RADA MĚSTA

usnesení rady města

6. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.3.2017

 

USNESENÍ
VÝPIS
ze 6. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16.3.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 6. jednání projednala pod usnesením č.:

121/6/2017
Zábor veřejného prostranství – pořádání kulturních akcí na Lodním náměstí
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství části Lodního náměstí (část poz.č. 2680/1) v Litoměřicích pro pana V. Ř., předsedu o.s. Pískova, bytem Litoměřice za účelem pořádání kulturních akcí v těchto termínech: 2.-3.6., 9.-10.6., 16.-17.6., 23.-24.6., 7.-8.7., 14.-15.7., 21.-22.7., 4.-5.8., 18.-19.8., 25.-26.8., 1.-2.9., 8.-9.9., 15.9., 22.-23.9. 2017.

 

122/6/2017
Zábor veřejného prostranství – umístění předzahrádky
RM bere na vědomí zábor veřejného prostranství – části Kostelního náměstí (p.p.č. 249, k.ú. Litoměřice) v Litoměřicích pro firmu LTGastro, s.r.o., Náměstí Sokolovské 306/7, Liberec, IČO: 28708512, zastoupenou jednatelem p. Jiřím Sekyrou za účelem umístění předzahrádky.

 

123/6/2017
Schválení uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ s firmou GasNet s.r.o, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní“ s firmou GasNet s.r.o, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 27295567 (viz přílohy orig. zápisu).

 

124/6/2017
Vydání nového Pracovního řádu, nového Organizačního řádu a aktualizovaného organizačního schématu příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 41201 Litoměřice
RM schvaluje změnu Organizačního řádu, Pracovního řádu a Organizačního schématu příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018, a to s účinností od 1. dubna 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

125/6/2017
Žádost na bezplatné užívání Hradu Litoměřice pro konání plánovaných akcí CCR Litoměřice na Hradě Litoměřice v 1. pololetí roku 2017, a to „ Velikonočního jarmarku“, soutěže k „Litoměřickému hroznu“ a „Litoměřického hroznu“
RM schvaluje Centru cestovního ruchu, p.o., se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 bezplatné užívání:
1. nádvoří, vstupní haly, předsálí, kongresového sálu a šaten Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 8.4.2017 od 8.00 do 19.00 hodin za účelem konání „Velikonočního jarmarku řemesel a dovedností“.
2. předsálí a kongresového sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 5.5.2017 od 9.00 do 14.00 hodin za účelem konání soutěže k „Litoměřickému hroznu“ (hodnocení vzorků odbornou komisí).
3. nádvoří, vstupní haly, předsálí, kongresového sál a šaten Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 3.6.2017 od 8.00 do 21.00 hodin za účelem konání prezentační a prodejní výstavy “Litoměřický hrozen“.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO :44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

126/6/2017
Dotace - Program podpory celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2017
RM schvaluje:
a) předložený návrh komise kultury při RM na přidělení dotací do 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích na rok 2017 (tabulka viz příloha orig. zápisu).
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací do 50 tis. Kč de vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).
RM doporučuje ZM schválit předložený návrh RM na přidělení dotací nad 50 tis. Kč na podporu celoroční činnosti subjektů v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2017.

 

127/6/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s.
RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 200.000 Kč Sdružení pro obnovu hasičských tradic, z.s., se sídlem Tisá 470, 403 36 IČO: 69291217 na uskutečnění projektu: „Hasičské slavnosti Litoměřice 2017“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

128/6/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání benef. aukce pro Hospic sv. Štěpána, z.s.
RM schvaluje Hospici sv. Štěpána, z.s., se sídlem Rybářské náměstí 662/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 29. 3. 2017 od 18.00 hodin za účelem konání benefiční aukce pro Hospic sv. Štěpána.
RM ukládá PO Centru cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

129/6/2017
Žádost o poskytnutí dotace – Nadační fond GAUDEAMUS
RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXVI. ročník „Dějepisné soutěže studentů gymnázií“ a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

130/6/2017
Přípravné třídy školní rok 2017/2018 - ZŠ Litoměřice, Na Valech 53, a ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje dle zákona č. 561/2004 Sb. § 47 pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od 1.9.2017 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

131/6/2017
Poskytnutí dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro r. 2017
RM schvaluje:
a) na základě návrhu kriteriálního hodnocení komise sportu při RM poskytnutí účelových dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2017 subjektům uvedeným v příloze orig. zápisu.
b) uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu).

 

132/6/2017
Poskytnutí dotace Cyklist. klubu Slavoj Terezín - Závodu míru juniorů – Terezín 2017
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, zapsaný spolek, IČO: 43225675, Akademická 409, 411 55 Terezín na pořádání cyklistického etapového závodu 46. ročníku Závodu míru juniorů – Terezín – 2017, který se bude konat ve dnech 4. – 7. 5. 2017 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

133/6/2017
Poskytnutí dotace paní K.B., bytem Litoměřice pro účast své dcery na MS v karate v Irsku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 8.000 Kč paní K. B., bytem Litoměřice pro dceru K. B. pro účast na MS v karate, které se bude konat ve dnech 17. – 20. 8. 2017 v Irsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu). Dotace bude hrazena z rozpočtu odboru ŠKSaPP.

 

134/6/2017
Smlouva o výpůjčce movitých a nemovitých věcí – MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých a nemovitých věcí pro příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

135/6/2017
Schválení uzavření smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem Litoměřice a ShineBean o.p.s, Litoměřice
RM schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o udělení individuální dotace mezi Městem Litoměřice a ShineBean o.p.s., se sídlem Osvobození 839/19, 41201 Litoměřice, IČO: 22690000 (viz příloha orig. zápisu).

 

136/6/2017
Schválení realizace veřejné zakázky ev. č. VZ/009/2017 s názvem „Pořízení licencí Microsoft“ prostřednictvím minitendru
RM schvaluje realizovat veřejnou zakázku ev. č. VZ/009/2017 s názvem „Pořízení licencí Microsoft“ prostřednictvím minitendru v souladu s § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách., ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Rámcovou smlouvou na pořizování licencí k produktům Microsoft prostřednictvím Ministerstva vnitra ČR (viz příloha orig. zápisu).

 

137/6/2017
Pronájem pozemku parc.č.2902/2, zastav.plocha nádvoří o vým. 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2902/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice panu F. K., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže za nájemné 180,- Kč/rok.

 

138/6/2017
Pronájem pozemku parc.č.2789, zastav.plocha nádvoří o vým. 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2789, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice panu V. V., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže za nájemné 180,- Kč/rok.

 

139/6/2017
Pronájem pozemku parc.č.2742, zastav.plocha nádvoří o vým. 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2742, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice panu M. P., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže za nájemné 180,- Kč/rok.

 

140/6/2017
Pronájem pozemku parc.č.2784, zastav.plocha nádvoří o vým. 20m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc.č. 2784, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20m2 v k.ú. Litoměřice paní G. M., bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu umístění stavby garáže za nájemné 180,- Kč/rok.

 

141/6/2017
Výpůjčka části pozemku parc.č. 614/1 o vým. cca 2800m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypůjčení části pozemku p.č. 614/1 o výměře cca 2800m2 v k.ú. Pokratice, Cyklistickému klubu Slavoj Terezín, Kréta 322, za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu konání sportovní akce, Český pohár BMX od 21.4.2017 - 23.4.2017.

 

142/6/2017
Propachtování pozemku parc.č. 5094/12, ovocný sad o vým. 3795m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 5094/12, ovocný sad o výměře 3795m2 v k.ú. Litoměřice, panu A. K., bytem Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok za pachtovné v roční výši 182 Kč s podmínkou zachování průchodu a průjezdu po stávající cestě ostatním vlastníkům nebo uživatelům sadu. Pozemek parc.č. 5094/12 v k.ú. Litoměřice, nelze oplotit bez souhlasu AOPK ČR a Stavebního úřadu Litoměřice.

 

143/6/2017
Schválení slevy nájemného za pronájem prostorů v azylovém domě v ul. Želetická 2187 v Litoměřicích a aktualizace nájemní smlouvy - NADĚJE
a) RM schvaluje organizaci NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha – Stodůlky, oblast Litoměřice, Pražská 922/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 00570931, zastoupené ředitelem Bc. Alešem Slavíčkem, slevu na nájemném za pronájem prostorů o celkové výměře 1 251,98 m² v domě č. p. 2187 v ulici Želetická v Litoměřicích, stojícím na pozemku parc. č. 4785/2 v k.ú. Litoměřice, ve výši 50%. Nájemné za pronájem těchto prostorů činí 100 Kč/m²/rok.
b) RM schvaluje uzavření aktualizované nájemní smlouvy s organizací NADĚJE, se sídlem K Brance 11/19e, 155 00 Praha – Stodůlky, oblast Litoměřice, Pražská 922/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 00570931, zastoupené ředitelem Bc. Alešem Slavíčkem. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2017 (návrh nájemní smlouvy přílohou orig.o zápisu).

 

144/6/2017
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích a souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla společnosti VeverkaDent s.r.o.
a) RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 110,47 m² v objektu zubního střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích se společností VeverkaDent s.r.o., se sídlem Meruňková 510/2, Pokratice, 412 01 Litoměřice, IČO: 05615127, zastoupenou jednatelkou MUDr. Simonou Veverkovou. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou s účinností od 01.04.2017. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.
b) RM souhlasí s umístěním sídla společnosti VeverkaDent s.r.o., IČO: 05615127 na adrese České armády 163/17, 412 01 Litoměřice.

 

145/6/2017
Výroční zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 Litoměřice za rok 2016
RM bere na vědomí Výroční zprávu Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za rok 2016 (příloha orig. zápisu).

 

146/6/2017
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 25. 3. 2013 - Čedok a.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupráci uzavřené dne 25.03.2013 smluvními stranami Město Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, zastoupené: Mgr. Ladislavem Chlupáčem, starostou, IČO: 00263958 a DIČ: CZ 00263958 a Čedok a.s. se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 2263, zastoupený: Karlou Jonášovou, regionální ředitelkou prodeje pro severní a západní Čechy, IČO: 601 92 755 a DIČ: CZ 601 92 755.

 

147/6/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, 412 01 Litoměřice, IČO 467 733 63. (viz příloha orig. zápisu).

 

148/6/2017
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

149/6/2017
Vzetí na vědomí Druhého plnění Zprávy k TOP problémům z fóra 2016
RM bere na vědomí Druhé plnění Zprávy k TOP problémům z fóra 2016 (příloha č.1 org. návrhu).

 

150/6/2017
Schválení uzavření memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility a udržitelné dopravy s místními podnikateli
RM schvaluje uzavření memoranda o spolupráci v oblasti rozvoje elektromobility a udržitelné dopravy s místními podnikateli (memorandum - viz příloha orig. zápisu).

 

151/6/2017
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 3650 m2 v k.ú. Litoměřice za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch od data 01.05.2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5251/1 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 3650 m2 v k.ú. Litoměřice (zastavěná plocha a nádvoří), za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch (částečně zastřešených – cca 1800 m2) od data 01.05.2017 (viz příloha orig. zápisu – dokument č. 1).

 

152/6/2017
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5251/3 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1600 m2 a pozemku parc. č. 5251/2 v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1500 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch od data 01.05.2017
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu části pozemku parc. č. 5251/3 (ostatní plocha– manipulační plocha) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1600 m2 a pozemku parc. č. 5251/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Litoměřice o výměře cca 1500 m2, za účelem pronájmu skladových a odstavných ploch (částečně zastřešených) od data 01.05.2017 (viz příloha orig.zápisu – dokum.č. 1).

 

153/6/2017
Prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti MIST BARS s.r.o., se sídlem Za Vackovem 2209/49, 130 00 Praha 3, IČO: 24733776, zastoupené jednatelem Miroslavem Stejskalem, prominutí plateb nájemného a záloh na služby za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích po dobu realizace stavebních úprav prostoru. Smluvní nájemné ve výši 1400 Kč/m²/rok a zálohy na služby budou nájemcem hrazeny po ukončení stavebních úprav od 01.06.2017.

 

154/6/2017
Smlouva o výpůjčce movitých a nemovitých věcí - objekt čp. 68, Litoměřice
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitých a nemovitých věcí mezi příspěvkovou organizaci Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 a příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO:72019018 (viz příloha orig. zápisu).

 

155/6/2017
Smlouva o postoupení smlouvy o pachtu – Hradní vinárna
RM schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení smlouvy o pachtu objektu Hradní vinárny a jejího zázemí mezi příspěvkovou organizaci Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO:72019018, a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

156/6/2017
Poskytnutí dotace Slavoji Litoměřice, z.s., na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště
RM doporučuje ZM:
a) schválit poskytnutí účelové dotace ve výši 350.000 Kč na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště Slavoji Litoměřice, z. s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice.
b) schválit poskytnutí půjčky ve výši 350.000 Kč na pořízení plastového povrchu hokejbalového hřiště Slavoji Litoměřice, z. s., IČO: 148 66 170, Písečný ostrov 1928/1, 412 01 Litoměřice.

 

157/6/2017
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/010/2017 s názvem „Litoměřice, regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“ (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 20.03.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu