RADA MĚSTA

usnesení rady města

01. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 14.1.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 1/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo
dne 14. 01. 2019 od 13:00 hodin v kanceláři starosty

1/1/2019
Schválení vrácení finanční spoluúčasti
RM schvaluje vrácení finanční částky 50 000,- Kč manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, která byla zaplacena jako finanční příspěvek na vybudování komunikace v ul. Zelená v Litoměřicích.

 

2/1/2019
VZ/036/2017 s názvem „Úklid centra města“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Úklid centra města“ s dodavatelem Mgr. Barbora Hylánová, Plešivecká 1865/25, 412 01 Litoměřice, IČO 88325750 (viz příloha orig. zápisu).

 

3/1/2019
Aktualizace organizačního řádu a vnitřního platového předpisu – Masarykova ZŠ Litoměřice
RM schvaluje změnu Organizačního řádu a Vnitřního platového předpisu PO Masarykova základní škola, Svojsíkova 1482/5, Litoměřice, IČO: 46773436 s účinností od 1. 1. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

4/1/2019
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na VZMR – Knihovna K.H.Máchy instalace VZT
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích - instalace VZT" (viz příloha orig. zápisu).

 

5/1/2019
Smlouva o bezúplatném převodu movité věci mezi městem Litoměřice a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movité věci mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

6/1/2019
Aktualizace vnitřního platového předpisu – ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM schvaluje změnu Vnitřního platového předpisu PO Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 s účinností od 1. 1. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

7/1/2019
Upravený rozpočet 2018, návrh rozpočtu 2019, střednědobý výhled rozpočtu na období 2020–2021 - Centrum SRDÍČKO
a) RM bere na vědomí schválený rozpočet pro rok 2018 a upravený rozpočet pro rok 2018 příspěvkové organizace, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje rozpočet pro rok 2019 příspěvkové organizace, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na období 2019-2020 příspěvkové organizace, Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 (viz příloha orig. zápisu).

 

8/1/2019
Schválení smlouvy o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice
RM schvaluje smlouvu o zajištění ekologické výchovy Střediskem ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 (viz příloha orig. zápisu).

 

9/1/2019
Schválení dodatku č.11 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č.50/98 - FCC BEC, s.r.o.
RM schvaluje dodatek č.11 ke smlouvě o nakládání s komunálním a jemu podobným odpadem č.50/98 uzavřené dne 18.12.1997 mezi Městem Litoměřice a společností FCC BEC, s.r.o. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a společnost FCC BEC s.r.o., se sídlem: Prosmycká 2/čp.88, Lovosice, IČO: 61054259 (viz příloha orig. zápisu).

 

10/1/2019
Schválení dodatku č.11 ke smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č.0002/00 - FCC BEC, s.r.o.
RM schvaluje dodatek č.11 ke smlouvě o sběru a svozu využitelných složek komunálního odpadu č.0002/00 uzavřené mezi Městem Litoměřice a společností FCC BEC, s.r.o. Smluvní strany: Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a společnost FCC BEC s.r.o., se sídlem: Prosmycká 2/čp.88, Lovosice, IČO: 61054259 (viz příloha orig. zápisu).

 

11/1/2019
Schválení uzavření dodatku č. 1 k obchodní smlouvě na služby zajišťující poskytnutí benefitů ze sociální fondu na pracovní a životní výročí
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k obchodní smlouvě na služby zajišťující poskytnutí benefitů ze sociálního fondu na pracovní a životní výročí s Up Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 4, Zelený pruh 1560/99, PSČ 140 00, IČO: 62913671 (návrh dodatku č. 1 k obchodní smlouvě viz příloha orig. zápisu).

 

12/1/2019
Schválení uzavření dvou rámcových smluv pro rok 2019 - SVOBA, s.r.o.
RM schvaluje uzavření dvou rámcových smluv, tj. Rámcové smlouvy o dodávce zboží a služeb na rok 2019 a Rámcové smlouvy o pronájmu strojů a nářadí na rok 2019 s firmou SVOBA s.r.o., Žernosecká 2226, 412 01 Litoměřice, IČO: 272 65 382 (viz příloha orig. zápisu).

 

13/1/2019
Schválení uzavření kupní smlouvy na dodávky zvěřiny pro rok 2019
RM schvaluje uzavření kupní smlouvy o dodávkách zvěřiny z černé a spárkaté zvěře s firmou CITUS s.r.o., K výtopně 1/2140, 412 01 Litoměřice, IČO: 61538311 na období od 1.1.2019 do 31.12.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

14/1/2019
Schválení uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv pro rok 2019
RM schvaluje uzavření Smlouvy o vzájemné součinnosti při uzavírání kupních smluv na dodávky dříví na rok 2019 se Sdružením vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, K Silu 1980, 393 01 Pelhřimov, IČO: 45035652 (viz příloha orig. zápisu).

 

15/1/2019
Systém náležité péče o les na rok 2019
RM schvaluje „Systém náležité péče“ hospodářského subjektu Město Litoměřice uvádějící poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu s účinností od 1.1.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

16/1/2019
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2019 se spol. WOOD & PAPER a.s.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2019 s kupujícím - společností WOOD & PAPER, a.s., Hlína 18, č.p. 57, 664 91 Ivančice, IČO: 26229854, v celkovém objemu cca 1000 m3 za cenu cca 800 tis. Kč.

 

17/1/2019
Schválení uzavírání kupních smluv na dodávky dříví v roce 2019 se spol. Stora Enso Wood Products Planá s.r.o.
RM schvaluje uzavírání kupních smluv na dodávky dříví pro rok 2019 s kupujícím – společností Stora Enso Wood Products Planá s.r.o., Tachovská 824, 348 15 Planá, IČO: 64361179, v celkovém objemu cca 400 m3 za cenu cca 500 tis. Kč.

 

18/1/2019
Pronájem pozemku parc. č. 2676/25, zastavěná plocha nádvoří o výměře 16 m2 v k. ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č.2676/25, zastavěná plocha nádvoří o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV583), za nájemné ve výši 144 Kč/rok.

 

19/1/2019
Pronájem pozemku parc. č. 2767, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k. ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2767, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby, za nájemné ve výši 180 Kč/rok.

 

20/1/2019
Změna nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008
a) RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 k pozemkům parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1, 1246/2 v k.ú. Pokratice, uzavřené s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice a CYKLISTICKÝM KLUBEM SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Kréta 322, Terezín, dohodou, k datu uzavření nových nájemních smluv.

b) RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 1246/2 a částí parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1 o celkové výměře cca 8160 m2 v k.ú. Pokratice, CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Kréta 322, Terezín, na dobu určitou do 31.12.2033, k účelu umístění a užívání bikrosové dráhy, za roční nájemné ve výši 1 Kč.

c) RM schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/1 o celkové výměře cca 870 m2 v k.ú. Pokratice, CYKLISTICKÉMU KLUBU SLAVOJ TEREZÍN, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Kréta 322, Terezín, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění a užívání bikrosové dráhy, za roční nájemné ve výši 1 Kč.

 

21/1/2019
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v obci Litoměřice se společností VeverkaDent s.r.o., se sídlem Meruňková 510/2, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 05615127, zastoupenou jednatelkou MUDr. Simonou Veverkovou. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 123,97 m2 s účinností od 01.02.2019 (dodatek č. 1 viz příloha orig. zápisu).

 

22/1/2019
Uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/102 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s obcí Hlinná, Hlinná 53, 412 01 Hlinná, IČO: 00526142, zastoupenou starostou Martinem Ušalou, DiS. Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 1.2.2019 do 31.1.2020. Náklady na služby bude hradit vypůjčitel.

 

23/1/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k. ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.

 

24/1/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v prodejním stánku, stojícím na pozemku parc. č. 123 v k. ú. Litoměřice v areálu městské tržnice v ulici 5. května v Litoměřicích.

 

25/1/2019
Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytování služeb pro účely zajištění provozu budovy bez č.p. na st. p. č. 5227/53 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke „Smlouvě o poskytování služeb“ ze dne 20.9.2016 uzavřené s příspěvkovou organizací Památník národního písemnictví, se sídlem Strahovské nádvoří 132, 118 38 Praha 1, IČO: 00023311 s účinností od 1.1.2019 (dodatek č. 1 příloha orig. zápisu).

 

26/1/2019
Odpuštění nájemného za 1. čtvrtletí roku (leden–březen) užívání Dílny ručního papíru v prostotách Velká Dominikánská 33 v Litoměřicích
RM schvaluje každoroční odpuštění nájemného za 1. čtvrtletí roku ve výši 2.180,- Kč pro Dílnu ručního papíru, z.s., Velká Dominikánská 33, 412 01 Litoměřice, IČO: 22620219. Kompenzaci zajistí ÚSN.

 

27/1/2019
Směna městských bytů – byt č. 7 na Mírovém náměstí 43/21 za byt č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích
RM schvaluje vzájemnou směnu městských bytů č. 7 na Mírovém náměstí 43/21 a č. 3 na Mírovém náměstí 22/14 v Litoměřicích paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Nové nájemní smlouvy budou uzavřeny na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení s účinností od 1.2.2019.

 

28/1/2019
Výpůjčka části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem poskytnutí prostoru (cvičiště) pro výcvik motocyklistů
RM schvaluje uzavření výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) o výměře cca 1.850 m2 za účelem provozování cvičiště motocyklů s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice na dobu jednoho roku (1.12.2016 – 30.11.2017) s možností prodloužení. Po dobu trvání výpůjčky bude povoleno na vypůjčeném pozemku umístění stavební buňky pro uložení motocyklů.

 

29/1/2019
Výpůjčka altánku na Střeleckém ostrově – svatební obřad dne 27.04.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice, za účelem konání svatebního obřadu dne 27.4.2019.

 

30/1/2019
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání „Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2019“ ve dnech 06.-07.09.2019
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku (viz mapka) na Střeleckém ostrově paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za účelem uspořádání „Dětského festivalu ohně a pohybu Incendio 2019“ a doprovodného programu ve dnech 6.-7.9.2019. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

31/1/2019
Schválení dodatku č. 5 ke smlouvě o střežení Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které zajišťuje společnost ARGUS, spol. s r.o. (navýšení hodinové sazby za střežení objektů z důvodu zvýšení minimální mzdy)
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9, IČO: 00203459 s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 140,- Kč (vč. DPH) na 145,- Kč (vč. DPH).

 

32/1/2019
Uzavření smlouvy o výpůjčce budovy bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 4008/40 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích pro PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce s příspěvkovou organizací města – Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 na budovu bez č.p. stojící na pozemku parc. č. 4008/40 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích a „smlouvy o poskytování služeb“ k této budově na odběr elektrické energie, vody a tepla, na základě které bude prováděno jejich roční vyúčtování.

 

33/1/2019
Doplnění seznamu členů ZM na občanský obřad vítání občánků
RM schvaluje doplnění seznamu členů zastupitelstva, kteří budou provádět občanský obřad – vítání občánků po dobu volebního období 2018-2022 o zastupitelku PhDr. Lenku Simerskou.

 

34/1/2019
Schválení uzavření smlouvy a přidělení veřejné zakázky „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019–2029 - JŘSU“ na základě předběžné nabídky dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s.
a) RM rozhoduje, že v rámci zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU“ nebude probíhat jednání o předběžné nabídce dle § 61 odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a veřejná zakázka bude zadána na základě předběžné nabídky.

b) RM rozhoduje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, o přidělení nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU“ dodavateli Autobusy Karlovy Vary, a.s., IČO: 25332473, se sídlem Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary (viz příloha orig. zápisu).

c) RM schvaluje uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem za předpokladu splnění podmínek stanovených zadávací dokumentací této veřejné zakázky a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to za celkovou nabídkovou cenu služeb ve výši 145.971.903,75 Kč bez DPH (viz příloha orig. zápisu).

d) RM ukládá odboru dopravy a silničního hospodářství učinit nezbytné kroky k ukončení zadávacího řízení veřejné zakázky a uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky s názvem „Provozovatel MHD v Litoměřicích 2019 - 2029 - JŘSU“ s vybraným dodavatelem, a to za předpokladu splnění veškerých podmínek vyplývajících ze zadávací dokumentace veřejné zakázky a ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig. zápisu).

 

35/1/2019
Schválení příkazní smlouvy se spol. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. za účelem zajištění komplexní přípravy a průběhu zakázky „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Litoměřicích na přechodnou dobu formou přímého zadání v mimořádné situaci“
RM schvaluje uzavření a znění příkazní smlouvy na administraci veřejné zakázky se spol. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Helfertova 2040/13, 613 00 Praha, IČO: 028360125, za účelem zajištění komplexní přípravy a průběhu zakázky „Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Litoměřicích na přechodnou dobu formou přímého zadání v mimořádné situaci“ dle ustanovení § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a pověřuje starostu města jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

36/1/2019
Úprava Plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2019 pro Útvar kontroly a interního auditu
RM schvaluje I. úpravu Plánu veřejnosprávních kontrol na rok 2019 pro Útvar kontroly a interního auditu (viz příloha orig. zápisu).

 


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

 


Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta

 


Vyhotoveno dne 21. ledna 2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu