RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřice - 1.9.2016

USNESENÍ
VÝPIS
ze 17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 1.9.2016
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 9 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 17. jednání projednala pod usnesením č.:

480/17/2016
Oznámení o shromáždění občanů – Národní socialisté – LEV21 a DSSS
RM bere na vědomí oznámení Národních socialistů - LEV21 a Dělnické strany sociální spravedlnosti, zastoupené p. Jaroslavem Andresem, Ústí n. Labem o konání předvolební kampaně dne 22.9.2016 na Dlouhé ul. v Litoměřicích.

 

481/17/2016
Oznámení o shromáždění občanů – ODS
RM bere na vědomí oznámení ODS, zastoupené pí Renatou Svatošovou, Ústí n. Labem o konání předvolební kampaně dne 19.9.2016 na Mírovém náměstí v Litoměřicích a dne 22.9.2016 v parku V. Havla, kde proběhne akce pro rodiče s dětmi Hurá do školy. Zároveň RM schvaluje udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích stanoveného vyhláškou č. 1/2016 pro uvedenou akci.

 

482/17/2016
Oznámení o shromáždění občanů – Starostové a nezávislí
RM bere na vědomí oznámení Starostů a nezávislých, V rovinách 40, Praha 4, IČO 26673908, zastoupené p. Radkem Leknerem, Benešov nad Ploučnicí o konání předvolení kampaně na Mírovém náměstí v Litoměřicích dne 1.9.2016.

 

483/17/2016
Schválení způsobu zadání veřejné zakázky a složení hodnotící komise ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – TDI a BOZP“
RM schvaluje způsob zadání a složení hodnotící komise, jejíž činnost bude spočívat v otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/033/2016 s názvem „Litoměřice, Palachova ulice – TDI a BOZP“ (viz příloha orig. zápisu).

 

484/17/2016
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/018/2016 s názvem „Kasárny Dukelských hrdinů - stavební úpravy pro sportovní zázemí“ a schválení uzavření smlouvy s vítězným uchazečem
RM schvaluje výběr nejvhodnější nabídky ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu ev. č. VZ/018/2016 s názvem „Kasárny Dukelských hrdinů - stavební úpravy pro sportovní zázemí“ a uzavření smlouvy s vítězným uchazečem Gerhard Horejsek a spol. s r.o., Realizace staveb, sídlem Králodvorská 1081/16, 110 00 Praha 1, IČ 00526282.

 

485/17/2016
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, IČO: 44557141
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 25 000 Kč pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 od firmy INEX Česká republika s.r.o., se sídlem Neumannova 1286/11, 412 01 Litoměřice, IČO: 61328987 na 26. ročník festivalu Litoměřické varhanní léto 2016.

 

486/17/2016
Žádost o prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice pro konání slavnostního předávání medailí Dr. Jánského Oblastním spolkem ČČK Litoměřice
RM schvaluje Oblastnímu spolku ČČK Litoměřice, se sídlem Tylova 1239/16, 412 01 Litoměřice, IČO: 00426105 prominutí nájemného za užívání konferenčního sálu Hradu Litoměřice včetně potřebné techniky dne 30.11.2016 od 15.30 hodin za účelem předání medailí Dr. Jánského bezpříspěvkovým dárcům krve z Litoměřicka.
RM ukládá Centru cestovního ruchu Litoměřice, příspěvkové organizaci technicko – organizační zajištění uvedené akce.

 

487/17/2016
Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků - sportovní třída 6.B – Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM schvaluje výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. B v Základní škole Litoměřice, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380, z 30 dětí na 31 dětí, a to na dobu neurčitou.

 

488/17/2016
Plnění finančního plánu za I. pololetí roku 2016, PO Mateřská škola Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Mateřská škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 590/30, Litoměřice, IČO: 72744081 (viz příloha orig. zápisu).

 

489/17/2016
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2016, PO Centrální školní jídelna Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Centrální školní jídelny Litoměřice, Svojsíkova 2027/7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

490/17/2016
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2016, PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, Mírové náměstí 153/26, Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

491/17/2016
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2016, PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

492/17/2016
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2016, PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2016 PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 215/28, 412 01 Litoměřice, IČO: 70923477 (viz příloha orig. zápisu).

 

493/17/2016
Dodatek č. 5 organizačního řádu PO Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích
RM schvaluje dodatek č. 5 organizačního řádu PO Knihovna K. H. Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČO: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

494/17/2016
Tvorba 5. Komunitního plánu ORP Litoměřice
RM doporučuje ZM schválit záměr tvorby 5. Komunitního plánu ORP Litoměřice.

 

495/17/2016
Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele – Dům Naděje Litoměřice
a) RM doporučuje ZM schválit převedení části poskytnuté dotace Dům Naděje Litoměřice - Pražská ve výši 80 000,- Kč (z celkové částky 360 800,- Kč) ze sociální služby ID 2503341 na sociální službu ID 6087352.

b) RM doporučuje ZM schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. SOC/43/2016/35 a ke smlouvě č. SOC/39/2016/31 (viz příloha orig. zápisu)

 

496/17/2016
Podpora zájmových kroužků u dětí z nízkopříjmových rodin
RM schvaluje pravidla na podporu vybraných dětí v zájmových kroužcích na školní rok 2016/2017 (viz příloha orig. zápisu).

 

497/17/2016
Udělení ceny Aloise Klára 2016
RM schvaluje udělení ceny A. Klára pro r. 2016 těmto osobám:
      1) za oblast sociální – Irena Opočenská, Ivana Prudičová
      2) za oblast zdravotní – MUDr. Ivan Brambaški, Jaroslava Krahulíková

 

498/17/2016
Příděl bytu č. 25 (gars.) v Domě s pečovatelskou službou (DPS) Kosmonautů 2020/14, Litoměřice
RM schvaluje přidělení bytu č. 25 v DPS, Kosmonautů 2020/14, Litoměřice panu J. O., trvale bytem Litoměřice a zároveň schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku s žadatelem. Finanční příspěvek na sociální účely ve výši 30 tis. Kč je žadatel povinen zaplatit před nástupem do DPS. Nájemní smlouva bude s žadatelem uzavřena na dobu určitou, a to na dva roky.

 

499/17/2016
Rozpočtová opatření správního odboru – revokace usnesení č. 438/16/2016 ze dne 11.8.2016
RM revokuje usnesení č. 438/16/2016 ze dne 11.8.2016.
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ze salda příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu (ÚZ 1805) na zajištění zadávacího a výběrového řízení na elektromobily (ÚZ 02023).

 

500/17/2016
Úprava nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 (změna doby pronájmu z neurčité na určitou do 31.12.2031)
RM schvaluje úpravu nájemní smlouvy č. 9470000049 ze dne 11.6.2008 (nájemce: pan P. S., Litoměřice, a CYKLISTICKÝ KLUB SLAVOJ TEREZÍN, IČO: 43225675, Kréta 322, Terezín; pronájem pozemků parc.č. 1244, 1245/1, 1245/2, 1246/2, část 1246/1 v k.ú.Pokratice) k účelu umístění dráhy BMX, dodatkem, měnícím dobu pronájmu z neurčité na určitou do 31.12.2031 s výhradou možného ukončení pronájmu před sjednanou dobou ze strany Města Litoměřice z důvodu zahájení realizace přípravy stavební lokality č.9 - BÍLÉ STRÁNĚ I.

RM schvaluje ukončení nájemního vztahu s nájemcem panem L. M., Žim (nájemní smlouva č. 9470000049 ze dne 11.6.2008) dohodou ke dni 1.9.2016.

 

501/17/2016
Pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice k účelu výzkumnému, vědeckému a vzdělávacímu (rozvoj infrastruktury RINGEN)
RM schvaluje pronájem části pozemku parc.č. 4008/95 o výměře cca 100 m2 v k.ú. Litoměřice s Univerzitou Karlovou v Praze, Přírodovědeckou fakultou, IČO: 00216208, Ovocný trh 560/5, Praha na dobu na dobu určitou do konce doby udržitelnosti projektu RINGEN+, k účelu výzkumnému, vědeckému a vzdělávacímu (rozvoj infrastruktury RINGEN) za nájemné 6.700,- Kč/rok. Nájemní smlouva bude uzavřena s účinností ke dni rozhodnutí o přidělení dotace.

 

502/17/2016
Propachtování části pozemku parc.č. 3636/3, zahrada o výměře 140m2 v k.ú. Litoměřice k účelu užívání zahrady
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 3636/3, zahrada o výměře 140m2 v k.ú. Litoměřice, definované podle nezapsaného GP 4408-82/16 nově jako 3636/12 v k.ú. Litoměřice, manželům P. a M. S., Litoměřice a panu J. S., Litoměřice k účelu užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce za pachtovné ve výši 700,- Kč/rok.

 

503/17/2016
Propachtování pozemku parc.č. 3876/1, zahrady o výměře 2329m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 3876/1, zahrady o výměře 2329m2 v k.ú. Litoměřice za účelem užívání zahrady na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce paní V. V., Litoměřice za pachtovné ve výši 11.645,- Kč/rok.

 

504/17/2016
Výpůjčka částí pozemků parc.č. 293/12,293/13, 293/15, 293/17, 2714/51, 4855/1, 4826/2, 4826/7, 4768/30 o celkové výměře 748m2 v k.ú. Litoměřice k účelu realizace stavby „Cyklostezka Ohře“
RM schvaluje výpůjčku částí pozemků parc.č. 293/12, 293/13, 293/15, 293/17, 2714/51, 4855/1, 4826/2, 4826/7, 4768/30 v k.ú. Litoměřice o celkové výměře 748 m2 Ústeckému kraji, IČO: 70892156, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem, k účelu realizace stavby „Cyklostezka Ohře“ na dobu určitou s ukončením do uplynutí 5-ti let od finančního ukončení projektu IROP „Cyklostezka Ohře“, nejdéle však do 31.12.2025.

 

505/17/2016
Záměr zřízení věcného břemene – služebnosti umístění stavby schodiště na části pozemku parc.č. 1313/93 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1313/35 a stavby občanské vybavenosti s č.p. 2022 v části obce Předměstí vše v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje záměr zřízení věcného břemene – služebnosti umístění stavby schodiště na části pozemku parc.č. 1313/93 ve prospěch vlastnictví pozemku parc.č. 1313/35 a stavby občanské vybavenosti s č.p. 2022 v části obce Předměstí vše v k.ú. Litoměřice (Diecézní charita Litoměřice, IČO: 40229939, Kosmonautů 2022, Litoměřice), formou smlouvy o budoucí smlouvě za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč + 21% DPH (nutný geometrický plán).

 

506/17/2016
Propachtování pozemku parc.č. 5336/7, ovocný sad o výměře 15154m2 v k.ú. Litoměřice k zemědělským účelům
RM schvaluje propachtování pozemku parc.č. 5336/7, ovocný sad o výměře 15154 m2 v k.ú. Litoměřice k zemědělským účelům (ovocný sad a chov včel) společnosti IJS SERVICE s.r.o. zast. jednatelem Ing. Janem Štěrbou, IČO: 27323561, Na Bídnici 1512/1, Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 1 rok za pachtovné ve výši 3.164,- Kč/rok.

 

507/17/2016
Přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 78,98 m² (2+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 1 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 78,98 m² (2+1) panu J. V., Travčice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

508/17/2016
Přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,16 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 2 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,16 m² (1+1) panu A. V. a paní V. V., oba bytem Bohušovice nad Ohří. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

509/17/2016
Přidělení bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 76,84 m² (2+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 3 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 76,84 m² (2+1) paní Bc. M. P., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

510/17/2016
Přidělení bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 56,31 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 4 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 56,31 m² (1+1) panu MUDr. Y. M., Praha. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

511/17/2016
Přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 78,26 m² (2+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 5 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 78,26 m² (2+1) paní N. H. a panu M. B., oba bytem Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

512/17/2016
Přidělení bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,54 m² (1+1) na základě veřejné nabídky
RM schvaluje přidělení bytu č. 6 na Mírovém náměstí 156/29 v Litoměřicích, o výměře 54,54 m² (1+1) panu P. G., Litoměřice. Výše nájemného činí 80,- Kč/m²/měsíc + zálohy na služby + další úprava v následujících letech z důvodu inflačních tlaků možná. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31.12.2016 s následným prodloužením o 1 rok při řádném plnění nájemní smlouvy.

 

513/17/2016
Schválení dohody o splátkách a prodloužení nájemní smlouvy
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách splatného dluhu pro pana J. P., bytem Litoměřice, na částku 18.540,- Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 4.635,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.
RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy pro pana J. P., Litoměřice na dobu určitou od 1.9.2016 do 31.12.2016. Další prodloužení nájemní smlouvy bude možné jen na základě bezdlužnosti.

 

514/17/2016
Výpůjčka učebních a vzdělávacích prostor v objektu bývalé ZŠ v ul. Sovova 480/2 v Litoměřicích (1. patro) celkové výměře 716,65 m2 pro příspěvkovou organizaci města „Dům dětí a mládeže Rozmarýn“ na dobu neurčitou
RM schvaluje výpůjčku učebních a vzdělávacích prostor v objektu bývalé ZŠ v ul. Sovova 480/2 v Litoměřicích (1. patro) celkové výměře 716,65 m2 pro příspěvkovou organizaci města „Dům dětí a mládeže Rozmarýn“ - ul. Plešivecká 1863, Litoměřice (IČ: 627 696 93) na dobu neurčitou.

 

515/17/2016
Částečná úhrada vložených nákladů do úprav osvětlení a průtokových ohřívačů v pronajatých prostorách ve školní budově Sovova 480/2 v Litoměřicích po ukončení nájemního vztahu – Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 494/23, 412 01 Litoměřice
RM schvaluje žadateli Střední škole a Mateřské škole o.p.s., Jarošova 494/23, 412 01 Litoměřice (IČO: 25040456) zastoupené Mgr. Ladislavem Šrejbrem částečnou úhradu vložených investic do pronajatých prostor v celkové výši 85.815,- Kč. Tato úhrada bude započtena oproti dosud neuhrazenému nájmu, o kterou bude nájemné poníženo.

 

516/17/2016
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici Sovova 480/2 uzavřené se společností Střední škola a Mateřská škola, o.p.s.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 nájemní smlouvy ze dne 11.08.2004 uzavřené se společností Střední škola a Mateřská škola, o.p.s., Jarošova 494/23, 412 01 Litoměřice IČO: 25040456, zastoupenou Mgr. Ladislavem Šrejbrem. Dodatkem č. 4 se upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.09.2016. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 11.08.2004 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn (Dodatek č. 4 přílohou originálního zápisu).

 

517/17/2016
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v ulici Sovova 480/2 uzavřené se společností LINGUA UNIVERSAL, soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o.
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 nájemní smlouvy ze dne 30.08.2004 se společností LINGUA UNIVERSAL, soukromá základní škola a mateřská škola s.r.o., se sídlem Sovova 480/2, Litoměřice, IČO: 25018515, zastoupenou jednatelkou Ing. Blankou Fránovou Ježkovou. Dodatkem č. 3 se rozšiřuje pronajatý prostor v budově č. p. 480/2 v ulici Sovova v Litoměřicích o 214,47 m² a upravuje výše záloh na služby s účinností od 01.09.2016. Ostatní ujednání nájemní smlouvy ze dne 30.08.2004 ve znění pozdějších dodatků zůstávají beze změn (Dodatek č. 3 přílohou originálního zápisu).

 

518/17/2016
Ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 18/10 na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM schvaluje paní Ruženě Višňovcové, IČO: 72767898, bytem Dlouhá 175/9, 412 01 Litoměřice, ukončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové ploše 38,34 m² v budově č. p. 18/10, stojící na pozemku parcelní číslo 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Nájemní vztah se ukončuje dohodou ke dni 30.09.2016.

 

519/17/2016
Aktualizace nájemní smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v budově č. p. 293 v ulici Krajská v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření aktualizované smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 109,60 m² v budově stojící na pozemku parc.č. 56/2 v k. ú. Litoměřice, v ulici Krajská č.p. 293 v Litoměřicích se stávajícím nájemcem panem Pavlem Tschakertem, bytem Nezvalova 1822/27, 412 01 Litoměřice, IČO: 72704331. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok s účinností od 01.09.2016. Smluvní nájemné činí 200,- Kč na jeden metr čtverečný podlahové plochy za jeden rok, náklady na služby bude hradit nájemce (Návrh nájemní smlouvy přílohou originálního zápisu).

 

520/17/2016
Schválení dohody o splátkách dluhu – I. D.
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu ve výši 1.500,- Kč pro paní I. D., bytem Litoměřice. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem srpnem 2016, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

521/17/2016
Doporučení zastupitelstvu města k přijetí obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o veřejném pořádku
RM doporučuje zastupitelstvu města přijetí obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o veřejném pořádku (vyhláška viz příloha orig. zápisu).

 

522/17/2016
Schválení uzavření smlouvy o realizaci projektu bez finanční spoluúčasti „Globálně zodpovědná města“ s organizací ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000
RM schvaluje uzavření smlouvy o realizaci projektu bez finanční spoluúčasti „Globálně zodpovědná města“ s organizací ShineBean o. p. s. se sídlem Osvobození 839/19, 412 01 Litoměřice, IČO: 22690000 (smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

523/17/2016
Vzetí na vědomí Akčního plánu realizace doporučení auditů udržitelného rozvoje 2015
RM bere na vědomí Akční plán realizace doporučení auditů udržitelného rozvoje 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

524/17/2016
Schválení členů Strategického týmu udržitelného rozvoje města Litoměřice
RM schvaluje seznam členů Strategického týmu rozvoje města a členů jednotlivých pracovních skupin SPRM (viz příloha orig. zápisu).

 

525/17/2016
Smlouva o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Městem Litoměřice a Obcí Žalhostice
RM doporučuje ZM schválit smlouvu o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany (jednotka sboru dobrovolných hasičů města Litoměřice, e. č. 423100) mezi Městem Litoměřice a Obcí Žalhostice, IČO 00264709, zastoupené starostkou obce Stanislavou HANKOVOU s finančním příspěvkem 32.000,- Kč ročně (viz příloha orig. zápisu).

 

526/17/2016
Schválení programu jednání Zastupitelstva města Litoměřic konaného dne 15.9.2016 v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích
RM schvaluje program na veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 15.9.2016 od 16:00 hod. v kongresovém sále Hradu v Litoměřicích.

PROGRAM:
I. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
II. Doplnění / stažení bodu programu
III. Hlasování o programu
IV. Body jednání:

1. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 5.9.2016
2. Schválení vyřazení (odpisu) nevymahatelné pohledávky vůči společnosti Beneš plus s.r.o., Litoměřice z účetní evidence Města Litoměřice
3. Schválení zajištění spolufinancování projektu "Rekonstrukce části areálu bývalých kasáren na sportovní zázemí" z vlastních rozpočtových prostředků města Litoměřice v případě přidělení dotace z Programu 133510 "Podpora materiálně technické základny sportu" pro rok 2016
4. Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu města Litoměřice - průběžné plnění
5. Prominutí příslušenství dluhu
6. Prominutí příslušenství dluhu
7. Participativní rozpočet
8. Tvorba 5. komunitního plánu ORP Litoměřice
9. Převod poskytnuté dotace ze služby na službu v rámci poskytovatele – Dům Naděje Litoměřice
10. Schválení obecně závazné vyhlášky č. 3/2016, o veřejném pořádku
11. Zápis z likvidační komise
12. a) Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Městem Litoměřice a Obcí Miřejovice
b) Schválení smlouvy o zajištění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Městem Litoměřice a Obcí Žalhostice
13. Uveřejňování výzev k podání nabídky při zadávání veřejných zakázek
14. Změna obecně závazné vyhlášky č. 2/2014 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
15. Vydání obecně závazné vyhlášky omezující hluk o svátcích a víkendech
16. Změna funkce předsedy KV na neuvolněnou + určení odměn členům KV
17. Schválení záměru budoucího prodeje zbytného majetku Městské nemocnice v Litoměřicích
18. Zvýšení neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2016 pro PO TSM

Majetkové záležitosti:
Záměry:
19. Prodej pozemku parc.č. 1362/1 o výměře 169 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice (nezapsaný odděl. geometr. plán)
20. Prodej pozemku parc.č. 3636/3 o výměře 232 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice (dle nezapsaného odděl. geomet. plán)
21. Prodej pozemku parc.č. 2843 o výměře 1049 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
22. Prodej části pozemku parc.č. 1313/93 (ost. plocha) o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl. geomet. plán)
23. Prodej pozemku parc.č. 2658/9 o výměře 25 m2 (ost. plocha) a 2660/5 o výměře 165 m2 (ost. plocha) v k.ú. Litoměřice
24. Prodej pozemku parc.č. 1752/3 o výměře 112 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
25. Mimosoudní vypořádání majetku (pozemků) v k.ú. Litoměřice

Prodeje:
26. Prodej pozemku parc.č. 2563/102 o výměře 21 m2 (stavební) v k.ú. Litoměřice
27. Směna pozemků ve vl. města parc.č. 513/11 o výměře 37 m2 (ost. plocha) za pozemek parc.č. 3808/5 o výměře 54 m2 (ost. plocha) vše v k.ú. Litoměřice
28. Prodej pozemku parc.č. 3808/4 o výměře 24 m2 v k.ú. Litoměřice
29. Prodej pozemku parc.č. 3258/13 o výměře 3 m2 (zast. plocha) v k.ú. Litoměřice
30. Prodej pozemku parc.č. 2031/1 o výměře 63 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
31. Nákup pozemku parc.č. 5173/19 o výměře 15395 m2 v k.ú. Litoměřice
32. Nákup pozemku parc.č. 2355/124 o výměře 596 m2 (orná) a parc.č. 2355/42 o výměře 97 m2 (orná) v k.ú. Litoměřice
33. Prodej věcí movitých (Eso přístřešků) stojících na pozemku parc.č. 5227/36 v k.ú. Litoměřice
34. Zřízení věcného břemene – služebnosti umístění provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení k části pozemku parc.č. 279/1 v k.ú. Litoměřice

V. Informace
VI. Interpelace
VII. Diskuze
VIII. Závěr

 

527/17/2016
Rozpočtové opatření – odbor SVaZ – vybavení kanceláře
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci rozpočtu odboru SVaZ (viz příloha orig. zápisu).

 

528/17/2016
Výpůjčka altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově za účelem uspořádání akcí v rámci filmového festivalu „Tanec a sport ve filmu“ dne 02.-03.09.2016
RM schvaluje uzavření výpůjčky altánku a přilehlého pozemku na Střeleckém ostrově pro Kinoklub Ostrov, o.s., Svatováclavská 17, 412 01 Litoměřice (IČO: 68954310) za účelem uspořádání doprovodných akcí v rámci filmového festivalu „Tanec a sport ve filmu“ dne 02.-03.09.2016. Napojení na připojovací bod elektrické energie bude řešen v souladu s pravidly schválenými RM.

 

529/17/2016
Navýšení kapacity žáků ve školním klubu – PO Základní škola Litoměřice, Ladova 5, IČO: 46773380
RM schvaluje navýšení kapacity žáků ve školním klubu na PO Základní škole Litoměřice, Ladova 5, se sídlem Ladova 413/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773380 ze 120 žáků na 200 žáků s účinností od 1.9.2016 a zároveň schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení ke Krajskému úřadu.

 

530/17/2016
Rozpočtové opatření majetkového odboru – úhrada daně z převodu nemovitostí (za nákup staveb a pozemků v areálu Kasáren pod Radobýlem od ÚZSVM)
RM schvaluje uvolnění finančních prostředků ze salda příjmů a výdajů k vyrovnání rozpočtu (ÚZ 1805) na úhradu daně z nabytí nemovitosti ve výši 650 tis. Kč (ÚZ 04203) za nakoupené nemovitosti v areálu Kasáren pod Radobýlem ve výši 15.434.330,- Kč od ÚZSVM.

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města


Zhotovila: Eva Chrudimská
Dne: 7. 9. 2016
Zodpovídá: Mgr. Milan Čigáš


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu