ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

1. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 6.2.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 6. 2. 2020 od 16:00 hodin v Kulturním a konferenčním centru v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68

 

Počet přítomných: 21

 

1/1/2020
Volba návrhové komise
ZM volí složení návrhové komise na dnešní jednání:
MUDr. Kubec, L.Wünsch, Ing. Matys

 

2/1/2020
Volba ověřovatelů zápisu
ZM volí ověřovatele zápisu dnešního jednání:
Mgr. Hermann, Mgr. Adámek

 

3/1/2020
Doplnění/stažení bodů programu
ZM schvaluje doplnění bodu 14: Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici

 

4/1/2020
Hlasování o programu
ZM schvaluje program dnešního jednání:

1 - Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2 - Schválení zápisu minulého jednání
3 - Kontrola plnění bodů
4 - Doplnění/stažení bodů programu
5 - Hlasování o programu
6 - Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020
7 - Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
8 - Žádost o dotaci - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
9 - Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020
10 - Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
11 - Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
12 - Volba soudního přísedícího
13 - Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019
14 - Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
15 - Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
16 - Zrušení místního poplatku ze psů od 1.1.2021
17 - Prominutí smluvní pokuty
18 - Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
19 - Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
20 - Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
21 - Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
22 - Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
23 - Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově
24 - Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
25 - Informace
26 - Interpelace
27 - Diskuze
28 - Závěr

 

5/1/2020
Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1.2020
a) ZM schvaluje rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 27.1. 2020 s výjimkou rozpočtového opatření: přesun výdaje ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 – PAVE ČR, Litoměřice – vlastní zdroje ÚZ/ORG 8222/8205

 

6/1/2020
b) ZM schvaluje rozpočtové opatření: přesun výdaje ve výši 10 mil. Kč z rozpočtu roku 2019 do rozpočtu roku 2020 – PAVE ČR, Litoměřice – vlastní zdroje ÚZ/ORG 8222/8205

 

7/1/2020
Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice ve výši 750.000,- Kč pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 na činnost v roce 2020.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Destinační agenturou České středohoří, o.p.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 28750853 (viz příloha orig. zápisu).

 

8/1/2020
Žádost o dotaci - Český svaz chovatelů, z.s., ZO Litoměřice-Žitenice
ZM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 141.000 Kč Českému svazu chovatelů, z.s., Základní organizaci Litoměřice-Žitenice, se sídlem Litoměřická 273, 411 41 Žitenice, IČO: 70815372, na uskutečnění propagačně naučné výstavy "Děti a zvířata Litoměřice 2020", která se bude konat ve dnech 6. - 8. 2. 2020.
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu)

 

9/1/2020
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků na rok 2020
ZM schvaluje
a) předložený návrh komise sportu při RM na přidělení dotací z Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2020 (návrh viz příloha orig. zápisu)
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

10/1/2020
Poskytnutí individuální dotace na provozní a investiční náklady pro rok 2020 společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s.
a) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000 Kč určené na pořízení sanitního vozu.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu)

b) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 550.000 Kč určené na pokrytí mzdových nákladů herních terapeutů dětského oddělení.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).

c) ZM schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice pro Nemocnici Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518, ve výši 1.000.000 Kč určené na dorovnání nákladů na ústavní pohotovostní službu.
ZM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi městem Litoměřice a Nemocnicí Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 06199518 (viz příloha orig. zápisu).

 

11/1/2020
Schválení poskytování měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva – revokace usnesení
ZM revokuje usnesení č. 15/01/2018 ze dne 1.11.2018 a stanovuje měsíční odměny s účinností od 1.3.2020
a) neuvolněnému členovi zastupitelstva v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích a v souladu s nařízením vlády měsíční odměnu v následující výši: radní 10.274 Kč, předseda komise, výboru 5.137 Kč, člen komise, výboru 4.281 Kč, zastupitel 2.569 Kč.
V případě souběhu výkonu více funkcí se neuvolněnému členu zastupitelstva poskytne odměna až do výše souhrnu odměn za tři různé funkce. Do tohoto souhrnu lze započítat pouze odměny za výkon funkce člena rady, předsedy nebo člena výboru, předsedy nebo člena komise.
b) neuvolněnému místostarostovi v souladu s § 72, § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády ve výši 46.234 Kč.

 

12/1/2020
Volba soudního přísedícího
ZM navrhuje za přísedícího Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let pana JUDr. J. S., bytem Litoměřice.

 

13/1/2020
Kontrolní zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřic za rok 2019
ZM bere na vědomí Kontrolní zprávu o plnění usnesení Zastupitelstva města Litoměřice za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

14/1/2020
Realizace Memoranda o společném záměru k litoměřické nemocnici
a) ZM bere na vědomí informaci o jednání pracovní skupiny – Realizace memoranda o společném záměru ohledně nemocnice v Litoměřicích (zápis viz příloha orig. zápisu).
b) ZM bere na vědomí doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., zpracovatele due diligence litoměřické nemocnice k odchylnému postupu, než bylo sjednáno v čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19. 12. 2019 mezi Ústeckým krajem, Městem Litoměřice, Nemocnicí Litoměřice, a.s. a Krajskou zdravotní, a.s., ze dne 14. 1. 2020 (doporučení viz příloha orig. zápisu).
c) ZM rozhoduje, v návaznosti na čl. 2 odst. 5 Memoranda o společném záměru uzavřeného dne 19.12.2019 (dále jako „memorandum“), dle doporučení společnosti AGIS účetnictví a daně, a.s., zpracovatele due diligence litoměřické nemocnice dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, o záměru realizace cílů memoranda tímto způsobem:
1. Nemocnice Litoměřice, a.s. převede svůj obchodní závod Krajské zdravotní, a.s. za cenu zjištěnou znaleckým posudkem.
2. Město Litoměřice převede bezúplatně nemovitosti pronajaté Nemocnici Litoměřice, a.s. Ústeckému kraji.
3. Účastníci memoranda se od tohoto záměru odchýlí pouze v případě, že by dle doporučení zpracovatele due diligence bylo navrženo jiné řešení, na kterém by se následně shodli.

 

15/1/2020
Plán činnosti Kontrolního výboru na rok 2020
ZM bere na vědomí plán činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Litoměřice na rok 2020.

 

16/1/2020
Prominutí smluvní pokuty
ZM schvaluje prominutí smluvní pokuty ve výši 60 %, tedy 18.813,- Kč, pro paní D.K., bytem Litoměřice
a
ZM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní D.K., bytem Litoměřice, na částku 12.542,- Kč. Výše splátky činí 3.000,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2020, se splatností k poslednímu dni každého měsíce. Dohoda o splátkách bude uzavřena za podmínky uhrazení místních poplatků za svoz komunálního odpadu a pokuty od Odboru životního prostředí.

17/1/2020
Záměr nákupu stavby č.p. 410 včetně pozemku parc.č. 365, parc.č. 366/1 a 366/3 v k.ú. Litoměřice
ZM neschvaluje záměr nákupu parc. č.365 o výměře 184 m2 včetně stavby č.p. 410, parc.č. 366/1 o výměře 226 m2 a parc.č. 366/3 o výměře 28 m2 v k.ú. Litoměřice.

 

18/1/2020
Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemku parc.č. 3911/2 o výměře 38 m2 (ost.plocha- komunikace) v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, IČO:69797111.

 

19/1/2020
Zrušení usnesení ZM č.127/4/2019 ze dne 12.9.2019
ZM ruší své usnesení č. 127/4/2019 ze dne 12.9.2019 týkající se záměru nepeněžního vkladu souboru věcí nemovitých, specifikovaných ve znaleckém posudku č. 117/1028/2019 ze dne 4.9.2019 z majetku Města Litoměřice, navyšující základní kapitál obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, Litoměřice, IČO: 06199518.

 

20/1/2020
Adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích
ZM schvaluje adresný záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do vlastnictví Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, IČO: 70892156, s podmínkou zákazu zcizení na dobu 10 let a zřízení předkupního práva ve prospěch města Litoměřice (viz příloha seznam nemovitostí).

 

21/1/2020
Prodej BJ č. 1752/7, ulice Mládežnická 1752/6 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje prodej bytové jednotky č. 1752/7, v domě č.p. 1752 stojícím na pozemku parc. č. 2563/119 a souvisejících podílů ve výši 4137/179851 na společných částech domu a pozemku v obci a k.ú. Litoměřice, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu 1.216.000,- Kč paní L. K., bytem Kroměříž.

 

22/1/2020
Prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky na městském hřbitově
ZM schvaluje prodej opuštěné a neudržované klasické hrobky, sektor IV.B, evidenční číslo 005, na Městském hřbitově v Litoměřicích za cenu dle znaleckého posudku 11.230 Kč + 21 % DPH panu Mgr. T. M., bytem Jablonec na Nisou.

 

23/1/2020
Bezúplatný převod pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice
ZM schvaluje uzavření smlouvy č. 6215/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci - pozemku parc.č. 293/7 v k.ú. Litoměřice, od ČR - ÚZSVM, IČO:69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do vlastnictví města Litoměřice.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zapsala: Jana Váchová
Dne: 11.02.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu