RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. zasedání rady 23. listopadu 2000

USNESENÍ
z 25. jednání rady města, které se konalo dne 23. 11. 2000 od 13,40 hod. v kanceláři starosty Města Litoměřice


Přítomno: 8  členů městské rady

Rada města projednala a


I.  schválila:

1. příděl bytu v DPS Kosmonautů 16 pro manžele Martina a Miroslavu Mačokových s podmínkou vrácení stávajícího bytu městu

2. předložené stanovisko k působnosti Soukromé mateřské školy Dětský koutek s.r.o. Mírové nám. 15, Litoměřice (viz příloha orig. zápisu)

3. na základě žádosti LINGUA UNIVERSAL - soukromé základní školy s.r.o., Sovova 2, Litoměřice vyjádření k existenci školy (viz orig. zápisu)

4. návrh odměn ředitelům ZŠ a ZUŠ tak, jak byl předložen (viz příloha orig. zápisu)

5. komisi pro prodej bytů obálkovou metodou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu ve složení:

 • jeden člen RM - ing. Kadeřábková
 • ing. Jitka Jindrová
 • Libuše Šinfeltová
 • Ivana Stejskalová
 • náhradník: Lenka Jindřichová

6. vzhledem k vynaloženým finančním prostředkům v objektu Osvobození 54/3, Ltm na vybudování 2 bytů a kanceláří, které převyšují vybrané nájemné, neuhradit Ministerstvu vnitra ČR požadovanou částku 66. 310,- Kč a výše uvedený objekt předat MV ČR bezplatně

7. vyhlášení výběrového řízení na firmu zajišťující servis výtahů.
Oslovené firmy:

 • Živnůstka Litoměřice
 • OTIS Ústí nad Labem
 • Wojtaszak s.r.o. Teplice
 • Petersík

Výběrová komise:

 • ing. Z. Bezděka
 • p. J. Smolík
 • p. F. Kadeřábek
 • p. J. Betlam
 • ing. J. Jindrová

8. výrobu plakátů firmou Tvrdík studio Litoměřice pro MÚ Litoměřice. Výroba, provedení a distribuce budou provedeny touto firmou bezplatně. Kompenzací za tuto službu bude bezplatné pronajmutí zbývající plochy plakátu reklamní společnosti Tvrdík.

9. sepsání nové nájemní smlouvy na nebytový prostor ulice Nezvalova č. 1822/25, Litoměřice pro nájemce pana Dundra Karla. Pronajímané prostory budou využívány nadále pro soukromé potřeby jako pěstírna akvarijních ryb za částku 200,-Kč/m2/ rok do 31.12.2001 (s možností automatického prodloužení).

10. čerpání finančních prostředků na úpravu bytové jednotky na Mírovém náměstí 21/13, Litoměřice ve výši 297 010,-Kč + DPH ( v rámci prostředků schváleného rozpočtu odboru SMMaBH)

11. výměnu bytů a to: pan Barcal Stanislav se z Nezvalovy 1820/19, Ltm nastěhuje do bytu v Katovické 411, Praha 8,  paní Dolejší Miluška z Prahy- do bytu v Palackého 9, Litoměřice a  paní Zdeňka Krajníková - do bytu v Nezvalově1820/19, Litoměřice

12. odstoupení od Smlouvy  o uzavření   budoucí kupní smlouvy s  paní MVDr. Matzkeovou Marcelou za podmínek uvedených ve smlouvě. Vrácení ceny bude provedeno do 1. prosince  2000.Volný byt bude nabídnut k nájmu za stejných podmínek.

13. proplacení vložených nákladů do opravy bytu Smetanova 5, Litoměřice formou zápočtu dlužného nájemného ke dni 30.11.2000 ve výši 25.400,- Kč

14. použití částky 110.000 Kč na nákup investičního majetku - konferenčního stolu do vyučovací místnosti Domu kultury Litoměřice - z již uvolněné částky 200.000 Kč z fondu rezerv MKZ Litoměřice.

15. složení komise a firmy k oslovení na akci "Bytové družstvo Pokratice" - 31 bytových jednotek.
Členové výběrové komise:

 • p. Terber
 • ing. Brunclíková
 • ing. Kožušník
 • ing. Opavová
 • ing. Paroulek
 • Mgr. Pěnka
 • ing. Chábera

Oslovené firmy:

 • G. Horejsek, v. o. s., Litoměřice
 • BUST, s. r. o., Budyně n. O.
 • Fibich, Polepy
 • Hanzl  a. s. Litoměřice
 • Herstav,  s. r. o., Litoměřice
 • GKR, s. r. o. , Praha
 • Mikl Jiří, Děčín
 • Kühn Antonín, Brozany n. O.

16. aby finanční úhrada 100 tis. Kč v rámci investičních akcí SČE ve městě Litoměřice, byla nahrazena zpracováním "Energetického generelu Miřejovické stráně"

17. na podkladě splněných podmínek výběrového řízení předložené žádosti o půjčky z "FONDU BYDLENÍ"
žadatelům:

 1. manž.Kloučkovi, Na Kocandě 939/25, Ltm, oprava střechy+fasády půjčka 60 tis.Kč
 2. manž. Šindelářovi, Na Kocandě 939/25, Ltm, oprava střechy+fasády půjčka 60 tis.Kč
 3. manž. Christovi, Na Kocandě 939/25, Ltm, oprava střechy+fasády půjčka 60 tis.Kč

18. příspěvek ve výši 10 tis. Kč Územní vojenské správě Litoměřice na pokrytí části výdajů spojených s výročím založení místního vojenského útvaru

19. výši nepeněžního plnění nájmu za výstaviště od společnosti Výstavy, spol. s r. o., Na Vinici 13, Litoměřice dle předloženého návrhu (viz orig. zápisu)

20. na obsazení místa jednatele společnosti Technické služby města, s. r. o. Litoměřice ing. Ivana Palána


II. neschválila:

1. žádost p. Jar. Schreiera - fa TZPO, Michalská 5, Ltm na snížení nájemní částky ze 100 tis. Kč na 50 tis. Kč ročně za pronájem reklamních ploch na Plaveckém bazénu Ltm a snížení již dlužné částky o 50 % tzn. na 75 tis. Kč

2. žádost Školní jídelny v Sovově ul. o   poskytnutí dotace na úhradu režijních nákladů pro žáky základních škol Města Litoměřice, kteří se stravují v uvedeném školském zařízení a jehož zřizovatelem není Město Litoměřice


III. zamítla:

1. přidělení městského bytu pro rodinu Ladislava Tomesze jako náhradu za byt v domě na Lodním nám. 4/257, Ltm, na němž budou nařízeny Stavebním úřadem města Litoměřice zabezpečovací práce z důvodu ohrožování nájemníků špatným stavebně technickým stavem


IV. rozhodla:

1. o stažení bodu "Žádost o umístění reklamního poutače - symbol společnosti ČEDOK na budově domu čp. 194 v Dlouhé ulici, Litoměřice" z jednání RM (bylo již řešeno pod bodem 16/19 dne 14.6.2000 - žádost o umístění reklamního poutače na budovu Dlouhá 194, Ltm se symbolem společnosti Čedok s podmínkou písemného souhlasu ing. arch. Páče - Státní památkový ústav Ústí n. L. a vyjádření komise regenerace městské památkové rezervace)

2. o zpětvzetí žaloby k přivolení  k výpovědi z nájmu bytu ul. Anenská 6, Litoměřice manželům Hanzlíčkovým


V. bere na vědomí:

1. vybudování montážního prostoru pro montáž mobilních telefonů do automobilů v domě ul. Dlouhá 195/49, Litoměřice. Náklady na realizaci projektu a stavby (zabudování garážových vrat) nese firma V. Mobil s.r.o., Dlouhá 195/49, Litoměřice

2.  podaný výklad o prověření materiálů TEO plus a KUMATON kontrolní komisí ("Promlčené dluhy TEO plus a KUMATON") s tím, že konstatuje: ze zřetele nevypustit případy ne starší 4 let a po převodu veškeré agendy obstaravatelských firem na Město Litoměřice, zahájit soudní řízení v těchto případech.


VI. ukládá:

1. odboru SMMaBH prostřednictvím sociálního odboru MěÚ Litoměřice požádat na OKÚ Litoměřice o příspěvek na zřízení bezbariérového bytu


ing. Margita Kadeřábková
zástupce starosty

p. Jiří Landa
starosta


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu