RADA MĚSTA

usnesení rady města

33. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 17.12.2015

USNESENÍ
V Ý P I S
z 33. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 17.12.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 33. jednání projednala pod usnesením č.:

 

848/33/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

849/33/2015
Změna plánu tvorby a čerpání fondů v roce 2015 – CCR Litoměřice, p.o., poskytnutí investičního příspěvku CCR Litoměřice a schválení uzavření smlouvy o převodu domény a webových stránek www.kamvltm.cz
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů CCR Litoměřice, příspěvková organizace (viz příloha orig.zápisu), zároveň schvaluje poskytnutí investičního příspěvku ve výši 70tis Kč CCR Litoměřice, příspěvková organizace za účelem pořízení domény a webových stránek www.kamvltm.cz a uzavření smlouvy o převodu domény a webových stránek www.kamvltm.cz z převodce Kam v Litoměřicích, o. s. Ankertova 2119/9, 412 01 Litoměřice, IČO: 02503417 na nabyvatele Centrum cestovního ruchu Litoměřice, p.o., se sídlem Mírové náměstí 16/8a, 412 01 Litoměřice, IČO: 72019018.

 

850/33/2015
Uzavření licenční autorské smlouvy – kantáta Máchův Máj pro orchestr a chlapecký pěvecký sbor Páni kluci
RM schvaluje uzavření licenční autorské smlouvy na převod autorských práv k hudebnímu dílu - kantátě na téma Máchova Máje pro orchestr a chlapecký sbor mezi hudebním skladatelem Janem Jiráskem, Konopišťská 909, 250 92 Šestajovice, IČO: 61509485 a městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 (viz příloha orig.zápisu).

 

851/33/2015
Schválení změny Organizační struktury Centrum cestovního ruchu Litoměřice
RM schvaluje změnu Organizační struktury Centra cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

852/33/2015
Program podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2016
RM schvaluje podmínky vyhlášení Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích a kulturního projektu „Litoměřické kulturní léto“ pro rok 2016 a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení (Program podpory přílohou orig. zápisu).

 

853/33/2015
Program podpory v oblasti volného času dětí a jeho vyhlášení pro rok 2016
RM schvaluje pravidla pro Program podpory v oblasti volného času dětí pro rok 2016 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (pravidla přílohou orig. zápisu).

 

854/33/2015
Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ a jeho vyhlášení pro rok 2016
RM schvaluje pravidla pro Program podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2016 a ukládá odboru ŠKSaPP jejich vyhlášení (pravidla přílohou orig. zápisu)

 

855/33/2015
Protokol o kontrole CŠI – Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, IČO:46773363
RM bere na vědomí protokol o kontrole CŠI, provedené u příspěvkové organizace Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO:46773363 (protokol o kontrole viz příloha orig. zápisu).

 

856/33/2015
Žádost o dotaci z Fondu česko-německé budoucnosti – 3. ročník Litoměřické letní filharmonie 2015
RM schvaluje podání žádosti o dotaci do Fondu česko-německé budoucnosti na rok 2016 za účelem uspořádání 3. ročníku Litoměřické letní filharmonie a zároveň doporučuje ZM schválit finanční příspěvek ve výši 100.000 Kč na výdaje spojené s realizací tohoto projektu.

 

857/33/2015
Udělení odměn ředitelům ZŠ za IV. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

858/33/2015
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za IV. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

859/33/2015
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – IV. čtvrtletí 2015
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

860/33/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní J.K., bytem Bechlín, na částku 3.000,- Kč. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

861/33/2015
Poskytnutí daru na zakoupení invalidního vozíku
RM schvaluje poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy s paní K. D., bytem Litoměřice, ve výši 15.000,-Kč.

 

862/33/2015
Zajištění prostor Hradu Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům (Klika 1)
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci, technické zajištění zázemí pro předání certifikátů seniorům, které se uskuteční dne 17.12.2015 v prostorách Hradu Litoměřice.

 

863/33/2015
Povolení k bezplatnému parkování terénní pečovatelské služby Farní charity
RM schvaluje vystavení bezplatných parkovacích karet pro vozidla Farní charity Litoměřice (seznam SPZ viz příloha orig.zápisu).

 

864/33/2015
Schválení pravidel pro poskytování finančních příspěvků z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích pro rok 2016 z rozpočtu Zdravého města Litoměřice
RM schvaluje pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích pro rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

865/33/2015
Kulatý stůl na téma prorodinných aktivit – Hrad Litoměřice 26.1.2016
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technické zajištění zázemí pro pořádání kulatého stolu na téma prorodinných aktivit, který se uskuteční dne 26.1.2016 v prostorách Hradu Litoměřice.

 

866/33/2015
Vzetí na vědomí organizace informační kampaně k udržitelné energetice „ENGAGE“ a bezplatného umístění informačních tabulí kampaně
RM bere na vědomí organizaci informační kampaně k udržitelné energetice „ENGAGE“ a bezplatného umístění informačních tabulí kampaně na veřejných prostranstvích města Litoměřice.

 

867/33/2015
Vzetí na vědomí navýšení rozpočtu v projektu MOBIPLAN podávaného do evropského dotačního programu Interreg-Central Europe
RM bere na vědomí navýšení rozpočtu v projektu MOBIPLAN podávaného do evropského dotačního programu Interreg-Central Europe.

 

868/33/2015
Pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu (Cirkus Berosini)
RM schvaluje pronájem části pozemku p.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 14.3.2016 - 20.3.2016 Ferdinandu Berouskovi, IČO: 44844468 (Cirkus Berosini), Lhotská 995, Praha. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

869/33/2015
Pronájem částí pozemků parc.č. 1232/61 a parc.č. 1232/62 o celkové výměře cca 500m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady a umístění stavebního materiálu
RM schvaluje pronájem částí pozemků parc.č. 1232/61 a parc.č. 1232/62 o celkové výměře cca 500m2 v k.ú. Pokratice Ing. M.M., bytem Litoměřice k účelu užívání zahrady a umístění stavebního materiálu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za nájemné 1.000,- Kč/rok.

 

870/33/2015
Ukončení nájemní smlouvy č. 9475000004 ze dne 19.10.2009, k části pozemku parc.č. 657/43 o výměře 20m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje vypovězení nájemní smlouvy č. 9475000004 ze dne 19.10.2009, k části pozemku parc.č. 657/43 o výměře 20m2 v k.ú. Pokratice, uzavřené s Nguen Phu Quang, IČO: 25494872, Keplerova 720/48, Ústí nad Labem z důvodu připravované stavební akce "Regenerace panelového sídliště - Pokratice - II.etapa"

 

871/33/2015
Žádost o splátkový kalendář
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro paní J. P., bytem Litoměřice, na částku 2.242,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem prosinec 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

872/33/2015
Přidělení prostoru sloužícího podnikání na základě zveřejněného záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání – skladového prostoru na st. parcele č.4008/15, číslo objektu 020 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení prostoru sloužícího podnikání na stav. parcele č. 4008/15, číslo objektu 020 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích Mgr. R. H., bytem Litoměřice, za účelem provozování skladového prostoru o výměře 4,35 m². Nájemné činí 400,- Kč/m²/rok. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.

 

873/33/2015
Aktualizace nájemní a licenční smlouvy na pronájmu areálu výstaviště Zahrady Čech a užívání ochranných známek spojených s pronájmem tohoto areálu se společností Zahrada Čech s.r.o., Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01 (IČO: 22794701)
RM schvaluje konsolidované znění (Dodatek č.2) SMLOUVY O NÁJMU VÝSTAVIŠTĚ ZAHRADY ČECH A LICENČNÍ SMLOUVY K OCHRANNÝM ZNÁMKÁM „ZAHRADA ČECH“ ZNĚNÍ se společností Zahrada Čech s.r.o. se sídlem Litoměřice - Předměstí, Na Vinici 948/13, PSČ 412 01, IČO: 22794701(viz příloha orig.zápisu).

 

874/33/2015
Schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o střežení Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které zajišťuje společnost ARGUS, spol. s r.o., Praha 9
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o „Poskytnutí bezpečnostních služeb“ se společností ARGUS, spol. s r.o., Lisabonská 799/8, 190 00 Praha 9 (IČO: 00203459) s tím, že bude navýšena cena služeb účtovaná za hodinu činnosti jednoho zaměstnance ze stávajících 121,- Kč (vč. DPH) na 123,- Kč (vč. DPH) s platností od 01.01.2016 (viz příloha orig.zápisu).

 

875/33/2015
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výpůjčce č. T- 365-00/13 s Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (IČO: 60460580) pro rok 2016
RM schvaluje uzavření „Dodatku č. 2“ s Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice (IČO: 60460580) ke stávající smlouvě o výpůjčce č. T- 365-00/13, který vymezuje pro rok 2016 užívání prostor (kanceláře) v suterénu administrativní budovy čp. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích (viz příloha orig.zápisu).

 

876/33/2015
Bezplatné užívání prostor (budovy a přilehlého pozemku) v KDH za účelem cvičení Policie ČR
RM schvaluje bezplatné užívání budovy na parcele parc. č. 4008/51 a přilehlé části pozemku parc. č. 4008/1, obě v k.ú. Litoměřice za účelem uspořádání cvičení Policie České republiky (Územní odbor Litoměřice, Eliášova 913/7, 412 01 Litoměřice) ve dnech 18.02.2016, 25.02.2016, 17.03.2016, 06.04.2016, 13.04.2016, 19.04.2016, 20.04.2016, 27.04.2016, 08.06.2016, 15.06.2016, 22.06.2016, 29.06.2016, 07.09.2016, 26.09.2016, 27.09.2016, 05.10.2016, 12.10.2016, 14.10.2016, 19.10.2016, 26.10.2016, 02.11.2016, 15.11.2016 a 16.11.2016 (časové rozmezí 7:30 hod. - 14:00 hod.).

 

877/33/2015
Přijetí daru od UNIPETROL RPA, s.r.o. 1 ks hadice C, 2 ks hadice B a rozdělovač B/CBC s kulovými záběry pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice
RM schvaluje přijetí daru jako poděkování za zásah při srpnové události v Chemparku Záluží od UNIPETROL RPA, s.r.o. 1 ks hadice C, 2 ks hadice B a rozdělovač B/CBC s kulovými záběry pro potřeby jednotky Sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice.

 

878/33/2015
Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 2016
RM schvaluje Plán kontrol příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice a příjemců finančních prostředků poskytnutých Městem Litoměřice pro rok 2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

879/33/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice, příspěvková organizace, Mírové náměstí 16/8a, PSČ 41201, IČO: 72019018 (viz příloha orig. zápisu).

 

880/33/2015
Návrh na příděl bytu č. 2 v objektu s podporovanými pečovatelskými byty v ul. Kosmonautů 2261, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 v objektu s podporovanými pečovatelskými byty na adrese – Kosmonautů 2261, Litoměřice, paní A. Ch., bytem Litoměřice. Nájemní smlouva bude s žadatelkou uzavřena na dobu neurčitou.

 

881/33/2015
Ukončení smlouvy o poskytování služeb v budově bez č.p. na stavební parcele č. 5227/46 v k. ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích – Státní oblastní archiv
RM schvaluje ukončení Smlouvy o poskytování služeb ze dne 15. 7. 2014 uzavřené se Státním oblastním archivem v Litoměřicích, se sídlem Krajská 48/1, Litoměřice, IČO: 70979464, zastoupeným ředitelem PhDr. Markem Poloncarzem. Smluvní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31. 12. 2015.

 

882/33/2015
Schválení úpravy termínů konání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1.pololetí roku 2016
RM schvaluje upravené termíny konání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na 1. pololetí roku 2016:
RM: 14.1., 28.1., 18.2., 3.3., 24.3., 7.4., 28.4., 12.5., 26.5., 9.6., 30.6.
ZM: 11.2., 21.4., 23.6.

 

883/33/2015
Schválení Dodatku č. 10 se společností INEX Česká republika s.r.o.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 10 se společností INEX Česká republika s.r.o., Neumannova 11, Litoměřice (IČO: 61328987), který upravuje fakturační cenu za prováděné úklidové práce v budovách Městského úřadu Litoměřice (dodatek viz příloha orig.zápisu).

 

884/33/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“, mezi KHL-EKO, a.s., se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČO: 26160277 a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu: „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“, mezi KHL-EKO, a.s., se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČO: 26160277 a Městem Litoměřice (Dodatek č. 3 přílohou orig. zápisu).

 

885/33/2015
Schválení Smlouvu o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) v režimu mimořádné situace pro období roků 2016 - 2017 (max. do 31.12.2017) mezi dopravcem BusLine a.s. Semily a Městem Litoměřice
RM schvaluje v režimu mimořádné situace uzavření a znění Smlouvy o veřejných službách k zajištění dopravní obslužnosti Města Litoměřice městskou autobusovou dopravou (MHD) se společností BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČO 28360010, s termínem plnění od 01.01.2016, nejdéle však na dobu 2 let a pověřuje starostu města Mgr. Ladislava Chlupáče jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu