RADA MĚSTA

usnesení rady města

19. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 23.9.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 19/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 23. 09. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

526/19/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím movitých darů – PO Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové 2
RM schvaluje přijetí účelově určených movitých darů ve výši 39 416,64 Kč, pro PO Základní školu Litoměřice, Boženy Němcové 2, se sídlem Boženy Němcové 873/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773312 od Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 na zkvalitnění výuky – darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

527/19/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím movitých darů – PO Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určených movitých darů ve výši 39 416,64 Kč, pro PO Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Ústeckého kraje, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, IČO: 70892156 na zkvalitnění výuky – darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

528/19/2019
Schválení partnerských smluv – projekt "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"
RM schvaluje Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu "ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 - vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy"

a) mezi městem Litoměřice (příjemcem) a Základní školou Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 (partnerem projektu) - smlouva viz příloha orig. zápisu.

b) mezi městem Litoměřice (příjemcem) a Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (partnerem projektu) - smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

529/19/2019
Přijetí účelově určeného finančního daru – PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 2.000 Kč pro PO Knihovnu Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 od pana Fxxxxx Hxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, na nákup elektromateriálu zvučení pro exteriérové akce, které obdarovaný pořádá pro veřejnost – Darovací smlouva viz příloha orig. zápisu.

 

530/19/2019
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

531/19/2019
VZ/024/2019 s názvem „Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t“ - výběr nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky v otevřeném řízení na veřejnou zakázku ev. č. VZ/024/2019 s názvem „Kropicí vůz – vozidlo do 7,5 t a uzavření smlouvy s vítězným dodavatelem SIMED s.r.o., sídlem Slovany 140, 544 01 Dvůr Králové nad Labem. IČO 64827496 (viz příloha orig. zápisu).

 

532/19/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) paní Hxxx Sxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 50.000 Kč

b) pan Ing. Mxxxxx Sxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 33.024,60 Kč

c) pan Ing. Jxxxx Kxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 33.000 Kč

d) paní Bxxxxx Fxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 16.500 Kč

(smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

533/19/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – nadzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) paní Jxxx Čxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 2.327,40 Kč

b) paní Hxxx Dxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 653,40 Kč

c) pan Bxxxxxx Hxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 9.000 Kč

d) pan Sxxxxxxxx Kxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.142 Kč

e) pan Jxxxxxxx Pxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 6.000 Kč

f) pan Pxxx Pxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 2.876,40 Kč

g) paní Axxxx Šxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 3.000 Kč

h) paní Zxxxxx Txxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.304,10 Kč

(smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

534/19/2019
Rozpočtové opatření odboru životního prostředí – kompostárna Třeboutice
RM schvaluje rozpočtové opatření odboru životního prostředí (viz příloha orig. zápisu).

 

535/19/2019
Smlouva o bezúplatném převodu movitých věcí do vlastnictví PO TSM
RM schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

536/19/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o výměře 25,60 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice, v objektu č. 109 v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

537/19/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Markovi Novákovi, IČO: 67838685, se sídlem Družstevní 1757/27, Předměstí, 412 01 Litoměřice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

 

538/19/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje panu Miroslavovi Spisarovi, IČO: 67235948, se sídlem Pohořanská 97, 411 41 Žitenice, pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích. Smluvní vztah se uzavírá s podmínkou provedení stavebního oddělení pronajatého prostoru na náklady nájemce. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m2/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

539/19/2019
Ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 9170000341 ze dne 8.11.2018
RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce č. 9170000341 ze dne 8.11.2018, uzavřené s manželi JUDr. Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Litoměřice, k části pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 237 m2 v k.ú. Litoměřice, dohodou ke dni 30.9.2019.

 

540/19/2019
Nákup pozemku formou aukce

a) RM schvaluje účast na akci č. EAS/ULT/084/2019 a složení kauce ve výši 211 700 Kč bezhotovostním převodem do 1.10.2019.

b) RM pověřuje OSNMM k přihlášení do elektronické veřejné aukce, pořádané ÚZSVM, ve dnech od 2.10. do 4.10.2019 k nákupu pozemku parc.č. 657/22 o výměře 2117 m2 v k.ú. Pokratice za max. cenu 2 117 000 Kč.

c) RM stanovuje maximální výši příhozu 1 050 Kč/m2 v případě dalších účastníků elektronické aukce.

 

541/19/2019
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem k podlimitní veřejné zakázce „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejné zakázce „Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem ČEZ Solární, s. r. o., se sídlem Mydlářská 105/10, Liberec X-Františkov, 460 10 Liberec, IČO 27282074 (viz příloha orig. zápisu).

 

542/19/2019
První průběžná roční zpráva Zdravého města Litoměřice a místní Agendy 21 za období od auditu udržitelného rozvoje v roce 2018 do 30. 9. 2019
a) RM schvaluje První průběžnou roční zprávu Zdravého město Litoměřice a místní Agendy 21 za období od auditu UR v roce 2018 do 30. 9. 2019 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM ukládá koordinátorce ZM a MA21 předložit do 30. 9. 2019 zprávu včetně příloh PS RVUR.

 

543/19/2019
Veřejnosprávní kontrola PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO: 727 44 081 (viz příloha orig. zápisu).

 

544/19/2019
Veřejnosprávní kontroly finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím za rok 2018
RM bere na vědomí informace z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví, sportu, kultury, fair trade, agendy Zdravého města Městem Litoměřice za rok 2018 ve výši 45.245.116,- Kč.


 

545/19/2019
Revokace usnesení č. 321/12/2019 ze dne 20. května 2019 Nemocnice Litoměřice a.s.
RM revokuje usnesení č. 321/12/2019 ze dne 20. května 2019:

a) vzhledem k tomu, že se nepodařilo získat podporu zaměstnanců nemocnice a veřejnosti zastavují se veškeré další kroky města vedoucí k možnému převodu vlastnictví či provozování Nemocnice Litoměřice, a.s. na soukromý subjekt.

 

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Vyhotoveno dne 27.9.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu