RADA MĚSTA

usnesení rady města

04. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 11.2.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 4/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 11. 02. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

69/4/2019
Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019
RM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2019 (viz příloha č.1 orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytování dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha č. 2 orig. zápisu).

 

70/4/2019
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2019
RM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích na rok 2019 (návrh dotací viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

RM neschvaluje poskytnutí dotace na podporu celoroční činnosti spolku Český kynologický svaz ZKO Litoměřice – 533, IČO: 62768255, Zahradnická 384/27, 412 01 Litoměřice a spolku Správná parta z.s., IČO: 05385245, Stránského 1754/29, 412 01 Litoměřice z důvodu nejnižšího hodnocení dle schválených kritérií.

 

71/4/2019
Žádost o poskytnutí dotace – Kinoklub Ostrov, z.s.
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 50.000 Kč Kinoklubu Ostrov, z.s., se sídlem Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 na uskutečnění projektu: „19. filmový festival Litoměřice“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

72/4/2019
Poskytnutí dotace CK Slavoj Terezín
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 432 25 675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 48. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2019, který se bude konat ve dnech 9. - 12. 5. 2019.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

73/4/2019
Poskytnutí účelové dotace
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice pro účast jejího syna xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na soustředění reprezentace lodní třídy Optimist, které se bude konat 16. – 24. 2. 2019 v Alicante, Španělsko a na Mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě Optimist, které se bude konat 22. – 29. 6. 2019 v Crozon-Morgat, Francie.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

74/4/2019
Poskytnutí účelové dotace II.
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxLitoměřice pro účast její dcery xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na soustředění reprezentace lodní třídy Optimist, které se bude konat 16. – 24. 2. 2019 v Alicante, Španělsko a na Mistrovství Evropy v jachtingu v lodní třídě Optimist, které se bude konat 22. – 29. 6. 2019 v Crozon-Morgat, Francie.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

75/4/2019
Poskytnutí dotace
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 5.000 Kč panu xxxxxxxxxxxxxxxx, bytem Velké Žernoseky xxx pro účast na světovém šampionátu Paris Battle PRO, který se bude konat 22. – 24. 2. 2019 v Paříži (žádost viz příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu ŠKSaPP.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

76/4/2019
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 013/2019 ze dne 31. 1. 2019 s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, trvale bytem Velké Žernoseky xxx (dodatek viz příloha orig. zápisu).

 

77/4/2019
Přijetí finančního daru – DDM Rozmarýn
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 51.000,-Kč pro PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 od TRCZ s.r.o., Průmyslová 1165, 410 01 Lovosice, IČO: 26486059 na nákup třech modelů F1E systému FLOOP pro juniorský tým F1E TKM.

 

78/4/2019
Přípravné třídy školní rok 2019/2020
RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od 1. 9. 2019 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

79/4/2019
Aktualizace vnitřního platového předpisu - ZŠ Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje změnu Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 s účinností od 1. 1. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

80/4/2019
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice - Den učitelů
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání společenského setkání pedagogů při příležitosti Dne učitelů v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 29. 3. 2019 od 19.00 hod. do 24.00 hod.

 

81/4/2019
Zřízení komise státní památkové péče - ORP Litoměřice
RM schvaluje na návrh odboru ŠKSaPP zřízení komise státní památkové péče pro ORP Litoměřice na období 2019-2022 a zároveň jmenuje její členy (viz příloha orig. zápisu).

 

82/4/2019
Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Knihovna K.H.Máchy instalace VZT“
RM ruší výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/002/2019 s názvem „Knihovna K.H.Máchy - instalace VZT“.

 

83/4/2019
VZ/013/2019 s názvem “Tepelné čerpadlo pro letní koupaliště“ - schválení výjimky
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/013/2019 s názvem „Tepelné čerpadlo pro letní koupaliště“ zadat přímým oslovením dodavatele EZV Čepička s.r.o., Želetická 1924/5c,412 01 Litoměřice, IČO: 04153430, DIČ: CZ04153430.

 

84/4/2019
Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2018
RM bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 v Litoměřicích za rok 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

85/4/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje panu Milanu Svaškovi, IČO: 62217526, se sídlem Opárenská 276, 411 02 Malé Žernoseky, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 44,50 m2, který se nachází v prodejním stánku a v zastřešeném prostoru před stánkem v objektu „A“, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 1.000 Kč/m2/rok za pronájem prostoru uvnitř stánku a 600 Kč/m2/rok za pronájem zastřešeného prostoru před stánkem (viz příloha orig. zápisu - situační výkres tržnice).

 

86/4/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Jiřímu Schmidovi, IČO: 76548082, se sídlem Litoměřická 155, 411 48 Křešice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na stavební parcele č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

87/4/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

88/4/2019
Zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 31,20 m2, který se nachází v budově č.p. 150, stojící na pozemku parc.č. 94/1 v k.ú. Litoměřice v ulici Lidická v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

89/4/2019
Zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru výpůjčky prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/105 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 039 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

90/4/2019
Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích po směně bytu
RM schvaluje žadatelce xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice částečnou úhradu vložených investic do rekonstrukce bytu č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích, a to ve výši 35.000,- Kč. Úhradu zajistí ÚSN majetkového odboru.

 

91/4/2019
Žádost o odpuštění nájmu společnosti CSPE s.r.o. za užívání bytu č. 1 o výměře 129,32 m2 (3+1) na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje odpuštění úhrady nájemného za byt č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích společnosti CSPE s.r.o. se sídlem Třebívlice 27, 411 15 Třebívlice (IČO: 25414470) za období od 01.07.2018 do 31.10.2018.

 

92/4/2019
Žádost o odpuštění nájmu za užívání bytu č. 1 o výměře 129,32 m2 (3+1) na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje odpuštění úhrady nájemného za byt č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Lovosice za období od 01.11.2018 do 30.06.2019 s podmínkou dokončení realizované rekonstrukce bytu. Po tomto datu bude nájemné řádně hrazeno či byt vrácen městu bez nároku na úhradu provedených oprav.

 

93/4/2019
Zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích (veřejná soutěž)
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobého pronájmu části budovy čp. 282 na parcele parc. č. 55/1 v k.ú. Litoměřice o velikosti pronajímané plochy cca 599,54 m2 v bývalém městském pivovaru v Litoměřicích formou veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku za účelem pronájmu prostor pro výrobu piva a jeho následný prodej.

 

94/4/2019
Informace z veřejnosprávní kontroly PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvková organizace, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 696 93 (viz příloha orig. zápisu).

 

95/4/2019
Schválení uzavření smlouvy na právní služby s JUDr. Mariannou Svobodovou
RM schvaluje uzavření smlouvy s JUDr. Mariannou Svobodovou, Duška & Svobodová advokátní kancelář, se sídlem Václavská 12, 120 00 Praha 2, IČO: 66256658 (smlouva viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje uzavření smlouvy na ocenění majetkových účastí Města Litoměřice v Nemocnici Litoměřice, a.s. dle doporučení advokátní kanceláře max. do výše veřejné zakázky malého rozsahu.

 

96/4/2019
Jmenování a odvolání členů Komisí při RM
a) RM jmenuje pana Ing. Marka Kocánka členem Komise sportu při RM.
b) RM odvolává pana Ing. Ivo Elmana z Komise sportu při RM.
c) RM jmenuje pana Ing. Ivo Elmana členem Komise životního prostředí při RM.

 

97/4/2019
Nemocnice Litoměřice, a.s. – žádost k VH o stanovisko k dalšímu postupu nemocnice při realizaci a čerpání dotačních titulů ze zdrojů spolufinancovaných z programů ČR/EU; případně z lokálních zdrojů (krajské či jiné účelové dotace)
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) RM bere na vědomí informaci představenstva společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. o aktuálním stavu připravenosti, realizace a čerpání aktuálních dotačních výzev u nichž byla dotačními autoritami přijata žádost o poskytnutí dotačních prostředků, či rozhodnuto o poskytnutí dotačních finančních prostředků.

b) RM ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. zpracovat právní analýzu týkající se dopadů případné změny provozovatele nemocnice, popř. vlastnické struktury nemocnice na postavení společnosti z hlediska obdržených a rozpracovaných dotací ze zdrojů spolufinancovaných z programů ČR/EU; případně z lokálních zdrojů (krajské či jiné účelové dotace).

c) RM ukládá statutárnímu orgánu Nemocnice Litoměřice, a.s. aby do zpracování předmětné právní analýzy nečinilo žádné další formálně právní úkony, které by vedly ve výsledku k negativním právním i finančním dopadům s ohledem na předpokládaný záměr jediného akcionáře společnosti vybrat strategického partnera Nemocnice Litoměřice, a.s. bez ohledu na jeho vlastnickou strukturu.

d) RM ukládá starostovi města Litoměřice, aby město Litoměřice, zastoupené starostou vydalo při výkonu působnosti valné hromady Rozhodnutí jediného akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s. o výše uvedených usneseních.

 

98/4/2019
Schválení podání žádosti o dotaci na „Policejní osobní kamery AXON“ z Programu 2019
RM schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Policejní osobní kamery AXON“ z Programu 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování nákupu v minimální výši 10% z celkových uznatelných nákladů nákupu (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 


Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta


Vyhotoveno dne 14.2.2019


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..