RADA MĚSTA

usnesení rady města

20. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 19.10.2020

 

USNESENÍ
V Ý P I S
z 20. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 19. 10. 2020
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


515/20/2020

Schválení uzavření smlouvy na akceptace platebních karet parkovacími automaty
RM schvaluje uzavření smlouvy na akceptaci platebních karet parkovacími automaty a platební kalendář se společností Elavon Financial Services DAC, se sídlem: Building 8, Cherrywood Business Park, Loughlinstown, Co. Dublin, D18 W319, Ireland. Registrace v Irsku č. 418442 (viz přílohy orig. zápisu).

 

516/20/2020

Dodatek k nájemní smlouvě na nemovitosti s PO TSM
RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

517/20/2020

VZ/001/2020 s názvem „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ – schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Vybudování odborných učeben v půdním prostoru Masarykovy ZŠ“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu) a zároveň schvaluje rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

518/20/2020 

VZ/004/2020 s názvem „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ - schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „ZŠ Litoměřice, Na Valech - rekonstrukce šaten pro zázemí polytechnického vzdělávání“ uzavřené s dodavatelem HARTEX CZ s.r.o., se sídlem: Českolipská 325/20, 412 01 Litoměřice, IČO 25048902 (viz příloha orig. zápisu).

 

519/20/2020

Žádost o stanovisko obce k navýšení nejvyššího povoleného počtu žáků – Svobodná základní škola, o.p.s.
RM schvaluje znění stanoviska obce k záměru navýšení nejvyšší povolené kapacity žáků pro Svobodnou základní školu, o.p.s., se sídlem Třebušín 115, 412 01 Litoměřice, IČO: 02562707 (viz příloha orig. zápisu).

 

520/20/2020

Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - SGVU - Muzejní noc
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/135/2020 ze dne 31.5.2020 mezi Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizací, se sídlem Michalská 29/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 00083259 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

521/20/2020

Dodatek č. 1 k VPS – ProLUKA o.s.
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/110/2020 ze dne 31. 5. 2020 mezi ProLUKA o.s., se sídlem Velká Dominikánská 189/36, 412 01 Litoměřice, IČO: 22852697 a městem Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

522/20/2020

Schválení statutu Seniorských bytů v Litoměřicích a Pravidel jejich přidělování
RM stanoví:
- vyčlenění tzv. Seniorských bytů z bytového fondu města, a to v bytových domech č.p. 2020/14 a 2021/16 v ul. Kosmonautů a v domě č.p. 2099/16 v ul. Švermova v Litoměřicích (dále jen "Seniorské byty")
RM schvaluje:
1. Statut Seniorských bytů v Litoměřicích a Pravidla pro jejich přidělování, zejména vstupní kritéria pro žadatele o přidělení bytu, podmínky pro prodloužení nájemní smlouvy a výpovědní důvody (viz příloha orig.zápisu).
2. Formulář žádosti o přidělení Seniorského bytu, včetně souvisejících příloh (viz příloha orig. zápisu).
3. Vzorovou nájemní smlouvu o užívání Seniorského bytu (viz příloha orig. zápisu).
4. Zvýhodněné nájemné v Seniorských bytech (viz příloha orig. zápisu).
5. Vzorovou darovací smlouvu na poskytnutí finančního daru (viz příloha orig. zápisu).
6. Uzavření nájemních smluv pro stávající uživatele bytů vyčleněných pro Seniorské byty (dříve byty v domech s pečovatelskou službou).
7. Pověřuje OSVaZ přijímáním žádostí o Seniorské byty, jejich přezkoumáním, vyhodnocením a předložením Zdravotní a sociální komisi při RM a poté RM. Dále vypracováním vyjádření k prodloužení nájemní smlouvy na Seniorský byt a spoluprací s OSNMM úsekem bytového hospodářství.
8. Pověřuje OSNMM uzavíráním nájemních smluv o užívání Seniorských bytů, jejich prodlužováním a spoluprací s OSVaZ.

 

523/20/2020

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 1358/2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 1358/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 7385).

 

524/20/2020

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 5508 v k.ú. Litoměřice
a) RM schvaluje nevyužití předkupního práva podle ust. § 3056 zák. č. 89/2012 Sb., ke stavbě garáže, umístěné na pozemku parc. č. 5508, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, v majetku Města Litoměřice.
b) RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 5508, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 12627).

 

525/20/2020

Záměr pronájmu pozemku parc. č. 2563/95 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc. č. 2563/95, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby (LV 2985).

 

526/20/2020

Nabídka pronájmu městského bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění nabídky pronájmu městského bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,54m2 (1+1).

 

527/20/2020

Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově stomatologického střediska v ulici České armády 163/17 v Litoměřicích a zveřejnění záměru pronájmu tohoto prostoru sloužícího podnikání
a) RM schvaluje společnosti MAXIMUS DENT s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 04905881, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o výměře 22,31 m2, který se nachází v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v katastrálním území Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 30.11.2020.
b) RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 163, stojící na pozemku parc.č. 1324 v k. ú. Litoměřice v ulici České armády v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

 

528/20/2020

Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akce „Halloween 2020“ dne 02.11.2020
RM neschvaluje výpůjčku altánku (stavba na parcele parc. č. 2730 v k.ú. Litoměřice o výměře 52 m2) a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově příspěvkové organizaci města – Dům dětí a mládeže Rozmarýn, ul. Plešivecká 1863, 412 01 Litoměřice (organizátor akce) za účelem uspořádání akce „Halloween 2020“ dne 02.11.2020.

 

529/20/2020

Zveřejnění záměru adresné výpůjčky části objektu v kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích za účelem poskytnutí skladových prostor pro MATĚJ z.s.
RM schvaluje zveřejnění záměru adresné výpůjčky části objektu ležícího na parcele parc. č. 4008/90 v k.ú. Litoměřice v kasárnách Dukelských hrdinů v Litoměřicích pro MATĚJ z.s., za účelem poskytnutí skladových prostor (viz příloha orig. zápisu).

 

530/20/2020

Schválení snížení nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budovách č.p. 169 a č.p.170 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem tohoto prostoru sloužícího podnikání
a) RM schvaluje společnosti Vivant Dentes s.r.o., se sídlem č.p. 46, 357 51 Libavské Údolí, IČO: 08529175, z důvodu provedených oprav, snížení nájemného o 30% za pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 220,70 m2, který se nachází v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p.170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Snížení nájemného se schvaluje na dobu od 01.11.2020 do 30.11.2030.
b) RM schvaluje zveřejnění záměru změny nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 169, stojící na pozemku parc. č. 232 a v budově č.p. 170, stojící na pozemku parc. č. 233 v k.ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

531/20/2020

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o spolubydlící osobu k bytu č. 1 na Mírovém náměstí 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje přistoupení paní Ing. Bc. xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, jako společného nájemce s paní Bc. xxxxxxxxxxxxxxxxxx k nájemní smlouvě na byt č. 1 na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v Litoměřicích.

 

532/20/2020

Žádost o rozšíření nájemní smlouvy o spolubydlící osobu a zároveň ukončení nájemního vztahu
RM schvaluje přistoupení pana xxxxxxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, jako společného nájemce s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx k nájemní smlouvě na byt č. 1 na adrese xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice. Zároveň RM schvaluje ukončení nájemního vztahu dohodou s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxx.

 

533/20/2020

Adresný záměr výpůjčky části pozemku parc. č. 3408/34 v k.ú. Litoměřice pro účel naplnění vítězného projektu participativního rozpočtu
RM schvaluje zveřejnění adresného záměru dlouhodobé výpůjčky části pozemku parc. č. 3408/34 v k.ú Litoměřice (cca 800 m2) za účelem vybudování komunitní zahrady v rámci participativního rozpočtu.

 

534/20/2020

Aktualizace komise Zdravého města a místní Agendy 21
RM jmenuje pana Jiřího Skřivánka členem Komise Zdravého města Litoměřice a MA21 při RM (aktuální složení komise viz příloha orig. zápisu).

 

535/20/2020

Veřejnosprávní kontrola PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2019 u organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Vyhotoveno dne 23.10.2020

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu