RADA MĚSTA

usnesení rady města

4. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.3.2016

USNESENÍ
V Ý P I S
ze 4. jednání Rady města Litoměřic
konaného dne 3. 3. 2016 od 10 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 4. jednání projednala pod usnesením č.:

113/4/2016
Školení zaměstnanců MěÚ Litoměřice na nové „formulářové aplikace“ v sále Hradu Litoměřice dne 29. 3. 2016
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání školení zaměstnanců MěÚ Litoměřice na nové „formulářové aplikace“, které pořádá město Litoměřice dne 29.3.2016 od 8.00 do 14.00 hodin.

 

114/4/2016
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku – Nadační fond GAUDEAMUS, IČO: 25228633
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Nadačnímu fondu GAUDEAMUS, se sídlem Nerudova 2283/7, 350 40 Cheb, IČO: 25228633 na uskutečnění projektu: XXV. ročníku „Dějepisné soutěže studentů gymnázií“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

115/4/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 10.000 Kč pro Základní školu Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. Zelená 2179/13, 412 01 Litoměřice, IČO: 01717243 pro vzdělávací potřeby třídy IX.A.

 

116/4/2016
Přípravné třídy školní rok 2016/2017 - Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 a Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO: 46773363
RM schvaluje dle § 47 zákona č. 561/2004 Sb. pokračování činnosti přípravných tříd na Základní škole Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 a na Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 od 1.9.2016 a ukládá odboru ŠKSaPP podání žádosti na KÚ ÚK.

 

117/4/2016
Pořádání společenského setkání ke „Dni učitelů“ v sále Hradu Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko-organizační zajištění zázemí Hradu Litoměřice pro účely pořádání společenského setkání ke „Dni učitelů“, který pořádá město Litoměřice dne 8.4.2016 od 19.00 hodin.

 

118/4/2016
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. – Krajská konference ekologické výchovy aneb Litoměřice podporují vzdělávání pro udržitelný rozvoj
RM schvaluje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 30 000 Kč Středisku ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 na úhradu nákladů spojených s projektem „Krajská konference ekologické výchovy aneb Litoměřice podporují vzdělávání pro udržitelný rozvoj“ a zároveň schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu) a rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

119/4/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2015/2016.

 

120/4/2016
Stravování žáků partnerské školy Alpnach v PO CŠJ Litoměřice
RM ukládá Centrální školní jídelně, příspěvkové organizaci, poskytnout stravování žákům a učitelům z partnerské školy Alpnach ve dnech 4. 4. – 8. 4.2016 za sníženou cenu 40 Kč/oběd.

 

121/4/2016
Schválení uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Centrem pro náhradní rodinnou péči, o.p.s.
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Centrem pro náhradní rodinnou péči, o.p.s, IČO: 26999234, se sídlem Kréta 158, 411 55 Terezín. Celková hodnota darovaných movitých věcí činí 18.491,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

122/4/2016
Schválení uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Střediskem křesťanské pomoci Klubíčko
RM schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi Městem Litoměřice a Střediskem křesťanské pomoci Klubíčko, IČ: 73633151, se sídlem Sládkova767/8, 412 01 Litoměřice. Celková hodnota darovaných movitých věcí činí 14.657,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

 

123/4/2016
Pořádání výroční členské schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., z.o. Litoměřice v sále Gotického hradu Litoměřice
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí Gotického hradu Litoměřice pro účely pořádání výroční členské schůze Svazu postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s., základní organizace Litoměřice, se sídlem Mírové náměstí 1, 412 01 Litoměřice, IČO: 69898642, která se bude konat dne 30.3.2016 od 14.00 do 15.00 hod.

 

124/4/2016
Schválení podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě č.p. 750/6 v ulici Mrázova v Litoměřicích
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení bytu č. 1 o velikosti 3+1, v domě č.p. 750/6 v ulici Mrázova v Litoměřicích, který užívá pan J. H., trvale bytem Litoměřice.

 

125/4/2016
Schválení dohody o prominutí dluhu
RM schvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 1.050,-Kč s příslušenstvím, pro pana J. J., bytem Most.

 

126/4/2016
Výroční zpráva Zdravého města a místní Agendy 21 Litoměřice za rok 2015
RM bere na vědomí Výroční zprávu Projektu Litoměřice – Zdravé město a místní Agenda 21 za rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

127/4/2016
a) Schválení příjemců poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1
b) Neschválení poskytnutí finančních prostředků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2016 subjektům uvedeným v příloze č. 2
a) RM schvaluje přidělení finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2016 ve výši uvedené v příloze č. 1 orig. zápisu a uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1 orig. zápisu.

b) RM neschvaluje přidělení finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2016 subjektům ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2 orig. zápisu.

 

128/4/2016
Schválení poskytnutí dotace z Programu podpory fair trade aktivit v Litoměřicích a uzavření veřejnoprávní smlouvy se subjekty uvedenými v příloze č. 1
RM schvaluje poskytnutí dotací na aktivity na podporu fair trade subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1 zápisu a uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito subjekty (vzorová smlouva viz příloha č.2 zápisu).

 

129/4/2016
Rozpočtové opatření - navýšení rozpočtu Útvar strategického plánování a udržitelného rozvoje
RM schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu USPUR (viz příloha orig. zápisu).

 

130/4/2016
Schválení přípravy a podání projektové žádosti k projektu „e-Fekta“ - posilování role Městského úřadu Litoměřice a města Drážďany v oblasti udržitelné mobility“
RM schvaluje přípravu a podání projektové žádosti k projektu „e-Fekta“ - posilování role Městského úřadu Litoměřice a ve spolupráci s městem Drážďany v oblasti udržitelné mobility.

 

131/4/2016
Oznámení o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Recyklační stroj pro zpracování živičných materiálů“
RM bere na vědomí rozhodnutí ředitele TSM o zrušení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Recyklační stroj pro zpracování živičných materiálů“.

 

132/4/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/002/2016 s názvem „Půdní vestavba a stavební úpravy o opravy v bytovém domě č. p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky dodavatele STAVBY STRNAD s.r.o., sídlem Polepy 215, 411 47, IČ: 287 40 441 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/002/2016 s názvem „Půdní vestavba a stavební úpravy o opravy v bytovém domě č. p. 156 na Mírovém náměstí v Litoměřicích“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

133/4/2016
Žádost o prodloužení nájemního vztahu
RM schvaluje prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 2, o výměře 37,42 m² (1+1), v ul. Kamýcká 1028/6 v Litoměřicích panu M. N., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva se uzavírá od 1.1.2016 do 31.12.2016.

 

134/4/2016
Prodej neobsazeného bytu obálkovou metodou - Mrázova 986/29
RM schvaluje prodej neobsazeného bytu č. 986/71 – Mrázova 986/29 veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídkovou kupní cenu.
Termín vyvěšení nabídek je od 07.03.2016 do 23.03.2016.
Komise: V. Härting, L. Procházková, L. Jindřichová, zástupce RM: Mgr. Červín
Otevírání obálek proběhne dne 30.03.2016 v zasedací místnosti MěÚ, Mírové náměstí 15/7, od 15.15 hod.

 

135/4/2016
Záměr pronájmu pozemků parc.č.196/53 o výměře 18m2, parc.č. 196/52 o výměře 6m2, části pozemku parc.č. 196/16 o výměře 202m2 a části pozemku parc.č. 194/1 o výměře 56m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání pozemku pod stavbou a zahrady
RM schvaluje záměr pronájmu pozemků parc.č.196/53 o výměře 18m2, parc.č. 196/52 o výměře 6m2, část pozemku parc.č. 196/16 o výměře 202m2 a část pozemku parc.č. 194/1 o výměře 56m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání pozemku pod stavbou č.p. 368 a zahrady na dobu určitou 25 let.

 

136/4/2016
Uzavření smlouvy o společné investici - vybudování dvou požárních hydrantů pro pronajaté prostory sloužící k podnikání na adrese ul. Dlouhá čp. 195 v Litoměřicích – Gertahaus s.r.o.
RM schvaluje uzavření smlouvy o společné investici se společností Gertahaus, s.r.o., Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1 (IČO: 27301532), týkající se stavebních úprav (vybudování dvou požárních hydrantů) v přízemí budovy čp. 195 v ulici Dlouhá v Litoměřicích. Na realizaci stavebních úprav se Město Litoměřice bude podílet investicí ve výši 50% prokázaných nákladů, maximálně však do částky 30.000,- Kč.
RM zároveň uděluje souhlas pronajímatele s provedením těchto stavebních úprav.

 

137/4/2016
Změna smlouvy o nájmu pozemku v areálu městské tržnice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 123 v ulici 5. května na městské tržnici v Litoměřicích s panem S. N. T., bytem Litoměřice a paní T. H. T., bytem Litoměřice. Dodatkem č. 1 se upravuje výměra pronajatého pozemku na 38,26 m² s platností od 1.4.2016. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu pozemku ze dne 1.8.2012 zůstávají beze změn (Dodatek č. 1 přílohou originálního zápisu).

 

138/4/2016
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže ve vl. žadatele v k.ú. Litoměřice, pozemek je ve vl. Města Litoměřice
RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák.č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže umístěné na pozemku parc.č. 2762 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví Města Litoměřice.

 

139/4/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/1/2016 s Městem Úštěk - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/1/2016 s Městem Úštěk, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Města Úštěk v jeho správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Města Úštěk a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

140/4/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy č. DOP/2/2016 s Obcí Ploskovice - výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací
RM schvaluje znění a uzavření Veřejnoprávní smlouvy č. DOP/2/2016 s Obcí Ploskovice, dle které bude Město Litoměřice, jakožto obec s rozšířenou působností, prostřednictvím svých orgánů vykonávat namísto orgánů Obce Ploskovice v jejím správním obvodu výkon přenesené působnosti v rozsahu podle ustanovení § 16 a ve spojení s ustanovením § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tj. výkon agendy speciálního stavebního úřadu pro stavby místních komunikací nacházejících se ve správním obvodu Obce Ploskovice a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem.

 

141/4/2016
Informace z auditu shody – vymáhání pohledávek – Kancelář starosty a tajemníka ze dne 12.2.2016
RM bere na vědomí informaci z auditu shody – vymáhání pohledávek – Kancelář starosty a tajemníka ze dne 12.2.2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

142/4/2016
Umožnění práce mimo pravidelné pracoviště (Home Office)
RM schvaluje umožnění práce mimo pravidelné pracoviště tzv. Home Office, v souladu s navrženými podmínkami a pravidly (viz příloha orig. zápisu).

 

143/4/2016
a) Poskytnutí rekondičního volna v délce 5 pracovních dnů
b) Poskytnutí pracovního volna rodiči k doprovodu dítěte do první třídy základní školy (první školní den)

a) RM schvaluje zavedení rekondičního volna v délce 5 dnů v kalendářním roce, ve výši 100% reálného platu. Zaměstnancům Městské policie Litoměřice, kteří jsou zařazení do služeb v délce 37,5 hodin týdně, schvaluje zavedení rekondičního volna v délce 3 pracovních směn.

b) RM schvaluje zavedení pracovního volna k doprovodu dítěte do první třídy základní školy (první školní den) ve výši 100% reálného platu.

 

144/4/2016
Schválení veřejnoprávní smlouvy s obcí Žalhostice o zajišťování výkonu úkolů obecní policie
RM neschvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy s obcí Žalhostice, dle které bude Městská policie Litoměřice vykonávat ve správním obvodu obce Žalhostice výkon úkolů obecní policie v rozsahu podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů (viz příloha orig.zápisu).

 

145/4/2016
Udělení mimořádné odměny řediteli ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - životní jubileum
RM uděluje v souladu s § 224 odst. 2 písm. a) zákona 262/2006 Sb. Zákoníku práce mimořádnou odměnu k životnímu jubileu řediteli ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 - Mgr. Milanu Slukovi (viz příloha orig. zápisu).

 

146/4/2016
Doporučující stanovisko Redakční rady Radničního zpravodaje k uveřejnění odpovědi Ing. Urbánkovi podle § 10, odst. 1, tiskového zákona
RM souhlasí se stanoviskem RR ve znění: „Redakční rada neshledala nárok na zveřejnění odpovědi podle § 10 odst. 1 tiskového zákona, uplatněný v žádosti zastupitele Ing. Petra Urbánka adresované starostovi města, šéfredaktorce Radničního zpravodaje, členům redakční rady a radě města, jako důvodný ve smyslu uvedeného právního předpisu. Redakční rada se většinou hlasů shodla na tom, že omluva k článku „Dodatek ke smlouvě nepoškozuje zájmy města“ je v daném případě dostačující.“

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu