RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení z jednání Rady města Litoměřic - 12.5.2011

U S N E S E N Í

V Ý P I S

ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 12.5.2011

od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

           

Přítomno 8 členů RM

R a d a   m ě s t a   L i t o m ě ř i c   n a   s v é m  17.  j e d n á n í 

projednala pod usnesením č.:

430/17/2011

Zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání

RM schvaluje PO Mateřská škola Litoměřice zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání na 450,- Kč měsíčně za 1 dítě s účinností od 1.9.2011.

431/17/2011

Oznámení konání politického shromáždění – ODS

RM bere na vědomí konání politického shromáždění ODS, OS, Velká Krajská 2, Litoměřice dne 29.6.2011 v Jiráskových sadech.

432/172011

Schválení dodatku ke smlouvě – LEN-servis, s.r.o.

RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě uzavřené mezi Městem Litoměřice a firmou LEN – servis, s.r.o., Velká Krajská 52/2, Litoměřice na akci „Zpracování PD – Litoměřice – Želetice – odkanalizování splaškových vod – k.ú. Litoměřice“ (viz příloha orig. zápisu).

433/17/2011

Podání informace o projektové dokumentaci stavby – stavební úpravy tržnice

RM bere na vědomí informaci o projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy tržnice, Litoměřice“

(viz příloha orig.zápisu)

434/17/2011

Návrh způsobu zadání veřejné zakázky a schválení výběrové komise  „Oprava šaten sportovní haly 6.ZŠ U Stadionu, Litoměřice" 

RM schvaluje návrh na zadání veřejné zakázky (způsob zveřejnění: oslovení min.5 firem) a složení výběrové komise „Oprava šaten sportovní haly 6.ZŠ U Stadionu, Litoměřice“ (viz příloha orig.zápisu).

435/17/2011

Návrh způsobu zadání veřejného zakázky a schválení výběrové komise  „Dům kultury Litoměřice – oprava střešního pláště"

RM schvaluje předložený návrh na zadání veřejné zakázky a složení výběrové komise „Dům kultury Litoměřice – oprava střešního pláště“ (viz příloha orig. zápisu).

436/17/2011

Návrh na potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení MŠ Ladova 428, Litoměřice“ a schválení smlouvy o dílo

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Oprava sociálních zařízení MŠ Ladova 428 Litoměřice“  firmu Bust spol.s.r.o., Budyně nad Ohří  a schvaluje podepsání smlouvy o dílo (viz příloha orig.zápisu).

437/17/2011

Návrh na potvrzení vítězného uchazeče veřejné zakázky „Výměna oken a meziokenních vložek MŠ Ladova 431, Litoměřice“ a schválení smlouvy o dílo

RM potvrzuje vítězného uchazeče veřejné zakázky „Výměna oken a meziokenních vložek MŠ Ladova 431, Litoměřice“  firmu METALL QUATRO spol. s r. o., Most a  schvaluje podepsání smlouvy o dílo (viz orig.příloha zápisu).

438/17/2011

Smlouva  o úhradě nákladů za děti docházející do MŠ Litoměřice z jiných obcí a Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů

RM schvaluje smlouvu o úhradě nákladů dětí dojíždějících do mateřských škol v Litoměřicích z okolních obcí s účinností od 1.9.2011 (viz příloha orig.zápisu).

RM schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o úhradě nákladů dětí dojíždějících do mateřských škol v Litoměřicích z okolních obcí s účinností od 1.9.2011 (viz příloha orig.zápisu).

439/17/2011

Žádost OHK o zápůjčku DK, Gotického hradu a parkování pro 100 aut za účelem organizování celostátního XXIII. sněmu Hospodářské komory ČR

a)RM  schvaluje snížení ceny pronájmu DK  Litoměřice a prostor Gotického hradu Litoměřice na úroveň provozních nákladů pro Okresní hospodářskou komoru  Litoměřice z důvodu konání celostátního XXIII. sněmu Hospodářské komory ČR ve dnech 25. – 26.5.2011.

b) RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části parkoviště za Domem kultury a ul. Komenského v Litoměřicích pro Hospodářskou komoru za účelem parkování účastníků celostátní XXIII. sněmu Hospodářské komory ČR dne 26.5.2011.

440/17/2011

Schválení výpovědi z nájmu bytu, poskytnutí bytové náhrady v UŽ – Císařovi

RM schvaluje výpověď z nájmu bytu v domě č.p. 1755/31 v ulici Stránského v Litoměřicích, který užívají manželé Císařovi, oba trvale bytem tamtéž a zároveň pro ně schvaluje poskytnutí bytové náhrady v ubytovně v Želetické ulici 2187/11  v Litoměřicích.

441/17/2011

Podání žádosti na investiční projekt do MAS České středohoří a schválení partnerské smlouvy  

a)      RM schvaluje podání žádosti o investiční dotaci do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který vyhlašuje MAS ČS (Místní akční skupina České středohoří) jako výzvu č. 4 pro rok 2011

b)      RM schvalujeuzavření partnerství s organizací Fokus o.s., Ústí nad Labem - Vaňov, Pražská 166/7 za účelem podání a zpracování žádosti do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), který vyhlašuje MAS ČS (Místní akční skupina České středohoří) jako výzvu č. 4 pro rok 2011

c)       RM podporujeinvestiční projekt podaný do MAS České středohoří – Poradenské aktivizační centrum Fokus. Projekt je zcela v intencích se strategickými záměry obce, jak v rámci 3. komunitního plánu sociálních služeb, tak spektra poskytovaných služeb pro celý region Litoměřicka s případným využitím i pro další obyvatele Ústeckého kraje

442/17/2011

Informace k projektu „Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice“ – podrobnější členění monitorovacích indikátorů

RM bere na vědomí informaci k projektu „Vzdělávání v eGoncentru Litoměřice“ – podrobnější členění monitorovacích indikátorů (viz příloha orig.zápisu).

443/17/2011

Schválení přípravy smlouvy s vítězným uchazečem VŘ na realizaci veřejné zakázky „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaných v rámci projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

RM schvaluje přípravu smlouvy s vítězným uchazečem výběrového řízení na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zpracování propagačních materiálů k akcím pořádaných v rámci projektu MARUEL – Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“ - Ing. Tomáš Mikulenka, IČ 66075653, se sídlem 17. listopadu 604/2, 400 10 Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu).

 

444/17/2011

Schválení složení výběrové komise a seznamu oslovených firem k novému VŘ „Zavedení energetického managementu pro město Litoměřice při realizaci projektu MARUEL Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“

RM schvaluje složení výběrové komise a předložený seznam oslovených firem do nového  výběrového řízením s názvem „Zavedení energetického managementu pro město Litoměřice při realizaci projektu MARUEL Místní Agenda 21 a rozvoj udržitelné energetiky v Litoměřicích“ (složení výběrové komise viz příloha originál zápisu).

445/17/2011

Pronájem části pozemku p.č. 657/80 v k.ú. Pokratice k účelu zřízení odstavné plochy

RM  schvaluje pronájem části pozemku p.č. 657/80  ostatní plocha, zeleň  o výměře cca 75m2 v k.ú. Pokratice k účelu zřízení odstavné plochy Janě Patlejchové, bytem Litoměřice na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za nájemné 9,- Kč/m2/rok za podmínky předložení kladného stanoviska DI a SÚS s účinností nájemní smlouvy od data povolení se zvláštním užíváním z ODaSH MěÚ Litoměřice.

446/17/2011

Výpůjčka pozemku  p.č. 5117/12 o výměře 74m2 v k.ú. Litoměřice

RM schvaluje výpůjčku pozemku  p.č. 5117/12, trvalý travní porost o výměře 74m2 v k.ú. Litoměřice Autoklubu České republiky, zast. Klubem minikár Litoměřice, Petrem Pospíchalem, bytem Litoměřice za účelem zřízení odstavné plochy pro osobní a obytné automobily po dobu pořádání sportovní akce - ve dnech 1.7.2011-3.7.2011.

447/17/2011

Žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích –L.Mucha

RM schvaluje panu Ludvíkovi Muchovi přidělení ubytování na městské ubytovně v Želeticích na dobu určitou šesti měsíců.   

448/17/2011

Žádost o přidělení městského bytu v Litoměřicích – pí Vacková

RM schvaluje paní Dagmar Vackové přidělení bytu v ulici  Revoluční 1831/7 v Litoměřicích na dobu určitou  jednoho roku.   

449/17/2011

Krátkodobý pronájem prostor v KDH v červnu r. 2011 pro Českou televizi

RM schvaluje pronájem části budovy (prostory ve 2. patře) ležící na pozemku parc.č. 4008/27 a budovy garáže na parc.č. 4008/6 za účelem natáčení České televize a dále části pozemku parc.č. 4008/1 v KDH pro potřeby parkování i natáčení na dobu 10 dní v měsíci červnu r. 2011 za paušální cenu 20.000,- Kč.

450/17/2011

Žádost o přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích- P.Baniunynská

RM schvaluje paní Petře Baniunynské přidělení ubytování v městské ubytovně v Želeticích a to na dobu určitou šesti měsíců.

451/17/2011

Žádost o pronájem nebytových prostor (sklad) v domě Mírové náměstí 18/10

RM schvaluje rozšíření stávající platné nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor                   s Ing.Vratislavem Heiderem o pronájem skladu o rozměrech 1,8 m x 3,4 m v přízemí domu čp. 18 na Mírovém náměstí v Litoměřicích za běžný komerční nájem stanovený městem v této lokalitě pro tyto prostory. 

452/17/2011

Bezúplatné zapůjčení altánku na Střeleckém ostrově-akce „Žongluj“

RM schvaluje bezúplatné zapůjčení (výpůjčku) altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově dne 28.05.2011 Občanskému sdružení Lutomeric, Chelčického 1264/9, 412 01 Litoměřice.

453/17/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě-Koliba

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby  na jiném  vhodném místě  v restauraci Koliba dne 25. června 2011 ve 13.00 hod.

454/17/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě-výstaviště

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě v areálu výstaviště Litoměřice, Českolipská 2100, Litoměřice dne  10. srpna 2011 v 14.00 hod. 

455/17/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu – 9.9.2011

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby  v obřadní síni Litoměřice, dne  9. září 2011 v 16.00 hod.

456/17/2011

Informace z veřejnosprávní kontroly u PO Centrum cestovního ruchu Litoměřice

RM bere na vědomí informaci z veřejnosprávní kontroly finančních prostředků za rok 2010, provedené u příspěvkové organizace Centrum cestovního ruchu Litoměřice (viz příloha orig.zápisu)

457/17/2011

Změna organizační struktury Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství

RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru správy majetku města, bytového a lesního hospodářství MěÚ Litoměřice ke dni 01.08.2011, spočívající ve zrušení jednoho tabulkového místa domovníka  na  Úseku správy bytového hospodářství.

 

458/17/2011

Petice za diferencování výše nájemného bytových jednotek v majetku  Města Litoměřic

RM  bere na vědomí obsah Petice za diferencování výše nájemného bytových jednotek v majetku Města Litoměřice podle níže uvedených kritérií doručené na Město Litoměřice dne 21.04.2011 a nadále trvá na svém původním usnesení č. 113/5/2010 ze dne 21.12.2010,  kterým byla stanovena výše nájemného v městských bytech v Litoměřicích s účinností od 01.07.2011. RM zároveň pověřuje OSMMBaLH seznámit zástupce petičního výboru s výsledkem projednání této petice v RM.

459/17/2011

Potvrzení vítězného uchazeče zakázky malého rozsahu - služby mobilního operátora a schválení uzavření smlouvy

RM  potvrzuje   vítězného uchazeče veřejné zakázky malého rozsahu na služby mobilního operátora a  schvaluje uzavření  rámcové smlouvy o službách elektronických komunikací a o prodeji elektronických komunikačních zařízení a jejich příslušenství se společností T-Mobile Czech Republic a.s. (viiz příloha orig.zápisu).

460/17/2011

Mimořádný termín pro konání svatebního obřadu na jiném vhodném místě – ZŠ Ladova

RM schvaluje konání mimořádného termínu svatby  na jiném vhodném místě v areálu PO Základní školy  Ladova 5, Litoměřice, dne  24. června 2011 v 12.00 hod. 

461/17/2011

Schválení záboru veřejného prostranství – p. Kopecký, předzahrádka u Gotického hradu

RM schvaluje zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech (před vchodem do hradní vinárny) v Litoměřicích pro p. Kopeckého, Radniční sklípek a Hradní vinárna, za účelem umístění předzahrádky.

462/17/2011

Zábor veřejného prostranství a) Mezinárodní přehlídka dechových orchestrů

                                             b) 2. ročník litoměřických pivních slavností

a)       RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání Mezinárodní přehlídky dechových orchestrů 2011 dne 4.6.2011.

b)       RM schvaluje bezúplatný zábor veřejného prostranství – části Tyršova náměstí, parkoviště   U Hvězdárny a ul. Krajská (mezi Tyršovým nám. a parkovištěm) pro MKZ, Na Valech 2028, Litoměřice za účelem pořádání 2. ročníku litoměřických pivních slavností dne 30.7.2011.

463/17/2011

Podpora projektu „Naučná stezka Mostná hora“ – ProLUKA o.s.

RM vyjadřuje podporu projektu „Naučná stezka Mostná hora“, který připravuje sdružení ProLUKA o.s. a který má přispět ke zvýšení atraktivity Mostné hory pro cestovní ruch i pro občany Litoměřic.

464/17/2011

Změna zástupce Města Litoměřice v hodnotící komisi MAS České středohoří o.s.

RM odvolává Danu Svobodovou ke dni 12.5.2011 z hodnotící komise Místní akční skupiny České středohoří o.s.a místo ní  jmenuje pana místostarostu Jana Szánta.

465/17/2011

Podání projektové žádosti k projektu „Partnerství v udržitelné energetice(Covenant Twinning)“ do evropského dotačního programu „Inteligentní energie pro Evropu“

RM bere na vědomí podání projektové žádosti k projektu „Partnerství v udržitelné energetice (Covenant Twinning)“ do evropského dotačního programu „Inteligentní energie pro Evropu“ (viz příloha orig.zápisu).

466/17/2011

Schválení smlouvy s konzultační společností Quinary Project Management na dopracování a podání žádosti do Operačního programu ŽP k projektu GTE a schválení přípravy smlouvy se společností Allowance s.r.o.

RM schvaluje

a) uzavření smlouvy s konzultační společností Quinary Project Management, s.r.o. na dopracování a podání žádosti do Operačního programu ŽP k projektu GTE (viz příloha orig.zápisu)

b) přípravu smlouvy se společností Allowance s.r.o. na konzultační služby pro projekt GTE

467/17/2011

Sdělení spol. SEWACO k současné situaci přípravy žádosti pro geotermální projekt do Operačního programu ŽP a programu NER300

RM bere na vědomí sdělení spol. SEWACO a přebírá písemně zpracovanou podkladovou studii proveditelnosti, která je součástí žádosti do OP ŽP písemně zpracovanou projektovou žádost do programu NER300.  

 

Mgr. Ladislav Chlupáč

starosta města

Mgr. Karel Krejza

místostarosta města

Zapsala: Jana Váchová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Pá: 9-17 hod.
So: 9-12 hod.
Ne: zavřeno

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Ing. Radek Löwy

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu