12.2018
a) RM revokuje své usnesení č. 90/06/2018 ze dne 17.12.2018 a nahrazuje jej usnesením RM a schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 16.4.2019 do 30.4.2019 panu Janu Alešovi, IČO: 47131098, Jizerská 163/8, Praha 9 (Cirkus Andres). Nájemné v celkové smluvní výši 5.000 Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.
b) RM schvaluje vyjmutí pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Litoměřice z možnosti jeho následného poskytování k pronájmu s účelem využití pro umístění cirkusových stanů, počínaje dnem 1.5. 2019.

 

152/6/2019
Projednání podaných (zaslaných) nabídek na dlouhodobý pronájem části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích (veřejná soutěž) a schválení vítězného uchazeče vzešlého z veřejné nabídky
RM schvaluje
a) vítězného uchazeče vzešlého z veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření smlouvy na nájem prostoru PIVOVARU BEZ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A PROVOZNÍHO ZAŘÍZENÍ vyhlášené dne 12.02.2019 na pronájem části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti pronajímané plochy cca 599,54 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích, tj. společnost HUTÁR Agro s.r.o., IČO: 07084188, se sídlem: Lupáčova 891/7, Žižkov, 130 00 Praha 3, když nabídka tohoto uchazeče byla předložena v souladu s podmínkami veřejné soutěže, vyhověla tak kontrole v rámci posuzování nabídek a byla nejvhodnější;
b) uzavření nájemní smlouvy na pronájem části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti pronajímané plochy cca 599,54 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích za účelem pronájmu prostor pro výrobu piva na dobu určitou deseti let s předpokladem od 01.01.2020 do 31.12.2029, s tímto vítězným uchazečem.

 

153/6/2019
Rozhodnutí o dalších krocích ohledně Nemocnice Litoměřice a.s.
RM přijímá toto rozhodnutí:
a) RM bere na vědomí předloženou bodovou zprávu „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář. Zpráva předkládá a popisuje další možné efektivní alternativy postupu pro získání partnera Nemocnice Litoměřice, a.s.

b) RM po projednání stanovuje v rámci přípravné fáze transakce směřující k získání strategického partnera Nemocnice Litoměřice, a.s. další postup z navržených variant bodové zprávy „Základní alternativy postupu při získání partnera pro společnost Nemocnice Litoměřice, a.s.“ vypracovanou JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář, a to rozpracovat podrobněji variantu uvedenou v článku 2 této zprávy – PRODEJ 100 % AKCIÍ NEMOCNICE LITOMĚŘICE, A.S. PARTNEROVI.

c) RM ukládá Karlu Krejzovi zajistit zadání vypracovat druhý znalecký posudek na ocenění 100 % akcií společnosti Nemocnice Litoměřice a.s., a to společností Ernst & Young, s.r.o., Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 26705338.

d) RM ukládá JUDr. Marianně Svobodové, Duška & Svobodová advokátní kancelář, zrevidovat a navrhnout vhodnou úpravu stávajících smluvních vztahů mezi Městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s. s ohledem na budoucí možnou změnu akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., a to Smlouvy o nájmu nemovitostí č. SOC/00060/2017 a Smlouvy č. SOC/00082/2019 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Města Litoměřice.

 

154/6/2019
Veřejnosprávní kontrola PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

155/6/2019
Schválení změny příkazu starosty a tajemníka o zadávání veřejných zakázek
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 2/2019, kterým se mění příkaz č. 14/2016 - Zadávání veřejných zakázek a doplňuje se oprávnění pro vedoucího organizační složky SMART CITY Litoměřice.

 

156/6/2019
Pojmenování městské tržnice
RM doporučuje ZM, aby nově upravená městská tržnice, umístěná mezi ulicemi 5. května a Novobranskou, byla pojmenována po významném občanovi města Litoměřice Felixi Holzmanovi, jako „Tržnice Felixe Holzmanna“.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Lukas Wünsch
2. místostarosta města

Vyhotoveno dne 15.3.2019


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..