Výroční zprávy o poskytnutých informacích

dle § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva o poskytnutých informacích za rok 2003

VÝROČNÍ  ZPRÁVA

o poskytnutých informacích

Městským úřadem v Litoměřicích za rok 2003

 

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, předkládáme výroční zprávu za předcházející kalendářní rok 2003 o činnosti Městského úřadu v Litoměřicích v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona.

 

V souvislosti s tímto zákonem byl vydán příkaz tajemníka a starosty, podle kterého bylo postupováno také v r. 2003 a kterým se stanoví způsob poskytování informací na Městském úřadě v Litoměřicích ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím všem fyzickým a právnickým osobám.

I.
Poskytování informací § 2 - 6

Za Městský úřad v Litoměřicích a jeho jménem poskytuje informace informační středisko města resp. jednotlivé funkčně příslušné odbory úřadu města a to zveřejněním základních informací a na základě konkrétních žádostí.

 

II.
Vyřizování žádostí o informace § 13

Žádosti sdělené ústně včetně telefonických jsou vyřizovány neformálně bezodkladně v běžném denním styku. V případě nejasností v ústním sdělení odpovědi na požádanou informaci nebo požadování formalizovaného postupu podléhá vyřizování žádostí o informaci písemné formě.

 

III.
Náležitosti žádosti § 14

Z písemné žádosti musí být jednoznačně zřejmá identifikace žadatele - anonymním žádostem není kam odpovídat. Ze žádosti musí být patrné přesné vymezení požadované informace, v opačném případě je nutné korespondencí s žadatelem doplnit či upřesnit žádost o informaci. Žádost je podána dnem doručení na městský úřad, od tohoto dne běží lhůty dané zákonem k vyřízení (§14).

·        odkaz na zveřejněnou informaci - do 7 dnů

·        odložení žádosti, pokud se požadovaná informace nevztahuje k působnosti MěÚ - do 3 dnů

·        vyzvání k doplnění žádostí - do 7 dnů

·        poskytnutí informace - do 21 dnů

 

IV.
Výjimky z práva na přístup k informacím §7 - 12

Městský úřad neposkytne informace, které jsou:

·        mimo působnost MěÚ (odkazy na příslušný subjekt)

·        utajovanou skutečností ve smyslu zákona č. 148/98 Sb.

·        obchodním tajemstvím ve smyslu §17 zákona č. 513/91 Sb.

·        údaje o daních, poplatcích, penzijním a zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení vypovídajícím o majetkových poměrech soukromých osob

·        informacemi uchovávanými z vůle osob (péče o rodinu, děti atd.)

·        informacemi, jejichž poskytnutí by bylo porušením ochrany duševního vlastnictví ve smyslu zákona č. 35/65 Sb.

·        informacemi o vyšetřování trestných činů

·        výlučně vnitřními pokyny a personálními předpisy

·        informacemi vzniklými v etapě příprav správních rozhodnutí do doby vydání rozhodnutí

·        osobními údaji a údaji souvisejícími s ochranou osobnosti za podmínek stanovených zákonem č. 256/99 Sb.

 

V.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a rozhodnutí o odvolání proti němu §15 a 16

Rozhodnutí jsou vydávána ve správním řízení vedeném dle zákona č. 71/67 Sb. Správní řád se vztahuje na počítání lhůt a nařízení dle § 15 a16 s výjimkou ustanovením o obnově řízení a přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení (§20 odst. 4). Odvolání se podává cestou toho odboru, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat, je však možno požádat o přezkoumání soud.

VI.
Evidence žádostí

K přijetí žádostí o informace je kompetentní každý odbor MěÚ. Postoupení žádosti věcně příslušnému útvaru, který ji bude vyřizovat, zajistí její příjemce neprodleně. Každý odbor povede evidenci všech poskytnutých informací, které v průběhu roku vyřizoval. Centrální evidence všech poskytnutých informací bude na sekretariátu MěÚ doplňována ved. příslušných odborů min. měsíčně. Počet informací bude jménem MěÚ sledovat sekretariát (vypracování výroční zprávy dle § 18 zákona č. 106/99 Sb.)

Evidují se jen písemné žádosti. U žádostí telefonních nebo ústních evidují jednotlivé odbory, inf. středisko, sekretariát jenom počet.

 

VII.
Hrazení nákladů §17

Sazebník náhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/99 Sb.

·        náhrada mzdy pracovníka MěÚ za započ. 1/2 hod. 32,00 Kč

·        náhrada za práci počítače za každou započ. 1/2 hod. 1,90 Kč

·        náhrada za stránku A4 tisknutou na počítači 1,00 Kč

·        náhrada za 1 stránku A4 jednostranně na kopírce 1,00 Kč

·        náhrada za 1 stránku A4 oboustranně na kopírce 1,60 Kč

·        náhrada za 1 stránku A3 na kopírce 2,00 Kč

·        práce na Internetu za každou započ. hod. 19,00 Kč

Tyto náklady jsou stanoveny na základě kalkulací (a skutečných nákladů za předcházející období použito mat. OkÚ Ltm). Odbor vyřizující žádost o informaci bude požadovat úhradu nákladů za informaci před jejich vydáním žadateli (pak už žadatel nemusí být dostižen).

VIII.
Výroční zpráva §18

Výroční zprávu o počtu poskytnutých informací zpracuje sekretariát MěÚ a předá ji starostovi města vždy do 1.3. za uplynutý kalendářní rok. Podkladem pro vypracování výroční zprávy bude centrální evidence žádostí o informaci porovnávaná s evidencí jednotlivých odborů a informačního střediska.

Přehled poskytnutých informací v roce 2003 dle zákona č.106/99 Sb.  – O svobodném přístupu k informacím (členěno podle jednotlivých odborů Městského úřadu v Litoměřicích):

 

Starosta:

Mgr. Ladislav Chlupáč

Písemné informace                                 6

           Ústní+telefonické informace                      92          

 

Místostarosta:

 p. Jiří Landa I. místostarosta

Písemné informace                                 0

           Ústní+telefonické informace                      18

 

Mgr. Petr Hermann II. místostarosta

Písemné informace                                    0

           Ústní+telefonické informace                      14

 

ing. Ivan Palán III. místostarosta

Písemné informace                                 0

           Ústní+telefonické informace                      31

 

 

Tajemník:

Písemné informace                                 0

           Ústní+telefonické informace                      128

 

          

Sekretariát:

Písemné informace                                 18

           Ústní informace                                            221

           Telefonické informace                                 416

           Elektronickou poštou                                 58

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

          

Ekonomický odbor:

           Telefonické                                             5

Ústní informace                                            7 

Písemné informace                                 5

                                   

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Odbor správní a informační centrum:

           Písemné dotazy                                 100

           Ústní dotazy                                              23.372

Telefonické                                            4280

            Elektronickou poštou                                 480

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Odbor životního prostředí :

Písemné informace                                            30

           Ústní + telefonické informace                                 1285

          

                   Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

 

Odbor školství, kultury a sportu:

- v oboru školství                        tel. a ústní informace:            1331           

písemně:                      1549

- v oboru kultury                        tel. a ústní informace:            180

písemně:                      0          

- v oboru sportu                                    tel. a ústní informace:            42           

písemně:                      0

- památková péče                        tel. a ústní informace:            1454

                                                písemně:                        22

 

Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví:

           Písemné informace                                 207

           Ústní                                                        3.815

Telefonické informace                                 5.068

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

Stavební úřad města:

Písemné informace                                 14

Odmítnutí poskytnutí informace                      2

           Ústní + telefonické informace                      7.528

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

Informace poskytované písemně v rámci řízení nejsou v těchto počtech zahrnuty.

 

 

Odbor rozvoje města:

Písemné informace                                 190

Ústní + telefonické informace                      1050

Elektronickou poštou                                 350

          

Za poplatek byla podána 1 informace.

 

Organizační složka bytového hospodářství:

Písemné informace                                 48

Ústní                                                        920

Telefonické informace                                 285

 

Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Odbor správy majetku města:

           Písemné informace                                 2 

           Ústní + telefonické informace                      300

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

 

 

Městská policie v Litoměřicích:

           Písemné informace                                 0

           Ústní + telefonické informace                      385

 

           Za poplatek nebyla podána žádná informace.

             Odbor dopravy

V roce 2003 nebyly podány dle Zákona č. 106/1999 žádné informace.

 

 

Odbor státní sociální péče 

V roce 2003 nebyly podány dle Zákona č. 106/1999 žádné informace.

 

 

Odbor obecní živnostenský úřad

Písemné informace                                 4

Ústní                                                        3.811

Telefonické informace                                 3.120

 

Za poplatek 350,- Kč                                  4 

 

 

Dle kategorizace informací podle §18 zákona za městský úřad celkem:

 

           Počet podaných písemných žádostí o informace           2.195

           Počet podaných odvolání proti rozhodnutí                      0

 

 

Opisy podstatných částí rozsudků soudu, výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona ani další informace, vztahující se k uplatňování tohoto zákona nebyly požadovány.

 

 

 

 

V Litoměřicích, dne 22.3.2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč, v. r.

starosta města


Místo:
 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Pá: 9:00-17:00 hod.
So: 9:00-12:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..