RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 6.10.2016

USNESENÍ

VÝPIS
z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6.10.2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 6 členů RM

 

Rada města Litoměřic na svém 19. jednání projednala pod usnesením č.:

 

560/19/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016 - PO Technické služby města Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30. 6. 2016 PO Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig.zápisu).

 

561/19/2016
Změna neinvestičních nákladů - Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p.o.
RM schvaluje:
a) změnu částečných neinvestičních nákladů za poskytování sociální služby denní stacionář v Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p.o. s účinností od 1. 1. 2017 na úhradu ve výši: uživatelé do 7 let 30,00Kč/1 hod., uživatelé ve věku od 7 do 18 let 40,00Kč/1 hod., uživatelé ve věku nad 18 let 55,00Kč/1 hod. a uživatelé trv. bytem mimo obec Litoměřice 77,00 Kč/1 hod.
b) stanovení částečných neinvestičních nákladů pro příjemce služeb Centra pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, p. o. od 1. 1. 2017 za využití nabídky vnitřního bazénu v organizaci jako fakultativní služby ve výši 20,00 Kč/ 1 využití.
c) náklady plynoucí na vrub organizace za účelem prohlubování kvalifikace zaměstnance v pomáhající profesi v letech 2016 až 2018 v rámci komplexního vzdělávacího, tréninkového a supervizního programu.

 

562/19/2016
Žádost o snížení nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání Národní konference „VENKOV 2016“ Spolkem pro obnovu venkova Ústeckého kraje
RM schvaluje Spolku pro obnovu venkova Ústeckého kraje, se sídlem Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří, IČO: 75108003 snížení nájemného na úroveň režijních nákladů za užití konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky ve dnech 19. – 21. 10. 2016 za účelem konání Národní konference „VENKOV 2016“.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko – organizační zajištění uvedené akce.

 

563/19/2016
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

564/19/2016
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2016
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha originál zápisu).

 

565/19/2016
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2016
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

566/19/2016
Schválení výpovědi z nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1030/10 v ulici Kamýcká v Litoměřicích
RM schvaluje výpověď z nájmu bytu č. 3 o velikosti 1+1, v domě č.p. 1030/10 v ulici Kamýcká v Litoměřicích, který užívá paní V.N., trvale bytem tamtéž, z důvodu nehrazení nájmu, a to bez výpovědní doby.

 

567/19/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2016 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2016 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem“ - část veřejné zakázky č. 1: Elektromobily (vůz A) a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, IČO: 00526282.
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku ev. č. VZ/028/2016 s názvem „Operativní leasing na elektromobily a automobily s hybridním pohonem“ - část veřejné zakázky č. 2: Automobily s hybridním pohonem (vůz B) a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, IČO: 00526282.

 

568/19/2016
Schválení výjimky z Příkazu starosty a tajemníka MěÚ č. 3/2015 „Zadávání veřejných zakázek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/035/2016 s názvem „Celoplošná hloubková deratizace města Litoměřice“
RM schvaluje zadání veřejné zakázky malého rozsahu ev. č. VZ/035/2016 s názvem „Celoplošná hloubková deratizace města Litoměřice“ přímým oslovením dodavatele DEUS – PRO s.r.o., se sídlem Masarykova 575/34, 412 01 Litoměřice, IČO: 64051153, DIČ: CZ 64051153.

 

569/19/2016
Schválení smluv o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody
a) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J.K., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč.
b) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana R.F., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč.
c) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana T.P., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč.
d) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana V.V., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč.
e) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro pana J.M., bytem Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč.
f) RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na solární ohřev teplé užitkové vody pro paní Ing. V.B., MBA, Litoměřice – výše dotace 40.000 Kč.

 

570/19/2016
Žádost o výměnu městského bytu
RM schvaluje paní A.R. výměnu bytu č. 4 v ulici Dlouhá 195/49, Litoměřice za prázdný byt č. 3 na Mírovém náměstí 10/2 v Litoměřicích. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou 1 roku s možností prodloužení.

 

571/19/2016
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla spolku - Dílna ručního papíru
RM souhlasí s umístěním sídla spolku – Dílna ručního papíru (IČO: 266 20 219) na adrese Litoměřice, Velká Dominikánská 285/33, 412 01 Litoměřice.

 

572/19/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - TDI a BOZP“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice - TDI a BOZP“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem VARIA s.r.o. – inženýrská činnost a provádění staveb, sídlem Rooseveltova 1804/2, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 46712143 (viz přílohy orig.zápisu).

 

573/19/2016
Žádost o bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice z důvodu pořádání Obhajoby Kategorie „A“ (kontrola na místě) v rámci Kritérií MA21 dne 24. 10. 2016
a) RM schvaluje pro Zdravé město a MA21 Litoměřice bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky ve dnech 12. - 13.10.2016 v rámci setkání Strategického týmu UR za účelem pořádání workshopu a nácviku Obhajoby Kategorie „A“

b) RM schvaluje pro Zdravé město a MA21 Litoměřice bezplatné užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 24. 10. 2016 od 13 do 16 hod. za účelem pořádání Obhajoby Kategorie „A“ (kontrola na místě) v rámci Kritérií MA21.

RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko–organizační zajištění výše uvedených akcí.

 

574/19/2016
Informace z veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2015 provedené u příspěvkové organizace Základní škola Litoměřice, Ladova 5, Litoměřice 412 01, IČO: 467 733 80 (viz příloha orig. zápisu).

 

575/19/2016
Rozpočtové opatření správního odboru – příjem neinvestiční dotace na volby do krajského zastupitelstva ve dnech 7. – 8. 10. 2016
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu správního odboru (viz příloha orig. zápisu).

 

576/19/2016
Schválení uzavření příkazní smlouvy se Sdružením obcí pro nakládání s odpady - SONO
RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se Sdružením obcí pro nakládání s odpady, Želechovice 48, 410 02 Čížkovice, IČO: 46772707, na zajištění zpracovatele Plánu odpadového hospodářství (návrh smlouvy – viz příloha orig. zápisu).

 

577/19/2016
Schválení projektu „Monitorovací síť sledování ovzduší
RM schvaluje projekt „Monitorovací síť sledování ovzduší“:
a) záměr podání žádosti o dotaci z OPŽP - 17. Výzvy na akci „Monitorovací síť sledování ovzduší“.
b) zajištění manažerského řízení do vydání RoPD na projekt „Monitorovací síť sledování ovzduší“ společností CYRRUS ADVISORY, a.s., se sídlem Veveří 111/3163, 616 00 Brno, IČO: 29296943.

 

578/19/2016
ZUŠ Litoměřice – odpisový plán 2016 – aktualizace
RM schvaluje aktualizovaný odpisový plán na rok 2016 PO Základní umělecká škola Litoměřice, Masarykova 621/46, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773410 (viz příloha orig. zápisu).

 

579/19/2016
Vydání „Pověřovacího aktu k výkonu služby obecného hospodářského zájmu - Městská nemocnice v Litoměřicích
RM bere na vědomí a souhlasí s vydáním „Pověřovacího aktu k výkonu služby obecného hospodářského zájmu – pro oblast návazné péče v Městské nemocnici v Litoměřicích, jak je navržen v příloze k tomuto návrhu ke konkretizaci schváleného příslibu dle usnesení 4. ZM ze dne 23. 6. 2016, které vycházelo se zájmu Města Litoměřice na podpoře a rozvoji zdravotních služeb pro jeho obyvatele v jím zřízené příspěvkové organizaci.
RM pověřuje Mgr. Ladislava Chlupáče – starostu města Litoměřice, k podpisu „Pověřovacího aktu“, ve znění přílohy tohoto návrhu na období udržitelnosti projektu v případě schválení dotace IROP „31. Výzvy Integrovaného regionálního operačního programu – Zvýšení kvality návazné péče“, tj. na dobu určitou do 31.12.2025.
(viz příloha orig. zápisu).

 

580/19/2016
Schválení programu mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 18.10.2016
RM schvaluje program mimořádného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 18.10.2016 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.
Program:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápis
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Schválení námitky k zápisu minulého jednání
V. Body jednání:
1. Schválení Projektu "Regenerace panelového sídliště Pokratice - III. etapa 2017“
2. Prodej pozemku parc.č. 2737 o výměře 334 m2 včetně stavby č.p. 918 v k.ú. Litoměřice
VI. Informace
VII. Interpelace
VIII. Diskuze
IX. Závěr

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 7.10.2016
Zodpovídá: tajemník Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu