ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

2. zápis z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.4.2020

Z Á P I S

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 23. 4. 2020 od 16:00 hodin v sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

 

Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis zachycuje přítomné osoby, přijatá usnesení a výsledky hlasování.

Zasedání řídil starosta města Mgr. Ladislav Chlupáč

Hlasováno prostřednictvím hlasovacího zařízení (pro schválení je potřeba min.14 hlasů)

Počet přítomných členů ZM: 26

Přítomni: Mgr. Jiří Adámek, Mgr. Václav Červín, Ing. Josef Douša, Ing. Ivo Elman, Mgr. Petr Hermann, Mgr. Petr Hošek, PhDr. Filip Hrbek, Ing. Jan Hrkal, Mgr. Ladislav Chlupáč, MUDr. Miroslav Jenček, Mgr. Petr Klupák, Ing. Marek Kocánek, Roman Kozák, Mgr. Karel Krejza, MUDr. Petr Kubec, Ing. Radek Lončák MBA, Ing. Radek Löwy, Ing. Vladimír Matys, Mgr. Petr Panaš, Jaroslav Růžička, Tomáš Sarnovsky, Jiří Skřivánek, Aleš Stibal, MUDr. Ondřej Štěrba, MUDr. Leoš Vysoudil MBA, Lukas Wünsch

Omluveni: PhDr. Lenka Simerská

Všichni hosté: Diviš František JUDr. - zástupce petičního výboru, Rybák Stanislav RSDr. - náměstek hejtmana Ústeckého kraje pro oblast zdravotnictví

Zapisovatelka: Eva Chrudimská

 

A) Procesní body 1

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Starosta jmenuje pracovní předsednictvo ve složení:
Mgr. Klupák, Ing. Kocánek, L. Wünsch

 

usnesením č. 24/2/2020

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Hrbek, Ing. Löwy, Mgr. Hermann
 
Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 

usnesením č. 25/2/2020

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Kozák, J. Růžička
 

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

2 - Schválení zápisu minulého jednání - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Vzhledem k tomu, že k zápisu z 1. jednání ZM dne 6. 2. 2020 nebyla podána námitka, prohlásil starosta zápis za schválený.

 

3 - Kontrola plnění usnesení z 1. jednání ZM ze dne 6. 2. 2020 - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
 
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020
SPLNĚNO – rozpočtová opatření provedena a zveřejněna na webu města
7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
SPLNĚNO – smlouva zveřejněna v registru smluv a finance odeslány
 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
8 - Žádost o dotaci – Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotace podepsána oběma smluvními stranami
9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020
SPLNĚNO – VPS o poskytnutí dotací podepsány a dotace vyplaceny
 
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
10 - Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
SPLNĚNO
 
E) Útvar Pro lidi
11 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
SPLNĚNO
 
F) Kancelář starosty a tajemníka
12 - Volba soudního přísedícího
SPLNĚNO
 
G) Tajemník
13 - Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019
SPLNĚNO
 
H) 1. Místostarosta
14 - Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
PLNĚNO – probíhají jednání pracovních skupin
 
I) Různé
15 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
SPLNĚNO
16 - Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021
NESPLNĚNO – návrh nebyl přijat
 
J) Odbor správy nemovitého majetku města
17 - Prominutí smluvní pokuty
PLNĚNO
18 - Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – odepsáno
19 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO
20 - Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
SPLNĚNO
21 - Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
PLNĚNO – zveřejněno, probíhá jednání
22 - Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – kupní smlouva uzavřena
23 - Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově
SPLNĚNO
24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
SPLNĚNO – smlouva podepsána
 
K) Procesní body 2
25 - Informace
26 - Interpelace
27 - Diskuze
28 - Závěr

 

4 - Doplnění/stažení bodů programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 26/2/2020

ZM schvaluje projednání bodů:
Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická

Snížení daně z nemovitých věcí

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 

usnesením č. 27/2/2020

ZM schvaluje stažení bodů:
č. 20 - Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ
č. 30 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5173/19 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Litoměřice
a doplnění bodů:
č. 9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM (Mgr. Krejza)
č. 14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" (Mgr. Krejza)

č. 22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách (Ing. Kocánek)

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

5 - Hlasování o programu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 28/2/2020

ZM schvaluje program dnešního jednání:

Program jednání:

A) Procesní body 1
1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
 
B) Odbor ekonomický
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019
8 - Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města
 
C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče
10 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
11 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - DDM Rozmarýn Litoměřice
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
13 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020
14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“
 
D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
15 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.
16 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací
17 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
 
E) Odbor územního rozvoje
18 - Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice
 
F) Tajemník
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020
 
G) Kancelář starosty a tajemníka
20 - Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
21 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách
23 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
24 - Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy
 
H) Různé
25 - Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
26 - Snížení daně z nemovitých věcí
27 - Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu
 
I) Odbor správy nemovitého majetku města
28 - Schválení dohody o splátkách dluhu
29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p., v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků navazujících na stavbu
30 - Směna pozemku parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
31 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice
32 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice
34 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
35 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
36 - Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO
37 - Doplnění seznamu parcel v adresném záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
38 - Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
39 - Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice
40 - Směna pozemků parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice
41 - Prodej BJ č. 414/3, ulice Alfose Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
42 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2472/141 v k.ú. Litoměřice
43 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
 
J) Procesní body 2
44 - Informace
45 - Interpelace
46 - Diskuze

47 - Závěr

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Tajemník podal informace o technicko-organizačních opatřeních týkajících se průběhu zasedání zastupitelstva.

 

B) Odbor ekonomický

6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV - předkládá/jí: Ing. Radek Lončák MBA

Diskuze: Ing. Lončák, MBA
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

usnesením č. 29/2/2020

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8. 4. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

usnesením č. 30/2/2020

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

8 - Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o. - předkládá/jí: Lukas Wünsch  

Diskuze: L. Wünsch, Mgr. Panaš, Ing. Kocánek, Ing. Zalabáková
(odkaz na videozáznam: ZDE)
 
Ing. Kocánek podal protinávrh – hlasovat jednotlivě o usnesení:
1) písm. a), b) a e) část rozpočtového opatření – příjmy
2) písm. c), d) a e) část rozpočtového opatření – výdaje
 

usnesením č. 31/2/2020

ZM schvaluje:
a) prominutí nájemného za nemovitý a movitý majetek za období březen až srpen 2020 vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti.
b) prominutí licenčního poplatku za období březen až srpen 2020 vyplývajícího z licenční smlouvy uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti.

c) část rozpočtového opatření – příjmy (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

usnesením č. 32/2/2020

ZM schvaluje:
d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701.
e) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

f) část rozpočtového opatření – výdaje (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Zdrželo se: 9, Nehlasovalo: 0

 

9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Chlupáč
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

usnesením č. 33/2/2020

ZM revokuje usnesení č. 162/7/2015 ze dne 17.9. 2015 a stanoví v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetence pro radu města k provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu:

zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města až do výše 10 mil. Kč za rok, zvýšení platí pouze pro rok 2020 (tj. do 31.12.2020).

Hlasování: Pro: 17, Proti: 3, Zdrželo se: 6, Nehlasovalo: 0

 

V 16:46 hodin odešel Mgr. Červín – 25 členů ZM

 

C) Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

10 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)

 

usnesením č. 34/2/2020

ZM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

11 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - DDM Rozmarýn Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín

usnesením č. 35/2/2020

ZM bere na vědomí uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 za účelem realizace projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK" - smlouva viz příloha orig. zápisu.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

V 16:48 hodin přišel Mgr. Červín – 26 členů ZM

 

12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: Mgr. Adámek
(odkaz na videozáznam: ZDE)
 

usnesením č. 36/2/2020

ZM schvaluje
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

13 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020 - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: PhDr. Hrbek
(odkaz na videozáznam: ZDE)
 

usnesením č. 37/2/2020

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2020 ve výši 2.009.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice ve výši 225.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Mgr. Červín nahlásil vztah k projednávanému bodu 14

Diskuze: Mgr. Krejza
(odkaz na videozáznam: ZDE)
 

usnesením č. 38/2/2020

ZM schvaluje:
a) podání žádostí o dotace z 12. výzvy IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ na financování projektů "ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny přírodních věd" a "ZŠ Litoměřice, Ladova 5 – vybudování učebny pro moderní výuku cizích jazyků a informatiky"

b) zajištění spolufinancování těchto projektů z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

D) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

15 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s. - předkládá/jí: Lukas Wünsch  

usnesením č. 39/2/2020

ZM schvaluje
a) přidělení individuální dotace ve výši 50.000,- Kč organizaci ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litoměřice a organizací ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 0

 

16 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací - předkládá/jí: Lukas Wünsch  

usnesením č. 40/2/2020

ZM schvaluje:
a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).

b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

17 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města - předkládá/jí: Lukas Wünsch  

usnesením č. 41/2/2020

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2020 – 31.12.2020 (smlouva viz příloha orig. zápisu).
a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související s touto službou.
b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.

c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

E) Odbor územního rozvoje

18 - Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: Mgr. Václav Červín  

usnesením č. 42/2/2020

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Zdrželo se: 9, Nehlasovalo: 0

 

F) Tajemník

19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020 - předkládá/jí: Mgr. Milan Čigáš  

Diskuze: Mgr. Čigáš
(odkaz na videozáznam: ZDE)
 

usnesením č. 43/2/2020

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2020 (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

G) Kancelář starosty a tajemníka

20 - Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

Diskuze: PhDr. Hrbek, JUDr. Diviš
(odkaz na videozáznam: ZDE)
 

usnesením č. 44/2/2020

ZM projednalo petici občanů k dopravní situaci v ulici Zahradnická v Litoměřicích (petice viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

21 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 45/2/2020

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 21, Proti: 1, Zdrželo se: 4, Nehlasovalo: 0

 

22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách - předkládá/jí: Ing. Marek Kocánek  

Diskuze: Ing. Kocánek, Mgr. Červín

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr. Červín navrhl doplnit usnesení o text: “na základě posouzení individuální žádosti“.

usnesením č. 46/2/2020

ZM doporučuje RM, aby uložila řediteli MŠ Litoměřice zrušení výběru úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu na základě posouzení individuální žádosti.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

23 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 47/2/2020

ZM schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 70886300 ve výši 100.000,- Kč na podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

24 - Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

usnesením č. 48/2/2020

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice, IČO: 00263958, zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem a obcí Mlékojedy, IČO: 00526151, zastoupené starostou obce Ing. Ondřejem Schořem s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

H) Různé

25 - Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí - předkládá/jí: Mgr. Petr Panaš  

ZM ukládá MěÚ Litoměřice vyhotovit do příštího jednání ZM návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí, která by řešila zohlednění částí města, které jsou znevýhodněny z hlediska infrastruktury, obslužnosti či jiným způsobem.

Hlasováním: Pro: 10, Proti: 2, Zdrželo se: 14, Nehlasovalo: 0

nebyl návrh přijat.

 

26 - Snížení daně z nemovitých věcí - předkládá/jí: Mgr. Ladislav Chlupáč  

ZM neschvaluje přípravu obecně závazné vyhlášky, která by stanovila snížení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitých věcí podle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasováním: Pro: 13, Proti: 1, Zdrželo se: 12, Nehlasovalo: 0

nebyl návrh přijat.

 

Hlasování bylo zmatečné vzhledem k usnesení v záporném tvaru a proto bylo na návrh starosty přistoupeno k novému hlasování.

usnesením č. 49/2/2020

ZM neschvaluje přípravu obecně závazné vyhlášky, která by stanovila snížení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitých věcí podle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Hlasování: Pro: 18, Proti: 1, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

27 - Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza

Ing. Lončák, MBA a MUDr. Vysoudil, MBA nahlásili vztah k projednávanému bodu 27

Diskuze: Mgr. Krejza, Mgr. Chlupáč, RSDr. Rybák (náměstek hejtmana ÚK pro oblast zdravotnictví), Mgr. Adámek, Bc. Skoková, MUDr. Jenček, Ing. Kocánek, Mgr. Panaš, A. Rožcová (zástupce přípravného výboru referenda), V. R. (bývalý občan města), J. Růžička

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 50/2/2020

ZM bere na vědomí informaci o výsledcích jednání pracovní skupiny k realizaci Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jen „Memorandum“) a souhlasí v souladu s Memorandem a doporučením vzešlým z analýzy zpracovatele due diligence Nemocnice Litoměřice, a.s. s převodem obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „obchodní závod“) do vlastnictví společnosti Krajská zdravotní, a.s. za cenu 119.700.000,- Kč zjištěnou znaleckým posudkem (posudek viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 16, Proti: 8, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

I) Odbor správy nemovitého majetku města

28 - Schválení dohody o splátkách dluhu - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

Diskuze: L. Wünsch, Mgr. Chlupáč, Mgr. Adámek, Bc. Skoková, Mgr. Krejza

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 51/2/2020

ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní J. H., bytem Litoměřice, na částku 198.385,- Kč. Výše splátky činí 4.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

Hlasování: Pro: 22, Proti: 1, Zdrželo se: 3, Nehlasovalo: 0

 

V 18:03 hodin odešel Ing. Elman – 25 členů ZM

 

29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p., v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků navazujících na stavbu - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 52/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků (bez pozemků) navazujících na stavbu.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Ing. Elman)

 

V 18:05 hodin přišel Ing. Elman – 26 členů ZM

 

30 - Směna pozemku parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

Diskuze: MUDr. Štěrba

(odkaz na videozáznam: ZDE)

usnesením č. 53/2/2020

ZM neschvaluje záměr směny pozemků parc.č. 2469/63 o výměře 603 m2 za část pozemku parc.č. 2470/5 cca 609 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 24, Proti: 0, Zdrželo se: 2, Nehlasovalo: 0

 

V 18:06 hodin odešel Mgr. Červín – 25 členů ZM

 

31 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 54/2/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

32 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 55/2/2020

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 o výměře 1521 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

33 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 56/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene k umístění tepelného zařízení o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

34 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 57/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

35 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 58/2/2020

ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku (GP) parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

36 - Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 59/2/2020

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice na Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6, IČO: 60162694.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

37 - Doplnění seznamu parcel v adresném záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 60/2/2020

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice v Litoměřicích na Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice.

Hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Zdrželo se: 5, Nehlasovalo: 1 (Mgr. Červín)

 

V 18:09 hodin přišel Mgr. Červín – 26 členů ZM

 

38 - Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích - předkládá/jí: Mgr. Karel Krejza  

usnesením č. 61/2/2020

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 17, Proti: 2, Zdrželo se: 7, Nehlasovalo: 0

 

39 - Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 62/2/2020

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 196/65 o výměře 4 m2, parc.č. 194/41 o výměře 29 m2, parc.č. 194/42 o výměře 3 m2 a parc.č. 196/64 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Pokratice, panu J. F. a paní J. F., oba bytem Pokratice do podílového spoluvlastnictví za cenu dle znal. posudku 49.000 Kč, se zřízením věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení – elektrického zařízení na prodávaných pozemcích a za podmínky uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 9.680 Kč, znaleckého posudku ve výši 4.598 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

40 - Směna pozemků parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 63/2/2020

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 657/94 o výměře 228 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice, ve vlastnictví Města Litoměřice za pozemek parc.č. 325/2 o výměře 16434 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, ve vlastnictví Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Za nemocnicí, Litoměřice. Náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

41 - Prodej BJ č. 414/3, ulice Alfose Muchy 414/25, k.ú. Pokratice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 64/2/2020

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 414/3, v domě č.p. 414 stojícím na pozemku parc. č. 600/4 a souvisejících podílů ve výši 3972/283008 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Pokratice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.250.000,- Kč paní D. S., bytem 410 02 Malé Žernoseky.

Hlasování: Pro: 26, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

42 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2472/141 v k.ú. Litoměřice - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

Diskuze: Mgr. Härting, Mgr. Červín, Bc. Skoková, Mgr. Chlupáč, PhDr. Hrbek, Mgr. Krejza

(odkaz na videozáznam: ZDE)

Mgr. Krejza podal návrh na stažení bodu z jednání.

usnesením č. 65/2/2020

ZM stahuje bod z jednání.

Hlasování: Pro: 25, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

43 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace - předkládá/jí: MUDr. Ondřej Štěrba  

usnesením č. 66/2/2020

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 23.3.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

Hlasování: Pro: 25, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0

 

J) Procesní body 2

44 - Informace

starosta
- týkající se aktuální situace v důsledku epidemie koronaviru a práci krizového štábu
 
Ing. Lončák, MBA
- ke změnám a přípravách provozu nemocnice v souladu s pandemickým plánem, zabezpečení péče pro pacienty
 
Mgr. Čigáš
- poděkování a shrnutí činností města i MěÚ v době epidemie
 
MUDr. Vysoudil, MBA
- vyjádřil se k informacím Ing. Kocánka podaných v rámci diskuze projednávaného bodu č. 27
 
Ing. Kocánek
- reagoval na MUDr. Vysoudila a vysvětlil komentář k ocenění znaleckého posudku
 
Mgr. Červín
- poděkoval PO TSM a MŠ za pomoc a poskytované služby v době epidemie
 
PhDr. Hrbek
- komentoval situaci epidemie vs. ekonomika

- nabádá k podpoře lokálních podnikatelů a nákupu poukázek k odběru jejich zboží/služeb

 

45 - Interpelace

Žádný příspěvek.

 

46 - Diskuze

Žádný příspěvek.

 

47 - Závěr

Starosta poděkoval všem přítomným zastupitelům za účast
a ukončil jednání ZM v 18:50 hod.
 
Příští zasedání se koná dne 4. června 2020 od 16:00 hod.
v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích.
 
 
 
…………………………………………….
Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
 
…………………………………………………………………………………
Roman Kozák                                                       Jaroslav Růžička

ověřovatelé zápisu

 

 

Jednání bylo ukončeno v 18:50 hodin

Zápis byl vyhotoven 27. dubna 2020

 

Přílohy:

Podklady k jednání (.pdf)


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu