RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 6.9.2021

USNESENÍ
V Ý P I S
z 19. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 6. 9. 2021
od 13:00 hodin v kanceláři starosty města

425/19/2021
Schválení změny výše stravného s účinností od 1. 9. 2021 a změny výše neinvestičních částečných nákladů promítajících se do úhrad za poskytované služby s účinností od 1. 1. 2022 v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO
a) RM schvaluje změny výše stravného s účinností od 1. 9. 2021 v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, a to dle Úhradovníku za stravné (viz příloha č.1 originál zápisu).
b) RM schvaluje změny výše neinvestičních částečných nákladů promítajících se do úhrad za poskytované služby v rámci PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO 70854165, a to dle Úhradovníku za služby s účinností od 1. 1. 2022 (viz příloha č. 2 originál zápisu).

 

426/19/2021
Předložení nabídek na zhodnocení volných finančních prostředků Nemocnice Litoměřice, a.s.
Rada města Litoměřice rozhoduje ve věci obce jako jediného akcionáře obchodní společnosti Nemocnice Litoměřice, a.s., se sídlem Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice, IČO: 061 99 518 a přijímá toto rozhodnutí / schvaluje tento návrh na vydání rozhodnutí:

a) Rada města Litoměřice, po projednání, bere na vědomí:
informace o nabídkách na zhodnocení volných finančních prostředků od společností Komerční banka, a.s. (příloha č.1 originálu zápisu), Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. (příloha č.2 originálu zápisu) a Československá obchodní banka, a.s. (příloha č.3 originálu zápisu) a bere na vědomí oznámení České spořitelny, a.s. o nepodání nabídky (příloha č.4 originálu zápisu)

b) Rada města Litoměřice schvaluje:
zhodnocení volných finančních prostředků společnosti Nemocnice Litoměřice ve výši 100 000 000,- Kč prostřednictvím termínovaného účtu s individuální pevnou úrokovou sazbou po dobu 12 měsíců v souladu s nabídkou Československé obchodní banky, a.s. (viz příloha č.3 originálu zápisu).

c) Rada města Litoměřice ukládá starostovi Města Litoměřice, aby Město Litoměřice, zastoupené starostou, vydalo při výkonu působnosti Valné hromady Rozhodnutí jediného společníka / akcionáře Nemocnice Litoměřice, a.s., o výše uvedených usnesení.

 

427/19/2021
Žádost o poskytnutí dotace - koncert Requiem
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 15.000 Kč paní Rxxxxx Žxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 411 55 Terezín, na uskutečnění projektu „koncert Reguiem", který se bude konat dne 30. 10. 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)


428/19/2021
Žádost o poskytnutí dotace - Svaz učitelů tance ČR, z.s.
RM schvaluje
a) poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč Svazu učitelů tance ČR, z.s., se sídlem Národní 138/10, 120 00 Praha 1, IČO: 00444944 na uskutečnění projektu "Festival tanečního mládí 2021 - Mistrovství ČR mládeže v předtančení", který se bude konat dne 12. 12. 2021
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

429/19/2021
Žádost o poskytnutí dotace - Musica et Educatione, z.s.
RM schvaluje:
a) poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč Musica et Educatione, z.s., se sídlem Dalimilova 1805/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 01709968 na projekt „9. ročník Litoměřických svátků hudby", který se uskutečnil ve dnech 28. - 29. 8. 2021 v kostele Všech svatých v Litoměřicích,
b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu)
c) rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

430/19/2021
Změna plánu pořízení majetku a čerpání fondů 2021 - DDM Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje změnu plánu pořízení a oprav majetku na rok 2021 a změnu plánu tvorby a čerpání fondů PO na rok 2021 PO Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, IČO: 6276969 (viz příloha orig. zápisu).

 

431/19/2021
Umístění veřejné elektrizační distribuční sítě na části pozemku parc.č. 3718/106 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje pro realizaci stavby veřejné elektrizační distribuční sítě „LT-Litoměřice, ppč. 3718/106 vým. PS+kNN; IV-12-4020233" uzavření Smlouvy o podmínkách umístění stavby a smlouvy budoucí o zřízení služebnosti s budoucím oprávněným spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035, za jednorázovou úhradu zjištěnou podle zák.č. 151/1997 Sb. v platném znění a prováděcí vyhlášky Ministerstva financí České republiky č. 441/2013 Sb. v platném znění (vyhláška č. 488/2020 Sb.) ve výši 2.000Kč + 21% DPH, za věcné břemeno z tíži pozemku parc.č. 3718/106 v k.ú. Litoměřice. Náklady spojené s geometrickým plánem a správním poplatkem za vklad práva do KN bude hradit budoucí oprávněný.

 

432/19/2021
Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 4047 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 4047 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4990-342/2021, ve prospěch oprávněného GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, IČO:27295567, za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 1.000 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí

 

433/19/2021
Zřízení služebnosti umístění elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje zřízení věcného břemene – služebnosti umístění, provozování, údržby a oprav elektrizační distribuční soustavy k části pozemku parc.č. 4008/1 v k.ú. Litoměřice, dle GP 4967-36/2021 ve prospěch oprávněného spol. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín, IČO: 24729035 za jednorázovou úhradu ve smluvní výši 5.370 Kč + 21% DPH a uhrazení správního poplatku za vklad práva do katastru nemovitostí.

 

434/19/2021
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Jxxxxxxxx Hxxxxxxx, IČO:xxxxxxxxx, se sídlem xxxxxxxxxxxxxx411 41 Žitenice, ukončení nájmu prostoru o výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu kasáren Pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se ukončuje dohodou smluvních stran ke dni 30.09.2021 (viz příloha orig. zápisu).

 

435/19/2021
Souhlas vlastníka budovy č.p. 1365, stojící na pozemku parc.č. 3889/1 v k. ú. Litoměřice v ulici Žitenická v Litoměřicích, s umístěním sídla společnosti Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.
RM vydává souhlas vlastníka s umístěním sídla obecně prospěšné společnosti Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., IČO: 25040456, na adrese Žitenická 1365/18, Předměstí, 412 01 Litoměřice.

 

436/19/2021
Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM bere na vědomí žádost společnosti INTCORP s.r.o., se sídlem Bratislavská 2289/2, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 25013246 o odpuštění či snížení nájemného a doporučuje projednat v ZM částečné prominutí plateb nájemného ve výši 30 % (tj. 56.954 Kč) za období od 01.10.2020 do 30.04.2021, hrazeného za pronájem prostoru sloužícího podnikání o výměře 316,39 m2 v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích.

 

437/19/2021
Změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Dykova a Macharova v Litoměřicích
RM schvaluje:
a) změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v ulicích Dykova a Macharova, spočívající v zavedení jednosměrného provozu v části ulice Dykova (ve směru jízdy od křižovatky s ul. Purkyňova ke křižovatce s ul. Čelakovského), sjednocení směru jízdy v celé délce ulice Macharova (ve směru jízdy od ul. Čelakovského k ul. Zelenkova) a zaslepení úseku ul. Nerudova nad žel. tratí (od křižovatky s ulicí Žitenická ke křižovatce s ulicí Husova) pro silniční motorovou dopravu
b) při dodržení zákonných podmínek změnu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích za účelem umožnění průjezdu cyklistů v protisměru v jednosměrných ulicích Husova, Dalimilova, Dykova a Macharova.
(vše viz příloha orig. zápisu)

 

438/19/2021
Veřejnosprávní kontrola PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích za rok 2020
RM bere na vědomí Informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2020 u organizace Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice IČO: 003 60 627 (viz příloha orig. zápisu).

 

439/19/2021
Schválení programu 5. jednání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 16.9.2021
RM schvaluje program 5. veřejného jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 16.9.2021 od 16 hodin ve velkém sále Kulturního a konferenčního centra Litoměřice se sídlem Na Valech 2828 v Litoměřicích.

Program:
1. Zahájení, jmenování a volba návrhové komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápis
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění/stažení bodů programu
5. Hlasování o programu

6. Rozpočtová opatření dle doporučení FV

7. Schválení uzavření dohody o provedení práce mezi Městem Litoměřice a Mgr. Petrem Hermannem, zastupitelem města
8. Prodej obchodního podílu města ve společnosti GL Production s.r.o. druhému společníkovi
9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o návratné finanční výpomoci s Destinační agenturou České středohoří o.p.s. – prodloužení splatnosti o 1 rok
10. Nová zřizovací listina Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 7
11. Volba soudní přísedící
12. Projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití“
13. Zpráva o uplatňování Územního plánu Litoměřice za uplynulé období
14. Stanovisko pořizovatele k požadavku na změnu Územního plánu Litoměřice – GEOSOLAR
15. Prominutí smluvní pokuty a úroku z prodlení, schválení dohody o splátkách dluhu
16. Částečné prominutí nájemného za pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 171 na Mírovém náměstí v Litoměřicích

Majetkové záležitosti:
Záměry
17. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
18. Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice (nutný GP)
19. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
20. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
21. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
22. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
23. Záměr směny pozemků dne nezapsaných GP ve vl. města za parc.č. 5226/1 a 5226/2 vše v k.ú. Litoměřice
24. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
25. Záměr prodeje pozemků na výstavbu RD v k.ú. Litoměřice
26. Záměr nákupu pozemku parc.č. 2531,2533/24 v k.ú. Litoměřice
27. Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“

Prodeje
28. Prodej pozemků parc.č. 2902/1 a 2902/2,3,4 v k.ú. Litoměřice
29. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
30. Využití předkupního práva k bytové jednotce č. 2016/20 v ulici Elišky Krásnohorské v k.ú. Litoměřice
31. Adresný prodej bytové jednotky č. 750/2 v ulici Mrázova v k.ú. Litoměřice
32. Adresný prodej 1/2 podílu pozemku parc. č. 1689 v k.ú. Litoměřice

33. Informace – Prezentace činnosti MKZ v Litoměřicích – Bc. Mokrá
34. Interpelace
35. Diskuze
36. Závěr


Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

 

Vyhotoveno dne: 8. 9. 2021

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu