RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 4.10.2018

USNESENÍ
VÝPIS
z 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 4.10.2018
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 17. jednání projednala pod usnesením č.:

 

594/17/2018
Poskytnutí dotace VÝSTAVY, spol. s r.o. na zateplení haly
RM neschvaluje poskytnutí dotace ve výši 45.000 Kč společnosti VÝSTAVY, spol. s r.o., IČO: 602 80 301, Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice na částečnou úhradu nákladů na zateplení haly (bývalý pavilon M v areálu výstaviště Zahrady Čech), která slouží jako golfové odpaliště.

 

595/17/2018
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25 000 Kč pro PO Základní školu Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 od pana V.F., rodiče žáka školy na podporu výuky (pořízení pomůcek) a uskutečnění školních výletů a akcí třídy 1.B.

 

596/17/2018
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace – LINGUA UNIVERSAL soukromá základní a mateřská škola s.r.o.
RM schvaluje dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace č. ŠKAS/005/2018 poskytnuté z rozpočtu Města Litoměřice (účelově schválená částka 10.000 Kč na podporu vzdělávání pro udržitelný rozvoj), týkající se změny názvu projektu – dodatek viz příloha orig. zápisu.

 

597/17/2018
Dodatek č. 4 ke smlouvě o výpůjčce movitých a nemovitých věcí – MKZ v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o výpůjčce movitého a nemovitého majetku mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

598/17/2018
Změny plánu stavu, tvorby a čerpání fondů v roce 2018 – Knihovna K.H.Máchy v Litoměřicích (VISK)
RM schvaluje změnu plánu stavu, tvorby a čerpání fondů na rok 2018 a změnu plánu pořízení majetku příspěvkové organizace Knihovna Karla Hynka Máchy 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

599/17/2018
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nemovitých věcí – Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice
RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitého majetku mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Dům dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 62769693 (viz příloha orig. zápisu).

 

600/17/2018
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).

 

601/17/2018
Poskytnutí dotace paní K.B., Litoměřice pro dceru K.B. pro účast na MS v karate v Srbsku
RM schvaluje poskytnutí účelové dotace ve výši 4.000 Kč paní K.B., bytem Litoměřice pro dceru K.B. pro účast na MS v karate, které se bude konat ve dnech 23. - 25. 11. 2018 v Srbsku a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (příloha orig. zápisu).

 

602/17/2018
Udělení odměn ředitelům ZŠ za III. čtvrtletí roku 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Klupákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz příloha originál zápisu).

 

603/17/2018
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za III. čtvrtletí roku 2018
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 Čl. VI. odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz příloha orig. zápisu).

 

604/17/2018
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice – mimoškolská zařízení – III. čtvrtletí 2018
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

605/17/2018
Dodatek č. 10 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/020/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“
RM schvaluje uzavření Dodatku č. 10 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Litoměřice, Palachova ulice – výběr dodavatele stavebních prací“ uzavřené s dodavatelem EUROVIA CS, a.s., sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO: 45274924, odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Ústí nad Labem, U Dálnice 261, 403 39 Chlumec (viz příloha orig. zápisu).

 

606/17/2018
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky, seznamu oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2018 s názvem „Litoměřice, Miřejovická stráň – Jarní ulice“
RM schvaluje způsob zadání, seznam oslovených dodavatelů a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/044/2018 s názvem „Litoměřice, Miřejovická stráň – Jarní ulice“ (viz příloha orig. zápisu).

607/17/2018
Schválení záměru podání žádosti o podporu z Programu (titulu) 122D21, podprogramu 122D211 „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – sklárna“
RM schvaluje záměr podání žádosti o podporu z Programu (titulu) 122D21, podprogramu 122D211 „Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů“ na projekt "Pivovar Litoměřice – regenerace budovy B pro podnikatelské využití – sklárna“.

 

608/17/2018
Petice občanů Dalimilovy ulice
RM bere na vědomí petici občanů Dalimilovy ulice ze dne 11.9.2018 a návrh řešení (viz příloha orig. zápisu).

 

609/17/2018
Uzavření smlouvy o poskytování služeb v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/5 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služeb s panem J.K., bytem Litoměřice, pro zajištění dodávky elektrické energie v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/5 v k.ú. Litoměřice v areálu bývalých Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích (návrh smlouvy o poskytování služeb přílohou originálního zápisu).

 

610/17/2018
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru v budově č. p. 292, stojící na pozemku parc. č. 57 v k. ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 01.11.2011 o nájmu prostoru, který se nachází v budově č. p. 292, stojící na pozemku parc. č. 57 v k. ú. Litoměřice v ulici Krajská v Litoměřicích, se spolkem Klub ochotníků a přátel loutkového divadla, se sídlem Krajská 292/5, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, IČO: 68974558, zastoupeným předsedou Svatoplukem Horváthem. Dodatkem č. 4 se upravuje doba nájmu na dobu určitou do 31.10.2023 (dodatek č. 4 přílohou orig. zápisu).

 

611/17/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 55 m², který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/103 v k.ú. Litoměřice, v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích, s panem Eduardem Revajem, IČO: 63142406, se sídlem Kubínova 437/10, 412 01 Litoměřice – Pokratice. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.11.2018. Smluvní nájemné činí 350 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

 

612/17/2018
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově č.p. 710, stojící na pozemku parc. č. 3139 v k.ú. Litoměřice v ulici Palachova v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru o celkové výměře 40,20 m², který se nachází v budově č.p. 710, stojící na pozemku parc. č. 3139 v k.ú. Litoměřice v ulici Palachova v Litoměřicích, se společností České technické vzdělávací centrum, s.r.o., se sídlem Palackého 730/1, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 25019732, zastoupenou jednatelem Miroslavem Pokorným. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.11.2018. Smluvní nájemné činí 200 Kč/m²/rok, náklady na služby bude hradit nájemce.

613/17/2018
Záměr zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemků parc.č. 709/2, 707 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č.709/1 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti práva chůze a jízdy na části pozemků parc.č. 709/2 a 707 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 709/1 v k.ú. Litoměřice, formou Smlouvy o budoucí smlouvě zřízení věcného břemene, uzavřené s panem M.D., a Bc. J.D., oba bytem Litoměřice, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + DPH. Podmínkou pro uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene je zahájení výstavby na parc. 709/1 v k.ú. Litoměřice (nutný geometrický plán).

 

614/17/2018
Výpůjčka části pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú Litoměřice, zahrada o výměře cca 711 m2
a) RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 237 m2 v k.ú Litoměřice, JUDr. Ing. V.N. paní V.N., oba bytem Litoměřice, k účelu umístění zahrady, na dobu určitou, do doby prodeje pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú. Litoměřice
b) RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 237 m2 v k.ú Litoměřice, Ing. P.P., a MUDr. R.P., oba bytem Litoměřice, k účelu umístění zahrady, na dobu určitou, do doby prodeje pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú. Litoměřice
c) RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc.č. 2469/12 o výměře cca 237 m2 v k. ú Litoměřice, panu M.Č. a paní R.Č., oba bytem Litoměřice, k účelu umístění zahrady, na dobu určitou, do doby prodeje pozemku parc.č. 2469/12 v k.ú.Litoměřice

 

615/17/2018
Vypůjčení částí pozemků parc.č. 5251/71 a parc.č.5254/2 o výměře cca 419 m2 v k.ú. Litoměřice včetně dohody o umístění a užívání stavby k účelu realizace stavby „Rekonstrukce objektu Dialonie ČCE, Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice“
RM schvaluje výpůjčku částí pozemků parc.č. 5251/71 a parc.č.5254/2 o výměře cca 419 m2 v k.ú. Litoměřice, včetně dohody o umístění stavby na dobu určitou do 31.12.2030 pro Diakonii ČC – Středisko křesťanské pomoci v Litoměřicích, IČO: 46768041, Rooseveltova 716/7, Litoměřice, k účelu realizace stavby „Rekonstrukce objektu Diakonie ČCE, Kamýcká 2303, 412 01 Litoměřice“.

 

616/17/2018
Propachtování pozemků parc.č. 4545/1, zahrada o výměře 1283 m2 a parc.č. 4545/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 31 m2 v k.ú Litoměřice k účelu užívání zahrada
RM schvaluje propachtování pozemků parc.č. 4545/1, zahrada o výměře 1283 m2 a parc.č. 4545/2, zastavěná plocha nádvoří o výměře 31 m2 v k.ú Litoměřice, paní P.F., bytem Lovosice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné v roční výši 6.694 Kč, k účelu užívání zahrady s účinností od 6.10.2018. S ohledem na ztížené podmínky přístupu je paní P.F. osvobozena od platby pachtovného do 5.10.2020.

 

617/17/2018
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu výzkumné infrastruktury RINGEN
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice pro Univerzitu Karlovu, Přírodovědeckou fakultu IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha, k účelu výzkumnému, vědeckému a vzdělávacímu, rozvoj infrastruktury RINGEN za roční nájemné ve výši 6.700 Kč, na dobu určitou, do doby udržitelnosti projektu „Modernizace výzkumné infrastruktury“ RINGEN“ reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001792“.

618/17/2018
Přidělení bytu č. 5, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 75,71 m² (2+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje na základě veřejné nabídky přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 o výměře 75,71 m², 2+1, žadateli panu T.CH., bytem Hoštka.

 

619/17/2018
Přidělení bytu č. 6, Mírové náměstí 156/29, Litoměřice, o výměře 54,54 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje na základě veřejné nabídky přidělení bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 o výměře 54,54 m², 1+1, žadatelce Mgr. N.Z., bytem Křešice.

 

620/17/2018
Přidělení bytu č. 1, Dlouhá 175/9, Litoměřice, o výměře 82,87 m² (3+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje na základě veřejné nabídky přidělení bytu č. 1 v Dlouhé ulici 175/9 o výměře 82,87 m², 3+1, žadatelce paní D.J., bytem Litoměřice.

 

621/17/2018
Rozpočtové opatření majetkového odboru (úsek správy nemovitostí – hospodářská činnost)
RM schvaluje rozpočtové opatření majetkového odboru (úsek správy nemovitostí – hospodářská činnost) – oprava havarijního stavu střechy SO č. 07 a 08 v Kasárnách pod Radobýlem a nutné dovybavení stánků na tržnici před kolaudací (viz příloha orig. zápisu).

 

622/17/2018
Uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků
RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy města Litoměřice o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcí Bohušovice nad Ohří za částku 2.200,- Kč za jeden řešený přestupek, a to na dobu neurčitou (viz příloha orig. zápisu).

 

623/17/2018
Rozpočtové opatření správního odboru – volby
RM schvaluje rozpočtové opatření dle avíza finančních prostředků na úhradu nákladů souvisejících s volbami do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR v říjnu 2018 (viz příloha orig. zápisu).

 

624/17/2018
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2018 s názvem „Obměna technologického centra“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/039/2018 s názvem „Obměna technologického centra“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem STORAGE ONE, a. s., sídlem Pod Habrovou 338/7, 150 00 Praha 5 - Hlubočepy, IČO 02301245 (viz příloha orig. zápisu).

 

625/17/2018
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní T.K., bytem Litoměřice, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem říjnem 2018, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

626/17/2018
a) Dohoda o ukončení nájemní smlouvy movité věci mezi městem Litoměřice a PO TSM Litoměřice
b) Smlouva o bezúplatném převodu movité věci (nákladní automobil IVECO včetně nástavby) mezi městem Litoměřice a PO TSM Litoměřice
a) RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy movité věci mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

b) RM schvaluje uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu movité věci mezi městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČO: 00263958 a příspěvkovou organizací Technické služby města Litoměřice, Na Kocandě 22, Litoměřice, IČO: 00080128 (viz příloha orig. zápisu).

 

627/17/2018
Schválení poskytnutí finančního daru na spolufinancování chovatelské výstavy trofejí -,, Týden přírody a myslivosti 2018“ pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. – Okresní myslivecký spolek Litoměřice
RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 68 561 Kč pro Českomoravskou mysliveckou jednotu, z.s. – Okresní myslivecký spolek Litoměřice, se sídlem U Stadionu 522/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 67777325 na spolupořádání chovatelské přehlídky trofejí v rámci Týdne přírody a myslivosti pořádané v Litoměřicích v roce 2018.

 

628/17/2018
Schválení Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů – pro úsek registru řidičů
RM schvaluje uzavření a znění Smlouvy o poskytnutí Technického zařízení a instalace Systému určeného pro zpracování digitalizovaných fotografií a podpisů (č. DOP/4/2018) se společností Cendis, s.p., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha 1, IČO: 00311391 a Městem Litoměřice, a pověřuje starostu města jejím podpisem (viz příloha orig. zápisu).

 

629/17/2018
Schválení příkazu starosty a tajemníka upravujícího ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR) u Správce – Města Litoměřice
RM schvaluje Příkaz starosty města a tajemníka MěÚ č. 9/2018 upravující ochranu a zpracování osobních údajů (dle GDPR) u Správce – Města Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

630/17/2018
Informace z veřejnosprávní kontroly PO TSM Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace, Na Kocandě 661/22, 41201 Litoměřice, IČO: 000 80 128 (viz příloha orig. zápisu).

 

631/17/2018
Informace z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví, sportu, kultury, fair trade, agendy Zdravého města Městem Litoměřice za rok 2017
RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávních kontrol o čerpání finančních prostředků poskytnutých neziskovým organizacím v oblasti sociální, zdravotnictví, sportu, kultury, fair trade, agendy Zdravého města Městem Litoměřice za rok 2017 v celkové výši 25.513.650,-Kč (viz příloha orig. zápisu).

632/17/2018
Záměr pronájmu pozemku parc.č.5503, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr pronájmu pozemku parc.č. 5503, zastavěná plocha nádvoří o výměře 21 m2 v k.ú. Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce, k účelu umístění stavby garáže ve vlastnictví jiné osoby

 

633/17/2018
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s ŘSD ČR
RM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene-služebnosti č. 11518310 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4, IČO: 65993390, týkající se stavby „Litoměřice, Českolipská – přechod pro chodce“ (viz příloha orig. zápisu).

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

  

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

 

Zhotovila: Eva Šimková
Dne: 5.10.2018
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš

 


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu