RADA MĚSTA

usnesení rady města

17. výpis usnesení Rady města Litoměřic - 26.8.2019

Výpis usnesení z jednání Rady č. 17/2019
města Litoměřice, které se uskutečnilo dne 26. 08. 2019
od 13:00 hodin v kanceláři starosty

 

466/17/2019
VZ/038/2018 s názvem „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ - schválení uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Pivovar Litoměřice – regenerace budovy A pro podnikatelské využití“ uzavřené s dodavatelem INSKY spol. s r.o., sídlem Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem, IČO 00671533 (viz příloha orig. zápisu).

 

467/17/2019
Poskytnutí dotace – pan P. H.
RM neschvaluje poskytnutí účelové dotace panu Pxxxx Hxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxx1993, bytem Velké Žernoseky xxx pro účast na světovém šampionátu The Notorious IBE, který se konal ve dnech 9. - 12. 8. 2019 v Holandsku.


468/17/2019
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2019 - CŠJ Litoměřice
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Centrální školní jídelna Litoměřice, se sídlem Svojsíkova 7, 412 01 Litoměřice, IČO: 46768793 (viz příloha orig. zápisu).

 

469/17/2019
Plnění finančního plánu za I.pololetí roku 2019 - MKZ v Litoměřicích
RM bere na vědomí čerpání nákladových a výnosových účtů, změny majetku a účetní závěrku (rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha) k 30.6.2019 PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 (viz příloha orig. zápisu).

 

470/17/2019
Rozpočtové opatření odboru ŠKSaPP
RM schvaluje rozpočtové opatření v rámci odboru ŠKSaPP (viz příloha orig. zápisu).


471/17/2019
Přijetí účelově určeného finančního daru – Městská kulturní zařízení v Litoměřicích
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru ve výši 150.000 Kč pro PO Městská kulturní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Na Valech 2028, 412 01 Litoměřice, IČO: 44557141 od Vinařského fondu, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno - střed, Veveří, IČO: 71233717 na realizaci akce Vinobraní Litoměřice 2019.

 

472/17/2019
Schválení platového výměru - ředitelka Mateřské školy Litoměřice
RM schvaluje platový výměr Mgr. Moniky Mejtové, ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Litoměřice, se sídlem Masarykova 590/30, 412 01 Litoměřice, IČO:72744081 s účinností od 1. září 2019 (viz příloha orig. zápisu).

 

473/17/2019
Žádost o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného finančního daru – Základní škola Litoměřice, Na Valech 53
RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro Základní školu Litoměřice, Na Valech 53, se sídlem Na Valech 582/53, 412 01 Litoměřice, IČO: 46773428 od Women for women, o.p.s., Vlastislavova 152/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 24231509 na projekt „Obědy pro děti“. Výše daru je závislá na počtu odebraných obědů žáky splňujícími kritéria poskytovatele během školního roku 2019/2020.

 

474/17/2019
Schválení bodů týkajících se příspěvkové organizace Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež - SRDÍČKO
a) RM schvaluje právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace z ESF OPZ na realizaci projektu Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA; příjemce dotace PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165, s účinností od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2022.

b) RM schvaluje sjednocení výše částečných neinvestičních nákladů-úhrad za poskytování služby Dětská skupina – ZDRAVÁ ŠKOLIČKA a Dětská skupina - JESLIČKY, s účinností od 1. 9. 2019, poskytovatel služeb PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70895465.

c) RM schvaluje přijetí účelově určeného finančního daru pro PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 a to ve výši 10.000,00 Kč od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice, IČO: 49099451 a ve výši 15.000,00 Kč od ENERGIE Holding, a.s., Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5 - Radlice, IČO: 27594301 na částečnou úhradu nákladů v souvislosti s vydáním knihy Centra SRDÍČKA, a to s charitativním cílem, neboť z výtěžku z prodeje bude zakoupeno rezonanční terapeutické křeslo a lůžko pro zdravotně handicapované uživatele sociální služby denní stacionář.

d) RM bere na vědomí převod částky 49.770,00 Kč z rezervního fondu PO Centrum pro zdravotně postižené děti a mládež – SRDÍČKO, Litoměřice, Předměstí, Revoluční 1845/30, IČO: 70854165 ve prospěch rozvoje činnosti a v souladu s účelově určenými peněžními dary.

 

475/17/2019
Poskytnutí individuální dotace Mateřskému centru Klubíčko, Středisko křesťanské pomoci Litoměřice
RM schvaluje:
a) poskytnutí individuální dotace ve výši 15.000 Kč Mateřskému centru Klubíčko, Středisko křesťanské pomoci Litoměřice, Sládkova 8, Litoměřice, IČO: 73633151.

b) uzavření smlouvy o poskytnutí této individuální dotace z rozpočtu města Litoměřice k účelu zajištění podpory a chodu této služby (viz příloha orig. zápisu).

 

476/17/2019
Podpora sociálních služeb 2019 - 2. kolo
a) RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2.kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 1.

b) RM doporučuje ZM schválit přistoupení k Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do Základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje na období 2018-2021 uvedené v příloze č. 1 a č. 2.

c) RM doporučuje ZM schválit neposkytnutí dotací z dotačního programu „Podpora sociálních služeb pro rok 2019 - 2. kolo“ subjektům, ve výši a na účely uvedené v příloze č. 2

(viz přílohy orig. zápisu).

 

477/17/2019
Podpora zájmových kroužků a volnočasových aktivit u dětí z nízkopříjmových rodin
RM schvaluje Souhlas se zpracováním osobních údajů, Formulář a Pravidla na podporu volnočasových aktivit na školní rok 2019/2020 (viz přílohy orig. zápisu).

 

478/17/2019
Výtvarná soutěž "Správným směrem 7"
RM schvaluje vyhlášení výtvarné soutěže "Správným směrem" (viz příloha orig. zápisu).


479/17/2019
Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dobrovolnického centra Diecézní charity Litoměřice
a) RM schvaluje poskytnutí individuální dotace Diecézní charitě Litoměřice, se sídlem Kosmonautů 2022, 412 01 Litoměřice, IČO: 40229939, ve výši 50 tis. Kč určené na náklady přímo související se službou „Dobrovolnického centra“.

b) RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí těchto dotací z rozpočtu města Litoměřice k uvedenému účelu (viz příloha orig. zápisu).

 

480/17/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (podzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) paní Jxxxx Chxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 20.000 Kč

b) pan Ing. Pxxxx Mxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 25.000 Kč

c) pan Jxx Txxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 40.000 Kč

d) pan Zxxxxxx Txxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 20.000 Kč

e) pan Bc. Mxxxx Hxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxx– výše dotace 19.071 Kč

(viz přílohy orig. zápisu).

 

481/17/2019
Schválení smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody v Litoměřicích – nadzemní nádrže
RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
a) paní Mxxxx Pxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 3.000 Kč

b) paní Ing. Mxxxxx Pxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.416,15 Kč

c) paní Axxxx Nxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 5.353,20 Kč

d) paní Ixxxx Mxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 3.000 Kč

e) pan LxxxxxMxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.800 Kč

f) paní Pxxxx Kxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.416,15 Kč

g) pan PxxxxxKxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 2.250 Kč

h) pan Jxxxxx Jxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxxx– výše dotace 1.304,10 Kč

i) paní Pxxxx Chxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar.xxxxxxxxxx– výše dotace 2.516,40 Kč

j) paní Kxxxxxxxx Hxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx– výše dotace 1.500Kč

(viz přílohy orig. zápisu).

 

482/17/2019
Schválení přijetí daru od společnosti Mondi Štětí a.s.
RM schvaluje přijetí daru ve výši 30.000 Kč od firmy Mondi Štětí a.s. Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČO: 261 61 516 na nákup edukačních prvků pro Město Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

 

483/17/2019
Poskytnutí dotace pro Hospic sv. Štěpána na zachytávání dešťové vody
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 99.223,- Kč Hospicu sv. Štěpána, z.s., Rybářské náměstí 622/4, 412 01 Litoměřice, IČO: 65081374 na instalaci 2 retenčních nádrží pro zachytávání dešťové vody.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

484/17/2019
Poskytnutí dotace Českému svazu včelařů, z.s., Okresní organizaci Litoměřice
RM schvaluje
a) poskytnutí účelové dotace ve výši 20.000,- Kč Českému svazu včelařů, z.s., Okresní organizaci Litoměřice, evid. číslo: 40500, IČO: 00434621.

b) uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace (viz příloha orig. zápisu).

 

485/17/2019
Revokace usnesení RM č. 453/16/2019 ze dne 5. 8. 2019
RM revokuje usnesení č. 453/16/2019 ze dne 5.8.2019 písm. d) takto:

RM schvaluje uzavření smluv o poskytnutí dotace v rámci programu podpory využití zachycené dešťové vody (nadzemní nádrže) v Litoměřicích pro tyto žadatele:
d) Mgr. Axxxx Sxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxx,412 01 Litoměřice, nar. xxxxxxxxxx – výše dotace 2.615,40 Kč (viz příloha orig. zápisu)


486/17/2019
Užití znaku města Litoměřice
RM schvaluje užití znaku města Junák - český skaut, středisko Radobýl Litoměřice, z. s., Osvobození 23, Litoměřice, pro použití na nové vlajce spolku Junák – český skaut, středisko Radobýl Litoměřice.

 

487/17/2019
Propachtování části pozemku parc.č. 687/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Pokratice
RM schvaluje propachtování části pozemku parc.č. 687/1 o výměře cca 60 m2 v k.ú. Pokratice manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Litoměřice, na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce k účelu rozšíření zahrady s možností oplocení, za pachtovné ve výši 5 Kč/m2/rok, formou úpravy Smlouvy o pachtu č. 9170000022 ze dne 17.5.2017, Dodatkem č. 1.


488/17/2019
Dodatek Dohody o umístění stavby č. MAJ 176/18 ze dne 30.8.2018 (stavební úpravy Hospic sv. Štěpána)
RM schvaluje vydání souhlasu Hospicu sv. Štěpána, z.s., Rybářské náměstí 662/4, Litoměřice, IČO: 650 81 374, k realizaci umístění dvou podzemních jímek s celkovým objemem 16600 l, na pozemku parc.č. 567 v k.ú. Litoměřice, k účelu zachycení srážkové vody pro zalévání zahrady, formou Dodatku č. 1 k Dohodě o umístění stavby č. MAJ 176/18 ze dne 30.8.2018.


489/17/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/32 a v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 5251/34 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren pod Radobýlem v Litoměřicích, za účelem pronájmu skladových prostor a garáží.


490/17/2019
Zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích
RM schvaluje zveřejnění záměru pronájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 4008/96 v k.ú. Litoměřice v areálu Kasáren Dukelských hrdinů v Litoměřicích.


491/17/2019
Aktualizace nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 2020/14 v ulici Kosmonautů v Litoměřicích
RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy na pronájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 25,84 m2, který se nachází v budově č.p. 2020/14, stojící na pozemku parc. č. 1970/3 v k.ú. Litoměřice v ulici Kosmonautů v Litoměřicích, uzavřené dne 29.11.2017 s paní Janou Baláčkovou, IČO: 76226026, se sídlem Mánesova 1423/11, Předměstí, 412 01 Litoměřice. Dodatkem č. 2 se upravuje doba nájmu na dobu určitou od 01.10.2019 do 30.09.2024 (dodatek č. 2 viz příloha orig. zápisu). Současně RM vydává souhlas pronajímatele s provedením stavebních úprav prostoru sloužícího podnikání na náklady nájemce.

 

492/17/2019
Uzavření nájemního vztahu na pronájem prostoru v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích
a) RM schvaluje spolku 97. pěší divize, z. s., se sídlem Žernosecká 2225, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 08098166, zastoupenému předsedou Markem Burešem, pronájem prostoru o celkové výměře 202,40 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho roku s možností prodloužení vždy o jeden rok.

b) RM schvaluje spolku 97. pěší divize, z. s., se sídlem Žernosecká 2225, Předměstí, 412 01 Litoměřice, IČO: 08098166, zastoupenému předsedou Markem Burešem, slevu na nájemném za pronájem prostoru o celkové výměře 202,40 m2, který se nachází v budově bez č.p., stojící na pozemku parc. č. 2676/31 v k.ú. Litoměřice v bývalém vojenském areálu v ulici Pobřežní v Litoměřicích. Nájemné za pronájem tohoto prostoru činí po slevě částku 100 Kč/m2/rok.

 

493/17/2019
Souhlas s podnájmem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 18/10, stojící na pozemku parc. č. 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích
RM vydává společnosti MIST BARS s.r.o., se sídlem Za Vackovem 2209/49, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČO: 24733776, zastoupené jednatelem Miroslavem Stejskalem, souhlas pronajímatele s uzavřením smluvního vztahu na podnájem prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 136,85 m2, který se nachází v budově č.p. 18/10, stojící na pozemku parc. č. 7 v k. ú. Litoměřice na Mírovém náměstí v Litoměřicích. Cena nájemného za podnájem prostoru sloužícího podnikání činí 1 400 Kč/m2/rok.

 

494/17/2019
Nákup pozemku parc.č. 657/22 v k.ú. Pokratice formou aukce
a) RM schvaluje účast na aukci č. EAS/ULT/2019 a složení kauce ve výši 211.700 Kč bezhotovostním převodem do 27.08.2019.

b) RM pověřuje OSNMM k přihlášení na elektronické veřejné aukci, pořádané ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha 2, IČO: 69797111, ve dnech od 28.08.2019 do 30.08.2019 k nákupu pozemku parc.č. 657/22, ostatní plocha o výměře 2117 m2 v k.ú. Pokratice, za max. cenu 2.117.000 Kč.

c) RM stanovuje maximální výši příhozu 1.050 Kč/m2 v případě dalších účastníků elektronické aukce.

 

495/17/2019
Podání žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 3408/52 o výměře 293 m2 v k.ú. Litoměřice
RM schvaluje podání žádosti o pronájem části pozemku parc.č. 3408/52 o výměře 293 m2 v k.ú. Litoměřice, pod komunikací a chodníkem ČR, Správě železniční a dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 10003/7, Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234.

 

496/17/2019
Veřejnosprávní kontrola PO Městská sportovní zařízení v Litoměřicích
a) RM bere na vědomí informaci o výsledku veřejnosprávní kontroly za rok 2018 u organizace Příspěvková organizace Příspěvková organizace Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, se sídlem Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice IČO: 709 23 477(viz příloha orig. zápisu).

b) RM revokuje usnesení č. 100/5/2019 ze dne 25.2.2019 a souhlasí s uzavřením smluv o vytvoření podmínek pro provozování sportovní a tělovýchovné činnosti mezi Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 a spolky Karatedó Steklý, z.s., 28.října 661/4, 405 02 Děčín, IČO: 661 02 014 a SK Box Litoměřice, z.s., Na Mýtě 2262, 412 01 Litoměřice, IČO: 029 28 990 a schvaluje uzavření smluv o nájmu prostor mezi Příspěvkovou organizací Městská sportovní zařízení v Litoměřicích, Zahradnická 28, 412 01 Litoměřice, IČO: 709 23 477 a Beach Club Litoměřice - spolek, Pokratická 1850/79, 412 01 Litoměřice, IČO: 043 92 221, Potápěčský klub Kraken Litoměřice p.s., Horní Rybářská 210/14, 412 01 Litoměřice, IČO: 004 83 478 a Asociace turistických oddílů mládeže ČR, TOM 21205 Litomíci Litoměřice, Růžovka 133/2, 412 01 Litoměřice, IČO: 031 70 268 za účelem využití prostor objektu na pozemku par. č. 4008/40 v areálu bývalých kasáren Dukelských hrdinů Litoměřice (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

 

497/17/2019
Schválení dohody o splátkách dluhu
RM schvaluje uzavření dohody o splátkách dluhu pro paní Mxxxxxx Chxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 412 01, Litoměřice, na částku 1.500,- Kč. Výše splátky činí 500,- Kč měsíčně pod ztrátou výhody splátek počínaje měsícem září 2019, se splatností k poslednímu dni každého měsíce (dohoda viz příloha orig. zápisu).

 

498/17/2019
Schválení programu jednání ZM - 12.9.2019
RM schvaluje program zasedání Zastupitelstva města Litoměřice konaného dne 12.9.2019 od 16:00 hod. v sále Kulturního a kongresového centra se sídlem Tyršovo nám. 68 v Litoměřicích.

Program:
1. Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu
2. Schválení zápisu minulého jednání
3. Kontrola plnění bodů
4. Doplnění / stažení bodu programu
5. Hlasování o programu

6. Návrh na vyhlášení referenda
7. Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 2.9.2019
8. Schválení poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Destinační agenturu České středohoří, o.p.s.
9. Schválení dodatků ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací zřízených městem Litoměřice
10. Schválení projektu „ZŠ Litoměřice, Na Valech 53 – vybudování učeben pro polytechnické vzdělávání a přírodní vědy“
11. OP VVV – Implementace KAP II – Technické kluby – schválení partnerství – DDM Rozmarýn Litoměřice
12. Podpora sociálních služeb 2019 – 2. kolo
13. Schválení smlouvy o budoucím prodeji stavby „Litoměřice, Želetice, ul. Želetická, p.p.č. 4843/1 tlaková kanalizace“
14. Zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 1345/42 v k.ú. Pokratice
15. Kotlíkové půjčky
16. Schválení uzavření dohody o provedení práce s Mgr. Petrem Hermannem
17. Volba soudních přísedících Okresního soudu Litoměřicích
18. Schválení nového znění Statutu sociálního fondu č. 1/2019
19. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru při ZM
20. Dotace na Vánoční trhy pro Zahradu Čech
21. Prezentace nového grafického vizuálu města
22. Schválení dohody o splátkách dluhu
23. Upuštění od vymáhání smluvní pokuty
24. Změna pravomoci Zastupitelstva města Litoměřice ve věci zřizování věcných břemen

Majetkové záležitosti:

Záměry:
25. Záměr vkladu nemovitých věcí tvořících areál nemocnice v Litoměřicích do společnosti Nemocnice Litoměřice a.s.
26. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 5251/20 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
27. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice (nutný GP)
28. Revokace usnesení č. 84/3/2019 ze dne 13.06.2019 upřesnění výměry dle GP (GTT)
29. Žádost o bezúplatný převod pozemku parc.č. 5272/3 v k.ú. Litoměřice na ČR ÚZSVM

Prodeje:
30. Majetkoprávní dořešení "připlocených pozemků" v lokalitě ul. Škrétova
31. Majetkoprávní dořešení "připlocených pozemků" v lokalitě ul. Sadová
32. Prodej pozemku parc.č. 4534/2 v k.ú. Litoměřice
33. Prodej pozemku parc.č. 68/15 v k.ú. Pokratice
34. Prodej pozemků parc.č. 4984/21 a 4984/80 v k.ú. Litoměřice
35. Prodej pozemků parc.č. 293/20, 2719/44 a 2719/45 v k.ú. Litoměřice, majetkoprávní dořešení Tyršův most
36. Bezúplatný převod pozemků parc.č. 3886/10, 3886/29 a 3900/20 (areál nemocnice) v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
37. Bezúplatný převod pozemku parc.č. 2188/4 v k.ú. Litoměřice od ČR ÚZSVM, Rašínovo nábřeží 390, Praha
38. Částečná revokace usn.100/3/2019 ze dne 13.6.2019, týkající se úpravy výše jednorázové náhrady za zřízení služebnosti v ul. Komenského
39. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 1345/66 a 154/3 v k.ú. Pokratice
40. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 85/1 v k.ú. Pokratice
41. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 32/1, 56/1 a 58/1 v k.ú. Litoměřice
42. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemku parc.č. 4447/1 v k.ú. Litoměřice
43. Zřízení věcného břemene – služebnosti kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 4138/1 v k.ú. Litoměřice a parc.č. 615/1 v k.ú. Pokratice
44. Zřízení věcného břemene – služebnosti telekomunikačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10 a 1321/11 v k.ú. Litoměřice
45. Zřízení věcného břemene – služebnosti vodovodního a kanalizačního zařízení k pozemkům parc.č. 1321/10, 1321/11, 1268/19, 1354/1 a 1838/2 v k.ú. Litoměřice
46. Zřízení věcného břemene – služebnosti, elektrizační distribuční soustavy k pozemkům parc.č. 3986/2,3989/2,3991/1 v k.ú. Litoměřice

47. Informace
48. Interpelace
48. Diskuze
50. Závěr

 

Mgr. Ladislav Chlupáč
starosta města

 

 

Mgr. Karel Krejza
1. místostarosta města

Vyhotoveno dne 30.8.2019


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu