RADA MĚSTA

usnesení rady města

4 zasedání rady 18.2.2002

USNESENÍ

z 4. jednání Rady města Litoměřic,

které se konalo dne 18. února  2002 od 13:35 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřice

Přítomno  6 členů rady města.

            Rada města Litoměřic po projednání:

            I.            schválila:

1.            příspěvek ve výši 20 tis. Kč na pořízení asistenčního psa pro nezletilou Kristýnu Prudkou, bytem A. Muchy 5, Litoměřice.

2.            přidělit byt č. 10 v DPS Švermova 16 paní Marii Oubrechtové, bytem Revoluční 1834/8, za podmínky, že stávající byt bude vrácen Města Litoměřice.

3.            přidělení městského soc. bytu  1+1, č. 77 v ul. Revoluční 4 paní Aleně Kizekové, bytem u rodičů v ul. Seifertova 4 a městský soc. byt 0+1 v ul. Mrázova 21 paní Půžové Monice, bytem u pěstounů v ul.Stavbařů 4, Litoměřice.

4.            doplnění kritérií pro příjímání žádostí o městský sociální byt a jeho příděl a to o podmínku 5ti letého trvalého bydliště.

5.             poskytnutí příspěvku ve výši nákladů (tj. 15 tis. Kč) na vydání sborníků z přednášek Konference pro urbanismus a územní plánování z kapitoly odboru územního rozvoje města, položky vícetisky.

6.            přidělení bytu č. 6 v ul. Kosmonautů 2019/10 paní Janě Schillerové (t.č. bytem v ul. Dobrovského 236/29, č. bytu 7 o velikosti 2+1, kategorie I.) o velikosti 1+1, kategorie I. Současný byt v ul. Dobrovského paní Schillerová vrátí Městu Litoměřice k dispozici.

7.             přechod nájmu bytu č. 18, kategorie I., o velikosti 0+2 v ul. Nezvalova 1822/27, Litoměřice, po zemřelém p. Františku Pazourovi na paní Marii Koudelkovou bytem tamtéž.

8.             p. Štěpánu Bučkovi změnu užívání NP v ul. Dlouhá 9, Litoměřice ze zámečnické dílny na kutilskou dílnu-hobby.

9.            p. Jiřímu Pištěkovi změnu užívání nebytového prostoru v ul. Dukelská 12, Litoměřice z prodejny potravin na prodejnu sportovního zboží a suvenýrů.

10.            pronájem bývalé hvězdárny občanskému sdružení Klika.

11.            užívání znaku města v logu Jezdeckého sdružení LIKOLI Litoměřice.

12.             předložené nájemní smlouvy mezi Městem Litoměřice a Centrální školní jídelnou Litoměřice a Městskými kulturními zařízeními Litoměřice.

13.      program jednání ZM, které se koná dne 28.2. 2002.

I.  Zvolení návrhové komise, ověřovatelů a jmenování prac. předsednictva

II. Hlasování o doplnění programu

III.Schválení programu jednání

1.-17.  Majetkové záležitost (prodej a záměr)

Záměry :

1. Prodej pozemku části parcely 3865/7 v k.ú. Litoměřice ( nutný odděl.geomet.plán)

Žadatel : Ing. Dagmar Černá a Pavel, Macharova 5

2. Prodej pozemku parcely číslo 4368/2 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Pulgret Milan, Bojská 7

3. Prodej pozemku parcely číslo 3989/31 o výměře 19 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : Komárek Jiří, Dukelská 2

4. Nákup pozemků parcely číslo 1139/42 o výměře 69 m2 a pozemku  1139/32 o výměře 157 m2 v  k.ú. Pokratice

Žadatel : Vítězslav Kabourek, U kapličky 442

5. Prodej pozemku 278/4 o výměře 200 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : PVT a.s. Kovackého 30 Praha

6. Prodej části pozemku parcely číslo 791 m2 v k.ú. Litoměřice( nutný odděl.geomet.plán)

Žadatel : spoluvlastníci sousedních nemovitostí (MUDr Veverka Petr, Alšova 11, Ing. Kodys Petr,  Liberecká 3, Hamele Eduard, Sládkova 5 manželé Kudláčkovi Werichova 2)

7. Prodej  VZP st.parcela 565 o výměře 607 m2, pozemek parcela číslo 564 o výměře 1 366 m2 a parcela 566 o výměře 1 157 m2

Žadatel : Všeobecná zdravotní pojišťovna, Svatojířská 32

Prodeje :

8. Směnná smlouva pozemků ve vlastnictví obce a MO ČR

9. Prodej pozemku dle splátkového kalendáře

Žadatel : Ing. Brandejský Jiří a Ivanka, Školní 25

10. Darovací smlouva parcely 220 o výměře 338 m2 v k.ú. Litoměřice

Žadatel : ČR Okresní veterinární správa Litoměřice

11. Upřesnění prodeje pozemků v k.ú. Litoměřice z MZ ze dne 29.11.2001

12. Odpuštění poplatků z prodlení

Žadatel : Schillerová Jana, Dobrovského 29

13. Změna způsobu převodu pozemků od PF ČR (parcela č. 1345/7 a 1345/17 v k.ú. Pokratice

14. Prodej domu Nezvalova 1822/25, 27

15. Prodej domů Pokratická 1847/91,93, čp. 1848/87,89 a čp. 1850/77,79

16. Rekonstrukce budovy pro sociálně slabší občany v Želeticích čp.706

17. po schválení bude doplněno do programu : Prodej bytů dle seznamu

18. Rozpočtové změny

18a) Slavnostní předání praporu města

18b) Darovací smlouvy s PO

18c) Příspěvek pro Kristýnu Prudkou na asistenčního psa

19. Nabídka úvěru financování investičního charakteru byt. výstavby infrastruktury

20. Komplexní součinnostní program prevence kriminality

21. Zahájení prací na pořizování „změn II.“ ÚPD

22. Informace

23. Interpelace

24. Diskuze

25. Závěr

            II.            neschválila:

1.            žádost fy JOE PR, Praha 7 o pronájem Mírového nám. za účelem pořádání pivních slavností pod názvem „Pivní výcvikový tábor“.

            III.             ukládá:

1.            p. Horváthovi, manažerovi prevence kriminality, aby ve spolupráci se zástupci občanského sdružení KLIKA zpracoval dílčí projekt v rámci KSPPK na Setkávací centrum mladých a podat na MV ČR žádost o dotaci na oba dílčí projekty pod názvem Setkávací centrum mladých a Svět očima dětí a mládeže.

           

IV.            doporučuje:

1.            ZM schválit zvýšení částky do potřebné výše na  pořízení a výcvik asistenčního psa pro nezletilou Kristýnu Prudkou, bytem A.Muchy 5, Litoměřice.           

2.            ZM schválit změnu dílčího projektu v rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality pod názvem „Klub mladých“ na projekt „Svět očima dětí a mládeže“.

3.            ZM schválit zahájení prací na pořizování změn ÚPD.

      V.      bere na vědomí:

1.      informaci odboru územního rozvoje o zahájení prací na pořizování změn ÚPD

     

     

Jiří Landa

starosta

 

Antonín Terber

místostarosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu