RADA MĚSTA

usnesení rady města

21. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 4.10.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 21. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.10.2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města469/21/2021
Žádost o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města
RM schvaluje poskytnutí individuální dotace panu Oxxxxxxx Pxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx Polepy, IČO: xxxxxxxx, ve výši 20 tis. Kč na výdaje spojené s provozováním sportovní poradny. RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí této dotace z rozpočtu města Litoměřice.

 

470/21/2021
Vzetí na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2019
RM bere na vědomí vyhodnocení EPC projektu za rok 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

471/21/2021
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o energetických službách se zaručeným výsledkem pro vybrané objekty v majetku města Litoměřice mezi městem Litoměřice a ATALIAN CZ s.r.o., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 250 59 394 (viz příloha orig. zápisu).

 

472/21/2021
Užití prostor konferenčního sálu Hradu Litoměřice – setkání představitelů obcí ORP
RM ukládá PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO:44557141 technicko-organizační zajištění akce včetně potřebné techniky za účelem konání setkání představitelů obcí obvodu ORP Litoměřice v prostorách konferenčního sálu Hradu Litoměřice dne 14. října 2021 od 13.00 hodin.

 

473/21/2021
Aktualizace odpisového plánu pro rok 2021 - DDM Rozmarýn
RM schvaluje aktualizovaný plán stavu, tvorby a čerpání fondů, plán pořízení a oprav majetku a odpisový plán na rok 2021 PO DDM Rozmarýn, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

474/21/2021
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2021/2022.

 

475/21/2021
Přijetí účelově určené finanční podpory – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje přijetí účelově určené finanční podpory ve výši 25.000 Kč pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 od Vinařského fondu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno – střed, Veveří, IČO: 71233717 na propagaci Svatostánku českého vinařství jako turistického cíle s nadregionálním významem.

 

476/21/2021
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 3821/11 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 3821/11 v k.ú. Litoměřice, dle geometrického plánu č. 4998-99/2021, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.000 Kč + 21 % DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

477/21/2021
Veřejnosprávní kontrola PO ZŠ Na Valech Litoměřice
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Na Valech 53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).

 

478/21/2021
Příkaz starosty a tajemníka č.15/2021 - Kontrolní systém
RM schvaluje s účinností od 4.10.2021 Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 15/2021 – Kontrolní systém (viz příloha originál zápisu).

 

479/21/2021
Schválení termínů jednání RM a ZM na 1. pololetí 2022
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřice a Zastupitelstva města Litoměřice na I. pololetí roku 2022.
RM: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 7.3., 21.3., 4.4., 25.4., 9.5., 23.5., 6.6., 20.6.
ZM: 3.2., 21.4., 23.6.

 

480/21/2021
Schválení podání žaloby na vyklizení prostor sloužících k podnikání
RM schvaluje podání žaloby na vyklizení prostor sloužících k podnikání o ploše 173 m2, v budově bez č.p./č.e. stojící na pozemku parc.č. 4008/124 v k.ú. a obci Litoměřice, v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, které protiprávně užívá pan Mxxxxxxx Zxxxxx, IČO: xxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxx xxxxxxxx Lovosice.

 

481/21/2021
Schválení Nařízení RM č. 3/2021, kterým se mění Nařízení RM č. 2/2021 o parkování
RM schvaluje Nařízení Rady města Litoměřice č. 3/2021, kterým se mění Nařízení č. 2/2021, o placeném stání silničních vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Litoměřice za účelem organizování dopravy (viz příloha orig. zápisu).

 

482/21/2021
Revokace usnesení RM – Poskytnutí finančního daru na koncert Requiem
RM revokuje své usnesení č. 467/20/2021 ze dne 20.9.2021 písm. a) a mění jej takto:
a) RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč paní Rxxxxx Žxxxxx, narozené dne xxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Terezín, na uskutečnění projektu „Koncert Reguiem", který se bude konat dne 30.10.2021 v Litoměřicích.
RM schvaluje uzavření dodatku k darovací smlouvě ze dne 23.9.2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
Starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 5.10.2021


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu