RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. zasedání rady 3. července 2000

USNESENÍ
z 16. jednání městské rady, které se konalo dne 3. 7. 2000 od 13,35 hod.v kanceláři starosty města


Přítomno: 8  členů městské rady

Městská rada projednala a:

I. schválila:

1. výměnu bytu mezi pí Pavlicovou Marií, bytem Mariánská 100/7 a p. Holíkem Jindřichem, bytem Baarova 334/5 Litoměřice s tím, že nájemní smlouva k bytu v ul. Mariánská 100/7 bude uzavřena až po uskutečnění prodeje - zápis na KÚ.

2. převod částky 15.706,- Kč z fondu reprodukce IM Masarykovy ZŠ v ul. Svojsíkova a převod 111.048,- Kč z fondu reprodukce IM DDM Rozmarýn do rozpočtu města a poté následovně posílení jejich rozpočtu.

3. provozování mobilního prodeje kopečkové, balené zmrzliny ze stánku -tzv. rikša. Prodej se uskuteční u provozovny Potraviny Lachman a to pouze v letních měsících (od června do září).

4. žádost firmy KOMPAKT s.r.o. Českomoravská reklamní agentura Poděbrady o použití městského znaku na reklamní mapě okresu Litoměřice za těchto podmínek:

 1. MIC Litoměřice bude předáno zdarma 500 ks těchto map zdarma
 2. Na mapě bude zdarma uveřejněna inzerce MIC Litoměřice (formát vizitky)

Distribuce zdarma do poštovních schránek obyvatel města.

5. mimořádné odměny za II. čtvrtletí r. 2000 a to:

 • p. J. Landovi -starostovi města ve výši 22 % z měs. platu
 • p. A. Terberovi - zástupci starosty města ve výši 20 % z měs. platu
 • ing. M. Kadeřábkové - zástupci starosty města ve výši 20 % z měs. platu
 • ing. J. Hauptmanovi - tajemníkovi MěÚ ve výši 20 % z měs. platu
 • ing. Radku Löwymu - ved. správního odboru ve výši 18 % z měs. platu
 • ing. Otu Hartlovi - ved. ekon. odboru  ve výši 18 % z měs. platu 
 • ing. J. Nejtkovi - ved. stavebního odboru  ve výši 15 % z měs. platu
 • ing. Brunclíkové - ved. odboru územního rozvoje ve výši 15 % z měs. platu
 • pí Heleně Bitrichové - ved. odboru školství, kultury a sportu ve výši 17% z měs. platu
 • pí L. Melenové - ved. sociálního odboru  ve výši 16 % z měs. platu
 • ing. P. Gryndlerovi - ved. odboru životního prostředí ve výši 20 % z měs. platu
 • ing. J. Jindrové - ved. odboru správy majetku města ve výši 13 % z měs. platu
 • p. I. Králikovi - veliteli MP ve výši 15 % z měs. platu

6. program jednání MZ, které se koná dne 13.7. 2000.

1. Zahájení jednání, jmenování pracovního předsednictva a volba návrhové komise
2. Majetkové záležitosti:

 1. prodej pozemku parc. č. 4549/1 o výměře 1863 m2 - zahrada a parc. č. 4549/2 o výměře 43 m2 - zastavěná v k.ú. Litoměřice (Třeboutická stráň) žadateli manž. Lorencovým, Růžovka 133.
 2. prodej pozemku parc. č. 169/5 o výměře 48 m2 v k.ú. Pokratice žadateli ing. Václavu a Evě Protivovým, Čelakovského 3.
 3. prodej pozemku parc. č. 169/3 o výměře 233 m2  v kú. Pokratice žadateli Rudolfu Křížovi, Pokratická 101.
 4. prodej pozemku parc. č. 43/2 o výměře 139 m2 a p.č. 172/15 o výměře 15 m2 v k.ú. Pokratice žadateli Jiřímu Adamcovi, Liškova 46.
 5. prodej pozemku 169/4 o výměře 52 m2 v  k.ú. Pokratice žadateli Lence Hrubé, Pokratická 17 a Milanu Říhovi, Stránského 19.
 6. prodej plynovodu v ul. Brožíkova a Sadová
 7. koupě pozemků od pí Gernerové vč. půjčky
 8. snížení ceny pozemku parc. č. 2472/34 v k.ú. Litoměřice žadateli p. Černému, Luční 1
          

3. Majetkové záměry

 1. prodej části parcely 498/1 v k.ú. Litoměřice
 2. prodej části parcely 3011 o výměře cca 42 m2
 3. prodej části parcely 1380/4 o výměře cca 20 m2
 4. prodej části parcely 3839/1 o výměře cca 15 m2
 5. prodej pozemků dle odd. geom. plánu k.ú. Litoměřice
  1. 2365 / 30 - 39 m2
  2. 2365 / 35 - 25 m2
  3. 2365 / 36 - 25 m2
  4. 2365 / 37 - 20 m2
  5. 2365 / 38  - 23 m2
  6. 2365 / 31 - 27 m2

ing. Bezděka

4. Revokace usnesení MZ o prominutí půjčky TJ Slavoj Litoměřice ing. Kadeřábková
5. Oprava ul. Mostecká  p. Terber, ing. Kadeřábková
6. Rozpočtové změny pro ZŠ Masarykovu v ul. Svojsíkova a DDM Rozmarýn ing. Kadeřábková 
7.  Převod fin. prostředků MŠ z úprav hřiště v ul. Svojsíkova na hřiště v ul. Ladova ing. Kadeřábková
8.  Plynofikace labského údolí    ing. Kadeřábková  ing. Brunclíková
9.  Koupě budovy bývalého ČNIS na Mírovém nám. č. 17   p. Terber
10. Obsazení funkce tajemníka MěÚ   p. Terber
11. Změna územního plánu     p. Hamele, ing. Brunclíková
12.Informace
13.Interpelace
14.Diskuze
15.Závěr


II. doporučuje:

1. MZ využití mimořádné dotace ve prospěch školních hřišť. Po ukončení akce Rekonstrukce školního hřiště při Masarykově ZŠ

2.  MZ přesun 3 mil. Kč z akce školní hřiště při Masarykově ZŠ na školní hřiště při  ZŠ Ladova ul.

3. MZ přesun zbývajících fin. prostředků ze zateplení 6. a 11.MŠ ve výši 160.000,- Kč na akci Rekonstrukce vstupu a zateplení ZŠ U Stadionu.

4. MZ schválit čerpání půjčky na nákup pozemků v lokalitě za ul. Bojská a ukládá komisi ÚRM projednat návrh na řešení zástavby.

5. MZ schválit odkoupení budovy bývalého ČNIS na Mírovém nám.


III. bere na vědomí:

1. zprávu o výsledku kontroly přípravy stavby "Komunikační napojení a inženýrské sítě Sadová ul. v Litoměřicích"


IV. ukládá:

1.  odboru ÚRM realizovat navržené opatření vyplývající ze zprávy o výsledku kontroly přípravy stavby "Komunikační napojení a inženýrské sítě Sadová ul. v Litoměřicích"


p. Jiří Landa
starosta

p. A. Terber   a    ing. M. Kadeřábková
zástupci starosty


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu