RADA MĚSTA

usnesení rady města

8. zasedání rady 29. února 2000

U SN E S E N Í

            z 8. jednání městské rady, které se konalo dne 16. 3. 2000 od 13,35 hod.

                                                v kanceláři starosty města                                    

            Přítomno: 8 členů městské rady

            Městská rada projednala a:

I.            schválila:

1.         Smlouvu na úhradu za pobyt a stravování ve Speciálním dětském zařízení,

            Revoluční 32 v Litoměřicích.

2.         smlouvy mezi Městem Litoměřice a Farní charitou:

            - o převodu provozování pečovatelské služby ve Městě Litoměřice

            - o nájmu nebytových prostor v objektech Domů s pečovatelskou službou

               v Litoměřicích.

3.         výběrové řízení na provozovatele svozu separovaných odpadů ve městě a

            složení výběrové komise v tomto obsazení :

  • p J.  Betlam

náhradník             ing. J. Bechyně

                                    sekretář                ing. P. Gryndler

            Firmy k obeslání: - Středočeské sběrné  suroviny  a. s.  V Růžovém  údolí 521,

                                         Kralupy nad Vltavou

                                      - BEC odpady s.r.o. Prosmyky , Prosmycká 1, Lovosice

                                      - Technické služby města Ústí nad Labem s.r.o.,

                                         Neštěmická 779/4, Ústí nad Labem

                                      - A.S.A. s.r.o.  Praha, Budějovická 5, Praha 4

            (V zadávacích podmínkách bude : cena, rozšíření svozů, více svozů plastů než

            skla,... Datum výběrového řízení bude upřesněno.)

4.         uvolnění finančních prostředků v částce 95.000,- Kč z fondu rezerv Městských

            kulturních zařízení Litoměřice na opravu střechy - terasy domu kultury

5.            bezúplatný pronájem Kulturního domu Litoměřice pro Sport judo 8. ZŠ Lito-      měřice při pořádání 1. kola Evropského poháru v judu dne 22. 4. 2000

            od 14,oo do 18,oo hodin. Částka bude MKZ kompenzována z položky

            č. 03201 - různé výdaje na sport  - ve výši 4.300,- Kč.

6.            příspěvkové organizaci Základní umělecká škola Litoměřice převod částky

            407.789,18 Kč z fondu rezerv na účet 931      

7.         a) účetní uzávěrku a předložené výsledky hospodaření příspěvkových

                organizací v roce 1999

            b) návrh převodů ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondů příspěv-

                kových organizací podle přílohy

            c) posílení fondu rezerv investičního majetku z fondu rezerv podle žádosti (viz

                příloha orig. zápisu)

            d) odvod ve výši 173.857,- Kč z fondu rezerv příspěvkové organizace Centrál-

                ní školní jídelna, Svojsíkova ul., do rozpočtu města                             8.            přesun finančních prostředků  -  změna v předkontaci rozpočtu základních škol

            pro rok 2000 (seznam viz příloha orig. zápisu)

9.         závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací města v roce

            2000 (viz příloha orig. zápisu). Závazný ukazatel pro TSM Litoměřice, kterým

            bude přehled nákladů na jednotku výkonů (dle § 17 odst. 2 vyhl. č. 205/91),

            bude předán do 30.3.2000.

10.       čtvrtletní splátky poplatku za zábor veřejného prostranství (prodejní stánek

            ul. Komenského, Litoměřice) pí Prášilové, Dlouhá 1043, Lovosice

11.            možnost provozování prodeje pro:

            a) p. Jůzu, Chodouny118                       - rychlé občerstvení

            b) p. Kindla, U parku 2592, Roudnice n. L. - prodej grilovaných kuřat

            c) p. Jaroše, Resslova 1392/10, Ústí n. L.    - prodej párků v rohlíku

            ve městě Litoměřice pouze při velkých akcích (vinobraní, ZČ apod.).

12.       žádost o navýšení a přesun finančních prostředků na realizaci akce „Stavební

            úpravy - 6 bytových jednotek, Lidická 2, Litoměřice“ o částku 1.504 tis. Kč

            (dražby) a 46 tis. Kč navýšení z rezervního fondu  rozpočtu města

13.            pronájem garáže Školskému úřadu v Litoměřicích na dobu určitou do             31.12.2000.

14.       změnu výše nájemného z 1000,- Kč na  800,- Kč/m2/rok pro p. Josefa Lásku,

            který je uživatelem nebytového prostoru v ul. Lidická 2/150, Litoměřice

15.       MZ již schválený prodej parcel č. 2354/53 a 2354/54 v k.ú. Litoměřice

            spoluvlastníkům domu ul. Bojská 8 - manželům Plesníkovým a Hladíkovým

            dle splátkového kalendáře na tři splátky:

            - při podpisu smlouvy            4.165,- Kč

            - k 31.7. 2000                 4.000,- Kč

            - k 31.12.2000                    4.000,- Kč

16.            podmínky dražby nájmu bytů č. 4, 5, 6 v rekonstruovaném domě Lidická 2,

            Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

17.       výměnu bytů mezi pí Kreibichovou Ivou, Dukelská č. 1857/4, Litoměřice

            o velikosti 3+1a pí Matuškovou Mirkou, Revoluční 1831/7, Litoměřice

            o velikosti 2+0

18.       účast Města Litoměřice na Abilympiádě, která se uskuteční ve dnech 13. až

            20. srpna 2000 v Praze

19.       z důvodu havárie regulačních prvků plynových kotlů uvolnění 60.000,- Kč

            z rozpočtové rezervy města na novou regulaci plynových kotlů v objektu

            MěÚ Litoměřice na Mírovém náměstí 15/7

20.            rozdělení finančních prostředků v rozpočtu na „Máchovy Litoměřice“ ve výši

            100 tis. Kč: na jarní část festivalu částku 55 tis. Kč a na podzimní část

            45 tis. Kč

                       

II.            neschválila:

1.            prominutí poplatků ze vstupného z plesu „JARA“ konaného dne 11. 3. 2000

            pro hudební skupinu Melodie vedenou p. Petrem Vránou

2.            bezúplatný pronájem divadla K. H. Máchy pro Svaz důchodců Litoměřice

            za účelem společného shromáždění v rámci „Dne matek“

3.         žádost firmy DUELL p. Bezuchy, Most o pořádání českých prodejních trhů

            na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

            (V budoucnu nutno sjednotit pravidla pro pořádání trhů s hospodářskou

            komorou + vyhláškou o tržním řádu + doprava na náměstí.)

4.            vlastníkům nemovitosti odklad opravy pláště domu v ul. Turgeněvova 619/20,

            Litoměřice z prosince 1999 o 7 měsíců - do července 2000

III.        ukládá:

1.         odboru sociálních věcí a zdravotnictví předložit plnění smluv Charitou

            za období roku 2000 do 31.3.2001

2.         odboru sociálních věcí provést šetření v rodině p. Fr. Godly s tím, že

            do uvolněného bytu v ul. Křižíkova 14, Litoměřice /vlastník MASTR RCE

            s.r.o. Litoměřice/ bude přidělen nájemník sociálním odborem MěÚ Litoměřice 3.            řediteli TSM Litoměřice zabezpečit jednoho pracovníka na trvalou údržbu,

            ochranu a péči o zeleň v Jiráskových sadech (doporučuje řešit formou

            VPP z Úřadu práce Litoměřice), rozšíření systemizace pro „strážce parku“

           

IV.        bere na vědomí:

1.       informaci o změření skutečného způsobu výškového osazení stavby obchodního

            střediska MANA a o nepovolených terénních úpravách na fotbalovém stadionu

            v ul. Českolipská (bylo zahájeno řízení o správním deliktu - jednání 27.3.)

2.         změnu zařizovacích předmětů v restauračním zařízení domu kultury z elektro

            na propan-butan na náklady provozovatele restauračního zařízení firmy

            Beneš +, s.r.o. Litoměřice.

           

V.            delegovala:

1.         p. E. Hamele jako zástupce Města Litoměřice při kolaudačním řízení obchod-             ního střediska MANA dne 23.3.2000.

            Na jednání MR dne 30.3. seznámí ing. Nejtek s výsledky obou jednání. Dále

            předloží stanovisko města jako účastníka územního řízení pro stavbu skladů

            Algidy u Kasáren pod Radobýlem.

           

VI.            rozhodla:

1.            vzhledem k činnosti, kterou nezištně vykonává pro Město Litoměřice

            VÚ 1031 Litoměřice, prominout 5.000,- Kč z výše poplatku ze vstupného

            na posádkový ples konaný dne 26.2.2000

2.         o stažení žádosti ZŠ U Stadionu 4, Litoměřice o posílení rezervního fondu

            z fondu reprodukce investičního majetku ve výši 150.341,- Kč

3.         o stažení žádosti o přepis nájemní smlouvy - garáž v Družstevní ul.

            na Mgr. Barcalovou, Odboje 53, Litoměřice po zemřelé matce D. Zemanové,

            Družstevní 7, Litoměřice

           

VII.            doporučila:

1.         MZ ke schválení rozdělení fondu budoucnosti na část krátkodobou a dlouho- dobou v poměru 1:2

           

VIII.            nedoporučila:

1.         uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na parcelu č. 4868/1 v k.ú.Lito-             měřice, která je v současné době ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR,

            za předpokladu převodu na obec za cenu  dle znaleckého posudku  pro

            Ing. Petra Havla, bytem Palachova 51, Litoměřice.

           

                                                                       

                         ....................................                           ...................................

                        ing. Margita Kadeřábková                 p. Jiří Landa

                        zástupce starosty                                 starosta           


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu