RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 28. 5. 2015

USNESENÍ
VÝPIS
17. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 28. 5. 2015
od 10:00 hodin v kanceláři starosty města

Přítomno 8 členů RM

Rada města Litoměřic na svém 17. jednání projednala pod usnesením č.:

457/17/2015
Udělení výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů v Jiráskových sadech dne 13. 6. 2015
RM schvaluje udělení výjimky dle článku 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o zákazu požívání alkoholických nápojů, která se vztahuje na akci Den otevřených zahrad dne 13. 6. 2015 v Jiráskových sadech.

 

458/17/2015
Smlouva o darování mezi Gardenline s.r.o., Litoměřice, Městem Litoměřice a Nadací Proměny, Praha 10
RM schvaluje uzavření Smlouvy o darování mezi Gardenline s.r.o., Šeříková 405/13, Litoměřice, IČ: 27263827, Městem Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, Litoměřice, IČ: 27421538 a Nadací Proměny, Vinohradská 1511/230, Praha 10, IČ: 27421538 (viz příloha orig. zápisu).

 

459/17/2015
Schválení Dohody o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy mezi subjekty Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem
RM schvaluje Dohodu o přípravě podkladů pro zadání zpracování lesní hospodářské osnovy mezi subjekty Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs n.L, IČ: 00020681 a Město Litoměřice, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, IČ: 00263958 (viz příloha orig.zápisu).

 

460/17/2015
Zábor veřejného prostranství – předzahrádka – Restaurace Motodůl
RM neschvaluje zábor veřejného prostranství – části travnatého pásu v ulici 28. října v Litoměřicích pro paní J.P., bytem Litoměřice za účelem umístění předzahrádky o velikosti max. 11.34 m2.

 

461/17/2015
Kalkulace cen prací a služeb TSM pro Město Litoměřice na rok 2015
RM schvaluje kalkulace cen prací a služeb PO TSM Litoměřice pro Město Litoměřice na rok 2015 (viz příloha orig. zápisu).

 

462/17/2015
Žádost o výpůjčku degustační místnosti GH – Klika 1 o.s.
RM schvaluje za souhlasu PO CCR výpůjčku degustační místnosti Hradu v Litoměřicích dne 1.6.2015 od 9:30 do 11:30 hodin pro Klika 1 o.s. Litoměřice za účelem předávání certifikátů seniorům v rámci celoživotního vzdělávání.

 

463/17/2015
Vyřazení opotřebovaného dlouhodobého hmotného investičního majetku – PO Knihovna K.H.M. v Litoměřicích
RM schvaluje vyřazení opotřebovaného majetku Příspěvková organizace Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích, se sídlem Mírové náměstí 153/26, 412 01 Litoměřice, IČ: 00360627 (viz příloha orig. zápisu).

 

464/17/2015
Putování Mistra Jana Husa po Ústeckém kraji – zábor Mírového náměstí a technické zabezpečení
RM schvaluje Agentuře Modua s.r.o., Mostecká 39/3, 430 02 Chomutov, IČO: 25435833 zábor veřejného prostranství – části Mírového náměstí v Litoměřicích za účelem pořádání Husitských slavností dne 23.8.2015 a ukládá Městským kulturním zařízením v Litoměřicích zajištění spolupráce na technickém zabezpečení této akce.

 

465/17/2015
Žádost o bezplatný pronájem sálu Hradu Litoměřice – Gymnázium J.J., Litoměřice
RM schvaluje slevu na nájemném sálu Hradu v Litoměřicích ve výši 50% pro Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice, Svojsíkova 1, příspěvková organizace, IČO: 46773673 za účelem předávání vysvědčení maturantům dne 2.6.2015 od 15.30 do 16.30 hodin.

 

466/17/2015
Poskytnutí dotací v Programu podpory "Sport pro zdraví/sport pro všechny"
a) RM schvaluje poskytnutí účelových dotací z Programu podpory „Sport pro zdraví/sport pro všechny“ pro rok 2015 na základě kriteriálního hodnocení (viz příloha orig. zápisu).
b) RM schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací dle vzorové veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (vzorová smlouva viz příloha orig. zápisu).

 

467/17/2015
Udělení odměn ředitelům škol a školských zařízení za I. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 odměnu ředitelce CŠJ – Zdeňce Kovářové, ředitelce ZUŠ – Mgr. Dominice Valeškové, ředitelce MŠ – Mgr. Monice Mejtové a ředitelce DDM – Mgr. Zuzaně Bendové (viz návrh - příloha orig. zápisu).

 

468/17/2015
Udělení odměn ředitelům ZŠ za I. čtvrtletí roku 2015
RM uděluje v souladu s platným Vnitřním platovým předpisem pro školy a školská zařízení č. 1/2008 odměnu řediteli ZŠ Na Valech – Mgr. Petru Krňákovi, řediteli ZŠ Boženy Němcové – PaedDr. Václavu Hančovi, Ph.D, řediteli Masarykovy ZŠ – Mgr. Karlu Kynzlovi, řediteli ZŠ U Stadionu – Mgr. Milanu Slukovi, ředitelce ZŠ Havlíčkova – Mgr. Blance Ježkové a řediteli ZŠ Ladova – Mgr. Václavu Červínovi (viz návrh - příloha orig. zápisu).

 

469/17/2015
Udělení odměn ředitelům PO zřizovaných Městem Litoměřice-mimoškolská zařízení - I.čtvrtletí 2015
RM uděluje dle přiloženého návrhu odměnu ředitelům PO: Ing. Ivaně Humlové – Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež SRDÍČKO, Mgr. Karlu F. Tománkovi – Knihovna K.H. Máchy v Litoměřicích, Jaromíru Tvrzníkovi – Městská sportovní zařízení, Ing. Věře Kmoníčkové – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, Ing. Anně Matulové – Centrum cestovního ruchu Litoměřice a Ing. Ivu Elmanovi – Technické služby města Litoměřice (viz návrh - příloha orig. zápisu).

 

470/17/2015
Schválení uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou ÚK, a.s.
RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo mezi s Domem dětí a mládeže Rozmarýn Litoměřice, Plešivecká 1863, příspěvkovou organizací, se sídlem Plešivecká 1863/15, 412 01 Litoměřice, IČO: 627 69 693 a Regionální rozvojovou agenturou Ústeckého kraje, a.s.: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (viz příloha orig. zápisu).

 

471/17/2015
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro pana M.J. bytem Litoměřice, na částku 4.900,-Kč s příslušenstvím. Výše splátky činí 500,-Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem červen 2015, se splatností k poslednímu dni každého měsíce.

 

472/17/2015
Schválení uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“
RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky ev. č. VZ/029/2014 s názvem „Litoměřice – modernizace a dostavba autobusového nádraží I. etapa – část veřejné zakázky č. 1 - Modernizace autobusového nádraží – stavební práce“ uzavřené mezi Městem Litoměřice a Chládek & Tintěra a.s., Nerudova 16, 41201 Litoměřice, IČ 62743881.

 

473/17/2015
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání na Mírovém náměstí č.p. 20/12 v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího k podnikání v přízemí domu č.p. 20/12 na Mírovém náměstí v Litoměřicích o celkové výměře 43,5 m².

 

474/17/2015
Revokace části usnesení RM č. 272/12/2015, týkající se doby nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. 101 o výměře 347,5 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích a schválení možnosti uzavření podnájemního vztahu nájemcem
RM revokuje část usnesení č. 272/12/2015 ze dne 12.3.2015 a schvaluje uzavření nájemního vztahu se společností GERTAHAUS s.r.o. na pronájem prostoru sloužícího k podnikání č. 101 o výměře 347,5 m² v ulici Dlouhá 195/49 v Litoměřicích na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 5. 2025. RM zároveň uděluje nájemci souhlas pronajímatele s uzavřením podnájemního vztahu k pronajímaným prostorám (max. za 1.400,-Kč/m²/rok).

 

475/17/2015
Snížení ceny nájemného za pronájem bytu v ulici Novobranská 159/2 v Litoměřicích
RM schvaluje panu A.B. snížení ceny nájemného bytu v ul. Novobranská 159/2 o 10% do doby odstranění zhoršených hygienických podmínek. Cena nájemného činí 72,- Kč/1m2 za jeden měsíc s účinností od 1. 6. 2015.

 

476/17/2015
Přidělení pronájmu prostoru na základě zveřejněného záměru dlouhodobého pronájmu části budovy (1. a 2. patro) č.p. 241 na parcele parc. č. 317/2 - Gotické dvojče v Litoměřicích za účelem podpory kulturně – společenských projektů ve městě
RM schvaluje přidělení pronájmu části budovy (1. a 2. patro) č. p. 241 na parcele parc. č. 317/2 - Gotické dvojče v Litoměřicích o celkové výměře 116 m² spolku Galerie Ve dvoře Litoměřice, Jezuitská 12/4, 412 01 Litoměřice, IČ: 26552876, která bude pronajatý prostor využívat jako galerii. Nájemné činí 200,- Kč/m²/rok, náklady na služby a energie hradí nájemník. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení.

 

477/17/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Diecézní charita Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Diecézní charita Litoměřice, Dómské náměstí 10/10, 412 01 Litoměřice, IČO: 402 299 39. (viz příloha orig. zápisu).

 

478/17/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u organizace Farní charita Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Farní charita, Zahradnická 1534/5, 412 01 Litoměřice, IČO: 46769382. (viz příloha orig. zápisu).

 

479/17/2015
Informace z veřejnosprávní kontroly provedené u PO ZUŠ Litoměřice
RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly u organizace Základní umělecká škola Litoměřice, příspěvková organizace, Masarykova 46, 412 01 Litoměřice IČO: 467 734 10. (viz příloha orig. zápisu).

 

480/17/2015
Termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na II. pololetí roku 2015
RM schvaluje termíny jednání Rady města Litoměřic a Zastupitelstva města Litoměřic na II. pololetí roku 2015.
RM: 9.7., 23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 1.12., 17.12.
ZM: 17.9., 10.12.

 

481/17/2015
Jmenování ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53
RM bere na vědomí zápis o průběhu konkurzního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 (viz příloha orig. zápisu).
RM jmenuje do funkce ředitele Základní školy Litoměřice, Na Valech 53, IČO: 46773428 Mgr. Petra Klupáka, bytem Litoměřice s účinností od 1. 7. 2015.

 

482/17/2015
Sjezd (nejen) evangelické mládeže 2015 - zábor veřejného prostoru před MKZ, snížení nájemného v MKZ, prohlídka města s průvodcem
RM schvaluje Českobratrské církvi evangelické, Jungmannova 9, 111 21 Praha 1, IČO: 00445223 zábor veřejného prostranství – části ul. Na Valech (před Domem kultury) za účelem pořádání Sjezdu (nejen) evangelické mládeže 2015 dne 3. 10. 2015 od 8.00 do 19.00 hodin.
RM schvaluje snížení nájemného na úroveň osobních nákladů a nákladů na energie v Domě kultury Litoměřice dne 2. - 4. 10. 2015 pro shora uvedenou akci.

 

483/17/2015
Vyhrazení parkovacích míst U Hvězdárny
RM schvaluje vyhrazení 28 parkovacích míst pro potřeby hotelu, který je součástí akce „Rekonstrukce pivovaru“ na parkovišti U Hvězdárny v Litoměřicích.

 

484/17/2015
Schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí – RWE GasNet, s.r.o.
RM schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní uzavíranou mezi Městem Litoměřice a spol. RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem, týkající se prodeje plynárenského zařízení STL plynovodu a přípojek v ul. K. Světlé v Litoměřicích.

 

485/17/2015
Souhlas vlastníka nemovitosti (Město Litoměřice) s umístěním sídla dosud nezapsaného spolku Beach Club Litoměřice v areálu KDH v Litoměřicích
RM souhlasí s umístěním sídla dosud nezapsaného spolku – Beach Club Litoměřice na adrese Kasárna Dukelských Hrdinů, budova č. 024 na pozemku parc. č. 4008/40 v Litoměřicích.

 

486/17/2015
Zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (cca 2000 m2) v Litoměřicích (areál bývalých Kasáren Dukelských hrdinů) za účelem provozování sportoviště
RM schvaluje zveřejnění záměru dlouhodobé výpůjčky části pozemku parc. č. 4008/74 (cca 2.000 m2) v Litoměřicích (areál bývalých Kasáren Dukelských hrdinů) za účelem provozování sportoviště.

 

487/17/2015
Změna organizační struktury OSVaZ
RM schvaluje změnu organizační struktury Odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Litoměřice ke dni 1. 6. 2015 a ke dni 1. 7. 2015 (viz příloha orig. zápisu).

Mgr. Karel Krejza
1.místostarosta města

Ing. Pavel Grund
2.místostarosta města

Zapsala: Eva Šimková


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu