RADA MĚSTA

usnesení rady města

25. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 3.9.2015

USNESENÍ

VÝPIS

z 25. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 3.9.2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

 

Rada města Litoměřic na svém 25. jednání projednala pod usnesením č.:

 

658/25/2015
Návrh na změnu částečných neinvestičních nákladů za poskytování sociální služby denní stacionář Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p.o.
RM schvaluje změnu částečných neinvestičních nákladů za poskytování sociální služby denní stacionáře Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p.o. s účinností od 1. 1. 2016 na úhradu ve výši: uživatelé do 7 let 28,- Kč/1 hod., uživatelé ve věku 7-18 let 38,- Kč/1 hod., uživatelé ve věku nad 18 let 53,- Kč/1 hod. a uživatelé trv. bytem mimo obec Litoměřice 75,- Kč/1 hod.

 

659/25/2015
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru–ZŠ Litoměřice,U Stadionu 4
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, U Stadionu 4, 412 01 Litoměřice, IČ: 46773401 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2015/2016.

 

660/25/2015
Schválení změny organizačního řádu PO ZŠ Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje organizační řád PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 s platností od 1. 8. 2015 (viz orig. příloha zápisu).

 

661/25/2015
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/037/2015 s názvem „Stavební úpravy v domě Mírové náměstí č. p. 18 – kanceláře pro OSPOD“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy v domě Mírové náměstí č. p. 18 – kanceláře pro OSPOD“.

 

662/25/2015
Schválení uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky: „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“, uzavřené mezi KHL-EKO, a.s., se sídlem: Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČ: 26160277 a Městem Litoměřice
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/032/15 „Regenerace panelového sídliště Pokratice - Litoměřice, I. etapa 2015“, uzavřené mezi KHL-EKO, a.s., se sídlem Kochova 1330/4, 430 01 Chomutov, IČ 26160277 a Městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

663/25/2015
Schválení uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění stavby akce „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, I. etapa“ s Povodím Ohře, s. p.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění stavby s Povodím Ohře, s. p., se sídlem: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, IČ: 70889988 – akce „Regenerace panelového sídliště Pokratice – Litoměřice, I. etapa“ (viz příloha orig.zápisu).

 

664/25/2015
Schválení regulativů - Soubor rodinných domů „Jasanová“ - vlastnosti parcel, regulační prvky a doporučení pro stavebníky k prodeji pozemků pro výstavbu 7 rodinných domů na Miřejovické stráni, Litoměřice – Pokratice
RM schvaluje regulativy - Soubor rodinných domů „Jasanová“ - vlastnosti parcel, regulační prvky a doporučení pro stavebníky k prodeji pozemků pro výstavbu 7 rodinných domů na Miřejovické stráni, Litoměřice - Pokratice (viz příloha orig. zápisu).

 

665/25/2015
Schválení uzavření smlouvy o dílo – Milan Houžvička
RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo mezi Městem Litoměřice a firmou Milan Houžvička, Keteňská 1329/18, Praha 9, IČO: 16897455 týkající se realizace veřejné zakázky „Litoměřice, azylový dům – víceúčelové hřiště“ (viz příloha orig. zápisu).

 

666/25/2015
Prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, na Hradě v Litoměřicích dne 4. 11. 2015 z důvodu konání veřejné diskuze „Revitalizace městské tržnice“
RM schvaluje prominutí nájemného, vč. režijních nákladů, na Hradě v Litoměřicích dne 4. 11. 2015 z důvodu konání veřejné diskuze „Revitalizace městské tržnice“

 

667/25/2015
Uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice
RM doporučuje ZM uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice na pozemky parc. č. 3876/1, 3876/2 a 3876/3 v k. ú. Litoměřice a ukládá odboru ÚRM ve spolupráci s odborem SNMMaLH vypracovat znalecký posudek na určení ceny pozemků.

 

668/25/2015
Žádost o souhlas s podnájmem bytu
RM schvaluje podnájem bytu č.2 o velikosti 104,27 m² v ulici Lidická 150/2 v Litoměřicích, paní J.N.S., bytem tamtéž pro paní I.V. do konce srpna 2016.

 

669/25/2015
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání na stavební parcele č. 4008/15 (číslo objektu 020) v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání o celkové výměře 129,59 m², který se nachází v přízemí objektu č. 020, na stavební parcele č. 4008/15 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.

 

670/25/2015
Změna smlouvy o nájmu pozemku v areálu městské tržnice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 123 na městské tržnici v Litoměřicích s panem M.B.H., bytem Litoměřice. Dodatkem č. 2 se upravuje výměra pronajatého prostoru na 33 m² s platností od 1.10.2015. Ostatní ujednání smlouvy o nájmu pozemku ze dne 28.12.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.2.2010 zůstávají beze změn (Dodatek č. 2 přílohou originálního zápisu).

 

671/25/2015
Mimosoudní vyrovnání - náhrada škody (ušlé mzdy) ve výši 27.060,-Kč za škodní událost č. 5270532 ze dne 24.06.2014
RM neschvaluje mimosoudní vyrovnání s poškozenou paní J.Č., bytem Litoměřice, tj. úhradu ušlé mzdy ve výši 27.060,-Kč a doporučuje dořešit PU č. 5270532 ze dne 24.06.2014 soudním sporem s poškozenou s tím, že vedlejším účastníkem soudního jednání bude Česká pojišťovna.

 

672/25/2015
Vzetí na vědomí Akčního plánu spolupráce s podnikateli 2015 – 2020
RM bere na vědomí Akční plán spolupráce s podnikateli na rok 2015 – 2020 (viz příloha orig. zápisu).

 

673/25/2015
Prominutí nájemného gotického Hradu v Litoměřicích včetně režijních nákladů z důvodu pořádání Obhajoby Kategorie „A“ (kontrola na místě) v rámci Kritérií MA21 dne 14.10.2015.
RM schvaluje prominutí nájemného gotického Hradu v Litoměřicích včetně režijních nákladů z důvodu pořádání Obhajoby Kategorie „A“ v rámci Kritérií MA21 (kontrola na místě) dne 14.10.2015.

 

674/25/2015
Schválení programu jednání ZM konaného dne 17.9. 2015
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 17.9.2015 od 16.hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.
PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 9.9.2015
2. Stanovení kompetencí k provádění rozpočtových opatření
3. Dotace pro Destinační agenturu České středohoří o.p.s.
4. Stanovení a schválení pravidel pro poskytování refundace náhrady mzdy nebo náhrady za ztrátu na výdělku pro neuvolněné členy  ZM
5. Zásady pro schvalování dohod o splátkách dluhu
6. Zásady pro promíjení dluhu a příslušenství dluhu
7. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
8. Dohody o prominutí dluhu
9. Dohody o splátkách dluhu
10. Uplatnění předkupního práva pro Město Litoměřice
11. Dodatek č.1 zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s
12. Souhlas Města Litoměřice, zřizovatele školských a mimoškolských zařízení se zapojením do projektu "MAP rozvoj vzdělávání" na ORP Litoměřice
13. Stanovisko ZM k využití prostor pro ubytování větších skupin osob
14. Schválení Pravidel pro vydávání Radničního zpravodaje
Majetkové záležitosti:
15. Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky (Procházková)
Záměry:
16. Prodej pozemku parc.č. 917/2 o výměře 47 m2 v k.ú. Litoměřice
17. Prodej pozemku parc.č. 278/3 o výměře 50 m2 (zast.plocha) a 278/4 o výměře 200 m2 (zast.plocha) v k.ú. Litoměřice
18. Prodej pozemku parc.č. 84/4 o výměře 34 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice
19. Prodej pozemku parc.č. 69 o výměře 374 m2 (zast.plocha) včetně stavby s č.p. 263 v k.ú. Litoměřice
Prodeje:
20. Prodej pozemku parc.č. 196/53 o výměře 18 m2 (stavební),parc.č. 196/14 o výměře 202 m2 (orná) a 194/39 o výměře 39 m2 (ost.plocha) v k.ú. Pokratice
21. Prodej opuštěného a neudržovaného hrobu – urnový pomník, sektor IV., evid.č. 06, 2.řada
22. Prodej pozemku parc.č. 4958/18 o výměře 22 m2 v k.ú. Litoměřice
23. Prodej pozemku parc.č. 4536/2 o výměře 15 m2 (zast.plocha) a 4536/1 o výměře 1755 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
24. Zrušení usnesení č.60/3/2015 ZM ze dne 29.01.2015– prodej pozemku parc.č. 2563/160 v k.ú. Litoměřice
25. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 5221/1, 5221/5, 5221/7 a 5221/14 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3846/2015 od ČR ÚZSVM
26. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1773/4, 2490/13, 2490/31, 2490/36, 2573/4, 2718/9, 2719/20, 3101/2 a 3209/8 (ostat.plocha) v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 4716/2015 od ČR ÚZSVM
27. Zrušení usnesení ZM ze dne 28.06.2012 pod bodem 143/6/2012 – prodej pozemků parc.842/1 o výměře 993 m2 a 842/2 o výměře 45 m2 v k.ú. Litoměřice
28. Přijetí daru pozemků parc.č. 2576/1 o výměře 2.281 m2 (ost.plocha) a 2576/4 o výměře 128 m2(ost.plocha) v k.ú. Litoměřice
29. Nákup pozemku parc.č. 3607/7 o výměře 133 m2 v k.ú. Litoměřice
30. Nákup pozemku parc.č. 2721/5 o výměře 213 m2 v k.ú. Litoměřice
31. Prodej BJ 416/39 v ul. A.Muchy 416/19 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
32. Prodej BJ 1756/30 v ul. Družstevní 1756/25 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
33. Prodej BJ 1854/7 v ul. Dukelská 1854/16 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
34. Prodej BJ 1828/12 v ul. M.Majerové 1828/17 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
35. Prodej BJ 430/9 v ul. Ladova 430/4 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
36. Prodej BJ 438/8 v ul. Kubínova 438/6 v k.ú. Pokratice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
37. Prodej BJ 1834/2 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
38. Prodej BJ 1834/30 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
39. Prodej BJ 1834/48 v ul. Revoluční 1834/8 v k.ú. Litoměřice, dle schválených Zásad prodeje obytných domů, jednotek a nebytových prostorů z majetku Města Litoměřice.
40. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav kanalizačního zařízení k částem pozemků parc.č. 4768/17, 4768/30, 4826/2, 4826/6 a 4826/7 v k.ú. Litoměřice
41. Zřízení věcného břemene – služebností, spočívající v zakrytí vodního toku (Pokratický potok) a chůze a jízdy za účelem provádění kontroly, obnovy, údržby a oprav na částech pozemků parc.č. 332 a 450/2 v k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k částem pozemků parc.č. 1268/19, 1268/23, 1313/27, 1313/28, 1313/67, 1321/10 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav telekomunikačního zařízení k části pozemku parc.č. 4855/1 v k.ú. Litoměřice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k částem pozemků parc.č. 4011/3, 4069/1 a 4098/7 v k.ú. Litoměřice
45. Revokace části usnesení ZM 59/03/2015 ze dne 29.01.2015 týkající se zřízení služebnosti k věcem nemovitým v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů a k budově 5. května č.p.76, Litoměřice
46. Dohoda o zrušení a vypořádání podílového vlastnictví a Prohlášení vlastníka o vymezení jednotek budovy č.p. 750 v ul. Mrázova, Litoměřice
47. Smlouva o výstavbě bytové jednotky (půdní prostor) s finančním vyrovnáním
V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

675/25/2015
Prominutí nájemného gotického Hradu v Litoměřicích včetně režijních nákladů z důvodu pořádání setkání starostů ORP Litoměřice v rámci projektu SMO ČR dne 10.9.2015
RM schvaluje prominutí nájemného gotického Hradu v Litoměřicích včetně režijních nákladů z důvodu pořádání setkání starostů ORP Litoměřice v rámci projektu SMO ČR dne 10.9.2015.

 

676/25/2015
Schválení výše parkovného na nově opraveném parkovišti v areálu bývalé výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích parc. č. 2874/1
RM schvaluje výši parkovného 450,-Kč/měsíc na nově opraveném parkovišti v areálu bývalé výkupny druhotných surovin Na Kocandě v Litoměřicích parc. č. 2874/1 k.ú. Litoměřice.

 

677/25/2015
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

678/25/2015
Změna organizační struktury Města Litoměřice
RM schvaluje změnu organizační struktury Města Litoměřice spočívající ve:
a) Vytvoření tabulkového místa „projektový manažer“ na oddělení projektů a strategií od 1.11.2015.
b) Vytvoření tabulkového místa „asistent/ka starosty a tajemníka“ na odboru kanceláře starosty a tajemníka od 1.11.2015.

 

679/25/2015
Výpůjčka pozemku parc. č. 5227/35 v areálu bývalých Kasáren pod Radobýlem Litoměřicích za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích
RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 5227/35 v k.ú. Litoměřice (manipulační plocha) za účelem uspořádání organizovaného tréninku řízení automobilů v zátěžových situacích ve dnech 14.09.-29.09.2015, 12.10.- 26.10.2015, 09.11.- 23.11.2015, 07.12.- 21.12.2015, 11.01.- 25.01.2016, 08.02.-22.02.2016 v čase od 08:00 do 17:00 hod. pro paní M.L., bytem Žitenice, která protihodnotou zajistí vyřezání náletových dřevin a úklid tohoto pozemku.

 

680/25/2015
Žádost o stanovisko ZM k využití prostor pro ubytování větších skupin osob
RM s ohledem na šíření neověřených zpráv o ubytování uprchlíků ze Sýrie v Litoměřicích žádá ZM o stanovisko k využití prostor v katastru města k ubytování větších skupin osob.

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu