ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

03. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 27.1.2011

 

USNESENÍ

výpis

ze 3. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 27.1.2011 od 16:00 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích, se sídlem Mírové nám.15/7

Počet přítomných členů ZM:      25       

Z a s t u p i t e l s t v o    m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  3.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č:

51/3/2011

Návrh rozpočtu na rok 2011

ZM schvaluje návrh rozpočtu Města Litoměřic na rok 2011 vč.doplněné změny (návrh rozpočtu + změna viz příloha orig. zápisu).

52/3/2011

Schválení zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

ZM rozhodlo, že se stane jedním ze spoluzakladatelů obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. a schvaluje text zakládací smlouvy (smlouva viz příloha orig. zápisu).

53/3/2011

Informace o zhodnocení volných zdrojů

ZM bere na vědomí informaci o zhodnocení volných finančních prostředků (viz příloha orig. zápisu)

54/3/2011

Poskytování měsíčních odměn členům ZM

a)         ZM po projednání schvaluje měsíční odměnu členům zastupitelstva dle přílohy prováděcího předpisu-ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce s příplatkem podle počtu obyvatel ke každé funkci zvlášť snížený o 5% s platností od 1.2.2011

Schválená výše odměny se bude týkat i těch členů zastupitelstva, kteří nahradí v průběhu volebního období zastupitele, jež se vzdá funkce. Odměna bude poskytnuta ode dne složení slibu.

b)         ZM po projednání schvaluje neuvolněnému místostarostovi měsíční odměnu v poloviční výši součtu odměny za funkci neuvolněného místostarosty a stanovené částky dle počtu obyvatel na základě přílohy prováděcího předpisu s platností od 1.2.2011.

55/3/2011

Schválení uzavření smlouvy o dotaci pro HC Stadion Litoměřice

ZM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro HC Stadion Litoměřice na úhradu zabezpečení soutěže 1. národní hokejové ligy (smlouva viz příloha orig. zápisu).

56/3/2011

Schválení ZL CŠJ se zapracováním dodatků

ZM schvaluje Zřizovací listinu Centrální školní jídelny Litoměřice, příspěvkové organizace, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice v předloženém znění (viz příloha orig.zápisu).

57/3/2011

Návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotov. péče (APP) mezi Městem Litoměřice a ÚK a návrh smlouvy o zabezpečení APP mezi Městem Litoměřice a PO Městská nemocnice v Litoměřicích na rok 2011

ZM schvaluje:

a)           návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2011 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig.zápisu).

b)           přijetí dotace dle § 85 písm.j ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění od Ústeckého kraje na zajištění APP ve výši 1.230.000,-Kč.

c)           návrh smlouvy o zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2011 mezi Městem Litoměřice a  příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích(viz příloha orig. zápisu).

58/3/2011

Program prevence kriminality za rok 2011

ZM schvaluje program Prevence kriminality na rok 2011 včetně podílů obce u jednotlivých projektů (viz příloha orig. zápisu).

59/3/2011

Cena Aloise Klára pro osobnosti, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj zdravotnictví a sociálních služeb ve městě Litoměřice.

ZM schvaluje vyhlášení Ceny Aloise Klára podle předložených pravidel (viz příloha orig.zápisu).

60/3/2011

Schválení rozšíření 3. komunitního plánu sociál.služeb města Litoměřice na období let 2010-2013 o čtyři návrhová opatření

ZM schvaluje rozšíření 3.Komunitního plánu sociálních služeb města Litoměřice na období let 2010 - 2013 o čtyři návrhová opatření za systémovou oblast.

61/3/2011

Volba soudních přísedících Okresního soudu v Litoměřicích

ZM navrhuje za přísedící Okresního soudu v Litoměřicích a do této funkce volí na dobu 4 let osoby uvedené v příloze (viz příloha orig. zápisu).

           Majetkové záležitosti

           Záměry :

62/3/2011

Směna pozemků s finančním vyrovnáním pozemek p.č. 191/1, p.č. 192/1, 195/2 a 194/37 (vl. K.Pfeferová) za pozemek p.č. 194/36 (vl. město) v k.ú. Pokratice

ZM schvaluje záměr směny pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch paní K. Pfeferové. Pozemky p.č. 195/2 o výměře 48m2 a p.č. 194/37 o výměře 33 m2, oba pozemky ve vl. paní K. Pfeferové budou směněny za pozemek p.č.194/36 o výměře 68m2 ve vl.Města Litoměřice s tím, že paní K. Pfeferové bude doplacen rozdíl cen dle znaleckých posudků. Pozemky p.č. 191/1 o výměře 74 m2 a 192/1 o výměře 72m2 budou od paní K. Pfeferové vykoupeny za cenu 300,- Kč/m2.

63/3/2011

Nákup pozemku p.č. 2470/5 (zahrada) a p.č. 2470/11 (zastavěná plocha – chatka) a 1/9 p.č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr nákupu pozemku p.č.2470/5 o výměře 859m2 (zahrada) a p.č.2470/11 o výměře 16m(zastavěná plocha – chatka) v k.ú. Litoměřicích.

64/3/2011

Prodej pozemků p.č. 153/2, 147/2 a 151/2  v k.ú. Pokratice,  ul. Sokolská

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.153/2 o výměře 53m2, p.č.147/2 o výměře 48m2 a p.č. 151/2 o výměře 42m2 (zahrady) v k.ú. Pokratice za cenu smluvní ve výši 300,- Kč/m2.

65/3/2011

Prodej pozemku p.č. 1866 v k.ú. Litoměřice, ul. Odboje

ZM schvaluje záměr prodeje pozemku p.č.1866 o výměře 576m2 (ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice.

66/3/2011

Nákup části pozemků p.č. 2464/5 a 2465/1 v k.ú. Litoměřice

ZM neschvaluje záměr nákupu části pozemků p.č.2464/5 a p.č. 2465/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet.plán).

67/3/2011

Prodej pozemku p.č. 4202/23 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje záměr prodeje pozemků p.č.4202/23 o výměře 261m2, p.č.4202/22 o výměře 216m2 a p.č.4202/24 o výměře 49m2 v k.ú. Litoměřice. 

68/3/2011

Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/93 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

ZM schvaluje podání žádosti na převod pozemku p.č.4006/93 o výměře 741m2 v k.ú. Litoměřice na  Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

Prodeje :

69/3/2011

Prodej pozemku p.č. 1313/115 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1313/115 o výměře 255m2v k.ú. Litoměřice za cenu 600,- Kč/m2 s podmínkou zřízení věcného břemene právo chůze, náklady za odděl.geomet.plán 3.000,- Kč a znal.posudek 3.000,-Kč společnosti Retail invest, a.s. IČO : 25646273, Anežská 10, Praha 1.

70/3/2011

Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu sektor II.D, evid.č. 7

ZM schvaluje prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor sektor II.D, evid. č.7 za cenu dle znaleckého posudku 13.220,-Kč + 20 % DPH Ing. Karlu Radilovi, Neratovice.

71/3/2011

Prodej pozemku p.č. 4362/6 a p.č. 4362/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.4362/6 o výměře 1038m2 a p.č. 4362/2 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 101.610,- Kč, náklady za odděl.geomet.plán ve výši 2.000,- Kč Janu a Jiřině Čapkovým, Litoměřice dle splátkového kalendáře, ½ ceny při podpisu a ½ ceny do 31.12.2011.

72/3/2011

Prodej pozemku p.č. 4420/4 a p.č 4420/3 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemků p.č.4420/4 o výměře 16m2 a p.č. 4420/3 o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní 4.800,- Kč manželům Jaroslavu a Evě Hruškovým, Ústí nad Labem.

73/3/2011

Prodej pozemku p.č. 4424/3 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.4424/3 o výměře 30m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 4.500,-Kč paní Monice Egerlling, Hamburg, SRN.

74/3/2011

Prodej pozemku p.č. 5414/7 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.5414/7 o výměře 17m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.550,-Kč manželům Luďkovi a Evě Bártovým, Litoměřice.

75/3/2011

Prodej pozemku p.č. 5414/8 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.5414/8 o výměře 16m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 2.400,-Kč manželům Jaroslavu a Ivaně Horčičkovým, Litoměřice.

76/3/2011

Prodej pozemku p.č. 5414/10 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.5414/10 o výměře 2m2 v k.ú. Litoměřice za cenu smluvní ve výši 300,-Kč manželům Václavu a Ireně Mikolášovým, Litoměřice.

77/3/2011

Prodej pozemku p.č. 1724/2 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1724/2 o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice za cenu dle znaleckého posudku 23.060,-Kč do podílového spoluvlastnictví a náklady za vypracovaný znal.posudek 2.000,-Kč ing. Miladě Mazurové, Praha, Ing. Vladimíru Stahrovi, Bohušovice n/O a Miroslavě Stahrové, Litoměřice.

78/3/2011

Směna pozemku bez finančního vyrovnání (p.č. 3074/6-staveb.poz. ve vl. města za  pozemek p.č. 1268/11 ost.plocha–chodník) vl. ÚK

ZM schvaluje směnu pozemku p.č.3074/6 o výměře 182m2 (zastavěná plocha) ve vl. města za pozemek p.č.1268/11 o výměře 90m2 (ost.plocha-komunikace) v ul. Komenského vše v k.ú. Litoměřice vl. Ústecký kraj,Velká Hradební 48, Ústí n/L. bez finančního vyrovnání. Náklady spojené s vkladem smlouvy do KN bude hradit Ústecký kraj.

79/3/2011

Směna pozemku p.č. 3869 (vl. město) za pozemek p.č. 857/25 (vl.pan Vobr) v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje směnu pozemku p.č.3869 (ostatní plocha – komunikace) o výměře 256m2 (vl.město) za pozemek p.č.857/25 (ostatní plocha – silnice) o výměře 449m2 (vl.Mgr. Bc.Vladimír Vobr, Litoměřice) včetně oplocení na pozemcích p.č.3872/1 a 857/31 v délce 170m, vše v k.ú. Litoměřice. Veškeré poplatky spojené se smlouvou bude hradit Město Litoměřice.

80/3/2011

Bezúplatný převod pozemku p.č. 1321/27 v k.ú. Litoměřice, (vl. ÚZSVM ČR)

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku p.č.1321/27 o výměře 949m2  (ostatní plocha)  v k.ú. Litoměřice od ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

81/3/2011

Prodej bytových jednotek–přechody nájmů ul. Stránského čp.1755, Kubínova 438/8, El. Krásnohorské 2015 v k.ú. Litoměřice

ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ – byt č.22 v ul. Stránského 1755, byt č. 36 v ul.Kubínova 438/8 a byt č.6 v ul.El.Krásnohorské 2015 Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

82/3/2011

Prodej bytových jednotek ul. Mrázova čp. 986/19, 21, 23, 25, 27, 29

ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“ v ul. Mrázova 986/19, 21, 23, 25, 27 a 29, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

83/32011

Zřízení věcného břemene–umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků p.č.239/4 v k.ú. Pokratice

ZM schvalujezřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemků p.č.239/4 v k.ú. Pokratice dle GP 1169-1/2010 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 160,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

84/3/2011

Zřízení věcného břemene umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č. 2872/1 v k.ú.Litoměřice

ZM schvaluje zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku p.č.2872/1 v k.ú. Litoměřice v majetku města, dle GP 3332-107/2007 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 25.824,- Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

85/3/2011

Prodej pozemku p.č. 144/2 a p.č. 150/3 v k.ú. Pokratice–snížení ceny

ZM ruší své usnesení č. 37/2/2010 ze dne 16.12.2010.

ZM schvaluje prodej pozemku p.č.144/2 o výměře 195m2 a p.č.150/3 o výměře 49m2 v k.ú. Pokratice panu Milanu Pleskotovi, Litoměřice za cenu smluvní ve výši 800,- Kč/m2.

86/3/2011

Zrušení usnesení I./31 ze dne 15.04.10–prodej staveb. pozemku na Miřejovické stráni

ZM ruší své usneseni č. I./31 ze dne 15.04.2010 prodej pozemku p.č.1345/209 o výměře 610m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených v ZM dne 10.12.2009 usnesení č. I./29 za cenu smluvní ve výši 1.061.400,-Kč Janě Kuperové, Litoměřice.

87/3/2011

Prodej staveb.pozemků–veřejná licitace p.č. 1345/209, 1345/218 v k.ú. Pokratice

a)         ZM schvaluje prodej pozemku p.č.1345/209 o výměře 610m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených v ZM dne 10.12.2009 pod bodem usnesení č. I./29 za cenu smluvní ve výši 854.000,-Kč Vlastimilovi a Jindřišce Hrnčířovým, Litoměřice.

b)         ZM schvaluje prodej pozemku p.č. 1345/218 o výměře 615 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených v ZM dne 10.12.2009 pod bodem usnesení č. I./29 za cenu smluvní ve výši 861.000,- Kč Pavlu a Jaroslavě Horákovým, Litoměřice.

88/3/2011

Veřejná nabídka odprodeje části areálu v kasárnách pod Radobýlem (sportovní hřiště)

ZM neschvaluje podání přihlášky na veřejnou nabídku Ministerstva obrany ČR, Tychonova 221/1, Praha, týkající se odkoupení pozemků p.č. 5226/1, 5226/2, 5226/3, 5226/4, 5226/5, 5226/6, 5226/7, 5227/21, 5227/22, 5227/91 o celkové výměře 43752m2 v k.ú. Litoměřice.

89/3/2011

Projednání situace na GJJ v Litoměřicích

ZM obdrželo od Základní organizaci Českomoravského odborového svazu pracovníků školství GJJ  v Litoměřicích dopis a seznámilo se s jeho obsahem. ZM je znepokojeno situací na této škole a žádá zřizovatele ÚK o důsledné prošetření situace na této škole. Zároveň ZM žádá, aby o postupu a rozhodnutí v této záležitosti bylo informováno.

…………………………………                                                                ………………………………….

Mgr. Karel Krejza                                                                                 Mgr. Ladislav Chlupáč

místostarosta města                                                                            starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu