RADA MĚSTA

usnesení rady města

5. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 2.3.2017

USNESENÍ
VÝPIS
z 5. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2.3.2017
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 5. jednání projednala pod usnesením č.:

 

101/52017
a) Přerušení provozu služby péče pro děti ve věku od 18 měsíců do 3 let a ambulantního dětského stacionáře od 1. 8. do 18. 8. 2017
b) Změna organizační struktury PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO s účinností od 1. 7. 2017
c) Přijetí neinvestiční účelové dotace z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ na částečné pokrytí platů zaměstnanců sociální služby denní stacionář
RM schvaluje
a) přerušení provozu služby ambulantního dětského stacionáře a služby péče o děti ve věku od 18 měsíců do 3 let v termínu od 1. 8. do 18. 8. 2017
b) změnu organizační struktury PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO s účinností od 1. 7. 2017 (organizační struktura viz příloha orig. zápisu)
c) přijetí neinvestiční účelové dotace ve výši 365 900 Kč z dotačního programu „Podpora sociálních služeb v Ústeckém kraji 2017“ na částečné pokrytí platů zaměstnanců sociální služby denní stacionář PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO.

 

102/5/2017
Schválení Směrnice Rady města č. 4/2017 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice
RM schvaluje Směrnici Rady města č. 4/2017 - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Litoměřice s účinností od 3. 3. 2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

103/5/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích pro konání krajského kola soutěže Ars poetica – Puškinův památník - Česká asociace rusistů, IČO: 00443247
RM schvaluje České asociaci rusistů, se sídlem V Závětří 4, 170 00 Praha 7, IČO: 00443247 prominutí nájemného za užívání prostor Divadla K. H. Máchy v Litoměřicích včetně potřebné techniky dne 4. dubna 2017 od 8.00 do 14.00 hodin za účelem konání krajského kola soutěže Ars poetica – Puškinův památník.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

104/5/2017
Žádost o spolupráci - partnerství při konání Evropského kongresu strážců 2017 – Asociace strážců přírody České republiky, IČO: 68213450
RM schvaluje spolupráci města Litoměřice s Asociací strážců přírody České republiky, se sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 68213450 a zároveň schvaluje užití znaku města na propagačních materiálech v rámci akce Evropské konference strážců 2017 v Litoměřicích, která se uskuteční ve dnech 9.5. – 13.5.2017 v Domě kultury v Litoměřicích.
RM schvaluje snížení nájemného v objektu Domu kultury v Litoměřicích na úroveň mzdových nákladů a nákladů na energie po dobu konání shora uvedené akce.
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 technicko - organizační zajištění uvedené akce.

 

105/5/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání výroční členské schůze – Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizace Litoměřice, IČO: 69898626
RM schvaluje Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., základní organizaci Litoměřice se sídlem Mírové náměstí 9/1, 412 01 Litoměřice, IČO: 69898626 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 6. 3. 2017 od 14.00 do 16.00 hodin za účelem konání výroční členské schůze.
RM ukládá PO Centru cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

106/5/2017
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání výroční členské schůze – Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Litoměřice - sever, IČO: 75003643
RM schvaluje Svazu tělesně postižených v České republice z.s. místní organizaci Litoměřice - sever, se sídlem Palackého 1033/24, 412 01 Litoměřice, IČO: 75003643 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 16. 3. 2017 od 14.00 do 17.00 hodin za účelem konání výroční členské schůze.
RM ukládá PO Centru cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018 technicko-organizační zajištění uvedené akce.

 

107/5/2017
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10 000 Kč pro PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú. Haštalská 756/17, 110 00 Praha 1, IČO: 64933873 na změnu prostředí školy související s programem Ekoškola v rámci IKEA výzvy „Velké změny začínají od nejmenších“.

 

108/5/2017
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích v roce 2017
RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Programu podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích v roce 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací se subjekty uvedenými v seznamu (viz příloha orig. zápisu).

 

109/5/2017
Schválení poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2017
a) RM schvaluje poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2017 a uzavření veřejnoprávních smluv se subjekty uvedenými v příloze č. 1 orig. zápisu.
b) RM neschvaluje poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2017 subjektům ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2 orig. zápisu.

 

110/5/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu – S.P.
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní S. P., bytem Praha 6, v částce 7.146,00 Kč. Výše splátky činí 500,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem březnem 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

111/5/2017
Schválení dohody o splátkách dluhu – Zahrada Čech s.r.o.
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu se společností Zahrada Čech s.r.o., Na Vinici 948/13, PSČ 41201, Litoměřice – Předměstí, IČO: 22794701, na částku 1 797 964,00 Kč. Výše splátky činí 100 000,00 Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek, počínaje měsícem březnem 2017, se splatností nejpozději k poslednímu dni každého měsíce.

 

112/5/2017
Nová média - koncepce propagace města prostřednictvím sociálních sítí
RM schvaluje koncepci města týkající se využití nových médií k rychlému šíření informací a propagaci města směrem k jeho obyvatelům i turistům a pověřuje úsek vnějších vztahů a komunikace, odboru Kancelář starosty a tajemníka její realizací (viz příloha orig. zápisu).

 

113/5/2017
Doporučení ZM ve věci změn částí města
a) RM doporučuje ZM schválit realizaci zrušení části města Za nemocnicí v roce 2017.
b) RM nedoporučuje ZM schválit vznik nových částí města (Želetice, Pobřežní) v další etapě.

 

114/5/2017
Projednání výpůjčky pozemků (parc. č. 2247/1 a parc. č. 2246/2, oba v k.ú. Litoměřice) pro Základní školu speciální, Základní školu praktickou a Praktickou školu, Litoměřice, Šaldova 6 za účelem praktické školní výuky
RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce pozemků parc. č. 2247/1 a parc. č. 2246/2, oba v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou pro Základní školu speciální, Základní školu praktickou a Praktickou školu, Litoměřice, Šaldova 6 - příspěvková organizace Ústeckého kraje (IČO: 62770233 za účelem praktické školní výuky v rámci pracovního vyučování (pěstitelské práce).

 

115/5/2017
Záměr změny nájemní smlouvy o nájmu areálu letního kina v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy o nájmu areálu letního kina, který se nachází na pozemcích parc. č. 2732/8 a parc. č. 2732/9 v k.ú. Litoměřice v obci Litoměřice.

 

116/5/2017
Zveřejnění záměru nabídky pronájmu bytu č. 1, Mírové náměstí 20/12, Litoměřice
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích o výměře 129,32 m² (3+1).

 

117/5/2017
Přidělení bytu č. 2 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v ul. Lidická 150/2 v Litoměřicích, o výměře 104,27 m² (2+1) paní Z. P., Litoměřice. Výše nájemného činí 8.000,- Kč/ měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou od 2.3.2017 do 30.6.2017 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

118/5/2017
Schválení dohody o splátkách – T. D. N.
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro pana T. D. N., bytem Litoměřice, na částku 19.930,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 3.322,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem únor 2017, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

119/5/2017
Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 9.3.2017 v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích
RM schvaluje program na mimořádné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 9.3.2017 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu, kontrola plnění bodů
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

1. Rozpočtové opatření
2. Schválení podání žádosti o dotaci na projekt "Zpracování územních studií veřejných prostranství Litoměřice“     Mgr. Červín
3. Rezignace člena FV při ZM a volba nového člena      L. Wünsch
4. Projednání podaných nabídek na pronájem areálu výstaviště „Zahrada Čech“ a uzavření licenční smlouvy k ochranným známkám „Zahrada Čech“, schválení vítězného uchazeče a schválení uzavření smluv s tímto uchazečem      Mgr. Krejza

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

120/5/2017
Odstranění závěsného systému pro vánoční výzdobu v rámci památkové zóny
RM ukládá PO Technickým službám města Litoměřice odstranit závěsný systém pro vánoční výzdobu v rámci památkové zóny města Litoměřice.

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2. místostarosta města

Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 8.3.2017
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu