RADA MĚSTA

usnesení rady města

27. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 22.11.2007

USNESENÍ

výpis

z 27. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 22.11.2007 od 10:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 8 členů Rady Města Litoměřice.

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Gepard, s.r.o., V Ráji 919, Pardubice na akci „Rozšíření systému MKDS o dva kamerové body - Park“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

2.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Archateliér 2000 a.s., Ke Kopečku 2, Ústí nad Labem na akci „Vypracování změn projektu stavby - Domov důchodců, Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

3.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou MZK inženýring, s.r.o., Kostelecká 879, Praha na akci „Multifunkční hala Litoměřice a modernizace areálu fotbalového stadionu – inženýrská činnost“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

4.         uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 1 roku k bytu č. 5 o velikosti 1+1 v Dukelské ulici 1857/4, Litoměřice s manželi Dušanem a Martinou Matušíkovými, oba bytem Litoměřice za podmínky uhrazení nákladů soudního řízení v částce 1.730,- Kč.

5.         poskytnutí finančního příspěvku ve výši 7.000,- Kč z rozpočtu odboru školství, kultury, sportu a památkové péče pro Sport Judo Litoměřice o.s. na podporu účasti závodníka Jaroslava Stalmachera na Mistrovství Evropy, které se koná 23.-25.11. v Rakousku – Salzburgu.

6.         aby lékařská pohotovostní služba ve spádovém území Litoměřice v roce 2008 byla zabezpečena na základě smluvního vztahu mezi Městem Litoměřice a Městskou nemocnicí v Litoměřicích za podmínky, že finanční prostředky budou uvolněny formou dotace z prostředků Ústeckého kraje a to v minimálně stejné výši jako v roce 2007.

7.         zvýšení ceny oběda v Jídelně pro důchodce s účinností od 1.1.2008 dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

8.         přidělení bytu č. 25 v DPS Švermova 2099/16 paní Daně Chomátové, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30.000,- Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

9.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou Sempra Praha a.s., U Topíren 2/860, Praha na zajištění dodávek sadbového materiálu okrasných květin (smlouva viz příloha orig. zápisu).

10.       uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a firmou DEUS - Ivana Dufková, Litoměřice na akci „Provedení celoplošné deratizace města Litoměřice“ (smlouva viz příloha orig. zápisu).

11.       na základě vydraženého nájemného ve výši 76,70 Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 6 v ulici Lidická 150/2 o velikosti 1+1, Litoměřice pro Lenku Suchomelovou, Litoměřice na dobu neurčitou. Výše nájemného 76,70,- Kč/m2 podlahové plochy bytu na jeden měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice, nebo jiným právním předpisem, stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 76,70 Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

12.       na základě vydraženého nájemného ve výši 56,60 Kč/m2/měsíc obálkovou metodou přidělení bytu číslo 5 v ulici Sovova 53/4, Litoměřice o velikosti 4+1 pro Milana Kuříka, Litoměřice na dobu neurčitou. Výše nájemného 56,60,- Kč/m2 podlahové plochy bytu na jeden měsíc je neměnná do té doby, než bude případně Vyhláškou Města Litoměřice, nebo jiným právním předpisem, stanoveno pro Město Litoměřice nájemné v částce přesahující právě částku 56,60 Kč. Zvýšené nájemné je možno v takovém případě předepsat se splatností od prvního kalendářního měsíce následujícího po dni, ve kterém nabude účinnosti tento nový právní předpis.

13.       výpověď nájemní smlouvy ze dne 23.3.1999 mezi Městem Litoměřice a panem Dušanem Smolkou, Litoměřice.

14.       uzavření dohody o přičlenění honebních pozemků v k.ú. Litoměřice, Kamýk, Malíč, Michalovice u Velkých Žernosek v celkové výměře cca 44 ha s honebním společenstvem Hrádek-Strážiště, Kamýk 100, Litoměřice zastoupené Petrem Soldátkem - honebním starostou s účinností smlouvy od 1.4.2007 z důvodu změny subjektu honebního společenství. Dohoda o přičlenění bude uzavřena na dobu neurčitou s roční výpovědní lhůtou za úplatu ve výši 20,- Kč/ha a rok.

15.       uzavření veřejnoprávní smlouvy Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Brozany nad Ohří, Dolánky nad Ohří, Drahobuz, Hlinná, Chudoslavice, Kamýk, Křešice, Libochovany, Miřejovice, Píšťany, Ploskovice, Polepy, Třebušín, Žalhostice, Žitenice na dobu určitou do 31.12.2009.

16.       termíny svatebních obřadů v roce 2008 (viz příloha orig. zápisu).

17.       výpověď z nájmu nebytových prostor v Domě kultury – restaurace Babylon pro společnost BENEŠ plus s.r.o., Ostrovní 465/5, Litoměřice.

18.       uvolnění finančních prostředků z rozpočtu odboru správního (UZ 2023, pol. 5175) na odměny pro členy komisí při RM a výborů při ZM dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

II.         neschvaluje:

1.         protinávrh Mgr. Červína - přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 19/11, Litoměřice o velikosti 1+1 za tržní nájemné ve výši 70,- Kč/m2.

2.         přidělení bytu č. 1, Mírové náměstí 19/11, Litoměřice o velikosti 1+1 pro Terezu Petruskovou.

3.         prodloužení lhůty na odbydlení nájmu z nebytových prostor v objektu na Mírovém náměstí čp.18/10.

III.        vydává:

1.         Nařízení Rady města Litoměřice č. 2/2007, kterým se doplňuje Nařízení města č. 1/2007, jímž se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků (viz příloha orig. zápisu).

IV.        promíjí:

1.         částečně dluh paní Jindřišce Skokanové, bytem Kostomlaty pod Řípem, okres Roudnice nad Labem.

V.         stanovuje:

1.         výši úhrady dluhu na částku 1.000,- Kč se splatností do konce září 2008 paní Jindřišce Skokanové, bytem Kostomlaty pod Řípem, okres Roudnice nad Labem.

 

VI.        bere na vědomí:

1.         předložený Program prevence kriminality na rok 2008 (viz příloha orig. zápisu).

2.         grafické znázornění dopravní značky IS 23 – Památková rezervace Litoměřice umístěné na dálnici D8 (viz příloha orig. zápisu).

VII.       doporučuje:

1.         ZM schválit Program prevence kriminality na rok 2008 včetně podílů obce u jednotlivých dílčích projektů.

2.         ZM schválit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dotaci mezi Městem Litoměřice a Římskokatolickou farností – Děkanství u Všech Svatých Litoměřice ze dne 14.8.2006.

3.         ZM schválit příspěvek na výrobu TV zpravodajství pro Litoměřice a Lovosice ve výši 20.000,-Kč měsíčně bez DPH. Celkový finanční příspěvek na výrobu televizního vysílání bude činit 240.000,- Kč bez DPH za rok.

4.         ZM schválit v rámci rozpočtových opatření přesun finančních prostředků z neinvestičního příspěvku do neinvestičního příspěvku na mzdy ve výši 40.000,- Kč PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5.

VIII.      odvolává:

1.         členku Školské rady ZŠ Na Valech PhMr. Marcelu Helclovou.

IX.        jmenuje:

1.         za zřizovatele Mgr. Petra Hermanna členem Školské rady ZŠ Na Valech.

X.         souhlasí:

1.         se změnou kategorizace zdravotnického střediska v Litoměřicích, ul. Pokratická z kategorie B na kategorii A.

XI.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení na akci „Provedení celoplošné deratizace města Litoměřice“ firmu DEUS - Ivana Dufková, Litoměřice.

XII.       ruší:

1.         dražbu bytu č. 5 v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice.

XIII.      vyhlašuje:

1.         novou dražbu bytu č. 5 v ulici Dlouhá 194/47, Litoměřice s podmínkou bezdlužnosti vůči Městu Litoměřice.

        p. Jiří Landa                                                                                Ing. Ivan Palán

2. místostarosta města                                                                   1. místostarosta města

Zapsala: Eva Chrudimská

Za správnost: Bc. Panaš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu