RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 25.10.2012

USNESENÍ

V Ý P I S

z 24. jednání Rady města Litoměřic

konané dne 25.10. 2012 od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  2 4.  j e d n á n í

projednala pod usnesením č.:

650/24/2012

Schválení záboru veřejného prostranství – REMAX

RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro

p. Černíkovou, Litoměřice za účelem pořádání charitativní akce dne 15.11.2012.

651/24/2012

Nařízení o provádění zimní údržby a vydání přílohy nařízení – Plán zimní údržby 2012-13

a)       RM vydává nařízení č. 1/2012 o provádění zimní údržby na komunikacích.

b)       RM vydává přílohu nařízení č. 1/2012 o provádění zimní údržby na komunikacích – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2012-2013

(viz příloha orig. zápisu).

652/24/2012

Schválení převedení práv a povinností vyplývajících z pravomocného stavebního povolení z původního stavebníka Města Litoměřice na manžele J. a G. H. a schválení následného uzavření smlouvy o právu provedení stavby  na pozemku ve vlastnictví města

a)      RM schvaluje převedení práv a povinností vyplývajících z pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Litoměřice, Odborem dopravy a SH, ze dne 1.3.2012, č.j. 0014123/12/DOP/LKu z původního stavebníka Města Litoměřice na manžele J. a G. H., oba bytem Litoměřice.

b)      RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provedení stavby, na základě které budou manželé J. a G. H., oba bytem Litoměřice, oprávněni zrealizovat stavbu ve smyslu pravomocného stavebního povolení vydaného MěÚ Litoměřice, Odborem dopravy a SH, ze dne 1.3.2012, č.j. 0014123/12/DOP/LKu na pozemcích ve vlastnictví města.

653/24/2012

Návrh na příděl bytu č. 30 (1+1)  v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Švermova 2099/16

RM schvaluje přidělení bytu č. 30 v DPS Švermova 2099/16, Litoměřice paní A. J.,  trvale bytem Litoměřice, a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

654/24/2012

Schválení plánu  činnosti  na školní rok 2012/2013 a výše úplaty zájmových útvarů a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež - Dům dětí a mládeže Rozmarýn

RM schvaluje plán činnosti PO DDM Rozmarýn a výši úplaty zájmových útvarů a vzdělávacích aktivit pro děti a mládež na školní rok 2012/2013 (viz příloha orig.zápisu).

655/24/2012

Schválení smlouvy o výpůjčce nemovitého majetku – Dům dětí a mládeže Rozmarýn

RM schvaluje Smlouvu o výpůjčce nemovitého majetku s Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvkovou organizací, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 69 693 (viz příloha orig.zápisu).

656/24/2012

Změna v poskytnutí grantů pro rok 2012 – volný čas dětí

RM schvaluje

a)       neziskové organizaci Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl Litoměřice navýšení dotací na projekty v oblasti volného času dětí celkem o 2.000,- Kč

b)       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci ze dne 24. 4. 2012 s Junákem- svaz skautů a skautek ČR, středisko Radobýl Litoměřice (dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci viz příloha orig. zápisu)

c)       neziskové organizaci Turistický oddíl mládeže Sluníčka Litoměřice navýšení dotací na projekty v oblasti volného času dětí celkem o 2.000,- Kč

d)       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci ze dne 19. 4. 2012 s Turistickým oddílem mládeže Sluníčka Litoměřice (dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci viz příloha orig. zápisu).

657/24/2012

Změna v poskytnutí grantů pro rok 2012 –  dotace z programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží – školy a školská zařízení

RM schvaluje

a)       Základní škole Litoměřice, Na Valech 53  navýšení dotace v programu podpory školy a školská zařízení  celkem o 2.000,- Kč.

b)       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci ze dne 26.3.2012  se Základní školou Litoměřice, Na Valech 53,  (dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci viz příloha orig. zápisu).

c)       Základní škole Litoměřice, U Stadionu 4,  navýšení dotace v programu podpory školy a školská zařízení  celkem o 1.000,-Kč.

d)       uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dotaci ze dne 26.3.2012 se Základní školou Litoměřice, U Stadionu 4, (dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci viz příloha orig. zápisu).

658/24/2012

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku občanskému sdružení Fotoklub Porta na vydání sborníku „Litoměřice, jak jsme je znali“

RM schvaluje  poskytnutí dotace ve výši  11.500,- Kč občanskému sdružení Fotoklub Porta na vydání sborníku „Litoměřice, jak jsme je znali“ (žádost - viz příloha orig.zápisu).

659/24/2012

Schválení platového výměru ředitelky Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32

RM schvaluje platový výměr Mgr. Blanky Ježkové, ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 s účinností od 1.listopadu 2012 (viz příloha orig. zápisu).

660/24/2012

Poskytnutí příspěvku města na veřejnou sbírku „Zhotovení busty V. Havla“

RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 12 tis. Kč z rozpočtové rezervy na veřejnou sbírku „Zhotovení busty Václava Havla a její umístění v parku Václava Havla v Litoměřicích“

661/24/2012

Uzavření veřejnoprávních smluv k projednávání přestupků

RM schvalujeuzavření veřejnoprávních smluv Města Litoměřice na úseku projednávání přestupků s obcemi Brňany, Býčkovice, Hlinná, Miřejovice, Mlékojedy, Staňkovice, Velké Žernoseky a Vrutice na dobu určitou do 31.12.2013 (vzor smlouvy viz příloha orig.zápisu).

662/24/2012

Schválení dohody o splátkách

RM schvaluje uzavření dohody o splátkách pro paní M. S., bytem Litoměřice, na částku 5.742,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem listopad 2012, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

663/24/2012

Prominutí poplatku z prodlení

RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z částky 39.879,-Kč ve výši 40%, (tedy 15.952,-Kč), pro pana P. L., bytem Litoměřice.

664/24/2012

Schválení směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům – Příkaz č.10/2012

RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ Litoměřice č. 10/2012 – Směrnice k vymáhání pohledávek a jejich odpisům (viz příloha orig.zápisu).   

665/24/2012

Smlouva o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., na zajištění poradenských služeb v průběhu fáze udržitelnosti pro projekt Dostavba a modernizace zimního stadionu

RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s., na zajištění poradenských služeb pro projekt „Dostavba a modernizace Zimního stadionu Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

 

666/24/2012

Majetkoprávní vypořádání majetku v k.ú. Litoměřice – odstranění duplicitního zápisu vlastnického práva k pozemku – BUS.COM a.s.

RM doporučuje ZM  neschválit přistoupení k souhlasnému prohlášení se společností BUS.COM a.s., IČ: 25497995, Lumiérů 181/4, Praha 5, o odstranění duplicitního zápisu vlastnictví  pozemku parc.č. 4004/27 o výměře 384 m2 v k.ú. Litoměřice, ve prospěch této společnosti.

667/24/2012

Úprava ceníku ubytování v městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje úpravu ceníku ubytování na městské ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 2187/11 v Litoměřicích s platností od 1.1.2013 (viz příloha orig.zápisu).

668/24/2012

Prodloužení nájemní smlouvy k NP – Sváťovo dividlo

RM schvaluje občanskému sdružení Klub ochotníků a přátel loutkového divadla „Sváťovo dividlo“, se sídlem Tyršovo nám. 6 v Litoměřicích, zast. panem Svatoplukem Horváthem prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na parc. č. 57 v k.u. Litoměřice, objekt býv. hvězdárny. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.11.2012 do 31.10.2017.

669/24/2012

Prodloužení nájemní smlouvy k NP – ProLUKA o.s.

RM schvaluje občanskému sdružení ProLUKA o.s., se sídlem V. Dominikánská 36 v Litoměřicích, zast. paní Petrou Dostálovou prodloužení nájemní smlouvy k nebytovému prostoru na parc. č. 686 v k.ú. Litoměřice, v parku Václava Havla. Nájemní smlouva se prodlužuje od 1.11.2012 do 31.10.2013.

670/24/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM neschvaluje paní K. D. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích a určuje termín vyklizení u.j. nejpozději do 31.10.2012.

671/24/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje panu A. K. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012. Další prodloužení možné pouze za podmínky vyrovnaného dluhu na nájemném, uhrazené kauce za u.j. dle platného domovního řádu ubytovny (čl. IV., odst. 4) a kladného vyjádření provozovatele.

672/24/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní H. M. ml. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012.

673/24/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje manželům I. a H. M. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012.

674/24/2012

Prodloužení ubytování na městské ubytovně v Želeticích

RM schvaluje paní M. T. prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší na ubytovně „Dům Naděje“, Želetická 11 v Litoměřicích od 1.11.2012 do 31.12.2012.

675/24/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů

RM schvaluje panu Tomáši Husákovi, České Kopisty, přidělení NP na st.p.č. 4008/16, budova č. 19 v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 60 m2. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2012 na dobu určitou 1 rok. Nájemce se zavazuje provádět veškeré úpravy NP na svůj náklad s vědomím technika ÚSBH a zároveň se zavazuje k zajištění všech příslušných revizí.

676/24/2012

Přidělení NP v Kasárnách Dukelských hrdinů

RM schvaluje panu Petru Kumpánovi, Litoměřice, přidělení NP na st.p.č. 4008/15, budova č. 20 v Kasárnách Dukelských hrdinů o výměře 64 m2. Nájemné činí 300,- Kč/m2/rok a nájemní smlouva se uzavírá od 1.11.2012 na dobu určitou 1 rok.

677/24/2012

Rozšíření  nájemní smlouvy k NP o společníka

RM schvaluje společnosti JOTIS, s.r.o., se sídlem Lidická 148/4 v Litoměřicích, zast. panem Josefem Kalinou a Bc. Pavlínou Brožkovou rozšíření nájemní smlouvy k NP v Lidické ul. 150/2 v Litoměřicích o společníka pana Romana Podzimka, Litoměřice, IČ 12791636 s účinností od 1.11.2012. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 30.6.2003 ve znění dodatku č. 1 ze dne 1.7.2004 zůstávají beze změn.

678/24/2012

Ukončení užívání městského bytu jako školnického bytu (vyjmutí ze správy ÚSBH), umístěného v býv. Základní škole Litoměřice, Máchovy schody 13/4

RM schvaluje:

a)       vyjmutí městského bytu (byt školníka) o velikosti  2+1 a výměře 107 m2, umístěného v bývalé Základní škole Litoměřice, Máchovy schody 13/4, ze správy OSMMBaLH (ÚSBH)

b)       předání těchto prostor do správy OŠKSaPP (Ing. Andrea Křížová)

679/24/2012

Částečná úhrada vložených nákladů do rekonstrukce bytu po ukončení nájemního vztahu

RM schvaluje žadatelce paní L. Z., Mírové náměstí 43/21, Litoměřice částečnou úhradu vložených investic v celkové výši 10.400,- Kč. Úhradu zajistí ÚSBH.

680/24/2012

Změna člena školské rady Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 za zřizovatele ke dni 10.10.2012

a) RM bere na vědomí vzdání se funkce paní Radky Nacházelové z pozice člena školské rady Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32 , za zřizovatele ke dni 10.10.2012.

b) RM jmenuje Mgr. Antonína Tyma členem školské rady Základní školy Litoměřice, Havlíčkova 32, za zřizovatele ode dne 10.10.2012.

681/24/2012

Změna člena komise dopravy RM k 1.11.2012

a) RM bere na vědomí vzdání se členství v dopravní komisi RM pana Milana Kubíčka ke dni 31.10.2012.

b) RM jmenuje pana Václava Rottera členem dopravní komise RM od 1.11.2012.

682/24/2012

Oznámení o konání shromáždění – MgA. Emil Adamec- prezidentská kampaň

RM  bere na vědomí oznámení MgA. Emila Adamce o konání shromáždění za účelem sběru podpisů na prezidentskou kampaň na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 29.10.2012.

683/24/2012

Ukončení smlouvy se spol. ATLAS Consulting s.r.o.

RM schvaluje ukončení smlouvy se společností ATLAS Consulting s.r.o. se sídlem Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 46578706, na poskytování programového vybavení CODEXIS.

684/24/2012

Podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 a schválení spoluúčasti

RM doporučuje ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce pro rok 2013 včetně schválení spoluúčasti města na dotaci ve výši 165.080,- Kč.

685/24/2012

Zastupování města makléřskou společností Respect Insurance Brokers vůči poskytovateli pojistných služeb, tj. České pojišťovně a.s.

RM pověřuje makléřskou společnost Respect – Insurance Brokers zajištěním makléřských služeb v rámci stávajícího pojištění s Českou pojišťovnou a.s.

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

1. místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová

Za správnost odpovídá: Ing. Karel Chovanec


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu