ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

2. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 23.4.2020

USNESENÍ

VÝPIS

2. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané 23. 4. 2020 od 16:00 v sále Kulturního a konferenčního centra v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných členů ZM: 26

 

24/2/2020

Volba návrhové komise

ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
PhDr. Hrbek, Ing. Löwy, Mgr. Hermann

 

25/2/2020

Volba ověřovatelů zápisu

ZM volí ověřovatele zápisu z dnešního jednání:
Kozák, J. Růžička

 

26/2/2020

Projednání podání občanů

ZM schvaluje projednání bodů:
Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
Snížení daně z nemovitých věcí

 

27/2/2020

Doplnění/stažení bodů programu

ZM schvaluje stažení bodů:
č. 20 - Smlouva o postoupení souboru pohledávek mezi Městem a MŠ
č. 30 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5173/19 o výměře cca 3 000 m2 v k.ú. Litoměřice
 
a doplnění bodů:
č. 9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro RM (Mgr. Krejza)
č. 14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení" (Mgr. Krejza)
č. 22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách (Ing. Kocánek)


28/2/2020

Hlasování o programu

ZM schvaluje program dnešního jednání:

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV
7 - Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019
8 - Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
9 - Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města
10 - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
11 - Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - DDM Rozmarýn Litoměřice
12 - Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč
13 - Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020
14 - Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“
15 - Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.
16 - Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací
17 - Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města
18 - Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice
19 - Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020
20 - Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická
21 - Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu
22 - Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách
23 - Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje
24 - Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy
25 - Vypracování nové OZV o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
26 - Snížení daně z nemovitých věcí
27 - Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu
28 - Schválení dohody o splátkách dluhu
29 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p., v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků navazujících na stavbu
30 - Směna pozemku parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice
31 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice
32 - Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice
33 - Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice
34 - Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích
35 - Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice
36 - Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO
37 - Doplnění seznamu parcel v adresném záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
38 - Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích
39 - Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice
40 - Směna pozemků parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice
41 - Prodej BJ č. 414/3, ulice Alfose Muchy 414/25, k.ú. Pokratice
42 - Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2472/141 v k.ú. Litoměřice
43 - Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
44 - Informace
45 - Interpelace
46 - Diskuze
47 - Závěr
 
 

29/2/2020

Rozpočtová opatření dle doporučení FV

ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 8. 4. 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

30/2/2020

Inventarizační zpráva Města Litoměřice za rok 2019

ZM bere na vědomí Inventarizační zprávu Města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

31/2/2020

Poskytnutí dotace, prominutí nájemného a licenčního poplatku pro společnost Zahrada Čech s.r.o.

ZM schvaluje:

a) prominutí nájemného za nemovitý a movitý majetek za období březen až srpen 2020 vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti.

b) prominutí licenčního poplatku za období březen až srpen 2020 vyplývajícího z licenční smlouvy uzavřené se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, z důvodu negativního dopadu příslušných usnesení vlády ČR v rámci krizových opatření přijatých v souvislosti s bojem proti šíření koronaviru na finanční situaci společnosti.

c) část rozpočtového opatření – příjmy (viz příloha orig. zápisu).

 

32/2/2020

ZM schvaluje:

d) poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 9 mil. Kč pro společnost Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701.

e) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701 (viz příloha orig. zápisu).

f) část rozpočtového opatření – výdaje (viz příloha orig. zápisu).

 

33/2/2020

Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření pro radu města

ZM revokuje usnesení č. 162/7/2015 ze dne 17.9. 2015 a stanoví v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kompetence pro radu města k provádění rozpočtových opatření v hlavní činnosti v tomto rozsahu:

zvýšení celkových výdajů rozpočtu z vlastních prostředků města až do výše 10 mil. Kč za rok, zvýšení platí pouze pro rok 2020 (tj. do 31.12.2020).

 

34/2/2020

Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč

ZM schvaluje:

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).


35/2/2020

Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK - DDM Rozmarýn Litoměřice

ZM bere na vědomí uzavření Smlouvy o partnerství s finančním příspěvkem mezi PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 a Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 za účelem realizace projektu "Podpora polytechnického vzdělávání a gramotnosti v ÚK" - smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

36/2/2020

Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích v roce 2020 - dotace nad 50 tis. Kč

ZM schvaluje

a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací z Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu).

b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

37/2/2020

Schválení příspěvků z Programu regenerace MPR Litoměřice na rok 2020

ZM schvaluje rozdělení kvóty státní finanční podpory Programu regenerace MPR Litoměřice ze zdrojů MK ČR na rok 2020 ve výši 2.009.000,- Kč a z rozpočtu Města Litoměřice ve výši 225.000,- Kč podle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

 

38/2/2020

Žádost o dotaci - 12. výzva IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“

ZM schvaluje:

a) podání žádostí o dotace z 12. výzvy IROP „MAS České středohoří – IROP – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“ na financování projektů "ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32 - vybudování zázemí pro technické a řemeslné obory a vybudování učebny přírodních věd" a "ZŠ Litoměřice, Ladova 5 – vybudování učebny pro moderní výuku cizích jazyků a informatiky"

b) zajištění spolufinancování těchto projektů z vlastních rozpočtových prostředků města ve výši minimálně 5 % z celkových způsobilých výdajů a všech nezpůsobilých výdajů akce.

 

39/2/2020

Poskytnutí individuální dotace na zahraniční rozvojovou spolupráci v Keni pro rok 2020 organizaci ShineBean o. p. s.

ZM schvaluje

a) přidělení individuální dotace ve výši 50.000,- Kč organizaci ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Litoměřice a organizací ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu).

 

40/2/2020

Dotační program „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ – doporučení dotací

ZM schvaluje:

a) poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2020“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 (viz příloha orig. zápisu).

b) přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č.1 (viz příloha orig. zápisu).

 

41/2/2020

Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města

ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace následujícím službám. ZM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu na období 1.1.2020 – 31.12.2020 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

a) Fondu ohrožených dětí Klokánek, se sídlem Na Poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČO: 00499277, ve výši 200 tis. Kč určené na náklady přímo související s touto službou.

b) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 150 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.

c) Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Charitní šatník“.

 

42/2/2020

Zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje zrušení předkupního práva u pozemků parc. č. 3876/3, 3878/2, 3900/20, 3908/4, 3908/5, 3908/15 vše v k.ú. Litoměřice.

 

43/2/2020

Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2020

ZM schvaluje Statut sociálního fondu č. 1/2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

44/2/2020

Projednání petice občanů za řešení dopravní situace v ul. Zahradnická

ZM projednalo petici občanů k dopravní situaci v ulici Zahradnická v Litoměřicích (petice viz příloha orig. zápisu).

 

45/2/2020

Schválení obecně závazné vyhlášky č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, kterou se upravuje zákaz žebrání a zkracuje doba nočního klidu (viz příloha orig. zápisu).

 

46/2/2020

Návrh na zrušení úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to zpětně od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu v mateřských školách

ZM doporučuje RM, aby uložila řediteli MŠ Litoměřice zrušení výběru úplaty za vzdělávání v mateřských školách a to od 16.3.2020 do doby zrušení omezeného provozu na základě posouzení individuální žádosti.

 

47/2/2020

Poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice pro Územní odbor Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje

ZM schvaluje poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje se sídlem Ústí nad Labem, Horova 1340/10, IČO: 70886300 ve výši 100.000,- Kč na podporu modernizace věcného vybavení stanice Litoměřice. ZM zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Města Litoměřice (žádost a smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

48/2/2020

Zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice a obcí Mlékojedy

ZM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi městem Litoměřice, IČO: 00263958, zastoupené starostou města Mgr. Ladislavem Chlupáčem a obcí Mlékojedy, IČO: 00526151, zastoupené starostou obce Ing. Ondřejem Schořem s finančním příspěvkem 15.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

 

49/2/2020

Snížení daně z nemovitých věcí

ZM neschvaluje přípravu obecně závazné vyhlášky, která by stanovila snížení koeficientu, kterým se násobí základní sazba daně z nemovitých věcí podle § 11 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

 

50/2/2020

Souhlas jediného akcionáře společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. s prodejem obchodního závodu

ZM bere na vědomí informaci o výsledcích jednání pracovní skupiny k realizaci Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jen „Memorandum“) a souhlasí v souladu s Memorandem a doporučením vzešlým z analýzy zpracovatele due diligence Nemocnice Litoměřice, a.s. s převodem obchodního závodu Nemocnice Litoměřice, a.s. (dále jen „obchodní závod“) do vlastnictví společnosti Krajská zdravotní, a.s. za cenu 119.700.000,- Kč zjištěnou znaleckým posudkem (posudek viz příloha orig. zápisu).

 

51/2/2020

Schválení dohody o splátkách dluhu

Schválení dohody o splátkách dluhu ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na částku 198.385,- Kč. Výše splátky činí 4.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem květen 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

52/2/2020

Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p., v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků navazujících na stavbu

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/42 o výměře 56 m2 včetně stavby bez č.p. v k.ú. Litoměřice a záměr prodeje věci movité dvou přístřešků (bez pozemků) navazujících na stavbu.

 

53/2/2020

Směna pozemku parc.č. 2469/63 za část pozemku parc.č. 2470/5 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr směny pozemků parc.č. 2469/63 o výměře 603 m2 za část pozemku parc.č. 2470/5 cca 609 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

54/2/2020

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 v k.ú. Pokratice

ZM neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/80 o výměře cca 40 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice.

 

55/2/2020

Záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr prodeje pozemku parc.č. 5251/20 o výměře 1521 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

56/2/2020

Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 4008/1 o výměře cca 9 m2 v k.ú. Litoměřice a zřízení věcného břemene k umístění tepelného zařízení o výměře cca 2,5 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).

 

57/2/2020

Záměr prodeje klasické hrobky na Městském hřbitově v Litoměřicích

ZM schvaluje záměr prodeje opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor II.D, evidenční číslo 30, na Městském hřbitově v Litoměřicích.

 

58/2/2020

Záměr prodeje nezapsaného pozemku parc.č. 2680/4 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje nezapsaného pozemku (GP) parc.č. 2680/4 o výměře 15 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

59/2/2020

Žádost o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 v k.ú. Litoměřice na ČR MO

ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků parc.č. 5528/2, 5528/4 a 5528/6 (ostatní komunikace) v k.ú. Litoměřice na Ministerstvo obrany, Tychonova 221/1, Praha 6, IČO: 60162694.

 

60/2/2020

Doplnění seznamu parcel v adresném záměru bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích

ZM schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 3876/3 (ost. plocha-komunikace) o výměře 16 m2 v k.ú. Litoměřice tvořící areál nemocnice v Litoměřicích na Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a se zřízením předkupního práva ve prospěch města Litoměřice.

 

61/2/2020

Schválení Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořící areál nemocnice v Litoměřicích

ZM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích s Ústeckým krajem, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

62/2/2020

Prodej pozemků parc.č. 196/65, 194/41, 194/42, 196/64 a zřízení VCB v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej pozemku parc.č. 196/65 o výměře 4 m2, parc.č. 194/41 o výměře 29 m2, parc.č. 194/42 o výměře 3 m2 a parc.č. 196/64 o výměře 2 m2, vše v k.ú. Pokratice, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Pokratice do podílového spoluvlastnictví za cenu dle znal. posudku 49.000 Kč, se zřízením věcného břemene-služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav veřejného osvětlení - elektrického zařízení na prodávaných pozemcích a za podmínky uhrazení nákladů za vypracování GP ve výši 9.680 Kč, znaleckého posudku ve výši 4.598 Kč a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

63/2/2020

Směna pozemků parc.č.657/94 v k.ú. Pokratice ve vl. Města za parc.č. 325/2 v k.ú. Třeboutice

ZM schvaluje směnu pozemku parc.č. 657/94 o výměře 228 m2 (ostatní plocha) v k.ú. Pokratice, ve vlastnictví Města Litoměřice za pozemek parc.č. 325/2 o výměře 16434 m2 (orná půda) v k.ú. Třeboutice, ve vlastnictví Biskupství litoměřického, IČO: 00445126, Dómské náměstí 1/1, Za nemocnicí, Litoměřice. Náklady spojené se vkladem práva do katastru nemovitostí uhradí smluvní strany rovným dílem.

 

64/2/2020

Prodej BJ č. 414/3, ulice Alfose Muchy 414/25, k.ú. Pokratice

ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 414/3, v domě č.p. 414 stojícím na pozemku parc. č. 600/4 a souvisejících podílů ve výši 3972/283008 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Pokratice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.250.000,- Kč paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 410 02 Malé Žernoseky.

 

65/2/2020

Nákup nezapsaného pozemku parc.č. 2472/141 v k.ú. Litoměřice

ZM stahuje bod z jednání.

 

66/2/2020

Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace

ZM schvaluje na návrh majetkové komise vč. agendy likvidační dle zápisu ze dne 23.3.2020 odpis a vyřazení uvedených položek z účetní evidence (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města
 
 
Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Eva Chrudimská
Dne: 28.04.2020

 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu