RADA MĚSTA

usnesení rady města

23. výpis z usnesení z jednání RM 2.12.2004

VÝPIS

Usnesení

z 23. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 2.12. 2004 od 12:00 hod.

v kanceláři starosty města Litoměřic

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání :

I.            schvaluje:

1.         přijetí daru ve výši 100.000,- Kč od společností TRCZ Tokairika CZ a ACZ – Aoyama,

a účelovost využití daru takto: 30.000,- Kč na granty v kulturní oblasti 30.000,- Kč na granty ve sportovní oblasti a 40.000,- na granty v sociální oblasti.

2.            bezpoplatkový odlov zvěře I. věkové třídy dančí,mufloní a srnčí, včetně srnčí vyšší  věkové třídy, pokud se jedná o hormonální poruchu.

3.            prominutí poplatků  za objekty sloužící k individuální rekreaci za  rok 2002 a 2003 pro  občany města .

4.         smlouvu o  spolupráci se Severočeskými  sběrnými  surovinami a.s. č.4/ 2004 se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha orig.zápisu).

5.         odstřel 1 ks černé zvěře do váhy 40kg a 1 ks srnčí holé pro p.Koláře Vladimíra – vedoucího OS-LH Litoměřice.

6.         odměnu ve formě zvěřiny, která nesplňuje výkupní váhu CITUSU pro  členy honebního společenstva Varhošť výrazně se podílející na zisku finančních prostředků.

7.            předloženou smlouvu o monitorování výskytu a odchytu, ustájení a zajišťování veterinární péče pro toulavá zvířata odchycená na území města Litoměřice uzavřenou s Českou společností přátel zvířat se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha orig. zápisu ).

8.            předložený dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci zahrady 8.MŠ mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS v.o.s. (viz. příloha orig. zápisu ).

9.            předloženou smlouvu o dílo  mezi Městem Litoměřice a firmou Chládek a Tintěra a.s.

na zhotovení stavby „Dokončení cyklostezky pod mostem“ po zapracování připomínek členů RM (viz. příloha orig. zápisu ).

10.            předloženou smlouvu o dílo  mezi Městem Litoměřice a Ing. Zdeňkem Grünerem,

– školící řez stromů. (viz. příloha orig. zápisu ).

11.            předložený dodatek č.1 smlouvy o dílo na stavbu „Litoměřice-Miřejovická stráň – vodovod“ (viz. příloha orig.zápisu).

12.            předloženou  smlouvu o dílo na zpracování „Studie regenerace panelových sídlišť Pokratice I a Pokratice II“.

13.            předložený dodatek smlouvy o dílo č. 2 ke smlouvě o dílo „Oprava lávky přes Pokratický potok Litoměřice, U Katovny“.

14.       umístění dočasné stavby kompaktní LPG čerpací stanice na p.p.č. 657/22 v k.ú. Pokratice na dobu 5 let.

15.            předloženou smlouvu o dílo s Ing. Stanislavem Zaderlíkem, po zapracování připomínek právního oddělení a členů RM ( viz. příloha orig. zápisu).

16.        smlouvu o dílo s firmou G.Horejsek a spol. na „Odstranění stavby severní části objektu zimního stadionu Litoměřice“.(viz. příloha orig. zápisu)

17.            prominutí nájemného pro Michala Hanzla - Agentura MODRÝ Z NEBE za rok 2004 ve výši 30.000,- Kč.Agentura investovala finanční částky do oprav a obnovy promítání v letním kině.

18.        výměnu bytu č. 22, Dukelská 1857/4, Litoměřice, obecní,kategorie I.,velikosti  3+1 za byt

č. 23, Hynaisova 427/7,Litoměřice, obecní,kategorie I., velikosti 2+0,.

19.       výměnu byt č.16, Seifertova  1879/10 , Litoměřice,obecní,kategorie I.,velikosti  2+0, za bytu

č. 1, Stavbařů 2002/2, Litoměřice, obecní,kategorie I., velikosti 3+1.Účastníci výměny souhlasí s budoucím odkoupením výše uvedených bytů.

20.       odklad v pořadí třetí splátky na koupi bytu, v částce 32.024,-- Kč a to nejpozději do 30.11. 2005.

21.            pronájem pozemků v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 80 034 m2, v k.ú. Pokratice o celkové výměře 13.634 m2 , v k.ú.Malíč o celkové výměře 12 246 m2, v k.ú Michalovice u Velkých Žernosek o celkové výměře 5 364 m2 , v k.ú. Kamýk o celkové výměře 23 430 m2   Josefu Hönigovi ,Brozany nad Ohří 347, 41181 Brozany nad Ohří dle přiloženého seznamu  za účelem využívání k zemědělské činnosti - spásání.Za cenu 6.000,- Kč/rok na dobu neurčitou s jednoroční  výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku

22.       dodatek č. 1  k nájemní smlouvě č. 9470000025 z  4.12.2004 z důvodu změny výměry pozemků ,(digitalizace na KÚ a dohoda mezi Městem Litoměřice a PF, ČR) o celkové výměře 59.667 m dle přílohy č. 1, k  Českému zahrádkářskému svazu ZO  Litoměřice, zast.  předsedou ing. Jaroslavem Holubem, Velká Dominikánská   Litoměřice za roční nájemné ve výši 29.834,-Kč (viz.příloha orig.zápisu).

23.            ukončení nájemní smlouvy  č. 9470000029  z data 27.1.2003  na ovocný sad  s p. L.Pošíkem, Agrofrukt Kamýk, Litoměřice k datu 31.12.2004 z důvodu výstavby „II/ 247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky “

24.            pronájem pozemků  dle přílohy č. 1 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 28.282 m2,  v k.ú. Pokratice o celkové výměře 14.244 m2 , v k.ú.Malíč o celkové výměře 65.302 m2 , v k.ú. Michalovice u Velkých Žernosek o celkové výměře 33.200 m2 , v k.ú. Kamýk  o celkové výměře 57.277 m2 p. Ladislavu  Pošíkovi- Agrofrukt Kamýk, k účelu využívání k zemědělské činnosti. za cenu 5.717,- Kč / rok na dobu neurčitou s jednoroční  výpovědní lhůtou k 1. říjnu běžného roku.

25.            prodloužení dohody č. 9471000001 z 17.7.2003 o přičlenění honebních pozemků  uvedených v příloze o celkové výměře  82 ha v k.ú.Žitenice,Tlučeň, Hlinná, Lbín, Pokratice ,Litoměřice  Honebnímu společenstvu Žitenice  zastoupenému   Ing. V. Dražkou,  honebním starostou do 31.12.2007 dodatkem č.2. Ostatní smluvní podmínky  zůstávají v platnosti.

26.            prodloužení dohody č. 9471000002 z 31.7.2003 o přičlenění honebních pozemků p.č.1558, p.č. 103 o celkové výměře cca 1 ha v  k.ú.Sebuzín   zastoupenému  Jaroslavem Borovičkou- honebním starostou   do 31.12.2007.dodatkem č. 2. Ostatní smluvní podmínky  zůstávají v platnosti.

27.       smlouvu o nájmu pozemku p.č. 2662/1,2662/5 a 2662/6 o celkové výměře 2 462 m2 v k.ú. Litoměřice  ve výši 24 620,- Kč + 19 % DPH (viz.příloha orig.zápisu)

28.       uzavření budoucí kupní smlouvy část p.č. 2662/5 cca 120 m2 a 2662/6 cca 40 m2 v k.ú. Litoměřice na základě schváleného záměru ZM.

29.        smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  (výstavba mostu a lávky přes rameno řeky Labe) na p.č. 2662/1 v k.ú. Litoměřice budoucí pronajímatel, prodávající a povinný je Povodí Labe, s.p. Hradec Králové

30.       uzavření veřejnoprávní smlouvy na úseku projednávání přestupků mezi obcí  Libochovany, Kamýk, Vrutice a Městem Bohušovice nad Ohří s Městem Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu).

31.       znění předložené smlouvy mezi Městem a VZP o prodeji nemovitosti– budova VZP, ul. Svatojiřská, Litoměřice (viz. příloha orig. zápisu ).

32.            předloženou kupní smlouvu, kdy Město kupuje od paní Růženy Hervertové pozemek p.č. 1246/2, na základě rozhodnutí ZM se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha orig. zápisu ).

33.            předloženou kupní smlouvu, kdy Město kupuje od pana Jana Zajíčka  ¼ pozemku p.č. 2868/2, na základě rozhodnutí ZM se zapracováním připomínek členů RM (viz. příloha orig. zápisu ).

34.       termíny RM a ZM na 1.pololetí roku 2005.

Rady Města                           Zastupitelstvo

6.1.2005                                  27.1.2005

18.1.                                        10.3.

3.2.                                          21.4.

17.2.                                        2.6.

1.3.

17.3.

31.3.

12.4.

28.4.

12.5.

24.5

9.6.

23.6.

35.       uvolnění finančních prostředků na odměny pro členy komisí při RM, výborů při ZM z rezervy města a dozorčí rady MěN dle předloženého návrhu (viz.příloha orig.zápisu).

36.       dohodu o nepeněžním plnění nájmu pro r. 2005 pro společnost Výstavy s.r.o. Litoměřice dle předloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

37.       aby část nákladů ve výši 206.417,00 Kč vynaložených na odizolování základů (technické zhodnocení) v roce 2004 na budově ředitelství TSM Litoměřice Na Kocandě 22, byly započteny oproti ročnímu nájemnému v roce 2005.

38.       nákup laserového radaru řešit přednostně formou spolufinancování s obcí Křešice. V případě neuzavření dohody s obcí Křešice řešit nákup radaru z prostředků města.

39.       termíny, místa a čas obřadů v r. 2005 (viz. příloha orig. zápisu).

40.       program ZM, které se koná dne 14.12.2004.

 
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

    Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II. Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

Záměry :

1. Směna pozemku p.č. 2550/56 za část pozemku  p.č. 5223/1 v k.ú. Litoměřice

    (nutný odděl.geomet.plán)

   2. Směna pozemku p.č. 2550/57 za část pozemku  p.č. 5223/1 v k.ú. Litoměřice  (nutný  odděl.geomet.plán)

   3. Směna pozemku p.č. 2550/58 za část pozemku  p.č. 5223/1 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán)

4. Směna pozemku p.č 2550/59 za  pozemku  p.č.2550/88 v k.ú. Litoměřice

5. Prodej pozemku p.č. 121 o výěmře 877 m2 a st.p. 122 (čp. 79a) o výměřie 86 m2 v k.ú. Litoměřice

6. Prodej pozemku p.č. 3258/3 o výměře 28 m2 nebo část p.č. 3258/1 v k.ú. Litoměřice

7. Prodej pozemku p.č. 92/7 o výměře 50 m2 v k.ú. Pokratice s věcným břemenem

8. Nákup pozemku p.č. 2472/1 o výměře 17 841 m2 v k.ú. Litoměřice (Miřejovická stráň),

           

Prodeje :

   9. Revokace usnesení ze dne 3.6.2004 I/18 – směna pozemků s MO ČR – cyklostezka Labe v k.ú.    Litoměřice

10. Bezúplatný převod pozemku p.č. 4006/89 o výměře 2254 m2 v k.ú. Litoměřice

    (hřiště ZŠ U Stadionu)

11. Revokace usnesení ze dne 22.5.2003 I/9 – směna pozemků SČP a.s. Ústí n.L.

12. Úplatný převod zemědělských pozemků (cest) Miřejovická stráň od PF ČR

Ostatní:

13. Rozpočtové provizorium.

14. Rozpočtové změny.

             15. Řešení podílových listů ve fondech Pioneer.

             16. Smlouva o sdružení za účelem zajištění kanalizace v lokalitě Želetice

17. Schválení „Studie regenerace panelového sídliště Pokratice – Družba“.

18. Jmenování sekretáře finančního výboru při ZM, změna sekretáře kontrolního výboru při     ZM.

19. Program prevence kriminality – Partnerství na rok 2005

20. Vyhláška O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj.

21. Komunitní plán péče

22. Zrušení vyhlášky č. 6/1993 o příspěvku pro MŠ.

23. Vydání obecně závazné vyhlášky č. 05/2004 kterou se  mění a  doplňuje vyhláška č.03/2004 o místním  poplatku za  provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů.

24. Odložení splátky pro TJ Slavoj.

25. Plán činnosti kontrolního výboru při ZM.

26.Jmenování soudního přísedícího.                                          

V.   Informace

VI.  Interpelace

VII. Diskuze

VIII.Závěr

II.            neschvaluje:

1.            stornování vyúčtovaného penále panu L.Pošíkovi.

2.            navržený smír s ing.Josefem Běloubkem ve věci úpravy komunikace Višňová.

3.         pro p.Jíchu umístění reklamních panelů na sloupech VO.

III.        ukládá:

1.         řediteli MěN provést interpersonální audit nezdravotnického personálu s termínem 31.1.2005.          

2.         řediteli MěN v nejkratším možném termínu vyhlásit výběrové řízení na externího auditora MěN.

3.            místostarostovi p. Landovi do 31.1.2005 předložit RM návrh na jmenování komise, která by se zabývala převodem majetku MěN ze státu na Město Litoměřice.

4.         řediteli MěN předložit RM návrh vývoje a postavení MěN v rámci regionu.

5.         DR MěN průběžně sledovat opatření vedení MěN, která povedou k zefektivnění jejího provozu a snížení ztráty.

6.         DR MěN vypracovat návrh budoucího systému řízení MěN s termínem do 31.1.2005 z DR do

RM. RM doporučí ZM do 31.3.2005 vytvořit systém řízení , statutární orgán a statut MěN.

7.            právnímu oddělení ve spolupráci s externími právníky vypracovat právní rozklad výsledku veřejnosprávní kontroly PO Centrální školní jídelna do 21.12.2004 předložit písemné stanovisko RM.

IV.              doporučuje:

1.            starostovi Města zajistit provedení vnitřního auditu ( účetního ) MěN s termínem dokončení do 31.3.2005

2.         ZM prodat podílové listy ve fondech Pioneer.

3.         schválit Program prevence kriminality - Partnerství na rok 2005 včetně uvedených podílů obce (viz. příloha orig. zápisu).

4.         schválit změnu  místního  poplatku  za  provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění , využívání  a  odstraňování komunálních odpadů a zvýšení  poplatků  na  498 Kč,- /osoba/rok.

5.         ZM schválit odložení splátky půjčky pro TJ Slavoj za rok 2004 a rozložení této splátky do roku 2005 a 2006.

6.         ZM schválit záměr prodeje  pozemku p.č. 92/7 o výměře 50 m2 v k.ú. Pokratice s věcným břemenem.

7.         ZM schválit návrh smlouvy o sdružení  za účelem  zajištění kanalizace a ČOV (čistírny odpadních vod) v lokalitě Želetice, p.č. 4794/8, uzavřenou mezi Městem Litoměřice, JURIS LTM s.r.o, Janou Smejkalovou a Alliance UniChem (viz.příloha orig. zápisu).

8.         ZM schválit vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj (viz. příloha orig. zápisu ).

V.            revokuje:

1.            usnesení rady č.II/1 ze dne 18.3.2004.

VI.             pověřuje:

1.         starostu Města podepsáním darovací smlouvy se společností TRCZ Tokairika CZ a ACZ – Aoyama.

VII.       bere na vědomí:

1.            informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly PO Centrální školní jídelna a ukončení námitkového řízení.

2.            informaci o počtu případů a výsledcích zasedání komise pro řešení žádostí občanů o prominutí či snížení poplatku za komunální odpad.

3.            předložený materiál návrhu řešení účasti města v podílových fondech Pioneer.

4.         stav přípravy rozpočtu na rok 2005 (viz. příloha orig. zápisu).

5.            předložený Program prevence kriminality – Partnerství na rok 2005 (viz. příloha orig. zápisu).

6.         stav stížností za r. 2004 (viz. příloha orig. zápisu ).

          Jiří Landa                                                                                    Mgr. Ladislav Chlupáč

1. místostarosta města                                                                                  starosta města

Zapsala: P.Müllerová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu