RADA MĚSTA

usnesení rady města

22. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 16.11.2020

USNESENÍ
V Ý P I S
z 22. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 16. 11. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města550/22/2020
Schválení smlouvy o spolupráci – výstavba dopravní infrastruktury v ul. Žalhostická, Litoměřice
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci s majiteli přilehlých nemovitostí v ul. Žalhostická v Litoměřicích. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).551/22/2020
Schválení smlouvy o spolupráci – výstavba technické a dopravní infrastruktury v ul. Bojská
RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se spol. JLJ Jarní, s.r.o., Stránského 1910, Litoměřice, IČO: 085 06 043, která je investorem výstavby 4 řadových domů na p.p.č. 2472/171–179, k.ú. Litoměřice v ul. Bojská v Litoměřicích. Jedná se o stanovení práv a povinností účastníků při výstavbě technické a dopravní infrastruktury (viz příloha orig. zápisu).552/22/2020
Schválení Plánu zimní údržby 2020–2021
RM schvaluje Plán zimní údržby v Litoměřicích pro zimní období 2020–2021 (viz příloha orig. zápisu).553/22/2020
Doporučení ZM k vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za komunální odpad
RM doporučuje ZM vydat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v navrženém znění se stanovením výše místního poplatku 744 Kč (návrh OZV viz příloha orig. zápisu).554/22/2020
Návrh rozpočtu města na rok 2021
RM doporučuje ZM ke schválení návrh rozpočtu na rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

555/22/2020
VZ/037/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - vybavení jazykové učebny nábytkem a počítači“ - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/037/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Ladova 5 - vybavení jazykové učebny nábytkem a počítači“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem KECIP, s.r.o., sídlem V Zátiší 789, 43151 Klášterec nad Ohří, IČO 25426842 (viz příloha orig. zápisu).556/22/2020
Program podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2021
RM schvaluje stanovení podmínek Programu podpory celoroční činnosti sportovních spolků v Litoměřicích pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu) a ukládá odboru ŠKSaPP jeho vyhlášení.557/22/2020
Schválení užívání znaku města – dotační programy vyhlášené městem Litoměřice
RM schvaluje v souladu s Příkazem starosty města a tajemníka MěÚ č. 7/2020 o symbolech města Litoměřice užívání znaku a loga města Litoměřice při všech formách propagace projektů a celoročních činností subjektů, které jsou podpořeny dotacemi z rozpočtu města Litoměřice.

 

558/22/2020
Rozpočtové opatření – odbor ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).559/22/2020
Program podpory sociálních služeb 2021
RM schvaluje:
a) dotační program "Podpora sociálních služeb pro rok 2021"(viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) uzavření vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).560/22/2020
Dotační program "Program podpory fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích pro rok 2021"
RM schvaluje:
a) dotační program "Podpora fairtradových aktivit a globální odpovědnosti v Litoměřicích" (viz příloha č.1 orig. zápisu).
b) vzorové znění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha č.2 orig. zápisu).561/22/2020
Rozpočtové opatření odboru ŽP – modernizace sedmi kontejnerových stání a výstavba podzemního kontejnerového stání
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru životního prostředí – přesun ÚZ/ORG 22008/5000 na ÚZ/ORG 271/5000 - vhozové šachty na sedmi podzemních kontejnerových stáních a nového podzemního kontejnerového stání v ulici A. Muchy (viz příloha orig. zápisu).562/22/2020
VZ/032/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ - schválení uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/032/2020 s názvem „Litoměřice, Mezibraní – rekonstrukce ploch“ uzavřené s dodavatelem SMOLA STAVBY s.r.o., sídlem Dukelská 2050/3, Litoměřice, IČO 28731492 (viz příloha orig. zápisu).563/22/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan Ing.V. R. , 412 01 Litoměřice, nar. xx.xx.xxxx – výše dotace 20.000 Kč
(smlouva viz příloha orig. zápisu).564/22/2020
Schválení smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – podzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro žadatele:
Pan P. I., 412 01 Litoměřice, nar. xx.xx.xxxx – výše dotace 20.000 Kč
(smlouva viz příloha orig. zápisu).565/22/2020
Schválení dodatku č. 1. smlouvy o zajištění ekologické výchovy
RM schvaluje uzavření dodatku č.1 smlouvy o zajištění ekologické výchovy prostřednictvím Střediska ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s., se sídlem Masarykova 701/35, 412 01 Litoměřice, IČO: 28745418 (viz příloha orig. zápisu).

 

566/22/2020
Schválení podání žádosti o změnu ÚP Křešice – rozšíření skládky Třeboutice
RM schvaluje podání žádosti o změnu územního plánu obce Křešice za účelem vybudování skládky inertních odpadů na pozemku parc.č.330/1 v k.ú. Třeboutice, navazující na areál skladového dvoru odpadů TSM Litoměřice v Třebouticích (návrh žádosti viz příloha orig. zápisu).567/22/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2599/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 2599/2 v k.ú. Litoměřice dle GP 4859–10/2020 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 96 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

568/22/2020
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice, dle GP 4857-51/2020,1483-51/2020, ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.569/22/2020
Nabídka pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích, o výměře 86,34 m2.

 

570/22/2020
Zaplacení náhrady za bezesmluvní užívání pozemků o celkové výměře 15.509 m2 v areálu městské nemocnice
RM schvaluje zaplacení náhrady ve výši 512.031 Kč za období od 1.11.2019 do 31.10.2020 na základě obdržené výzvy ze dne 3.11.2020 (čj. UZSVM/ULT/4510/2020-ULTM) za bezesmluvní užívání pozemků v areálu městské nemocnice o celkové výměře 15.509 m2 v k.ú. Litoměřice, České republice – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, IČO: 69797111, (Výzva se seznamem pozemků a výpočtem náhrady, viz příloha orig. zápisu).571/22/2020
Pronájem pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1358/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 411 45 Úštěk za roční nájemné ve výši 180 Kč.572/22/2020
Pronájem pozemku parc. č. 5508 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 5508, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 189 Kč.573/22/2020
Pronájem pozemku parc. č. 2563/95 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 2563/95, zastavěná plocha nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví pana xxxxxxxxxxxxx 412 01 Litoměřice za roční nájemné ve výši 207 Kč.574/22/2020
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4248 k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav vodovodního zařízení k části pozemku parc.č. 4248 k.ú. Litoměřice, v rozsahu dle GP 4880-226/2020 599-226/2020, ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 272 a St.153 v k.ú.Trnovany u Litoměřic, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 624 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí, který je povinen zaplatit současný vlastník pan Ing.xxxxxxxxxxx Litoměřice.575/22/2020
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ul. České armády 163/17 v Litoměřicích
RM schvaluje panu Bc. P.K. IČO:xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxx, Předměstí, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 22,31 m2 v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá na dobu neurčitou. Smluvní nájemné činí 400 Kč/m2 za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce.576/22/2020
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budovách č.p. 169 a č.p.170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 nájemní smlouvy, uzavřené dne 25.11.2019 se společností Vivant Dentes s.r.o., se sídlem č.p. 46, 357 51 Libavské Údolí, IČO: 08529175, za účelem pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 220,70 m2, který se nachází v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p.170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích (viz. příloha orig. zápisu).577/22/2020
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/31 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží (viz příloha orig. zápisu).578/22/2020
Pronájem městského bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,54 m2 (1+1) panu T. K., nar.: xx.xx.xxxx, Zruč-Senec. Výše nájemného činí 95,-/m2/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.579/22/2020
Nabídka pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 5 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích, o výměře 82,01 m2 (2+1).580/22/2020
Adresná výpůjčka části pozemku parc. č. 3408/34 v k.ú. Litoměřice pro účel naplnění vítězného projektu participativního rozpočtu
RM schvaluje adresnou výpůjčku části pozemku parc. č. 3408/34 v k.ú Litoměřice o výměře cca 800 m2 na dobu neurčitou autorkám vítězného návrhu „Komunitní zahradničení ve stínu litoměřických dominant“ paní xxxxxxxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx, nar. xx.xx.xxxx, bytem xxxxxxxxxx za účelem vybudování komunitní zahrady v rámci realizace projektu participativního rozpočtu „Tvoříme Litoměřice 2020“ (viz příloha orig. zápisu).

 

581/22/2020
Adresná výpůjčka části objektu v kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem poskytnutí skladových prostor pro MATĚJ z.s.
RM schvaluje adresnou výpůjčku části objektu o výměře cca 100 m2, ležícího na parcele parc. č. 4008/90 v k.ú. Litoměřice v kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích na dobu určitou jednoho roku (od 01.12.2020 do 30.11.2021) s možností prodloužení pro MATĚJ z.s., Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769278, za účelem poskytnutí skladových prostor (viz příloha orig. zápisu).582/22/2020
Doporučení ZM k prodeji BJ č. 1770/6 v ulici Liškova a č. 400/9 a č. 400/18 v ulici Topolčianská, vše v k.ú. Litoměřice, včetně souvisejících podílů na společných částech domů a pozemků
RM doporučuje ZM schválit prodej bytových jednotek č. 1770/6 v domě č.p. 1770/64 v ulici Liškova a č. 400/9 a č. 400/18 v domě č.p. 400/2 a 400/4 v ulici Topolčianská, vše v k.ú. Litoměřice, včetně souvisejících podílů na společných částech domů a pozemků, za nejvyšší nabídnutou kupní cenu panu Z.L., nar.:xx.xx.xxxx, bytem Litoměřice.583/22/2020
Schválení výjimky VZMR č. VZ/045/2020 – Smlouva o dílo
RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty města a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu (VZMR III. kategorie) na dodávku s názvem „Smlouva o dílo“ zadat přímým oslovením dodavatele paní P. S., 473 01 Nový Bor, IČO: xxxxxxxx. Předmětem je ujednání smluvních stran o zhotovení díla v těžební činnosti (smlouva o dílo viz orig. příloha zápisu).

 

584/22/2020
Schválení slevy na nájemném za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez. č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje společnosti ArrowCredit s.r.o., se sídlem Želetická 1990/5c, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25437241, 30% slevu na platbách nájemného za měsíce duben a květen 2020, hrazených za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 131 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/16 v k.ú. Litoměřice v areálu kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.585/22/2020
VZ/038/2020 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy“ - schválení uzavření smlouvy
a) RM schvaluje výjimku z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 14/2016 „Zadávání veřejných zakázek“ a povoluje veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/038/2020 s názvem Operativní leasing na elektromobily a plug-in hybridy“ zadat přímým oslovením dodavatele Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282
b) RM schvaluje uzavření leasingové smlouvy s dodavatelem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., Královodvorská 1081/16, Praha 1, IČO 00526282 (viz příloha orig. zápisu).586/22/2020
Schválení termínů a časů svatebních obřadů pro rok 2021
RM schvaluje termíny a časy pro rok 2021 k provedení svatebních obřadů na Městském úřadě v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

587/22/2020
Prodloužení termínu vypořádání projektů z dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020
a) RM schvaluje uvedeným subjektům prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2021
b) RM schvaluje uzavření dodatku veřejnoprávních smluv dle návrhu uvedeného v příloze (viz příloha orig. zápisu) s uvedenými příjemci podpory z dotačního programu Zdravého města Litoměřice a MA21 pro rok 2020.588/22/2020
Souhlas se Smlouvou o spolupráci s Vysokou školou aplikované psychologie
RM schvaluje ukončení Smlouvy o spolupráci ze dne 21.08.2018 uzavřené s Vysokou školou aplikované psychologie, s.r.o., se sídlem Akademická 409, 411 55 Terezín, IČO: 27911586 dohodou a souhlasí s uzavřením nové Smlouvy o spolupráci v upraveném znění, která původní smlouvu v plném rozsahu nahrazuje (nová smlouva viz příloha orig. zápisu).589/22/2020
Vzetí na vědomí Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021
a) RM bere na vědomí Akční plán ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021 (viz příloha orig. zápisu).
b) RM doporučuje ZM schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021.590/22/2020
Vzetí na vědomí zprávy ze zasedání Strategického týmu
RM bere na vědomí zápis ze zasedání Strategického týmu udržitelného rozvoje města (viz příloha orig. zápisu).591/22/2020
Schválení aktualizace obsazení pracovních skupin Strategického plánu rozvoje města
RM schvaluje aktualizované obsazení pracovních skupin Strategického plánu rozvoje města. (viz příloha orig. zápisu).592/22/2020
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 3.12. 2020
RM schvaluje program jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 3.12. 2020 od 16:00 hodin na sále Domu kultury v Litoměřicích.
Program:
1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV
2. Návrh rozpočtu města na rok 2021
3. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města na období 2022–2023
4. Ukončení úvěru na projekt PAVE
5. Prominutí nájemného pro společnost Zahrada Čech s.r.o.
6. Dodatek ke Zřizovací listině PO TSM
7. Vánoční trhy 2020 - Zahrada Čech s.r.o. – dodatek k veřejnoprávní smlouvě o dotaci
8. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 FK Litoměřicko, z.s.
9. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 HC Stadion Litoměřice, z. s.
10. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 Slavoj BK Litoměřice z.s.
11. Poskytnutí dotace na celoroční činnost pro rok 2021 TJ Slovan Litoměřice z.s.
12. Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2470/4 v k.ú. Litoměřice.
13. Zrušení předkupního práva pro pozemek parc. č. 2472/1 v k.ú. Litoměřice zřízeného z důvodu navrhovaného veřejného prostranství – lokální centrum Miřejovická stráň
14. Obecně závazná vyhláška o místní poplatku za komunální odpad
15. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2020
16. Schválení Akčního plánu ke Strategickému plánu města Litoměřice pro rok 2021
Majetkové záležitosti:
Záměry:
17. Záměr prodeje pozemku parc.č. 4533/1 v k.ú. Litoměřice
18. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1151/1 a parc.č. 1151/2 (zast. plocha) v k.ú. Pokratice
19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 2541/1 v k.ú. Litoměřice
Prodeje
20. Prodej hřbitovní stavby na Městském hřbitově v Litoměřicích
21. Projednání ceny pozemků za zahrady (samostatné zahrady, zahrádkářské osady) v k.ú. Litoměřice a Pokratice
22. Prodej části pozemku parc.č. 2994/3 v k.ú. Litoměřice formou smlouvy o budoucí KS
23. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 1361/4, 1361/62, 1361/7 a 1361/5 v k.ú. Pokratice
24. Nákup pozemků parc. č. 3877/1, 3877/2 a 3877/3 v k.ú. Litoměřice
25. Majetkoprávní dořešení pozemků a staveb opěrných břehových zdí v okolí Pokratického potoka v k.ú. Pokratice
26. Prodej BJ č. 2174/6 a podílu o velikosti 1/2 jednotky garáže č. 2174/15, ulice Karla IV. v k.ú. Litoměřice
27. Prodej pozemku parc. č. 4008/51 včetně stavby, pozemku parc. č. 4008/52 a č. 4008/53 a částí přilehlých pozemků dle nezapsaného GP v k.ú. Litoměřice
28. Částečná revokace – Bezúplatný převod pozemku parc.č. 1386/1 a 1386/2 v k.ú. Litoměřice
29. Částečná revokace – Nákup pozemků parc.č. 325/1, 330/2 a 330/3 v k.ú. Třeboutice
30. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
31. Prodej BJ č. 1770/6, ulice Liškova 1770/64 v k.ú. Litoměřice
32. Prodej BJ č. 400/9, ulice Topolčianská 400/4 v k.ú. Litoměřice
33. Prodej BJ č. 400/18, ulice Topolčianská 400/2 v k.ú. Litoměřice593/22/2020
Prominutí nákladů za nucený odtah motorového vozidla
RM neschvaluje prominutí nákladů za nucený odtah vozidla ve výši 3.000 Kč, pro MUDr. M.P., bytem Litoměřice.

 


594/22/2020
Uzavření dodatku ke smlouvě o koupi závodu společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s. společností Krajská zdravotní, a.s.
RM, rozhodující ve věcech obce jako jediného společníka / akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., přijala toto rozhodnutí:
a) RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o koupi závodu, uzavřené dne 24.08.2020 mezi společností Nemocnice Litoměřice, a.s., jakožto prodávajícím, a společností Krajská zdravotní, a.s., jakožto kupujícím, v předloženém znění (viz příloha orig. zápisu).
b) RM ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedeném usnesení.595/22/2020
Veřejnosprávní kontrola ZŠ Ladova, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, příspěvková organizace, se sídlem Ladova 5, 412 01 Litoměřice,
IČO: 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).596/22/2020
Veřejnosprávní kontrola ZŠ U Stadionu Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní škola Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice,
IČO: 467 73 401 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 


Vyhotoveno dne 19.11.2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu