RADA MĚSTA

usnesení rady města

29. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 22.10.2015

USNESENÍ

VÝPIS

z 29. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.10.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 29. jednání projednala pod usnesením č.:

732/29/2015
Plán zimní údržby 2015-2016
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2015-2016 (viz příloha orig. zápisu).

 

733/29/2015
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – MŠ Litoměřice, p.o.
RM schvaluje způsob vyřazení opotřebovaného majetku Mateřské školy Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

734/29/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve VŘ o veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/024/2015 s názvem „Dům kultury – rekonstrukce chlazení a navazujících systémů“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dům kultury – rekonstrukce chlazení a navazujících systémů“. (viz příloha orig. zápisu).

 

735/29/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti - sídlo Spolku rodičů - „Havlíček“ při ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
RM uděluje souhlas s umístěním sídla „Spolku rodičů – Havlíček“ při Základní škole Litoměřice, Havlíčkova 32 na adrese Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice.

 

736/29/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti - sídlo spolku rodičů a přátel školy „Klub přátel ZUŠ Litoměřice“ v budově PO ZUŠ Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla spolku „Klubu přátel ZUŠ Litoměřice“ v Základní umělecké škole Litoměřice na adrese Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice.

 

737/29/2015
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha orig. zápisu).

 

738/29/2015
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

739/29/2015
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškol.zařízení – III.čtvrt.2015
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

740/29/2015
Uzavření veřejnoprávní smlouvy k projednávání přestupků s obcí Lovečkovice
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s Obcí Lovečkovice za částku 1.800,- Kč za jeden řešený případ a to na dobu určitou od 1.1.2016 do 31.12.2017.

 

741/29/2015
Nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže ve vl. žadatele v k.ú. Litoměřice, pozemek je ve vl. Města Litoměřice
RM souhlasí nevyužít předkupní právo podle ust. § 3056 zák. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže (LV 1581), umístěné na pozemku parc.č. 2766 v k.ú. Litoměřice ve vl. Města Litoměřice.

 

742/29/2015
Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1232/61 a parc.č. 1232/62 o celkové výměře cca 500m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady a umístění stavebního materiálu.
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 1232/61 a parc.č. 1232/62 o celkové výměře cca 500m2 v k.ú. Pokratice k účelu užívání zahrady a umístění stavebního materiálu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

 

743/29/2015
Záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 792, 791/1,787/2 o celkové výměře cca 1629 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání relaxační, odpočinkové a okrasné zahrady
RM schvaluje záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 792, 791/1,787/2 o celkové výměře cca 1629 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání relaxační, odpočinkové a okrasné zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce

 

744/29/2015
Úprava nájemní smlouvy ze dne 1.8.1999, spočívající ve změně pronajaté výměry a výše nájemného
RM schvaluje Dodatek č. 4 s dohodou o narovnání k nájemní smlouvě ze dne 1.8.1999, uzavřené nájemcem ČR– Ministerstvem obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, obsahující:
- vrácení přeplatku na nájemném za roky 2013-2015 v celkové výši 153,- Kč
- aktualizaci celkové pronajaté výměry pozemků na 5409m2 v k.ú. Litoměřice
- aktualizaci nájemného na 5,- Kč/m2/rok (Dodatek č. 4 viz příloha orig. zápisu)

 

745/29/2015
Ukončení nájemní smlouvy č. O911040241 a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O911040240 ze dne 14.01.2005 dohodou
RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. O911040241 a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. O911040240 uzavřené s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové dne 14.1.2005, dohodou ke dni podepsání (Dohody o ukončení smluv č. O911040241 a č. O911040240, viz příloha originál zápisu usnesení).

 

746/29/2015
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání lampionového průvodu dne 02.11.2015 pro ZŠ U Stadionu
RM schvaluje výpůjčku altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice za účelem uspořádání lampionového průvodu dne 02.11.2015.

 

747/29/2015
Zábor veřejného prostranství na Mírovém náměstí a výpůjčka pozemků (účelových komunikací) v areálu KDH v Litoměřicích pro společnost za účelem pořádání automobilového závodu VI. Rally České Středohoří dne 06.11.2015.
RM schvaluje zábor veřejného prostranství, tj. části Mírového náměstí v Litoměřicích a výpůjčku pozemků (účelových komunikací) v areálu KDH v Litoměřicích pro VTR Litoměřice, Werichova 2, Litoměřice za účelem slavnostního startu a pořádání automobilového závodu VI. Rally České Středohoří dne 06.11.2015.

 

748/29/2015
Zveřejnění adresného záměru - aktualizace výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 v areálu bývalých KDH v Litoměřicích za účelem provozování sportoviště na období 01.12.2015–30.11.2016.
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru bezúplatné výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (areál KDH) za účelem provozování sportoviště.

 

749/29/2015
Žádost o prominutí příslušenství dluhu - TSUNAMI, spol. s.r.o.
RM schvaluje prominutí úroků z prodlení v plné výši 2.066,70 Kč, pro TSUNAMI, spol. s.r.o., se sídlem Mírové náměstí 18/10, Litoměřice, IČ: 48266621, zastoupená jednatelem Svatoplukem Berglem.

 

750/29/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana D.T., bytem Bohušovice nad Ohří, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

751/29/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M.K., bytem Libochovice, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 300,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

752/29/2015
Schválení dohody o prominutí dluhu
RM neschvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 1.500,-Kč, pro paní Š.K., bytem Litoměřice.
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní Š.K., bytem Litoměřice, na částku 1.500,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 300,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

753/29/2015
Schválení dohody o prominutí dluhu
RM neschvaluje prominutí nákladů za odtah vozidla ve výši 1.500,-Kč, pro pana J.J., bytem Most.
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana J.J., bytem Most, na částku 1.500,- Kč, výše splátky činí 150,-kč/měs. pod ztrátou výhody splátek počínaje listopadem 2015 se splatností k poslednímu dní každého měsíce.

 

754/29/2015
Podání žaloby na náhradu škody
RM neschvaluje podání žaloby na náhradu škody ve výši cca 107.085,-Kč proti panu J.K., bytem Ústí nad Labem.
RM schvaluje vymáhání náhrady škody na panu J.K., bytem Ústí nad Labem za zapálené kontejnery na komunální odpad v částce 1.890,-Kč a 5.825,-Kč.

 

755/29/2015
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2015 s názvem „Stavební úpravy vodního prvku a opravy komunikací - výstaviště Zahrada Čech“ a schválení uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
RM rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky SMOLA STAVBY s.r.o., se sídlem Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČ 28731492 ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/040/2015 s názvem „Stavební úpravy vodního prvku a opravy komunikací - výstaviště Zahrada Čech“ a zároveň schvaluje uzavření smlouvy s tímto dodavatelem.

 

756/29/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO MŠ, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2014 u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, Masarykova 30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

757/29/2015
Schválení Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě s PO TSM
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 k mandátní smlouvě s příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice.

 

758/29/2015
Změna Nařízení RM č. 1/2014 – změna SMS plateb u nově vybudovaného parkoviště u autobusového nádraží (ul. Marie Pomocné)
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřic č. 2/2015, kterým se mění Nařízení Rady města Litoměřic č. 1/2014 o placeném stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy (viz příloha orig. zápisu).

 

759/29/2015
Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/2015/18 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu dotace na „Poskytování sociálních služeb“ a to na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 18/2015/18 o poskytnutí dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu dotace na „Poskytování sociálních služeb“ a to na období 1. 1. 2015 – 31.12.2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

760/29/2015
Schválení uzavření dodatku ke smlouvě o poskytování právních služeb s Duška & Svobodová advokátní kancelář, Praha
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právních služeb ze dne 15. 1. 2008 uzavřené s JUDr. Mariannou Svobodovou, advokátem a společníkem, Duška & Svobodová advokátní kancelář, IČO: 66256658, Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, zapsané v seznamu advokátů pod č.9968, a to na dobu neurčitou (viz příloha orig. zápisu).

 

761/29/2015
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/74, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře cca 1500 m2 k účelu umístění cirkusového stanu na dobu určitou od 28.10.2015 - 1.11.2015 majiteli Cirkusu Prince, Norbertu Lagronovi, Praha 9 Horní Počernice. Nájemné v celkové smluvní výši 5.000,- Kč bude uhrazeno před podpisem nájemní smlouvy.

 

762/29/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti - Českomoravská myslivecká jednota, o.s., okresní myslivecký spolek Litoměřice
RM uděluje souhlas s umístěním sídla Českomoravské myslivecké jednoty, o.s., okresní myslivecký spolek Litoměřice, IČO: 67777325 na adrese Základní škola Litoměřice, U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice.

 

763/29/2015
Žádost o finanční příspěvek Zahrada Čech s.r.o., Litoměřice „Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu) a zároveň doporučuje ZM schválit poskytnutí dotace ve výši 100tis.Kč Zahradě Čech s.r.o. na uskutečnění projektu “Kluziště na vánočních trzích v Litoměřicích“ v termínu od 1.12.2015 do 30.12.2015.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková
Za správnost odpovídá
Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu