VYHLÁŠKY

platné vyhlášky města

Vyhláška č. 3/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

M Ě S T O   L I T O M Ě Ř I C E
Obecně závazná vyhláška č. 3/2020,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo města Litoměřice se na svém zasedání dne 3. prosince 2020 usneslo vydat na základě § 14 odst. 1 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
 
 1. Město Litoměřice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).1)
 2. Správce poplatku je Městský úřad Litoměřice (dále jen „správce poplatku“).2)
 3. Poplatkovým obdobím je období kalendářního roku. 
Čl. 2
Poplatník

Poplatníka definuje zákon o místních poplatcích.3) 

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
 1. Poplatník je povinen správci poplatku ohlásit4) vznik poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti. V případě vzniku osvobození současně se vznikem poplatkové povinnosti se tato skutečnost ohlašuje ve stejné lhůtě.
 2. Obsah ohlášení upravuje zákon o místních poplatcích.5)
 3. Postup při změně6) údajů uvedených v ohlášení upravuje zákon.7)
 4. Důsledky nesplnění ohlašovací povinnosti ke vzniku osvobození nebo úlevy stanoví zákon o místních poplatcích.8) 
Čl. 4
Sazba poplatku
 1. Sazba poplatku pro poplatníka činí 696,00 Kč za kalendářní rok a je tvořena:
  a) z částky 250,00 Kč a
  b) z částky 446,00 Kč stanovené na základě skutečných nákladů města předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
 2. Rozúčtování skutečných nákladů předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu na osobu je uvedeno v příloze této vyhlášky.
 3. Postup pro zjištění výše poplatku v případě vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti nebo osvobození stanoveného zákonem v průběhu kalendářního roku stanoví zákon.9) 
Čl. 5
Splatnost poplatku
 1. Poplatek je splatný10) do 31. 10. příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 10. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 31. 12. příslušného kalendářního roku.
 3. Vznikne-li poplatková povinnost (nebo zanikne osvobození) po 15. 12. příslušného kalendářního roku, je příslušná část poplatku splatná nejpozději do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (nebo zániku osvobození). 
Čl. 6
Osvobození
 1. Osvobození od poplatku stanoví zákon.11)
 2. Od poplatku až na dobu nejvýše jednoho kalendářního roku12) se dále touto vyhláškou osvobozují poplatníci:
  a) za první měsíc, ve kterém jim vznikla poplatková povinnost,
  b) podle § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích v případě souběhu s poplatkovou povinností podle § 10b odst. 1 písm. a) zákona o místních poplatcích,
  c) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu studia v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemské nebo zahraniční školy),
  d) zdržující se více než 3 po sobě jdoucí měsíce mimo území České republiky, a to z důvodu pracovního pobytu v zahraničí (dokládá se např. potvrzením tuzemského nebo zahraničního zaměstnavatele),
  e) studenti studující mimo území města (dokládá se např. potvrzením o studiu), kteří jsou po dobu studia ubytováni mimo území města, a to nejvýše po dobu 10 měsíců v kalendářnímroce, pokud zároveň platí úhradu za odpad v rámci ubytování (např. dle smlouvy o ubytování) nebo úhradu za provoz systému nakládání s komunálním odpadem,13)
  f) po dobu ubytování v zařízení na území města, jehož provozovatel plní povinnosti původce odpadů podobným odpadům komunálním,14)
  g) umístění ve vazbě nebo ve výkonu trestu odnětí svobody (dokládá se např. usnesením soudu nebo potvrzením Vězeňské služby České republiky o výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody),
  h) pobývající mimo území města v zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb nebo v jiných sociálních a charitativních zařízeních (dokládá se např. potvrzením zařízení o tomto pobytu).
 3. Další hmotně-právní podmínkou osvobození dle odst. 2 je ohlášení uvedených důvodů osvobození nejpozději do 31. 3. následujícího kalendářního roku.
 4. Další hmotně-právní podmínkou pro vznik nebo trvání nároku na osvobození od poplatku dle odst. 2 je neexistence pohledávky Města Litoměřice po lhůtě splatnosti vůči poplatníkovi. Výjimkou je pouze existence takové pohledávky po lhůtě splatnosti, jejíž plnění bylo následně dohodnuto ve splátkách, dodatečně povoleno ve splátkách, nebo bylo rozhodnuto o rozložení na splátky15) a poplatník tyto splátky řádně platí.
 5. Dále se touto vyhláškou osvobozují poplatníci od narození do konce kalendářního měsíce, ve kterém dovrší věk 1 roku. Tento důvod osvobození má přednost před důvody osvobození dle čl. 6 odst. 2 této vyhlášky. Na tyto poplatníky se nevztahují ani omezující podmínky dle čl. 6 odst. 3 a 4 této vyhlášky. 
Čl. 7
Závěrečná ustanovení
 1. Nebude-li poplatek zaplacen poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.16)
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.17)
 3. Přechod poplatkové povinnosti v případě nedoplatku na poplatku nezletilého poplatníka a poplatníka, který je omezen ve svéprávnosti, stanoví zákon.18) 
Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 7. 12. 2017.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta

Mgr. Karel Krejza         
1. místostarosta

 

1) § 1 písm. f) a § 10b zákona o místních poplatcích
2) § 15 odst. 1 zákona o místních poplatcích; v řízení o poplatku se postupuje zejména podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
3) § 10b odst. 1 a 2 zákona o místních poplatcích:“(1) Poplatek platí:
    a)fyzická osoba přihlášená v obci,
    b)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.“
§16c zákona o místních poplatcích: „Pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje
    a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
    b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo      zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo
4. kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.“
4) § 71 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů: „(1) Podání lze učinit písemně, a to v listinné podobě nebo elektronicky, anebo ústně do protokolu; elektronicky lze podání učinit pouze datovou zprávou
    a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, 
    b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
    c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
    d) prostřednictvím daňové informační schránky.“
5) § 14a odst. 2, 3 a 5 zákona o místních poplatcích: „(2) V ohlášení poplatník nebo plátce uvede
    a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
    b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce,
   c) údaje rozhodné pro stanovení poplatku.
(3) Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“
6) Včetně zániku poplatkové povinnosti.
7) § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích (Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.) 
8) § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích: „(6) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu od poplatku ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou nebo ve lhůtě podle odstavce 4, nárok na osvobození nebo úlevu od tohoto poplatku zaniká; za nesplnění této povinnosti nelze uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy.“
9) § 10b odst. 6 zákona o místních poplatcích: „(6) V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle odstavce 3 v průběhu kalendářního roku, se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.“
10) § 163 odst. 3 daňového řádu
11) § 10b odst. 3 zákona o místních poplatcích: „Od poplatku je osvobozena fyzická osoba podle odstavce 1 písm. a), která je
    a) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,
    b) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, nebo
    c) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.“
12) tzn. že osvobození trvá nejdéle po dobu jednoho kalendářního roku, splnění podmínky osvobození je tedy nutné splnit v každém kalendářním roce
13) Např. smluvní úhrada dle § 17 odst. 6 nebo poplatek za komunální odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)
14) § 4 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech
15) např. Občanský zákoník, § 111 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, § 156 daňového řádu
16) § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
17) § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
18) § 12 zákona o místních poplatcích: „(1) Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.“


 

Turistické Informační centrum

Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111


© 2021 Město Litoměřice
Mobilní menu
Používáme cookies

K personalizaci obsahu, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies..