RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 29.10.2009

USNESENÍ

výpis

z 22.jednání Rady města Litoměřic konané dne 29.10. 2009 od 10:00 hod.

 v kanceláři starosty města

Přítomno 7 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje

1.         změnu plánu investic na rok 2009, změnu plánu fondů na rok 2009, úpravu rozpočtu na rok 2009 a změnu odpisového plánu na rok 2009 PO Centrální školní jídelny Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

2.         aktualizaci Směrnice určující vztahy a hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

3.         finanční příspěvek z rozpočtu odboru školství ve výši 15.000,- Kč dle návrhu kulturní komise panu Jiřímu Kupkovi na vydání knihy „Na Vikárce v Litoměřicích o duši básníků.

4.         uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na zpracování propagačního materiálu – Průvodce městem – při realizaci projektu „Litoměřice známé před i za svými hradbami“ (viz příloha orig.zápisu).

5.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou IngPro Litoměřice, s.r.o., K. Trochty 521/14, Litoměřice na akci „Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi – Svatostánek českého vinařství Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

6.         uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou Varia, s.r.o. inženýrská činnost – provádění staveb, Masarykova 1607/132, Ústí nad Labem na akci „Svatostánek českého vinařství Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

7.         uzavření smlouvy mezi Městem Litoměřice a projektovou kanceláří - Petr Urban, Jana Zajíce 2772/1, Ústí nad Labem na zhotovení projektové dokumentace k územnímu řízení na stavbu: „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží“ (viz příloha orig.zápisu).

8.         odstranění květníků z parkoviště u plaveckého bazénu v Litoměřicích.

9.         prodej bytů Revoluční 1834/8, byt č. 3, Revoluční 1838/8, byt č. 14, Seifertova 1880/4, byt č. 18, veřejnou nabídkou za nejvyšší nabídnutou kupní cenu.Termín vyvěšení nabídky je 30.10. 2009. Komise: V. Härting, L. Šinfeltová, zástupce RM Jaroslava Tvrdíka.

Otevírání obálek proběhne 25.11. 2009 v 15:30 hod. v zasedací místnosti MÚ na Mírovém nám. 15/7.

10.       pronájem pozemků p.č. 4682/1, p.č. 4690/1, p.č. 4690/2, p.č. 4690/3, p.č. 4690/4 o celkové výměře 22.473m2 v k.ú. Litoměřice k účelu vybudování komunikace a zařízení staveniště (deponie a mezideponie) pro stavební akci „Malá vodní elektrárna na řece Labi-Litoměřice“  Dolnolabské elektrárně a.s. Náměstí Míru 62/39, Svitavy, na dobu určitou do 31.12. 2012, pod podmínkou vybudování komunikace (s využitím pro cyklostezku) na částech  pozemků p.č. 4682/2, 4682/4, 4682/1, 4682/3, 4690/1, 4690/3 v k.ú. Litoměřice.

11.       záměr zřízení bezúplatného věcného břemene umístění cyklostezky po částech pozemků p.č. 4682/2, 4682/4, 4682/1, 4682/3 v k.ú. Litoměřice (budoucí komunikace) v majetku Dolnolabské elektrárny a.s. náměstí Míru 62/39, Svitavy pro Město Litoměřice.

12.       záměr budoucího  bezúplatného převodu stavby komunikace, umístěné na  částech pozemků  p.č. 4690/1, 4690/3 v k.ú. Litoměřice, od jejího investora a vlastníka stavby Dolnolabské elektrárny a.s. Náměstí Míru  62/39, Svitavy do majetku Města Litoměřice.

13.       přidělení NP v ulici České armády 163/17 o celkové výměře 61,19 m2 organizaci Naděje, zastoupené ředitelem oblasti Bc. Alešem Slavíčkem, za cenu 100,- Kč/rok.

14.       prodloužení dohody o poskytnutí přístřeší v Ubytovně Želetice panu Ladislavu Haluškovi do 30.4.2010.

15.       poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Jiřího Hospodáře do 30.11.2009.

16.       poskytnutí ubytování v Ubytovně Želetice pro Helenu Tokárovou do 31.1.2010

17.       objednávku pro firmu Emporo s.r.o., Praha na akci Vybavení Domova pro seniory  Litoměřice – nábytek do vstupní haly a chodeb“

18.       přidělení bytu č. 5 v Domě s pečovatelskou službou Švermova 2099/16, Litoměřice pani Pochobradské Evě, nar. 1937, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

19.       přidělení bytu č. 28 v Domě s pečovatelskou službou Švermova 2099/16, Litoměřice pani Kopasové Ireně, nar. 1935, trvale bytem Křešice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

20.       přidělení bytu č. 20 v  Domě s pečovatelskou službou Kosmonautů 2020/14, Litoměřice pani Vladykové Evě, nar. 1938, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

21.       přidělení bytu č. 22 v Domě s pečovatelskou službou Kosmonautů 2020/14, Litoměřice pani Slovákové Ireně, nar. 1943, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

22.       přidělení bytu č. 20 v Domě s pečovatelskou službou Kosmonautů 2021/16, Litoměřice pani Zelené Alžbětě, nar. 1931, trvale bytem Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč bude zaplacen před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu určitou – na dobu dvou let.

23.       bezplatný svoz bioodpadů (formou velkoobjemových vaků) pro Hospic sv.Štěpána Litoměřice.

24.       termíny, místa a čas svatebních obřadů v roce 2010 (viz příloha orig.zápisu).

25.       po zániku organizační složky „Lesního hospodářství“ její začlenění do struktury MěÚ jako oddělení „Lesní hospodářství“ pod odborem Správy majetku města, s účinností od 1.1.2010.

26.       vypsání výběrového řízení formou společného zadavatele na dodavatele elektrické energie pro Město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace.

27.       poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtové rezervy pro TJ Slavoj – FUNKY DANGERS Litoměřice ve výši 20.000,- Kč na podporu reprezentace ČR a Litoměřic na MS FISAF Hip Hop cup v Le Lamentin-Martinigue konaného ve dnech od 1- 6.12. 2009.

28.       návrh na zřízení sídla o.p.s. Labská paroplavební společnost v budově Městského úřadu v Litoměřicích, Mírové náměstí 15/7.

29.       návrh platového zařazení ředitele CCR Litoměřice s platností od 1.11.2009 (viz příloha orig.zápisu).

30.       umístění věci movité – zástěny před nepovolenou stavbou pro reklamu (LCD obrazovkou) na části pozemku p.č. 293/1 před domem č.p. 250/2 v ul. Stará Mostecká, a to na dobu určitou, nejdéle do doby odstranění nepovolené stavby.

31.       PO Masarykova ZŠ v ul. Svojsíkova pronajmout část pozemku na p.č.3074/1 občanskému sdružení „Litoměřická florbalová parta LFP“ za účelem stavby sportovní haly pro florbal na dobu určitou 20ti let.

II.         neschvaluje:

1.         finanční příspěvek pro FOIBOS,a.s. Praha, vydavatelství FOIBOS BOOKS, Praha z rozpočtové rezervy na spolupráci při zpracování a vydání publikace - Slavné vily Čech, Moravy a Slezska a realizaci výstavní expozice Slavné stavby města Litoměřice.

III.        vydává:

1.         Nařízení č.4/2009 o provádění zimní údržby na komunikacích – Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2009 – 2010 (viz příloha orig.zápisu).

IV.        uděluje:

1.         v souladu s přijatým Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008, konkrétně jeho Čl. VI., odměnu řediteli ZUŠ Litoměřice –Václavu Neužilovi, ředitelce MŠ – Bc.Monice Mejtové, řediteli ZŠ Ladova – Mgr.Martinovi Hrdinovi a řediteli ZŠ Na Valech - Mgr.Petru Krňákovi (viz příloha orig.zápisu). 

2.         dle předloženého návrhu mimořádnou odměnu ředitelům PO mimoškolských zařízení: Jaromíru Tvrzníkovi-řed.MSZ, Ing. Ivu Elmanovi-řed.TSM, Mgr. Martě Lutišanové (Srdíčko), Mgr. Karlu Františkovi Tománkovi-řed.Knihovny KHM, Kamilu Soukupovi-řed.CCR, odměny budou uděleny ze mzdových prostředků PO (viz příloha orig.zápisu).  

V.         doporučuje:

1.         ZM prodej bytu v domě ulice:

-          U Katovny 2004/6, Litoměřice, byt č. 16  ve výši  158.725,- Kč.

-          U Katovny 2004/6, Litoměřice, byt č. 24  ve výši  202.967,- Kč.

VI.        pověřuje:

1.         tajemníka MěÚ Litoměřice jednáním s dodavatelem elektřiny pro Město Litoměřice a jeho příspěvkové organizace a úpravách smluvních vztahů.

VII.       jmenuje:

1.         do funkce kronikáře Města Litoměřice s platností od 1.1.2010 pana Bořivoje Závodného.

VIII.      ukládá:

1.         správnímu odboru zajistit k 1.1.2010 instalaci počítače (software+hardware) s tiskárnou a další potřebné vybavení k výkonu funkce kronikáře dle zák. 132/2006 Sb., o kronikách obcí a zároveň zajistit zasílání předplaceného Deníku Litoměřicka do bydliště kronikáře Bořivoje Závodného, Litoměřice.

IX.        potvrzuje:

1.         vítězného uchazeče výběrového řízení: „Vybavení Domova pro seniory Litoměřice – nábytek do vstupní haly a chodeb“ firmu Emporo s.r.o., Praha a na uvedenou akci.

X.         bere na vědomí:

1.         informace o prominutí místního poplatku za likvidaci komunálního odpadu za III. čtvrtletí roku 2009 (viz příloha orig.zápisu).

2.         rezignaci kronikáře Mgr. Oldřicha Doskočila k 1.1.2010.

                       

 

           

Jiří Landa                                                                                                        Mgr. Václav Červín

místostarosta města                                                                                        místostarosta města

Zapsala: Eva Lieberová

Za správnost odp.: Mgr. Petr Panaš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu