RADA MĚSTA

usnesení rady města

16. výpis z usnesení RM 21.7.2005

Usnesení

výpis

ze 16. jednání Rady města Litoměřic konaného dne 21.7. 2005 od 12:00hod.

v kanceláři starosty města

Přitomno:          5 členů RM

Rada města Litoměřic po projednání:

I.          schvaluje:

1.         přidělení bytu č. 7 v DPS V.Krajská 7, Litoměřice a smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na sociální účely. Byt přidělen s podmínkou zaplacení finančního příspěvku ve výši 30 tis.Kč na sociální účely před nástupem do DPS. Nájemní smlouvu vystavit na dobu neurčitou.

2.         smlouvu s firmou s firmou BEC odpady s.r.o. o zajištění převzetí odpadů a Podnikem technických služeb Lovosice s.r.o. o zajištění odvozu a odstranění odpadů (viz příloha orig. zápisu).

3.         pronájem části pozemku p.č. 792 v k.ú. Litoměřice na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní za účelem umístění lehkého přístřešku pro osobní auto za cenu 135,-Kč/rok a zároveň úpravu NS č. 9170000219 z 16.4.2003  týkající se úpravy výměry pronajatého pozemku ( -15m2) za účelem klidové zóny a okrasné zahrady (dle studie městského architekta).

4.         převod haly typu „Jeseník“v areálu bývalého pivovaru zájemci Jiřímu Kunstovi formou KS a smlouvy o dílo (viz příloha orig. zápisu).

5.         kupní smlouvu na halu Jeseník a smlouvu o budoucím uzavření smlouvy o dílo – demolice zdiva po hale Jeseník v areálu bývalého pivovaru. (smlouvy viz příloha orig. zápisu).

6.         zábor veřejného prostranství – umístění malotraktoru před prodejnou v Dlouhé ul. č. 49 v Litoměřicích pro firmu V – Mobil, s.r.o. po dobu 2 měsíců.

7.         bezplatný zábor veřejného prostranství – prostor pod Tyršovým mostem pro firmu CCl-Conference Czechoslovakia LTD za účelem propagace cyklostezek.

8.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou Geodis Brno, spol. s r.o. o poskytnutí oprávnění k výkonu práva užít ortofotomapy správního území obce s rozšířenou působností Litoměřice (viz příloha orig. zápisu).

9.         smlouvu mezi Městem Litoměřice a Severočeskou energetikou, a.s. o zřízení TS + NN vývodů pro RD na Miřejovické stráni (viz orig. příloha zápisu).

10.       smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou BETONSTAV, s.r.o. o odkupu světelného signalizačního zařízení v Želetické ul. v Litoměřicích (viz příloha orig. zápisu).

11.       výsledek výběrového řízení na akci „Oprava historické dlažby – Kostelní náměstí. Litoměřice – firmu DAPS, v.o.s., Litoměřice a zároveň smlouvu mezi Městem Litoměřice a firmou DAPS, v.o.s., Litoměřice na akci „Oprava historické dlažby – Kostelní náměstí, Litoměřice“ (viz orig. příloha zápisu).

12.       výměnu nájemců bytu č. 1, A.Muchy 417/24, Litoměřice družstevní, kategorie I. o velikosti 3+1 a bytu č. 5, Mírové náměstí 43/21 , Litoměřice obecní, kategorie I.,o velikosti 2+1.

13.       výměnu nájemců bytu č. 49, Ralsko 579/I, Mimoň  obecní, kategorie I. o velikosti 1+1 a bytu č. 20, Dukelská  1856/8, Litoměřice obecní, kategorie I.,o velikosti 1+1.

14.       dodatek smlouvy o provedení prací na úseku údržby a čistoty města a ploch městské zeleně v Litoměřicích, uzavřenou s TSM, o rozšíření povinnosti TSM provádět správu a provozování zóny placeného stání (viz příloha orig. zápisu).

15.       smlouvu o budoucím uzavření kupní smlouvy k pozemku p.č. 4774/1 o výměře v 1768 m² v k.ú. Litoměřice uzavřenou se spol. PROKOBEL spol. s r.o. (viz příloha orig. zápisu).

16.       doplnění firmy Lesprojekt Stará Boleslav, s.r.o., Šarochova 1328, Brandýs nad Labem do seznamu oslovených firem schváleného RM dne 30.6.2005 pro zadání zpracování lesního hospodářského plánu pro městské lesy.

17.       platové zařazení pro ředitele CŠJ Litoměřice Bc. Leoše Trnku  od 1.8. 2005 dle přiloženého návrhu (viz příloha orig. zápisu).

18.       návrh na odměňování  statutárního zástupce ve výši 1% z tržeb EČ v CŠJ v daném měsíci (viz příloha orig. zápisu).

19.       odměnu pro dočasně jmenovanou ředitelku CŠJ Boženu Švecovou dle předloženého  návrhu (viz příloha orig. zápisu).

20.       prominutí místního poplatku ze vstupného Českému svazu chovatelů při pořádání 9. České výstavy drobného zvířectva ve dnech 22.- 23.10.2005.

21.       finanční příspěvek Pěveckému sdružení litoměřických učitelů při pořádání koncertu k příležitosti 50.výročí trvání pěveckého sboru ve výši 20.000,- Kč z rozpočtové rezervy města Litoměřic.

22.       rozšíření sportovních tříd na ZŠ Litoměřice Havlíčkova ul. o sportovní odvětví-veslování.

23.       zapůjčení služebního vozidla WV Caravelle LTK 20-42, za úhradu PHM pro

7. PIONÝRSKOU SKUPINU, se sídlem Turgeněvova 15, Litoměřice za účelem zajištění dopravy materiálu a potravin pro dětský tábor Brlenka po trase Litoměřice – Brlenka a zpět v termínech 30.7. a 13.8. 2005.

24.       program na jednání Zastupitelstva měst Litoměřic konaného dne 4.8. 2005.

Program ZM 4.8.

I.   Zahájení, jmenování a volba návrh. komise, prac. předsednictva a ověřovatelů zápisu

     Kontrola plnění úkolů z minul. ZM

II.  Doplnění/ stažení bodu programu

III. Hlasování o programu

IV. Body jednání

1.         Výstavba výstavně - kongres. centra na výstavišti ZČ – podání žádosti o dotaci z EU

2.         Půjčka PO TSM Litoměřice

3.         Rozpočtová opatření dle doporučení FV ze dne 25.7.05

4.         Plnění rozpočtu za 1- 6/2005

5.         Revokace usnesení  č. II/1 z 5.ZM ze dne 23.6.05 (změna se týká pouze bodu 1.1)

6.         Vyhláška, kterou se ruší  vyhláška o placeném parkování

 

Majetkové záležitosti:

Záměry :

7.         Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy na pozemku p.č. 2565/1 v k.ú. Litoměřice ve prospěch poz. p.č. 2335/1

8.         Nabídka na odkoupení  stavby na pozemku p.č. 4030/3 v k.ú. Litoměřice

9.         Prodej pozemku p.č. 851/7 v k.ú. Litoměřice

10.       Prodej pozemku p.č. 3865/2 v k.ú. Litoměřice

11.       Nákup části pozemku p.č. 5338 v k.ú. Litoměřice

12.                   Prodej části pozemku p.č.  5117/8 v k.ú. Litoměřice za účelem umístění  stožáru digitálního vysílače DVB-T a vybudování příjezdové cesty.

13.       Směna pozemku p.č. 2031/1 v k.ú. Litoměřice (ve vl. města) za pozemek p.č. 2030/2 v k.ú. Litoměřice (vl.Šlanhof Josef )

14.       Prodej pozemku p.č. 657/15 v k.ú. Pokratice

15.       Rozdělení pozemku p.č. 1006/3 v k.ú. Litoměřice

16.       Prodej pozemku p.č. 4116/5 část A,B v k.ú. Litoměřice

Prodeje :

17.       Prodej pozemku p.č. 2214/2 část B v k.ú. Litoměřice

18.       Prodej pozemku p.č. 4010/2 a 4009/2 v k.ú. Litoměřice

19.       Prodej pozemku p.č. 729/2 v k.ú. Litoměřice

20.       Prodej vodovodního a kanalizačního řadu v Meruňkové ulici v Pokraticích Severočeské vodárenské společnosti, a.s., Přítkovská 1689, Teplice

21.       Prodej pozemku p.č. 1387/5 v k.ú. Litoměřice

V. Informace

VI. Interpelace

VII. Diskuze

VIII. Závěr

II.         neschvaluje:

1.         zábor veřejného prostranství – Mírového náměstí za účelem pořádání vánočních trhů pro Agenturu Duell, Černošice.

III.        doporučuje:

1.         MP a TSM nevybírat manipulační poplatek za instalaci tzv. „botičky“ a inkasovat min. pokutu ve výši 250,- Kč s účinností od 1.8. 2005.

IV.        pověřuje:

1.         pracovní skupinu ing. Palána, ing. Pernu, ing. Elmana, p. Smolíka, p. Králika podáváním informací v rámci parkování v centru města a ostatních dopravních záležitostí a dále vyřizováním stížností občanů k této problematice.

V.         ukládá:

1.         právnímu oddělení a MP zpracovat sazebník doporučených pokut za dopravní přestupky.

2.         pořadateli sportovně-hudebního festivalu „Severní vítr 2005“, aby o konání festivalu dne 13.8. 2005 informoval městskou policii a formou tiskové zprávy občany města.

VI.        bere na vědomí:

1.         stížnosti občanů na nový systém parkování v centru města.

2.         úpravu platového tarifu ředitele Městské nemocnice v Litoměřicích MUDr. Miroslava Jiránka na tarif pro zdravotnické pracovníky na základě nařízení vlády č. 213/2005 Sb. (platové zařazení 14/9 dle přílohy č. 3 k nařízení vlády č. 330/2003 Sb.) s účinností od 1.7. 2005.

3.         uspořádání sportovně -hudebního festivalu „Severní vítr 2005“ Informačním centrem pro mládež Litoměřice na hřišti hokejbalového  klubu HC Killers v Litoměřicích dne 13.8. 2005.

VII.       trvá:

1.         na dodržování Nařízení RM č. 2/2005.

Mgr. Petr Hermann                                                                              Mgr. Ladislav Chlupáč

    2. místostarosta                                                                                     starosta města

Zapsala: Eva Lieberová


 

Turistické Informační centrum

 Otevírací doba

Po-Ne: 9:00-17:00 hod.

 Adresa

Městské Informační centrum
Mírové náměstí 16/8
412 01 Litoměřice

Spojení

e-mail: info@litomerice.cz
tel.: +420 416 916 440
Skype: infoltm

Městský úřad

 Starosta

Mgr. Ladislav Chlupáč

 Úřední hodiny

Po: 8:00 - 17:00 hod.
St: 8:00 - 17:00 hod.

 Adresa

Městský úřad Litoměřice
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

 Spojení

e-mail: podatelna@litomerice.cz
Datová schránka: tpebfnu
tel.: +420 416 916 111

 Opendata

data.litomerice.cz


copyright

 Template by Aplikko
 Webmaster RajČe
Powered by Joomla!
 Prohlášení o přístupnosti
 Politika Cookies

Webarchiv certifikát
© 2022 Město Litoměřice
Mobilní menu