RADA MĚSTA

usnesení rady města

24. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 2.12.2019

USNESENÍ
V Ý P I S
z 24. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2. 12. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

648/24/2019
Souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veř. prostranství - Vánoční trhy 2019
RM vydává souhlas vlastníka místní komunikace se záborem veřejného prostranství - části Mírového náměstí v Litoměřicích pro společnost Zahrada Čech, s.r.o., se sídlem Na Vinici 948/13, Litoměřice, IČO: 227 94 701 za účelem pořádání Vánočních trhů 2019 v termínu od 10.12. do 23.12.2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

649/24/2019
VZ/033/2019 s názvem „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ – rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2019 s názvem „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Dlouhá 186/31, Litoměřice, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu)

 

650/24/2019
VZ/038/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem INSKY spol. s r.o., sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČO: 00671533 (viz příloha orig. zápisu)

 

651/24/2019
Schválení uzavření smlouvy - Česká telekomunikační infrastruktura
RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci akce "Realizace překládky sítě elektronických komunikací - ul. Jarní, Litoměřice" mezi Městem Litoměřice a spol. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, IČO: 04084063 (viz příloha orig. zápisu).

 

652/24/2019
Revokace usnesení č. 601/22/2019 ze dne 4. 11. 2019 - smlouva o výpůjčce nemovitých věcí – PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4
RM revokuje své usnesení č. 601/22/2019 ze dne 4. 11. 2019 - Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí - PO ZŠ Litoměřice, U Stadionu 4 a zároveň RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, U Stadionu 4, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773401 (viz příloha orig. zápisu).

 

653/24/2019
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí - PO ZŠ Litoměřice, Havlíčkova 32
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, se sídlem Havlíčkova 1830/32, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773363 (viz příloha orig. zápisu).

 

654/24/2019
Smlouva o výpůjčce nemovitých a movitých věcí - PO ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých a movitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 (viz příloha orig. zápisu).


655/24/2019
Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí - PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí mezi Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

656/24/2019
Žádost o finanční příspěvek - podpora vydávání kulturního měsíčníku LitoKAPS
RM bere na vědomí oznámení klubu FK Litoměřicko, z.s., se sídlem U Stadionu 1980/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46771361 o neuskutečnění projektu "Oslavy 100. let od založení fotbalu v Litoměřicích", který byl podpořen dotací ve výši 25.000 Kč v Programu podpory v oblasti KULTURY v Litoměřicích pro rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

RM schvaluje poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč subjektu ProLUKA z.s., se sídlem Velká Dominikánská 189/36 412 01 Litoměřice, IČO: 00083283 na úhradu nákladů spojených s vydáváním kulturně-společenského měsíčníku LITOKAPS v období září – prosinec 2019 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

657/24/2019
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2020
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2020 (viz. příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.

 

658/24/2019
Český kynologický svaz ZKO Litoměřice - Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
RM schvaluje
a) spolku Český kynologický svaz ZKO Litoměřice - 533, Zahradnická 384/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 68 255, prodloužení lhůty k předložení finančního vypořádání dotací v rámci dotačního Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 089/2019 ze dne 25. 4. 2019 (dodatek č. 1 viz příloha).

 

659/24/2019
Beach Club Litoměřice - Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
RM schvaluje
a) Beach Clubu Litoměřice - spolek, Pokratická 1850/79, 412 01 Litoměřice, IČO: 043 92 221, prodloužení lhůty k předložení finančního vypořádání dotace v rámci dotačního Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"
b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 088/2019 ze dne 7. 4. 2019 (dodatek č. 1 viz příloha).

 

660/24/2019
Kinoklub Ostrov, z.s. - Dodatek č. 1 k VPS o poskytnutí dotace
RM schvaluje
a) Kinoklubu Ostrov, z.s., Svatováclavská 21/17, 412 01 Litoměřice, IČO: 68954310 prodloužení lhůty k předložení finančního vypořádání dotace z rozpočtu města Litoměřice na realizaci projektu „19. filmový festival Litoměřice"

b) uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS 076/2019 ze dne 18. 3. 2019 (viz. příloha orig. zápisu).

 

661/24/2019
Dotační program - Podpora sociálních služeb na rok 2020
RM doporučuje
a) Zastupitelstvu města schválit dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2020"(viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) Zastupitelstvu města schválit vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).

 

662/24/2019
Dotační program - Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích na rok 2020

RM schvaluje
a) dotační program "Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti"(viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) vzorové znění Smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).


663/24/2019
Poskytnutí finančních prostředků na podporu lyžařského výcviku dětem ze sociálně znevýhodněných rodin
RM schvaluje
a) poskytnutí účelového příspěvku ve výši 18.000 Kč na podporu lyžařského výcviku 7.ročníkům základních škol
b) vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příloha viz orig. zápisu)

 

664/24/2019
Poskytnutí finančního příspěvku Fondu ohrožených dětí, pracoviště Klokánek Litoměřice
RM schvaluje
a) poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000 Kč ZDVOP Klokánek FOD Litoměřice, Alšova 880/8, 412 01 Litoměřice, pod zřizovatelem FOD, Na Poříčí 1038/6, Litoměřice, IČO: 00499277
b) vzorovou veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace (příloha č. 2 viz orig. zápisu)


665/24/2019
Záměr propachtování pozemků v lokalitě pod Sadovou ul., v k.ú. Pokratice
RM neschvaluje záměr propachtování parc.č.150/2, 155, 158, 159, 160, 164/1, 165/1, 165/2, 165/3 vše v k.ú. Pokratice, na dobu neurčitou.

 

666/24/2019
Pronájem části pozemku parc.č. 3408/52 o výměře 293m2 v k.ú. Litoměřice (pod komunikací a chodníkem)
RM schvaluje uzavření Smlouvy o nájmu č. VS 6408203119 k části pozemku parc.č. 3408/52 o výměře 293m2 v k.ú. Litoměřice, který je ve vlastnictví ČR, Správy železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 10003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, k účelu umístění veřejné komunikace a chodníku, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za roční nájemné ve výši 9.669 Kč s účinností smluvního vztahu od 1.1.2020 (návrh smlouvy viz příloha orig. zápisu)

 

667/24/2019
Zřízení věcného břemene elektrizační distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 1159/3 v k.ú. Tlučeň
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy na části pozemku parc.č. 1159/3 v k.ú. Tlučeň, dle GP 327-1431/2018 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 660 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.


668/24/2019
Zřízení věcného břemene plynovodního zařízení na části pozemků parc.č. 3718/87, 3718/106 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynovodního zařízení k tíži částí pozemků parc.č. 3718/87 a parc.č. 3718/106 v k.ú. Litoměřice, v rozsahu GP 4787-148/2019 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 3718/117 v k.ú. Litoměřice, jehož součástí je stavba technického vybavení bez č.p. v části obce Předměstí, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.891 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník ENERGIE Holding a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301

 

669/24/2019
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje panu Eduardu Revajovi, IČO: 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice – Pokratice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 55 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.12.2019.

 

670/24/2019
Aktualizace smlouvy o poskytování služeb v budově č.p. 62, stojící na pozemku parc. č. 55/6 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o poskytování služeb s panem Eduardem Revajem, IČO: 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice – Pokratice, pro zajištění dodávky elektrické energie v budově č.p. 62, stojící na pozemku parc. č. 55/6 v k.ú. Litoměřice v ulici Krajská v areálu bývalého pivovaru v Litoměřicích. Dodatkem č. 1 se upravuje doba platnosti smlouvy o poskytování služeb na dobu určitou do 31.12.2020.

 

671/24/2019
Výpůjčka prostor budovy štábu v areálu bývalých kasáren Pod Radobýlem za účelem výcviku služebních psů Policie ČR v roce 2020
RM schvaluje výpůjčku prostor budovy stojící na pozemku parc. č. 5251/4 (budova 030 – bývalý štáb v Kasárnách pod Radobýlem) v k.ú. Litoměřice za účelem pořádání výcviku služebních psů pro Skupinu Základních kynologických činností Litoměřice Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, Liškova 11/32, 412 01 Litoměřice, a to na dobu určitou jednoho roku (od 01.01.2020 do 31.12.2020) s možností prodloužení.

 

672/24/2019
Výpůjčka prostor (celkem cca 35 m2) v suterénu budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování hudební zkušebny pro skupinu ŠMRX
RM schvaluje výpůjčku prostor (suterénní místnost o velikosti cca 35 m2) v přízemí budovy č.p. 76 v ul. Na Valech v Litoměřicích za účelem provozování zkušebny hudební skupině ŠMRX, zastoupené panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a to na dobu určitou jednoho roku (od 01.01.2020 do 31.12.2020) s možností prodloužení.

 

673/24/2019
Revokace usnesení č. 637/23/2019 a ukončení nájemního vztahu jednoho z nájemců k bytu č. 2, Dlouhá 175/9
RM schvaluje revokaci usn. č. 637/23/2019 a ukončení nájemního vztahu dohodou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxx, bytem Litoměřice k datu 2.12.2019.

 

674/24/2019
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163 v ulici České armády v Litoměřicích
RM schvaluje panu Ing. Vladimíru Kestřánkovi, IČO: 13940503, se sídlem České armády 163/17, Předměstí, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 41,05 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 31.12.2019.

 

675/24/2019
Schválení termínů a časů svatebních obřadů pro rok 2020
RM schvaluje termíny a časy pro rok 2020 k provedení svatebních obřadů na Městském úřadě v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

676/24/2019
Dotační program Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020
RM schvaluje
a) pravidla pro poskytování finančních příspěvků z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020 (viz příloha orig. zápisu).
b) vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 na rok 2020.

 

677/24/2019
Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019
RM bere na vědomí zprávu tajemníka úřadu "Návrh úsporných opatření MěÚ Litoměřice na základě usnesení RM č. 396/14/2019".

 


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 5.12.2019

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu