ZASTUPITELSTVO MĚSTA

usnesení zastupitelstva města

01. výpis usnesení z jednání Zastupitelstva města Litoměřic - 21.1.2010

 

USNESENÍ

výpis

z 1. jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 21.1.2010 od 16:00 hod.

v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích se sídlem Mírové nám. 15/7

Počet přítomných členů ZM:  17

Zastupitelstvo města Litoměřic po projednání:

I.            schvaluje:

1.         uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru od Všeobecné úverové banky, a.s.

(viz příloha orig. zápisu)

2.         Program prevence kriminality na rok 2010 včetně podílů obce u jednotlivých projektů

(viz příloha orig.zápisu)

3.         uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro HC Stadion Litoměřice na úhradu pronájmů ledových ploch (smlouva viz příloha orig. zápisu)

4.         dohodu o splátkách  pro Lucii Klímovou,  Litoměřice, na částku 13.280,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  leden 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

5.         dohodu o splátkách  pro Evu Kolaříkovou,  Litoměřice, na částku 14.460,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč  měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem  leden 2010, se splatností  k poslednímu dni každého měsíce.

6.         podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj (XI. výzva) na projekty: „Zateplení objektů a výměna oken v objektech ZŠ Havlíčkova, MŠ Ladova (2 objekty), MŠ Revoluční (Srdíčko)“. Celkové náklady na projekty s výběrovým řízením činí 42,565 mil. Kč, 9,271 mil. Kč, 5,255 mil. Kč, 15,102 mil. Kč.

7.         zajištění spolufinancování projektů „Zateplení objektů a výměna oken v objektech ZŠ Havlíčkova, MŠ Ladova (2 objekty), MŠ Revoluční (Srdíčko)“ ze strany obce ve výši 10% z celkových způsobilých výdajů.

  1. návrh smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2010 mezi Městem Litoměřice a Ústeckým krajem (viz příloha orig.zápisu)

9.         přijetí dotace dle § 85 písm. j ) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění

      od Ústeckého kraje na zajištění APP ve výši 1.230.000,- Kč a návrh smlouvy o 

      zabezpečení Ambulantní pohotovostní péče na rok 2010 mezi Městem Litoměřice a  

      příspěvkovou organizací Městská nemocnice v Litoměřicích

10.            bezúplatný převod pozemku   p.č. 4129 o výměře 992 m2  v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

11.            bezúplatný převod pozemků   p.č. 3809/1 a p.č. 3836/5    v k.ú. Litoměřice, (ostatní plocha) od  ČR Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábř. 390, Praha.

12.        směnu pozemku p.č. 600/3 o výměře 30 m2 (vl. manželé Ceé, Litoměřice) za cenu dle znaleckého posudku ve výši 14.100,- Kč za pozemek p.č. 571/8 o výměře 49 m2 v k.ú. Litoměřice(vl.město) za cenu dle znaleckého posudku 46.956,- Kč  s doplatkem rozdílu ceny  32.856,- Kč  ve prospěch  města.

13.        zřízení věcného břemene– umístění, provozování údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku p.č. 2672/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP č.3473 -37065/2008,ve prospěch oprávněného spol. Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 384,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

14.        zřízení věcného břemene – umístění, provozování údržby a oprav kanalizační přípojky k části pozemku p.č. 424 v k.ú.Litoměřice, dle GP č.3654-269/2009, ve prospěch vlastníka  budovy č.p. 245 Bohumila Slavíka, Jarošova 243/19, Litoměřice za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 360,-Kč vč.DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

15.        zřízení věcného břemene– umístění, provozování údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků p.č. 2472/3 a p.č. 2472/52 v k.ú. Litoměřice, dle GP 3619-167 / 2009, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši  513 ,-Kč + 20% DPH a poplatky za vklad smlouvy do KN.

16.        přijetí  daru pozemků p.č. 2472/12 o výměře 385m2,  p.č. 2472/21 o výměře 457m2, p.č. 2472/30 o výměře 577m2, vše orná v k.ú. Litoměřice od Ing. Karla Vlčka,  Ústí nad Labem (½)  a Jaroslava a Ilony Kocmanových,  Litoměřice (½)  formou smlouvy o budoucí darovací smlouvě.

17.        prodej bytové jednotky o velikosti 1+1 , v ul. Topolčianská 419/10, Litoměřice  Mgr.Matuškové, Topolčianská č.p. 419 v k.ú. Litoměřice,  dle podmínek „Zásad prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Města Litoměřice“.

18.        prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III.D, evidenční číslo 10 za cenu  smluvní  ve výši 47.310,- Kč panu Janu Chovanečkovi,  Litoměřice.

19.        prodej pozemku p.č. 1345/205 o výměře 668 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.229.120,- Kč Tomáši Jiráskovi, Litoměřice.

20.       prodej pozemku p.č. 1345/206 o výměře 698 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.409.960,- Kč Tomáši Kočímu,  Litoměřice.

21.        prodej pozemku p.č. 1345/208 o výměře 674 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.199.720,- Kč Milanu Valuškovi, Litoměřice.

22.        prodej pozemku p.č. 1345/210 o výměře 711 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.350.900,- Kč MUDr. Štefanu Matesovi, Litoměřice.

23.        prodej pozemku p.č. 1345/211 o výměře 719 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.164.780,- Kč Miloslavu Zoulovi,  Teplice.

24.        prodej pozemku p.č. 1345/214 o výměře 644 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.249.360,- Kč Jiřímu Gregorovi,   Litoměřice.

25.        prodej pozemku p.č. 1345/216 o výměře 681 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši1.171.320,- Kč Miroslavu Vodolánovi,  Litoměřice.

26.        prodej pozemku p.č. 1345/217 o výměře 882 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.517.040,- Kč Martinu a Lence Hasmanovým,  Litoměřice.

27.        prodej pozemku p.č. 1345/218 o výměře 615 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.168.500,- Kč Petrovi  a Lence Vachovým, Litoměřice.

28.        prodej pozemku p.č. 1345/219 o výměře 662 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.151.880,- Kč Petrovi a Taťaně Olexovým,  Lovosice.

29.        prodej pozemku p.č. 1345/221 o výměře 663 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.127.100,- Kč Jiřímu Macháčkovi, Litoměřice.

30.        prodej pozemku p.č. 1345/222 o výměře 704 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených  v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.182.720,- Kč Liboru Zuzákovi,   Litoměřice.

31.        prodej pozemku p.č. 1345/223 o výměře 816 m2 v k.ú. Pokratice dle podmínek schválených   v ZM dne 10.12.09 usn. I/29 za cenu smluvní ve výši 1.392.300,- Kč  Milanu Ustrnulovi,  Litoměřice

32.       zajištění financování podílu 25 % nákladů na  realizaci  projektu „Cyklostezka Litoměřice-Žitenice“ a rozpočtové změny:

ÚZ 8211/8200 Cyklostezka Litoměřice-Žitenice + 625 tis. Kč

ÚZ 1002/1000 rozpočtová rezerva                       - 625 tis. Kč

II.            vydává:

1.         obecně závaznou vyhlášku č.1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška č.4/2009 o místním poplatku z ubytovací kapacity a ruší vyhláška č.5/2009 o místním poplatku ze vstupného (viz. příloha orig.zápisu).

III.            rozhodlo:

1.            v souladu s ust. § 44  písm d) stavebního zákona , ve smyslu ust. § 84, odst. 2, písm.y) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění p.p.,  o pořízení 1. změny pro oba dva návrhy (lokality L1 a L2). V případě lokality L 1 bude změna pořízena pouze v části pro návrh výstavby RD.

2.         ve smyslu ust. § 6, odst. 5, písm.f)  stavebního zákona, že určeným zastupitelem pro pořízení změny bude Mgr. K. Krejza.

IV.        určuje:

1.            v souladu s ust. § 158 odst. 1 stavebního zákona, projektanta 1. změny ÚPD –  autorizovaného architekta Ing. arch. P. Koubka (ČKA 0043).

V.            podmiňuje:

1.            v souladu s ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona  pořízení změny č. 1 částečnou úhradou nákladů na její zpracování, a to ve výši 75% z ceny díla hrazené projektantovi.

VI.        ruší:

1.            usnesení I/31 ze dne 30.7.2009 , týkající se uzavření darovací smlouvy pro  pozemky p.č. 2472/12 o výměře 385m2,  p.č. 2472/21 o výměře 457m2, p.č. 2472/30 o výměře 577m2 (vše orná) v k.ú. Litoměřice pro  budoucí komunikaci na Miřejovické stráni

VII.            revokuje:

1.            usnesení I/31 ze dne 10.12.2009 prodej hrobového příslušenství (nestavební objekt) sektor III.D, evidenční číslo 10 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 59.310,- Kč panu Janu Chovanečkovi,  Litoměřice

VIII.      bere na vědomí:

1.            informaci o zhodnocení volných finančních prostředků  (viz příloha orig. zápisu)

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Jiří Landa

místostarosta města

           

Zapsala:  Jana Váchová

Za správnost: Mgr. Petr Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu